รายการแจ้งซ่อม

ลำดับ เรื่อง/สังกัด/สถานที่ ประเภทงานที่แจ้ง ผู้แจ้ง/วันที่ สถานะ ผู้ปฏิบัติงาน
1 แอร์ไม่เย็น มีแต่ลมออกมา
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ หอประชุมประกายทอง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 18 ธ.ค. 2561
หมายเลขติดต่อ : 2014 , 8815
วันที่ดำเนินการ : 19 ธ.ค. 2561

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
2 ตัดต้นหนามหน้าตึก 18/5
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ หน้าตึก 18/5
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 1 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8338
วันที่ดำเนินการ : 3 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายสมเกียรติ ปิ่นสุก
3 ระบบไฟฟ้าภายในห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไม่สามารถใช้การได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ห้อง 308 อาคารครุศาสตร์หลังใหม่
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : อาจารย์วิชญาพร อ่อนปุย
วันที่แจ้ง : 2 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2401
วันที่ดำเนินการ : 2 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายนิคม ปาคำ
4 เครื่องวีดีโอโปรเจกเตอร์ทำงานไม่ปกติ ภาพไม่ชัด
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารสิรินธร ชั้น 2 ห้อง 201
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ผู้แจ้ง : ดร.ฉลาด ยืนยาว
วันที่แจ้ง : 3 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0813280043
วันที่ดำเนินการ : 4 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายเกษม เพชรตาด
5 ขอความอนุเคราะห์ออกแบบโรงฝึกเครื่องมือช่าง
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารสิรินธร ชั้น 2 ห้อง 201
หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ผู้แจ้ง : ดร.ฉลาด ยืนยาว
วันที่แจ้ง : 3 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0813280043
วันที่ดำเนินการ : 27 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายสหพรรณ อาวรณ์
6 เครื่องปรับอากาศไม่สามารถใช้งานได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องโถงหน้าห้องอธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวแสงสุนีย์ เดชมา
วันที่แจ้ง : 4 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1109
วันที่ดำเนินการ : 4 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
7 ขอความอนุเคราะห์จัดรถไถพรวน และตั้งแปลงเพาะปลูกให้นักศึกษา หลักสูตรเกษตรศาสตร์ และหลักสูตร คบ.การงานอาชีพฯ (รถไถเกษตรเสีย รออะไหล่อีกนาน)
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ พื้นที่ปลูกพืชบริเวณฝั่งตะวันออกของตึกสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
วันที่แจ้ง : 4 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 084-611-2694
วันที่ดำเนินการ : 11 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายสมเกียรติ ปิ่นสุก
8 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องฉาย (โปรเจคเตอร์)
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น ๆ
สถานที่ ห้อง 24402 (LC-402)
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ผู้แจ้ง : อาจารย์พิชญา เชี่ยวภาษา
วันที่แจ้ง : 7 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 085-147-7059
วันที่ดำเนินการ : 7 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายเกษม เพชรตาด
9 ขอป้ายถาวรบอกทางไปอาคาร สถานที่ ตามแยกต่าง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ บริเวณริมทางทั้งมหาวิทยาลัย
หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ผู้แจ้ง : อาจารย์ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์
วันที่แจ้ง : 8 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 092-283-4389
วันที่ดำเนินการ : 15 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายสหพรรณ อาวรณ์
10 ขอความอนุเคราะห์ประเมินค่าวัสดุและติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร 4
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคาร 4 ชั้น 1
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : อาจารย์ตรีชฎา อุทัยดา
วันที่แจ้ง : 8 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1411
วันที่ดำเนินการ : 15 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายสมพร เหมือนพิมทอง
11 เครื่องโปรเจคเตอร์มีอาการภาพสั่นตลอดเวลา
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ห้องประชุม LC1
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ผู้แจ้ง : อาจารย์พิชญา เชี่ยวภาษา
วันที่แจ้ง : 8 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 085-147-7059
วันที่ดำเนินการ : 8 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายชัยวัช เจริญพร้อม
12 แจ้งซ่อมปริ้นเตอร์ รุ่น HP Laserjet M1132MFP อาการ ถ่ายเอกสารไม่ได้/สแกนเอกสารไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องงานตรวจสอบภายใน ชั้น M อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ผู้แจ้ง : นางสาวสุภาณี เมืองจีน
วันที่แจ้ง : 9 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 056-717-114
วันที่ดำเนินการ : 9 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายเกษม เพชรตาด
13 แอร์ไม่เย็น มีแต่ลมออกมา
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องรับรองหน้าห้องประชุมอินทผาลัม ชั้นที่ 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวสมคิด ปิ่นป้อง
วันที่แจ้ง : 11 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1137
วันที่ดำเนินการ : 14 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
14 เครื่องวิชวลไลเซอร์ไม่สามารถใช้งานได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ห้อง 14605 ชั้นที่ 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ผู้แจ้ง : อาจารย์ภูมินทร์ เหลาอำนาจ
วันที่แจ้ง : 11 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 089-960-4797
วันที่ดำเนินการ : 11 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายชัยวัช เจริญพร้อม
15 ซ่อมแอร์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 2
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : สุกัญญา
วันที่แจ้ง : 11 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5414
วันที่ดำเนินการ : 11 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
16 เเอร์ห้องทานข้าวสโมสรอาจารย์และข้าราชการเสีย หนึ่งเครื่อง
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น ๆ
สถานที่ ห้องทานข้าวสโมสรอาจารย์และข้าราชการ 14 มกราคม 2562
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : ดร.นิคม โยกัญญา
วันที่แจ้ง : 14 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0997591626
วันที่ดำเนินการ : 15 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
17 เเอร์ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น ๆ
สถานที่ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการตึกสถาบันวิจ้ยชั้นสอง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : ดร.นิคม โยกัญญา
วันที่แจ้ง : 14 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0997591626
วันที่ดำเนินการ : 15 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
18 อุปกรณ์โสตไม่สามารถใช้งานได้
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้อง 14503 ชั้นที่ 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ผู้แจ้ง : อาจารย์ชัญญภัทร นกมั่น
วันที่แจ้ง : 14 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 094-024-3686
วันที่ดำเนินการ : 14 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายชัยวัช เจริญพร้อม
19 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้อง 14506 ชั้นที่ 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ผู้แจ้ง : Song Zhinxia
วันที่แจ้ง : 14 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 4509
วันที่ดำเนินการ : 14 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายชัยวัช เจริญพร้อม
20 น้ำประปาไม่ไหล
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ห้องแล็ป คณะเกษตรฯ
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : อาจารย์ธนภัทร วรปัสสุ
วันที่แจ้ง : 14 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0857409718
วันที่ดำเนินการ : 16 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
21 ระบบไฟฟ้าภายในห้องแล็บไม่สามารถใช้งานได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ห้องแล็บคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : อาจารย์ธนภัทร วรปัสสุ
วันที่แจ้ง : 14 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 085-740-9718
วันที่ดำเนินการ : 14 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
22 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้อง 14703 ชั้นที่ 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ผู้แจ้ง : อาจารย์บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
วันที่แจ้ง : 15 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 084-611-9123
วันที่ดำเนินการ : 15 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายชัยวัช เจริญพร้อม
23 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้อง 14502 ชั้นที่ 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ผู้แจ้ง : อาจารย์ชัญญภัทร นกมั่น
วันที่แจ้ง : 15 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 094-024-3686
วันที่ดำเนินการ : 15 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายชัยวัช เจริญพร้อม
24 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านไฟล์จากแผ่นซีดีได้
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้อง 14701 ชั้นที่ 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ผู้แจ้ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
วันที่แจ้ง : 15 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 084-611-9123
วันที่ดำเนินการ : 15 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายชัยวัช เจริญพร้อม
25 ท่อน้ำประปาแตก
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ บริเวณประตูทางออก (ประตู 2)
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายสมศักดิ์ ทองแท้
วันที่แจ้ง : 15 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 3101
วันที่ดำเนินการ : 16 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
26 ทำความสะอาดแอร์ จำนวน 2 เครื่อง
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : วรรณภัสร์ ปราบพาลา
วันที่แจ้ง : 21 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 6116
วันที่ดำเนินการ : 21 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
27 ห้องน้ำอาจารย์ ชาย/หญิง ชักโครกกดน้ำไม่ลง
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ อาคาร 12 คณะครุศาสตร์หลังเก่า
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางทองมี สายคำยศ (ป้าวาด)
วันที่แจ้ง : 21 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2302
วันที่ดำเนินการ : 25 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
28 ท่อน้ำบนฝ้าเพดา ห้องน้ำหญิงชั้น 1 แตก
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ห้องน้ำหญิง ทิศตะวันตก อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 (หอสมุดกลาง)
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : รัตนา ชมมัย
วันที่แจ้ง : 21 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0816049096
วันที่ดำเนินการ : 21 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
29 ขอความอนุเคราะห์ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าภายในห้องการเงิน (บันทึกข้อความ ลงวันที่ 16 มกราคม 2562)
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ชั้นที่ 1 อาคาร 2
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นายวันชัย นันเขียว
วันที่แจ้ง : 21 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 056-717-137
วันที่ดำเนินการ : 28 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
30 ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนลูกบิดประตู (มีลูกบิดประตูพร้อมแล้ว)
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคารศิลปกรรม (ด้านหลังกองพัฒนานักศึกษา)
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 22 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8505
วันที่ดำเนินการ : 22 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายจำเนย สุกแก้ว 2.นายสุทิน ล่ำชม 3.นายขจร พรหมนนท์
31 ขอความอนุเคราะห์รถไถใหญ่พร้อมพนักงานขับรถ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ถนนหน้าอาคารปฏิบัติการเกษตร พื้นที่รอบบริเวณโรงผสมอาหารและอาคารเก็บอุปกรณ์ทางการเกษตร
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : อาจารย์ประธาน เรียงลาด
วันที่แจ้ง : 22 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0932744682
วันที่ดำเนินการ : 4 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายสมเกียรติ ปิ่นสุก
32 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมลูกบิดประตู ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 ห้องสมุด
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 23 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 25 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายจำเนย สุกแก้ว 2.นายขจร พรหมนนท์
33 ติดตั้งปลั๊กจ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน 5 จุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 23 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2014 , 8815
วันที่ดำเนินการ : 23 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายสุรชัย เลียบใจดี
34 ย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น ๆ
สถานที่ ห้องรับประทานอาหารสโมสรอาจารย์ (อาคารโภชนาการ)
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : ดร.นิคม โยกัญญา
วันที่แจ้ง : 23 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 099-759-1626
วันที่ดำเนินการ : 15 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
35 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมหลอดไฟ จำนวน 4 จุด
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 (โถงทางเดิน)
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 23 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 25 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
36 แจ้งเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารสำนักงานธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 24 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8815
วันที่ดำเนินการ : 24 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายวิศัลย์ แสงนก
37 ไฟฟ้าดับ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 24 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8815
วันที่ดำเนินการ : 24 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี
38 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น961 จำนวน 4 เครื่อง และ ชั้น933 จำนวน 2 เครื่อง
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 961 และ933
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาย จรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 25 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5413
วันที่ดำเนินการ : 29 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
39 ท่อน้ำประปาแตก ทำให้น้ำไหลไม่หยุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ บริเวณหน้าบ้านพัก
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางสาวถนิม สกุลมา
วันที่แจ้ง : 26 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1139
วันที่ดำเนินการ : 26 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายดำรงค์ เศรษฐี
40 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งาน Google Drive ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้อง 14504 ชั้นที่ 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ผู้แจ้ง : อาจารย์ปวีณา โทนแก้ว
วันที่แจ้ง : 28 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 089-705-8811
วันที่ดำเนินการ : 28 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายชัยวัช เจริญพร้อม
41 ตรวจเช็คเบรคเกอร์
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ระบบปะปาของมหาวิทยาลัย (ถังแชมเปรญ) ตรวจเช็คเบรคเกอร์
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : วนิดา ภักดิ์จรุง
วันที่แจ้ง : 28 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2719
วันที่ดำเนินการ : 30 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
