รายงานสถิติการแจ้งซ่อม : งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม

ค้นหา

รายงาน

ประเภทงานที่แจ้ง
จำนวน
ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง
0
ระบบปรับอากาศ
0
ระบบประปา และสุขาภิบาล
0
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ และคอมพิวเตอร์
0
ช่างซ่อมบำรุง อาคาร สถานที่ และอื่น ๆ
0