42 ปรับพื้นที่โรงจอดรถ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ โรงจอดรถ ฝั่งตะวันตก อาคารสิรินธร
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : วนิดา ภักดิ์จรุง
วันที่แจ้ง : 28 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2719
วันที่ดำเนินการ : 29 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายสมเกียรติ ปิ่นสุก
43 ท่อน้ำประปาแตก มีน้ำรั่วไหล
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่  บริเวณอาคาร 2
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางกัลยากร ลำไย
วันที่แจ้ง : 29 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : -
วันที่ดำเนินการ : 29 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
44 ขอความอนุเคราะห์ฟลอร์สำหรับจัดทำเวทีเพิ่มเติม จำนวน 2 ตัว
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ส่งที่อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง)
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : รัตนา ชมมัย
วันที่แจ้ง : 30 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 081-604-9096
วันที่ดำเนินการ : 30 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายอุดร คงอินทร์ 2.นายจักรกฤษณ์ ทัดช่อม่วง 3.นายสนันตน์ หุ่นทอง 4.นายวรเมธ หอยสังข์
45 สายฉีดชำระชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องน้ำชาย ชั้นที่ 2 อาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 30 ม.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2014
วันที่ดำเนินการ : 31 ม.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายหนูนิล ไชยราช
46 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาพัฒนาสังคม
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์จิดาภา คำตื้อ
วันที่แจ้ง : 4 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1320 /0956233663
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
47 ขอความอนุเคราะห์ ต่อก๊อกน้ำ 1 จุด เพื่อให้นักศึกษารดน้ำต้นไม้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ อาคารศูนย์เด็กเล็กเก่า ด้านหน้าหอประชุมประกายทอง
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางทองมี สายคำยศ
วันที่แจ้ง : 6 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2302
วันที่ดำเนินการ : 7 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
48 ข้อต่อท่อน้ำประปาชำรุด ทำให้มีน้ำรั่วไหลนองพื้นถนน
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ เกาะกลางถนนด้านหน้าอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายสมศักดิ์ ทองแท้
วันที่แจ้ง : 7 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 3101
วันที่ดำเนินการ : 7 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
49 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมอ่างล้างมือ เนื่องจากท่อใต้อ่างชำรุด ทำให้มีน้ำรั่วไหล
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ชั้นที่ 2 อาคาร 4
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางน้ำเพชร ทาทอน
วันที่แจ้ง : 7 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 099-507-5270
วันที่ดำเนินการ : 7 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
50 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ซ่อมบ้านพักข้าราชการ
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ บ้านพักของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรัสวิทย์ ปทุมมาศ
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางสาวชัชชญา อัตตะชีวะ
วันที่แจ้ง : 7 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 056-717147 ต่อ 2204,
วันที่ดำเนินการ : 3 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
51 ล้างแอร์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
วันที่แจ้ง : 7 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0899612694
วันที่ดำเนินการ : 18 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
52 พัดลมในห้องเรียนและหลอดไฟทางเดินระหว่างชั้นเสีย ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารสิรินธร ชั้น 3
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : วรินธร ชาติสุภาพ นักวิทยาศาสตร์
วันที่แจ้ง : 8 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2705
วันที่ดำเนินการ : 8 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
53 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบด่วน เครื่องปรับอากาศไม่สามารถปิดการทำงานได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่  ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้นที่ 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 8 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8815 , 086-591-7273
วันที่ดำเนินการ : 11 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
54 แอร์ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษาไม่เย็น 2 เครื่อง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายอดิสรณ์ เนาว์แก้ว
วันที่แจ้ง : 11 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 6512
วันที่ดำเนินการ : 11 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
55 แจ้งเปลี่ยนสายฉีดชำระในห้องน้ำหญิง ชั้น M
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น M
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางพัชราพรรณ ศิลกุล
วันที่แจ้ง : 11 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1151
วันที่ดำเนินการ : 11 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
56 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าใช้งาน Windows ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องเรียน 14505 อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ผู้แจ้ง : นางสาวปาริชาติ ยศปาน
วันที่แจ้ง : 11 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1147
วันที่ดำเนินการ : 11 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายชัยวัช เจริญพร้อม
57 ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพัสดุและการเงิน
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคาสำนักอธิการบดีชั้น 1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางวรัญญา หมวกน่วม
วันที่แจ้ง : 11 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0815325545
วันที่ดำเนินการ : 12 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
58 หลอดไฟขาด ประตูห้องแผนฯ ฝั่งติดลิฟท์
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น M
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นส. กัญญ์ชุลี เยาวพินด์
วันที่แจ้ง : 12 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 7603
วันที่ดำเนินการ : 12 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
59 หลอดไฟขาด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ บริเวณที่จอดรถฝั่งติดสำนักงานเขต
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นส. กัญญ์ชุลี เยาวพินด์
วันที่แจ้ง : 12 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 7603
วันที่ดำเนินการ : 12 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
60 ย้ายเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่อง จากห้องสมุดไปไว้ที่อาคารไอที
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : วรรณภัสร์ ปราบพาลา
วันที่แจ้ง : 12 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 6116
วันที่ดำเนินการ : 1 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
61 ท่อน้ำประปาของอาคารสาธิตเก่าสังกัดคณะครุศาสตร์แตก
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ อาคารสาธิตเก่า
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 12 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 056717147
วันที่ดำเนินการ : 12 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
62 เติมน้ำยาแอร์ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และงานบริหารและธุรการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และห้องงานบริหารและธุรการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายณฐพล น้อยเอี่ยม
วันที่แจ้ง : 12 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1142 , 083-628-7256
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
63 แอร์ห้องเครื่องมือวิทยาศาสตร์(HPLC) ชำรุด
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารสิรินธร ชั้น 3 ห้อง 312
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : วรินธร ชาติสุภาพ นักวิทยาศาสตร์
วันที่แจ้ง : 12 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2705
วันที่ดำเนินการ : 25 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
64 มีน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดิน บริเวณหน้าหอพักนักศึกษาหญิง (หลังเก่า หอที่1)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หอพักนักศึกษาหญิง หลังเก่า
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายกิตติพันธ์ พลพันธ์
วันที่แจ้ง : 12 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5115 091-8434535
วันที่ดำเนินการ : 17 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
65 ขอความอนุเคราะห์แก้ไข เนื่องจากน้ำไหลเข้าชักโครกไม่หยุด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 3 ชั้นที่ 2 ห้องน้ำชาย
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางธนาภา เอี่ยมศรี
วันที่แจ้ง : 13 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 086-935-0788
วันที่ดำเนินการ : 15 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
66 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมดาดฟ้า อาคาร 18/4 สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม เนื่องจากมีน้ำขังและไหลซึมลงไปทำให้ฝ้าเพดานชำรุด
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ อาคาร 18/4 สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นายนิสิต องอาจ
วันที่แจ้ง : 13 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 082-877-4388
วันที่ดำเนินการ : 18 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง จำนวน 6 คน
67 ตรวจเช็คและซ่อมระบบไฟฟ้า เนื่องจากสวิตซ์ไฟฟ้า ไม่สามารถใช้งานได้
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 ห้องบริการอินเทอร์เน็ต
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นางสาวปนัดดา วงศ์โสม
วันที่แจ้ง : 15 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2847
วันที่ดำเนินการ : 20 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
68 ปรับย้ายโปรเจ็คเตอร์และจอรับภาพ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ผู้แจ้ง : อาจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
วันที่แจ้ง : 18 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0899612694
วันที่ดำเนินการ : 18 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายชัยวัช เจริญพร้อม 2.นายเกษม เพชรตาด
69 ขอความอนุเคราะห์ ย้ายจอโปรเจคเตอร์
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ชั้นที่ 1
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 18 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8815
วันที่ดำเนินการ : 18 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายดุชิต ศรีสุนาครัว 2.นายรุ่งโรจน์ ทูลตา
70 เครื่องปรับอากาศห้องบริการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) อาคาร9 ไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ อาคาร9 ชั้น3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
วันที่แจ้ง : 21 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 6119
วันที่ดำเนินการ : 25 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
71 ไฟฟ้าแสงสว่างห้องบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ServerRoom อาคาร9 สวิทซ์เปิด-ปิดใช้ไม่ได้ 1 จุด
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ อาคาร9 ชั้น 3
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
วันที่แจ้ง : 21 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 6119
วันที่ดำเนินการ : 22 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
72 ขอความอนุเคราะห์ เปลี่ยนก๊อกน้ำ เนื่องจากมีน้ำไหลตลอดเวลา
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคารพยาบาล
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : ณัฐมน สังเกตดี
วันที่แจ้ง : 22 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2501
วันที่ดำเนินการ : 22 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม
73 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมสายน้ำดี ห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง อาคารบรรณราชนครินทร์
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำชาย อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 (หอสมุดกลาง)
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : รัตนา ชมมัย
วันที่แจ้ง : 22 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0816049096
วันที่ดำเนินการ : 26 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
74 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมกระจกแตกร้าว เนื่องจากมีการปรับปรุงถนน
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 ฝั่งตะวันออก
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : หนึ่งฤทัย บุญมี
วันที่แจ้ง : 23 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 6104
วันที่ดำเนินการ : 25 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

ผู้รับเหมาทำถนน ดำเนินการเอง
75 ท่อน้ำประปาขนาด 2 นิ้ว ชำรุด มีน้ำรั่วไหล
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคารโภชนาการ (หลังเก่า) ด้านข้างห้องทานอาหารสโมสรอาจารย์
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายสมศักดิ์ ทองแท้
วันที่แจ้ง : 23 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 3101
วันที่ดำเนินการ : 25 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
76 แอร์ไม่เย็น ระบบไฟตัดบ่อย
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องเบอร์ 6 งานทุนการศึกษา
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายกิตติพันธ์ พลพันธ์
วันที่แจ้ง : 24 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5115 091-8434535
วันที่ดำเนินการ : 28 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
77 ตู้ควบคุมไฟฟ้าชั้น1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มีเสียงช็อตและมีกลิ่นเหม็นไหม้ ขอความกรุณาเข้าตรวจสอบเป็นการเร่งด่วน
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ห้องไฟ ชั้น1
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : อ.ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
วันที่แจ้ง : 25 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2802
วันที่ดำเนินการ : 25 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
78 ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมท่อน้ำทิ้งตันในห้องน้ำอาจารย์ ล้างห้องน้ำแล้วน้ำล้นไปอีกห้อง รบกวนส่งช่างมาดูให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 9 ชั้นที่ 5 ห้องพักอาจารย์
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางสุนีย์ ทองนิล
วันที่แจ้ง : 25 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 083-669-5584
วันที่ดำเนินการ : 26 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
79 เครื่องปรับอากาศตัวหน้าเค้าเตอร์จับตัวเป็นน้ำแข็ง
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถานที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน
วันที่แจ้ง : 25 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1130
วันที่ดำเนินการ : 28 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
80 ไฟฟ้าตก
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคารกองพัฒนานักศึกษา
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นายอดิสรณ์ เนาว์แก้ว
วันที่แจ้ง : 26 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 6512
วันที่ดำเนินการ : 26 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
81 เครื่องปรับอากาศไม่เย็น จำนวน 2 เครื่อง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้นที่ 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 28 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2014 , 8815
วันที่ดำเนินการ : 1 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
82 ท่อประปารั่ว
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางณัฐยา สุโนพันธ์
วันที่แจ้ง : 28 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 056-717153
วันที่ดำเนินการ : 1 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
83 เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานไม่ปรกติ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 28 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 1 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
84 โถปัสสวะอุดตัน
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้องน้ำชาย ชั้น4
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 28 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956343723
วันที่ดำเนินการ : 1 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
85 ติดตั้งสายโปรเจ็คเตอร์ที่ดำเนินการค้างอยู่
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ผู้แจ้ง : อาจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
วันที่แจ้ง : 28 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0899612694
วันที่ดำเนินการ : 28 ก.พ. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายชัยวัช เจริญพร้อม
86 ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องงานทรัพย์สินและสวสดิการ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชครบ 60 ปี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวจิรภา คชหิรัญ
วันที่แจ้ง : 28 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1222
วันที่ดำเนินการ : 5 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
87 ขอความอนุเคราะห์ย้ายตู้เก็บเอกสาร พระเครื่อง กล่องเก็บเอกสาร และอุปกรณ์อื่นๆ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องงานทรัพย์สินและสวสดิการ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชครบ 60 ปี
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : นางสาวจิรภา คชหิรัญ
วันที่แจ้ง : 28 ก.พ. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1222
วันที่ดำเนินการ : 5 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
88 ไฟฟ้าไม่ติด
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ อาคารราชบัณครินทร์
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : ประสงค์ อุ่นคำยี่
วันที่แจ้ง : 1 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 082 798 4165
วันที่ดำเนินการ : 1 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
89 ติดตั้งสายโปรเจ็คเตอร์ที่ดำเนินการค้างอยู่
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ผู้แจ้ง : อาจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
วันที่แจ้ง : 1 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0899612694
วันที่ดำเนินการ : 2 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายชัยวัช เจริญพร้อม 2.นายเกษม เพชรตาด
90 ประตูลิฟท์ไม่เปิด
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารสิรินธร
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : วนิดา ภักดิ์จรุง
วันที่แจ้ง : 1 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2719
วันที่ดำเนินการ : 1 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายเกษม เพชรตาด
91 น้ำปะปาไม่ไหล
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หอพันักศึกษาชาย
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : ธีรภัทร์
วันที่แจ้ง : 2 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0809929565
วันที่ดำเนินการ : 2 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายสุรชัย เลียบใจดี และพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
92 แอร์เสีย
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ น้ำหยดเวลาเปิดแอร์
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : สมพร
วันที่แจ้ง : 4 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0891664749
วันที่ดำเนินการ : 7 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
93 แอร์เป็นน้ำแข็ง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น M
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : สุภาณี เมืองจีน
วันที่แจ้ง : 4 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1114
วันที่ดำเนินการ : 7 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
94 แอร์เป็นน้ำแข็ง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น M
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : สุภาณี เมืองจีน
วันที่แจ้ง : 4 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1114
วันที่ดำเนินการ : 5 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
95 ท่อน้ำทิ้งแตก ทำให้น้ำไม่ระบาย
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ อาคาร 12
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางทองมี สายคำยศ
วันที่แจ้ง : 4 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 087-314-7900
วันที่ดำเนินการ : 5 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
96 แอร์ไม่เย็น
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารสิรินธร
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายปริญญา ปราบพาลา
วันที่แจ้ง : 4 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2701
วันที่ดำเนินการ : 8 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
97 ขอความอนุเคราะห์ตกแต่งต้นไม้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ บ้านพักข้าราชการ เลขที่ 51
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : นางสาวรุศดา พรรณรัตนชัย
วันที่แจ้ง : 4 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1126
วันที่ดำเนินการ : 6 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
98 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยดออกมาจากช่องลมด้านหน้า จำนวน 2 เครื่อง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้นที่ 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 4 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2014 , 8815
วันที่ดำเนินการ : 5 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
99 แอร์เสีย
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ เปิดไม่ติด
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : สมพร
วันที่แจ้ง : 4 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0891664749
วันที่ดำเนินการ : 7 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
100 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ และแก้ไข น้ำประปาไม่ไหล
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่  อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ (LC)
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 4 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8815 , 2014
วันที่ดำเนินการ : 4 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายหนูนิล ไชยราช
101 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้องเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ชั้น4
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : สมพร
วันที่แจ้ง : 4 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0891664749
วันที่ดำเนินการ : 7 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
102 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ห้องพักอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ อาคาร 4 ห้อง 422
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์อภิวัฒน์ คำพีระ
วันที่แจ้ง : 4 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1407
วันที่ดำเนินการ : 18 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
103 ขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบและแก้ไข ระบบไฟฟ้าขัดข้อง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่  โรงผลิตน้ำประปา
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 5 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8815 , 2014
วันที่ดำเนินการ : 5 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
104 ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 9 ชั้น 5
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 5 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 056-717-137
วันที่ดำเนินการ : 8 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
105 ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คสภาพระบบปรับอากาศ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องปฏิบัติการงานประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : บุศรินทร์
วันที่แจ้ง : 5 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0,1119,
วันที่ดำเนินการ : 8 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
106 ซ่อมประตู
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารสิรินธร ชั้นที่ 1
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นายประดับ ทูลตา
วันที่แจ้ง : 5 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2701
วันที่ดำเนินการ : 6 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
107 แจ้งซ่อมห้องน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์ LC ชั้น 3 ห้องน้ำหญิง
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : ถนอม มาโพธิ
วันที่แจ้ง : 5 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0993820437
วันที่ดำเนินการ : 5 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
108 หน้าต่างชำรุดไม่สามารถเปิดปิดได้
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 6-8
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 6 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956343723
วันที่ดำเนินการ : 6 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
109 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วมีน้ำหยดออกมาจากชุดคอยล์
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางภารณี พรมสวย
วันที่แจ้ง : 6 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1160
วันที่ดำเนินการ : 6 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
110 ตัดกิ่งมะขามบ้านพัก
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น ๆ
สถานที่ บ้านพัก นางสาววนิดา ภักดิ์จรุง
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : วนิดา ภักดิ์จรุง
วันที่แจ้ง : 6 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2719
วันที่ดำเนินการ : 6 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
111 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 2
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : สมคิด ปี่นป้อง
วันที่แจ้ง : 6 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1137
วันที่ดำเนินการ : 6 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
112 ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมชักโครก เปลี่ยนสายน้ำดี สายฉีดชำระ และสะดืออ่างล้างหน้า
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ อาคารคหกรรม
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางเกื้อ อ่องยิ่ง
วันที่แจ้ง : 7 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 086-207-4756
วันที่ดำเนินการ : 7 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
113 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ชั้น 2 อาคาร 12
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ ประสิทธิ์ ไชยศรี
วันที่แจ้ง : 7 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0815993149
วันที่ดำเนินการ : 8 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
114 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วมีน้ำใหลออกมาจากชุดคอยล์เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาย ณัฐพล น้อยเอียม
วันที่แจ้ง : 7 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1111
วันที่ดำเนินการ : 7 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
115 ตัดแต่งกิ่งไม้ข้างอาคารและโรงจอดรถ
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ บริเวณข้างอาคารและโรงจอดรถ
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 7 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956343723
วันที่ดำเนินการ : 14 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
116 ขอความอนุเคราะห์ แก้ไขระบบน้ำชักโครก
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ชั้นที่ 3 อาคารคหกรรม
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางเกื้อ อ่องยิ่ง
วันที่แจ้ง : 8 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 086-207-4756
วันที่ดำเนินการ : 8 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
117 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข เครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้อง 102 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ (LC)
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางชัชวาล คำศรี
วันที่แจ้ง : 8 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 083-154-3485
วันที่ดำเนินการ : 8 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
118 ขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องปรับอากาศ เนื่องจาก วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วม กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 (มีผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัด เข้าร่วมประชุม)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องประชุมสีทอง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 8 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2014 , 8815
วันที่ดำเนินการ : 11 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
119 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วมีน้ำใหลออกมาจากชุดคอยล์เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาง ภารณี พรมสวย
วันที่แจ้ง : 8 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1160
วันที่ดำเนินการ : 12 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
120 ซ่อมแซมบ้านจำลองนิทรรศการ
หน่วยงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถานที่ หอวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นายพิทักษ์ จันทร์จิระ
วันที่แจ้ง : 11 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0646636393
วันที่ดำเนินการ : 18 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง จำนวน 6 คน
121 น้ำปะปาไม่ไหลทั้งอาการ
หน่วยงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถานที่ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางอมรรัตน์ กาละบุตร
วันที่แจ้ง : 11 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1802
วันที่ดำเนินการ : 12 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
122 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วมีน้ำใหลออกมาจากชุดคอยล์เย็น ทั้งหมด 3 เครื่อง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาง ภารณี พรมสวย
วันที่แจ้ง : 11 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1160
วันที่ดำเนินการ : 12 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
123 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาว ถนิม สกุลมา
วันที่แจ้ง : 11 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1127
วันที่ดำเนินการ : 12 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
124 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมประตูห้องน้ำหญิง อาคาร 9 ชั้น 1 ห้องที่ 2 เนื่องจากชำรุดปิดไม่ได้ค่ะ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้องที่ 2
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 11 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8505 มือถือ 096 989
วันที่ดำเนินการ : 12 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
125 ไฟดับ เกิดจาการช๊อต ชั้น 4 คณะวิทย์ (ตึกใหม่ )
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (หลังใหม่)
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : วนิดา ภักดิ์จรุง
วันที่แจ้ง : 12 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2719
วันที่ดำเนินการ : 11 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
126 เปลี่ยนสายชำระห้องน้ำ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 2 ชั้น 2
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 12 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8505 มือถือ 096 989
วันที่ดำเนินการ : 12 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
127 ซ่อมประตูห้องน้ำชาย
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 13 ชั้น 1
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 12 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8505 มือถือ 096 989
วันที่ดำเนินการ : 14 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
128 ลิฟท์ใช้ไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ 1
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : กุลทินี ปานแดง
วันที่แจ้ง : 12 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 3916
วันที่ดำเนินการ : 12 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายศักธิชัย จันทร์ศรี
129 ขอความอนุเคราะห์ช่างมาแก้ไข กดน้ำโถปัสสาวะแล้วน้ำใหลไม่หยุดค่ะ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 9 ชั้นที่ 4 ห้องน้ำอาจารย์
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางสุนีย์ ทองนิล
วันที่แจ้ง : 12 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 083 669 5584
วันที่ดำเนินการ : 12 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
130 ปรับปรุงภฺูมิทัศน์รอบอาคารหลังใหม่
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคารหลังใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 12 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8505 มือถือ 096 989
วันที่ดำเนินการ : 5 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
131 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วมีน้ำใหลออกมาจากชุดคอยล์เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาง ภารณี พรมสวย
วันที่แจ้ง : 12 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1160
วันที่ดำเนินการ : 13 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
132 ฝ้าห้องน้ำอาจารย์หญิงชำรุด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 2 ชั้น 1
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 13 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8505 มือถือ 096 989
วันที่ดำเนินการ : 14 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
133 ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนโคมไฟ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคารศิลปกรรม
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 14 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8505 มือถือ 096 989
วันที่ดำเนินการ : 27 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
134 แอร์เปิดไม่ติด
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ สำนักงานคณะวิทย์ ตึกสิริธร
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวสุกัญยา ทับทอง
วันที่แจ้ง : 15 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2708
วันที่ดำเนินการ : 21 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
135 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ห้องกระจกชั้นล่าง อาคารคหกรรมศาสตร์ เครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ ศิริวรางค์ ปทุมมาศ
วันที่แจ้ง : 18 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 086-3751061
วันที่ดำเนินการ : 19 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
136 ขอความอนุเคราะห์ถอดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคาร 4
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อ.ตรีชฎา
วันที่แจ้ง : 18 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1411
วันที่ดำเนินการ : 21 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
137 ซ่อมระบบประปาภายในบริเวณร้านค้า มีน้ำไหลตลอดเวลา
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ร้านค้าบริเวณอาคารโภชนาการหลังเก่า ร้านที่ 10
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางธัญญารัตน์ คงเมือง
วันที่แจ้ง : 19 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 056-7171000 ต่อ 1222
วันที่ดำเนินการ : 21 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
138 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ตึกครุศาสตร์ หลังใหม่ ชั้น 401
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ นันทวัน พัวนัน
วันที่แจ้ง : 19 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : -
วันที่ดำเนินการ : 20 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
139 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ชั้น 2
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาย สุรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 19 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : -
วันที่ดำเนินการ : 20 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

140 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมบ้านพัก
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ บ้านพักอาจารย์
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : อาจารย์วันวิสาข์ หมื่นจง
วันที่แจ้ง : 20 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0875231559
วันที่ดำเนินการ : 14 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
141 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 3 ชั้น 1 และ 326
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 21 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5413
วันที่ดำเนินการ : 25 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
142 เต้ารับไฟไม่เข้า 1 จุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องหน่วยงานยานพาหนะ
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : ธนเดช
วันที่แจ้ง : 26 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2014
วันที่ดำเนินการ : 14 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายนิคม ปาคำ
143 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้องคณบดีชั้น2 และห้องพักอาจารย์เศรษฐศาสตร์ ชั้น2
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 26 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956343723
วันที่ดำเนินการ : 27 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
144 แอร์ติดๆดับๆ อาคารสิรินธร ชั้น 1 ห้องงานแผน
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ชั้น 1 อาคารสิรินธร
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางเพชรรินทร์ สีตะระโส
วันที่แจ้ง : 26 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2703
วันที่ดำเนินการ : 27 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
145 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ห้องสโมสรนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์อภิชาติ งามรุ่งโรจน์ และ นางสาวกนิษฐ์ กรนานันท์
วันที่แจ้ง : 27 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 056717137 0863617187
วันที่ดำเนินการ : 28 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
146 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ อาคารปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์ LC ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : ดวงใจ คำทิพย์
วันที่แจ้ง : 27 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0643542156 หรือ 6124
วันที่ดำเนินการ : 28 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
147 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วไม่ทำงาน เปิดไช้งานเพียงสามนาทีเบรกเกอร์ทิป
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ชั้น 1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาง เพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 27 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2302
วันที่ดำเนินการ : 28 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
148 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วมีน้ำใหลออกมาจากชุดคอยล์เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น M
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาว กิตติกานต์ กิตติชญานันท์
วันที่แจ้ง : 27 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1114
วันที่ดำเนินการ : 27 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
149 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ชั้น 1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาย ธงชัย สียา
วันที่แจ้ง : 28 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1710
วันที่ดำเนินการ : 29 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
150 คัทเอาท์เครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ เครื่องปรับอากาศบริเวณโต๊ะทำงานภายในสาขาวิชา
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ใจสคราญ จารึกสมาน
วันที่แจ้ง : 28 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0918398949
วันที่ดำเนินการ : 29 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
151 ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคารหอพักบุคลากร
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 28 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1222
วันที่ดำเนินการ : 29 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
152 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมก๊อกน้ำห้องน้ำหญิงตึกดนตรีชั้น 1 น้ำไหลไม่หยุด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องน้ำหญิง อาคาร 13 ชั้น 1
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 29 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8505 มือถือ 096 989
วันที่ดำเนินการ : 29 มี.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
153 อ่างล้่้างมือชำรุด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องน้ำอาจารย์ อาคารศิลปกรรม ชั้น 1
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 29 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8505 มือถือ 096 989
วันที่ดำเนินการ : 12 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายหนูนิล ไชยราช
154 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วมีน้ำใหลออกมาจากชุดคอยล์เย็น และไม่เย็น
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ห้องเรียน 17402 , 17406
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : ดิษฐพล ตั้งมั่น
วันที่แจ้ง : 29 มี.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8315
วันที่ดำเนินการ : 1 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
155 โถฉี่น้ำไหลไม่หยุด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องน้ำชาย อาคาร 13 (อาคารดนตรี) ชั้น 1
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 2 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8505 มือถือ 096 989
วันที่ดำเนินการ : 2 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
156 ไฟเขียวตรงรีโมทแอร์ไม่แสดงสถานะการทำงานของคอเพรสเซอร์แอร์
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคาร 4 ห้องพักอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์อภิวัฒน์ คำภีระ
วันที่แจ้ง : 2 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1407 หรือ 0906949390
วันที่ดำเนินการ : 4 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
157 ขอแจ้งฝ่ายปะปา ก๊อกน้ำของตึกนาฏศิลป์ ของอ.กมล บุญเขต ก๊อกหัก และที่บ้านพักของ อ.กมล บุญเขต ชักโครกน้ำไม่ไหลค่ะ
หน่วยงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถานที่ ตึกนาฏศิลป์ และบ้านพัก อ.กมล บุญเขต
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางอมรรัตน์ กาละบุตร
วันที่แจ้ง : 2 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1802
วันที่ดำเนินการ : 3 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
158 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วไม่เย็น 5 เครื่่อง ย้ายพร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ อาคาร 12 ชั้น 2 และชั้น 1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาง เพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 2 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2302
วันที่ดำเนินการ : 3 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
159 ปลักไฟฟ้าชั้น​ 2ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ห้อง​ LB​ 202​ 203 205​ 206​ ฯลฯ
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นายประสงค์​ อุ่นคำยี่
วันที่แจ้ง : 2 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 082 798 4165
วันที่ดำเนินการ : 2 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายสุรชัย เลียบใจดี
160 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องพักอาจารย์ ห้องวาดภาพ สาขาวิชาศิลปกรรม
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 3 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8505 มือถือ 096 989
วันที่ดำเนินการ : 4 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
161 ปิดตาข่ายกัั้นนกพิราบ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ทางขึ้นดาดฟ้า อาคารศิลปกรรม
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 3 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8505 มือถือ 096 989
วันที่ดำเนินการ : 27 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
162 ซ่อมเปลี่ยนแผ่นกระเบื้องหลังคา..บ้านพัก เนื่องจากลมกันโชกแรงหลังคาเปิด
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ บ้านพักข้าราชการ
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : อาจารย์ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 3 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8338
วันที่ดำเนินการ : 9 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง จำนวน 6 คน
163 เครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์เสีย ตึก 18/5
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ห้องพักอาจารย์ ตึก 18/5
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 3 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1608
วันที่ดำเนินการ : 4 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
164 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคารศิลปกรรม
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 4 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8505 มือถือ 096 989
วันที่ดำเนินการ : 14 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
165 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ชั้น1 อาคาร 3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ โดมธราดล อนันตสาน
วันที่แจ้ง : 4 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5413
วันที่ดำเนินการ : 5 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
166 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ห้องประชุม ชั้น 1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาย ดิษฐพล ตั้งมั่น
วันที่แจ้ง : 4 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8315
วันที่ดำเนินการ : 5 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
167 ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศเนื่องจากจะปรับปรุงห้องเรียนใหม่
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ชั้น 17304 และ17305
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ศานต์ พานิชสิติ
วันที่แจ้ง : 4 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8325
วันที่ดำเนินการ : 9 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
168 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 3ชั้น2
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ โดมธราดล อนันตสาน
วันที่แจ้ง : 5 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5413
วันที่ดำเนินการ : 9 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
169 พื้นกระเบื้องห้องเรียนชำรุด
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ พื้นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 15405
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 9 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956343723
วันที่ดำเนินการ : 27 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
170 ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาตึกศิลปกรรม 2 แผ่น
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคารศิลปกรรม
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : อาจารย์ ดร.โดมธราดล
วันที่แจ้ง : 9 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0948525192
วันที่ดำเนินการ : 17 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
171 ตรวจสอบ​ แอร์ไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ห้อวารสารชั้น​ 1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายประสงค์​ อุ่นคำยี่
วันที่แจ้ง : 9 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 082​ 798​ 4165
วันที่ดำเนินการ : 17 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
172 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ชั้น 2 อาคาร 12
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ ประสิทธิ์ ไชยศรี
วันที่แจ้ง : 9 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2320
วันที่ดำเนินการ : 17 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
173 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแอร์ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 (ห้องสำนักงานสถาบันวิจัย)
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 10 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 18 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
174 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เนื่องจากไม่สามารถเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศได้ทั้งชั้น
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น ๆ
สถานที่ ชั้นที่ 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นางสาวอรพนิตา จรัสธนวรพัฒน์
วันที่แจ้ง : 17 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8533
วันที่ดำเนินการ : 17 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
175 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้องพักอาจารย์เศรษฐศาสตร์ ชั้น2
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 17 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956343723
วันที่ดำเนินการ : 17 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
176 แจ้งแอร์ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ชั้น 3 ไม่เย็นครับ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้องคอมฯ
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : วันชัย
วันที่แจ้ง : 17 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1307
วันที่ดำเนินการ : 19 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
177 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วมีน้ำใหลออกมาจากชุดคอยล์เย็น
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ชั้น 4
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาง เพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 17 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2302
วันที่ดำเนินการ : 19 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
178 เปลี่ยนสายชำระ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 3 ห้องน้ำชาย ชั้น 1
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 17 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8505 มือถือ 096 989
วันที่ดำเนินการ : 23 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
179 แอร์มีปัญหาอุณหภูมิปรับสูงขึ้นเอง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : น.ส.อุษา เดชสำรี
วันที่แจ้ง : 18 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1117
วันที่ดำเนินการ : 19 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
180 แอร์ห้องเครื่องมือวิทยาศาสตร์(HPLC) ชำรุด
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารสิรินธร ชั้น 3 ห้อง 312
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : วรินธร ชาติสุภาพ นักวิทยาศาสตร์
วันที่แจ้ง : 18 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2705
วันที่ดำเนินการ : 22 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
181 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : เนตรชนก เพียภูเขียว
วันที่แจ้ง : 18 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 6505
วันที่ดำเนินการ : 19 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
182 ชักโครกชำรุด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องน้ำอาจารย์หญิง อาคาร 3 ชั้น 1
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 18 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8505 มือถือ 096 989
วันที่ดำเนินการ : 23 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
183 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องประชุมขันติ
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางภารณี พรมสวย
วันที่แจ้ง : 19 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1160
วันที่ดำเนินการ : 19 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
184 ซ่อมกระดานไวท์บอร์ด โต๊ะ เก้าอี้ ขาบอร์ด
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ห้องเรียนชั้น2
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ
วันที่แจ้ง : 19 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0863751061
วันที่ดำเนินการ : 15 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
185 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ชั้น 1 อาคาร18/2
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ สนธยา วันชัย
วันที่แจ้ง : 19 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0812840993
วันที่ดำเนินการ : 22 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
186 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ชั้น 210
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาง เพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 19 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2302
วันที่ดำเนินการ : 23 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
187 เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำงานปกติ แต่ไม่มีลมเย็นออกมา
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ อาคาร 9 ชั้น 3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : รัตนา ชมมัย
วันที่แจ้ง : 19 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0816049096
วันที่ดำเนินการ : 19 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
188 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคาร LC ชั้น 4
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาว ปาริชาติ ยศปาน
วันที่แจ้ง : 19 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1145
วันที่ดำเนินการ : 23 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
189 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ชั้น3 อาคาร 9
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ เดือนฉาย ไชยบุตร
วันที่แจ้ง : 19 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0864451427
วันที่ดำเนินการ : 19 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
190 ไฟฟ้าดับอาคารนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคารนาฏศิลป์ฯ
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นางอมรรัตน์ กาละบุตร
วันที่แจ้ง : 19 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 085-4239903
วันที่ดำเนินการ : 19 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
191 ขอให้ถอดและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ถอดจากบ้านพักอจ. ไปติดตั้งในห้องเรียนอาคารคหกรรมศาสตร์
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ
วันที่แจ้ง : 19 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0863751061
วันที่ดำเนินการ : 1 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
192 ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมท่อน้ำประปา เนื่องจากก๊อกหัก มีน้ำไหลไม่หยุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่  บริเวณด้านหลังอาคาร 18/3 อุตสาหกรรมก่อสร้าง
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายวิศัลย์ แสงนก
วันที่แจ้ง : 19 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2015
วันที่ดำเนินการ : 19 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 2.นายดำรงค์ เศรษฐี
193 ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ(แอร์)
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้อง 912 913 อาคาร 8 ชั้น
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อ.กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
วันที่แจ้ง : 22 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1305 / 1935
วันที่ดำเนินการ : 1 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
194 แอร์ไม่เย็น มีแต่ลมร้อน
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องเบอร์ 6 งานทุนการศึกษา
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายกิตติพันธ์ พลพันธ์
วันที่แจ้ง : 22 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5115 091-8434535
วันที่ดำเนินการ : 23 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
195 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแอร์ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 (ห้องสำนักงานสถาบันวิจัย)
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 22 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 23 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
196 ปรับไถพื้นที่หลังอาคารปฏิบัติการวิทยาสาสตร์
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : อาจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
วันที่แจ้ง : 23 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0899612694
วันที่ดำเนินการ : 1 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
197 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ชั้น210
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ สมใจ กงเติม
วันที่แจ้ง : 23 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2303
วันที่ดำเนินการ : 23 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
198 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ชั้น 1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : เพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 23 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2303
วันที่ดำเนินการ : 23 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
199 ไฟฟ้าบริเวณรอบรั้วหอพักนักศึกษาหญิงและบริเวณโรงจอดรถไม่ติด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคารหอพักนักศึกษาหญิงหลังใหม่
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นายกิตติพันธ์ พลพันธ์
วันที่แจ้ง : 23 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5115 091-8434535
วันที่ดำเนินการ : 14 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
200 ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คจอกล้องวงจรปิด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคารหอพักบุคลากร
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 23 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1222
วันที่ดำเนินการ : 24 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายศักธิชัย จันทร์ศรี
201 ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คมิเตอร์น้ำประปา
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคารหอพักบุคลากร
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 23 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1222
วันที่ดำเนินการ : 24 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
202 ตัดแต่งกิ่งไม้หน้าอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : อาจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
วันที่แจ้ง : 23 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0899612694
วันที่ดำเนินการ : 1 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
203 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาง สุกัญญา งับตะมะ
วันที่แจ้ง : 24 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1127
วันที่ดำเนินการ : 24 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
204 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วชุดสวิงไม่หมุน
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาง วรัญญา มหวกน่วม
วันที่แจ้ง : 24 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 3209
วันที่ดำเนินการ : 24 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
205 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ อาคาร 12 ชั้น 2
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาง เพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 24 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2302
วันที่ดำเนินการ : 24 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
206 เครื่องปรับอากาศชำรุด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องเรียน อาคารนาฏศิลป์
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 24 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8505 มือถือ 096 989
วันที่ดำเนินการ : 7 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
207 กระจกหน้าต่างชำรุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : น.ส.อุษา เดชสำรี
วันที่แจ้ง : 24 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1117
วันที่ดำเนินการ : 27 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
208 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น2 สำนักงานอธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : สมคิด ปินป้อง
วันที่แจ้ง : 25 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1137
วันที่ดำเนินการ : 25 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
209 เปืดเครื่องปรับอากาศแล้วมีน้ำหยดออกมาจากชุดคอลย์เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น2 สำนักงานอธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : สมคิด ปิ่นป้อง
วันที่แจ้ง : 25 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1137
วันที่ดำเนินการ : 25 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
210 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ชั้น 211
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : เพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 25 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2303
วันที่ดำเนินการ : 1 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
211 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้องพักอาจารย์สาขาการตลาด ชั้น3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 25 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956343723
วันที่ดำเนินการ : 8 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
212 เปลี่ยนสายชำระห้องน้ำ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องน้ำอาจารย์ชาย อาคาร 2 ชั้น 1
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 25 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8505 มือถือ 096 989
วันที่ดำเนินการ : 25 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
213 ตรวจสอบหลังคาบ้านพัก
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ บ้านพักข้าราชการ
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : อ.อัคกะบัทคาน ปาทาน
วันที่แจ้ง : 29 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0810362704
วันที่ดำเนินการ : 3 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายสมพร เหมือนพิมทอง
214 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องงานการเจ้าหน้าที่ (กจ.) ชั้น M อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นางสุพรรณี ตั้งจิตเจริญกุล
วันที่แจ้ง : 29 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1117, 7405
วันที่ดำเนินการ : 29 เม.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายสุรชัย เลียบใจดี 2.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
215 ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนสายชำระ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องน้ำอาจารย์ชาย อาคาร9 ชั้น 1
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 29 เม.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8505 มือถือ 096 989
วันที่ดำเนินการ : 3 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
216 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องศูนย์เพื่อนใจ
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวเนตรชนก เพียภูเขียว
วันที่แจ้ง : 1 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 6505
วันที่ดำเนินการ : 7 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
217 ระบบไฟฟ้าที่่เสาไฟฟ้าบริเวณถนนเสีย และบริเวณโรงรถบ้านพักฯ
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น ๆ
สถานที่ ระบบไฟฟ้าที่่ถนนหน้าบ้านพัก และไฟฟ้าบริเวณโรงรถของบ้านพัก ผศ.ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : ผศ. ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
วันที่แจ้ง : 2 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0846112694
วันที่ดำเนินการ : 14 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
218 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแอร์ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 (ห้อง ผอ.)
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 2 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 16 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
219 เครื่องปรับอากาศชำรุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น M กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : ปาริชาติ
วันที่แจ้ง : 3 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1147
วันที่ดำเนินการ : 27 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
220 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น4
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : สมพร
วันที่แจ้ง : 3 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1247
วันที่ดำเนินการ : 8 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
221 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วปิดไม่ได้, ไม่เย็น
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้องเรียน 15403
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : สมพร
วันที่แจ้ง : 3 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1247
วันที่ดำเนินการ : 8 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
222 ท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศรั่ว
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ 18/1715
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แพงสาย
วันที่แจ้ง : 6 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8832
วันที่ดำเนินการ : 27 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
223 ประตูหน้าห้องธุรการชำรุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ตึกสำนักงานอธิการ ประตูห้องธุรการกลาง
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : น.ส.ขนิษฐา ขันตี
วันที่แจ้ง : 7 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1111
วันที่ดำเนินการ : 10 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
224 เปิดเครื่องปรับอากาศไม่ติด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 2
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาว นันทพร ทองจิตติ
วันที่แจ้ง : 7 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2014
วันที่ดำเนินการ : 8 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
225 ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ(แอร์)
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้อง 912 อาคาร 8 ชั้น
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อ.กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
วันที่แจ้ง : 8 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1305 / 1935
วันที่ดำเนินการ : 8 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
226 เครื่องปรับอากาศไม่ดับ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางชลิตา บัวเปรม
วันที่แจ้ง : 8 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1140
วันที่ดำเนินการ : 8 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
227 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หอประชุมประกายเพชร
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายเกษม เพชรตาด
วันที่แจ้ง : 8 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2015
วันที่ดำเนินการ : 8 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
228 ไฟฟ้าหน้าห้องวารสารไม่ติด
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นางณัฐยา สุโนพันธ์
วันที่แจ้ง : 8 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2827 , 2814
วันที่ดำเนินการ : 9 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายสุรชัย เลียบใจดี
229 ซ่อมฝ้าเพดานห้องพักสโมสรอาจารย์
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น ๆ
สถานที่ ฟ้าเพดานห้องพัก สโมสรอาจารย์ ที่โรงอาหาร
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : ดร.นิคม โยกัญญา
วันที่แจ้ง : 10 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0997591626
วันที่ดำเนินการ : 22 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
230 น้ำปะปาแตก
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถานที่ ปะปาหน้าบ้านพัก อ.ยุภา คำตะพล
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : อ.ยุภา คำตะพล
วันที่แจ้ง : 13 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0896413231, 08890693
วันที่ดำเนินการ : 5 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
231 แอร์ มีน้ำไหล
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ สำนักงานคณบดี ชั้น 2
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : ประภาพรรณ บัวบาง
วันที่แจ้ง : 13 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1201
วันที่ดำเนินการ : 16 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
232 แผ่นฝ้าล่วง
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องน้ำหญิง ชั้น 8 อาคาร 9
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 13 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8505 มือถือ 096 989
วันที่ดำเนินการ : 17 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
233 ระบบไฟฟ้าที่่เสาไฟฟ้าบริเวณถนนช็อตเป็นระยะ ๆ และบริเวณโรงรถบ้านพักฯ จากรายการ 217 เดิม อันตรายมากนะ
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น ๆ
สถานที่ ระบบไฟฟ้าที่่ถนนหน้าบ้านพัก และไฟฟ้าบริเวณโรงรถของบ้านพัก ผศ.ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : ผศ. ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
วันที่แจ้ง : 13 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0846112694
วันที่ดำเนินการ : 14 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
234 ตัดต้นไม้หน้าบ้านพัก หลังที่ 21
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ บ้านพักข้าราชการ
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : อาจารย์เขมปริต ขุนราชเสนา
วันที่แจ้ง : 14 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0855321828
วันที่ดำเนินการ : 15 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
235 ท่อน้ำประปารั่ว
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ บ้านพักข้าราชการ เลขที่ 51
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางสาวรุศดา พรรณรัตนชัย
วันที่แจ้ง : 14 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1125
วันที่ดำเนินการ : 18 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม
236 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องประชุมหมื่นจง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายเกษม เพชรตาด
วันที่แจ้ง : 14 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2015
วันที่ดำเนินการ : 16 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
237 ขอความอนุเคราะห์จำทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ป้ายไวนิล ห้ามจอดรถทุกชนิด หน้าอาคารหอพักบุคลากร
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 15 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1222
วันที่ดำเนินการ : 17 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายกรกฎ ดีดาร์
238 หลังคาบ้านพักอาศัยในมหาวิทยาลัยเปิด
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ บ้านพักอาศัยในมหาวิทยาลัย คุณศิรินทิพย์ ผลประเสริฐ
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
วันที่แจ้ง : 15 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 061-802-2112
วันที่ดำเนินการ : 27 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
239 ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้บริเวณบ้านพักบุคลากร
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ บ้านพักข้าราชการ
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : อ.สุนทรีย์ รอดดิษฐ์
วันที่แจ้ง : 16 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 082-4041220
วันที่ดำเนินการ : 26 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
240 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น2 สำนักงานอธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวทิวา ไพรเขต
วันที่แจ้ง : 16 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : -
วันที่ดำเนินการ :

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
241 เปืดเครื่องปรับอากาศแล้วมีน้ำหยดออกมาจากชุดคอลย์เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางวรัญญา หมวกน่วม
วันที่แจ้ง : 16 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1116
วันที่ดำเนินการ : 21 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
242 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ชั้น2 และ3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายดิษฐพล ตั้งมั่น
วันที่แจ้ง : 16 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : -
วันที่ดำเนินการ : 21 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
243 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ อาคาร18/2 ชั้น3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย
วันที่แจ้ง : 16 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : -
วันที่ดำเนินการ : 21 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
244 เปืดเครื่องปรับอากาศแล้วมีน้ำหยดออกมาจากชุดคอลย์เย็น
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ชั้น2
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายสุรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 16 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1241
วันที่ดำเนินการ : 21 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
245 เปืดเครื่องปรับอากาศแล้วมีน้ำหยดออกมาจากชุดคอลย์เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น3 สำนักงานอธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง
วันที่แจ้ง : 16 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1160
วันที่ดำเนินการ : 21 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
246 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วมีเสียง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น M สำนักงานอธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวสุจิตรา จุ้ยวอน
วันที่แจ้ง : 17 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1113
วันที่ดำเนินการ : 27 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
247 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วมีน้ำใหลออกมาจากชุดคอยล์เย็น
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ชั้น 1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางรัตนา ชมมัย
วันที่แจ้ง : 17 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2812
วันที่ดำเนินการ : 7 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
248 ภูมิทัศน์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคารนาฏศิลป์
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : อาจารย์ปาริชาติ ลาจันนนท์ ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
วันที่แจ้ง : 17 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 6202 , 6205
วันที่ดำเนินการ : 28 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
249 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข วาล์วน้ำประปาเข้าห้องสุขาชำรุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องสุขา อาคารฝ่ายยานพาหนะ
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายนิคม จักรเสน
วันที่แจ้ง : 21 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 6409
วันที่ดำเนินการ : 21 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
250 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วไม่เย็น 2 เครื่อง
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ชั้น 2 อาคาร12
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาง เพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 21 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2302
วันที่ดำเนินการ : 31 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
251 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วมีน้ำใหลออกมาจากชุดคอยล์เย็น
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ชั้น 1 อาคารสิรินธร
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาง นิภาพร ตาแก้ว
วันที่แจ้ง : 21 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2714
วันที่ดำเนินการ : 27 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
252 ประตูห้องเรียนชำรุด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคารศิลปกรรม ห้อง 6303
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 22 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8505 มือถือ 096 989
วันที่ดำเนินการ : 27 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
253 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและซ่อมแซม ผนังอาคารชำรุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ (LC) ชั้นที่ 1 ด้านนอก ฝั่งถนน
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางถนอม มาโพธิ์
วันที่แจ้ง : 23 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : -
วันที่ดำเนินการ :

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
254 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข น้ำประปาไม่ไหล
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่  ห้องน้ำหญิง ชั้นที่ 1 2 และ 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางภารณี พรมสวย
วันที่แจ้ง : 23 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1160
วันที่ดำเนินการ : 23 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
255 ซ่อมแอร์ ห้องประชุม1 อาคารสิรินธร
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ แอร์ไม่มีความเย็น ทางคณะจะจัดโครงการวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวสุกัญญา ทับทอง
วันที่แจ้ง : 23 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2708 , 2719
วันที่ดำเนินการ : 27 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
256 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมฝ้าเพดาน ชั้น 2 โถงทางเดิน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 (โถงทางเดิน) ฝ้าเพดาน
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 23 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 10 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
257 เครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : วิไล สุกแก้ว
วันที่แจ้ง : 23 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8307
วันที่ดำเนินการ : 31 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
258 ท่อทองแดงน้ำยาเครื่องปรับอากาศด้านแรงดันต่ำรั่ว(ภายในห้องเรียน)
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ห้องเรียน18/4106
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แพงสาย
วันที่แจ้ง : 28 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8332
วันที่ดำเนินการ : 31 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
259 แจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ อาคารปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์ LC ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : ดวงใจ คำทิพย์
วันที่แจ้ง : 28 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0643542156 หรือ 6124
วันที่ดำเนินการ : 31 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
260 ขอความอนุเคราะห์ถอดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ บริเวณหน้า ทางเข้าด้านหลังอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา (ป้ายใหญ่)
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 28 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 31 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
261 ขอความอนุเคราะห์รถไถพร้อมคนขับรถ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ หน้าอาคารเป่าแก้ว และอาคารเก็บสารเคมีอันตราย(หลังคาสีเขียว)
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : อาจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี
วันที่แจ้ง : 29 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1508
วันที่ดำเนินการ : 27 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
262 ซ่อมแอร์
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารสิรินธร ห้อง 111
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ
วันที่แจ้ง : 29 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2713
วันที่ดำเนินการ : 7 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
263 ขอความอนุเคราะห์สำรวจเครื่องปรับอากาศพร้อมซ่อมแซม โรงยิมเก่าและห้องเรียนคณะครุศาสตร์
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ โรงยิมเก่า
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 29 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 056717145 ต่อ 2302
วันที่ดำเนินการ : 31 พ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
264 ซ้อมประตูห้องพักอาจารย์
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ประตูห้องพักอาจารย์นิเทศศาสตร์ชั้น2
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 29 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956343723
วันที่ดำเนินการ : 27 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
265 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถานที่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาว วารินทร์ เพชระบูรณิน
วันที่แจ้ง : 31 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1130
วันที่ดำเนินการ : 7 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
266 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ชั้น2
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายธรวัฒน์ เฉลิมพงษ์
วันที่แจ้ง : 31 พ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2844
วันที่ดำเนินการ : 7 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
267 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมอาคาร 18/6
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ อาคาร 18/6
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : อาจารย์ว่าที่ร.ต. ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 3 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8338
วันที่ดำเนินการ : 22 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
268 ไฟฟ้าไม่ติดเป็นบางจุด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ชั้น 1 อาคารหลังใหม่ 4 ชั้น
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 4 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8505 มือถือ 096 989
วันที่ดำเนินการ : 6 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
269 เปิดแอร์แล้วมีน้ำไหลออกมาจากเครื่อง
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ แอร์ห้อง 16316
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : วรินธร ชาตุสภาพ
วันที่แจ้ง : 5 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2705
วันที่ดำเนินการ : 7 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
270 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข น้ำประปาไม่ไหล
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคารพยาบาล
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางสาวณัฐมน สังเกตดี
วันที่แจ้ง : 5 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5101
วันที่ดำเนินการ : 5 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
271 ก๊อกน้ำเสื่อมสภาพ ปิดวาวล์แล้วยังมีน้ำหยด
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ บ้านพักข้าราชการ
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : ผศ. ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
วันที่แจ้ง : 6 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0846112694
วันที่ดำเนินการ : 18 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
272 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 3 ชั้น1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ กฤษฏากรณ์ ยูงทอง
วันที่แจ้ง : 7 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5413
วันที่ดำเนินการ : 27 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
273 ขอช่วยเพื่อถอดเครื่องกรองน้ำที่ติดอยู่กับอาคารเรียน
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ อาคารอุตสาหกรรม 18/1-5
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : กุลทินี ปานแดง
วันที่แจ้ง : 7 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 3916
วันที่ดำเนินการ : 7 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
274 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 2และ1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวธวาเฉลิม จันทิมา
วันที่แจ้ง : 10 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : -
วันที่ดำเนินการ : 27 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
275 ท่อประปาอ่างล้างหน้ารั่วครับ รบกวนตรวจสอบซ่อมครับ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องน้ำหญิง อาคาร 9 ชั้น 1
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : อาจารย์ ดร.โดมธราดล
วันที่แจ้ง : 10 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0948525192
วันที่ดำเนินการ : 12 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
276 ขอความอนุเคราะห์ช่างประปา ย้อยก๊อกน้ำจากด้านหลังอาคาร ไปไว้ด้านหน้าอาคาร (เนื่องจากด้านหลังอาคารอยู่ใกล้กับหม้อแปลงไฟฟ้า)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคารปฏิบัติการทางภาษา (LC)
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางถนอม มาโพธิ์
วันที่แจ้ง : 11 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 084-688-5893
วันที่ดำเนินการ : 12 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
277 ตัดต้นไม้หลังบ้าานพัก (ต้นขนุน กับ ต้นมะม่วง)
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ บ้านพักข้าราชการ
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : อ.อัคกะบัทคาน ปาทาน
วันที่แจ้ง : 11 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0810362704
วันที่ดำเนินการ : 7 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
278 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข น้ำประปาไหลไม่หยุด
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ อาคาร 12
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางทองมี สายคำยศ
วันที่แจ้ง : 11 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2302
วันที่ดำเนินการ : 12 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
279 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแอร์ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 (ห้อง ผอ.)
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 13 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 8 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
280 ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าบริเวณหน้าอาคารวิจัย (หลังใหม่) (วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย.62)
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ บริเวณหน้าอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา (หลังใหม่)
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 13 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 27 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
281 ประตูทางเข้ากองนโยบายและแผน (ฝั่งหน้าลิฟต์) มีความชำรุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ประตูทางเข้ากองนโยบายและแผน (ฝั่งหน้าลิฟต์)
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : ศิรินภา จั๋นโปแว่น
วันที่แจ้ง : 14 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 056717112
วันที่ดำเนินการ : 27 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
282 ระบบปรับอากาศเสีย (ไม่เย็น)
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ชั้น 5 ชั้น 6 และอาจมีชั้นอื่นๆด้วย
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์พรทวี กองร้อย
วันที่แจ้ง : 17 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8201 มือถือ 08257977
วันที่ดำเนินการ : 8 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
283 แอร์เสีย เนื่องจากระบบขับดันน้ำแอร์ไม่ทำงาน ชั้น 3 ตึก 19 คณะวิทยาศาสตร์ตึกใหม่
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ชั้น 3 ตึก 19 คณะวิทยาศาสตร์ตึกใหม่
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์วรรณวัฒน์ อินทอง
วันที่แจ้ง : 17 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0985692587
วันที่ดำเนินการ : 8 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
284 เปลี่ยนสายฉีดชำระและซ่อมก๊อกน้ำในห้องน้ำ
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 2-3 อาคารบรรณาราชนครินทร์
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางณัฐยา สุโนพันธ์
วันที่แจ้ง : 17 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2814
วันที่ดำเนินการ : 17 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
285 ติดตั้งตาข่ายลวด
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ด้านหน้าอาคารบรรณราชนครินทร์และอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางณัฐยา สุโนพันธ์
วันที่แจ้ง : 17 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2814
วันที่ดำเนินการ : 27 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
286 ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ ตึก 19 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ตึก 19 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์พรทวี กองร้อย
วันที่แจ้ง : 19 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0825797769
วันที่ดำเนินการ : 8 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
287 ติดตั้งตาข่ายลวด
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ด้านหน้าและด้านข้างอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางณัฐยา สุโนพันธ์
วันที่แจ้ง : 20 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2814
วันที่ดำเนินการ : 27 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
288 ท่อประปาชำรุด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 9
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 20 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 22 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
289 ซ่อมกระเบื้องหลังคาของศาลาเอนกประสงค์หน้าอาคาร 3
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 3
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 20 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 22 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
290 ขอความอนุเคราะห์เดินสายไฟและปลั๊กภายในบ้านพัก
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ บ้านพัก เลขที่ 83/45
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : หนึ่งฤทัย บุญมี
วันที่แจ้ง : 21 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0846206532
วันที่ดำเนินการ : 2 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
291 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข อ่างล้างหน้ามีน้ำรั่วใต้อ่าง
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ อาคาร 18/5
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางเข็มเพชร แดงเกาะโพธิ์
วันที่แจ้ง : 21 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 062-683-2479
วันที่ดำเนินการ : 21 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
292 ขอความอนุเคราะห์ติดโคมไฟ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคารเรียนนาฏศิลป์
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 21 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8505 มือถือ 096 989
วันที่ดำเนินการ : 25 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
293 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (มิเตอร์) เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษา 2562 เนื่องจากต้องใช้เครืื่องปรับอากาศทั้งห้องเรียนและห้องพักอาจารย์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคารศิลปกรรม
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 21 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8505 มือถือ 096 989
วันที่ดำเนินการ : 27 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
294 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข เครื่องปรับอากาศไม่เย็น มีแต่ลมอุ่นๆ ออกมา
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่  ห้องควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม LC1 ชั้นที่ 4 อาคารศูนย์ภาษา
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 23 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8815
วันที่ดำเนินการ : 24 มิ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
295 อุปกรณ์ประปาชำรุด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคารนาฏศิลป์
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 24 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 1 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
296 อาคาร 18/6 พังเสียหายจากพายุลมฝน
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ บริเวณหลังคาและเชิงชายของอาคาร
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : อาจารย์ ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 24 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8338
วันที่ดำเนินการ : 22 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
297 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข เนื่องจากมีน้ำขังบริเวณด้านหลังห้องทำงานของรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้นที่ 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางภารณี พรมสวย (ปุ้ย)
วันที่แจ้ง : 28 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1160
วันที่ดำเนินการ : 5 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
298 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข เนื่องจากก๊อกน้ำประปาชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ บริเวณด้านหลังห้องประชุมหมื่นจง ชั้นที่ 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางชวน พลดงนอก (ปู)
วันที่แจ้ง : 28 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 099-293-1980
วันที่ดำเนินการ : 1 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
299 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข เนื่องจากอ่างล้างหน้าห้องน้ำหญิงชำรุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หอประชุมประกายทอง
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางปิ่น ครุฑลา
วันที่แจ้ง : 28 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 084-623-8515
วันที่ดำเนินการ : 1 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
300 ขอความอนุเคราะห์ประดับผ้าโต๊ะหน้าขาว 1 ตัว (วันที่ 1 กรกฎาคม 2562) เพื่อใช้เป็นโต๊ะวิทยากรในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 และใช้เป็นโต๊ะประจำของหอประชุม
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หอประชุมประกายทอง
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 28 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8815, 2014
วันที่ดำเนินการ : 1 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นางสาวเกวลี น้อมเศียร
301 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข เนื่องจากประตูห้องน้ำหญิงชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องน้ำหญิง ชั้นที่ 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ (LC)
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางถนอม มาโพธิ์ (อ๋อย)
วันที่แจ้ง : 28 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 099-382-0437
วันที่ดำเนินการ : 1 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
302 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมท่อส่งน้ำประปารั่ว
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องท่อชั้น 7 อาคาร 9
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางสุนีย์ ทองนิล
วันที่แจ้ง : 30 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0 8 3 6 6 9 5 5 8 4
วันที่ดำเนินการ : 22 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
303 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมโถปัสสาวะตัน และถังกรองน้ำรั่ว
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หน่วยภูมิทัศน์
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายสมศักดิ์ ทองแท้
วันที่แจ้ง : 30 มิ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 087 574 3706
วันที่ดำเนินการ : 1 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
304 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแอร์ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 (ห้อง ผอ.)
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 3 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 8 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
305 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สวิตซ์เปิดปิดแอร์ชำรุด)
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ห้องสโมสรนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์อภิชาติ งามรุ่งโรจน์ และ นางสาวกนิษฐ์ กรนานันท์
วันที่แจ้ง : 4 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0863617187 ภายใน 541
วันที่ดำเนินการ : 8 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
306 ซ่อมไฟส่องสว่าง
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : อาจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
วันที่แจ้ง : 5 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0899612694
วันที่ดำเนินการ : 12 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
307 ปรับไถพื้นที่หลังอาคารปฏิบัติการวิทยาสาสตร์
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : อาจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
วันที่แจ้ง : 5 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0899612694
วันที่ดำเนินการ : 30 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
308 แจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 8 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2306
วันที่ดำเนินการ : 11 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
309 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมสวิซท์ไฟฟ้า ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์(หอสมุดกลาง)
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์(หอสมุดกลาง)
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : รัตนา ชมมัย
วันที่แจ้ง : 8 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0816049096
วันที่ดำเนินการ : 22 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
310 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วสวิตซ์ตัดเอง
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ห้อง 16409 อาคารสิรินธร ชั้น 4
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวแสงจันทร์ สอนสว่าง
วันที่แจ้ง : 10 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 084-6809862
วันที่ดำเนินการ : 11 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
311 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข เนื่องจากอ่างล้างหน้าห้องน้ำหญิงชำรุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องน้ำหญิง ชั้นที่ 1 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ (LC)
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางถนอม มาโพธิ์
วันที่แจ้ง : 10 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 084-688-5893
วันที่ดำเนินการ : 11 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
312 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางภารณี พรมสวย
วันที่แจ้ง : 10 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1160
วันที่ดำเนินการ : 11 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
313 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ชั้น 3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์กฤษฏิ์พันธ์ พรรณรัตนชัย
วันที่แจ้ง : 10 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8327
วันที่ดำเนินการ : 11 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
314 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข เนื่องจากมีน้ำรั่วไหลที่บริเวณด้านหลังอาคารหอประชุมประกายทอง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ด้านหลังหอประชุมประกายทอง
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางปิ่น ครุฑลา
วันที่แจ้ง : 10 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0846238515
วันที่ดำเนินการ : 12 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
315 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ เดชา ด้วงมา
วันที่แจ้ง : 10 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1160
วันที่ดำเนินการ : 11 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
316 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข เนื่องจากน้ำประปาโถฉี่ไม่ไหล
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่  ห้องน้ำชาย ชั้นที่ 1 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ (LC)
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางชัชวาล คำศรี (แหวว)
วันที่แจ้ง : 10 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0831543485
วันที่ดำเนินการ : 11 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
317 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. (ร.10) (ทั้งนี้ มีอุปกรณ์ติดตั้งให้แล้ว จึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการ)
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ บริเวณหน้าทางเข้าอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา (ตึกเก่า)
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 10 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 15 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
318 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมก๊อกน้ำ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ ห้องครัวอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 (หลังเก่า)
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 10 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 22 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
319 ท่อประปาชำรุด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ บ้านพักคณบดี
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 10 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 11 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
320 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวเนตรชนก เพียภูเขียว
วันที่แจ้ง : 11 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5101
วันที่ดำเนินการ : 12 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
321 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ชั้น ๑ อาคารหลังใหม่ (อาคาร ๔ ชั้น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 12 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 26 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
322 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น M
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายยอดชาย สายทอง
วันที่แจ้ง : 12 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1117
วันที่ดำเนินการ : 19 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
323 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางภารณี พรมสวย
วันที่แจ้ง : 12 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1160
วันที่ดำเนินการ : 15 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
324 ตัดหญ้าบริเวณบ้านพักข้าราชการ
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ตัดหญ้า บริเวณบ้านพักของอาจารย์ ดร.อรวรรณ (เดิม)
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
วันที่แจ้ง : 12 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 6104
วันที่ดำเนินการ : 25 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
325 ขอความอนุเคราะห์ ขนย้ายโต๊ะหน้าขาว
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ขนย้ายโต๊ะหน้าขาวจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) กลับงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : นางณัฐยา สุโนพันธ์
วันที่แจ้ง : 12 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2814
วันที่ดำเนินการ : 25 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
326 ขอความเคราะห์ซ่อมพัดลมโคจร
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ชั้น 4 อาคาร 9 ห้อง 945
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 14 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 26 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
327 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วมีน้ำหยดออกมาจากชุดคอยล์
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 2
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : สมคิด ปี่นป้อง
วันที่แจ้ง : 15 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1137
วันที่ดำเนินการ : 19 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
328 ขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบและแก้ไข เนื่องจากเครื่องปรับอากาศไม่สามารถใช้งานได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่  หน้าห้องโสตทัศนูปกรณ์ ด้านบนเวทีของหอประชุมประกายทอง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 18 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8815 , 2014
วันที่ดำเนินการ : 2 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
329 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ห้องบริการคอม
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : ประสงค์​ อุ่นคำยี่
วันที่แจ้ง : 18 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 082​ 798​ 4165
วันที่ดำเนินการ : 30 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
330 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข เนื่องจากเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องประชุมอินทผาลัม
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 19 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8815, 2014
วันที่ดำเนินการ : 19 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
331 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งผ้าประดับโต๊ะประชุม
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องประชุมอินทผาลัม
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 19 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8815, 2014
วันที่ดำเนินการ : 19 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
332 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้องเรียน 1 4 7 0 4
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่  อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 19 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8815 , 2014
วันที่ดำเนินการ : 19 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
333 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่ติด
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคาร2ชั้น2
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : กนิษฐ์ กรนานันท์
วันที่แจ้ง : 19 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5413
วันที่ดำเนินการ : 19 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
334 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วมีน้ำหยดออกมาจากชุดคอยล์
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 2
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : สมคิด ปี่นป้อง
วันที่แจ้ง : 19 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1137
วันที่ดำเนินการ : 22 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
335 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น M
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นงเยาว์ บุณยรัตพันธุ์
วันที่แจ้ง : 19 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2502
วันที่ดำเนินการ : 10 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
336 ท่อประปาห้องสุขาชำรุด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคารศิลปกรรม
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : จรุวัตรคำยอด
วันที่แจ้ง : 22 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 23 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
337 ท่อประปาชำรุด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร3
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : จรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 22 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 22 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
338 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางภารณี พรมสวย
วันที่แจ้ง : 22 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1160
วันที่ดำเนินการ : 22 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
339 เครื่องปรับอากาศห้องเรียน18/4106รั่วด้านความดันต่ำภายในห้องเรัยน
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ห้องเรียน18/4106
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แพงสาย
วันที่แจ้ง : 22 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8332/0994652399
วันที่ดำเนินการ : 19 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
340 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข เนื่องจากสายน้ำดีห้องน้ำหญิงชำรุด ทำให้มีน้ำรั่วไหล
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้นที่ M อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางวัชรี แก้วเข้ม
วันที่แจ้ง : 22 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 084-2282194
วันที่ดำเนินการ : 23 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
341 ขอความอนุเคราะห์ซ่อม เปลี่ยนก๊อกน้ำ (อุปกรณ์จัดเตรียมไว้ให้แล้ว)
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 ห้องครัว
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 22 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 22 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
342 ขอความอนุเคราะห์ซ่อม เปลี่ยนอุปกรณ์อาไหล่เครื่องปรับอากาศ (อุปกรณ์จัดเตรียมให้แล้ว รอทางร้านส่งของมา)
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 (ห้องสำนักงานสถาบันวิจัย)
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 22 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 5 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
343 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ชั้น 212
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ปรมะ แก้วพวง
วันที่แจ้ง : 22 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2320
วันที่ดำเนินการ : 22 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
344 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ชั้น403
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายสมพร แทนจำปา
วันที่แจ้ง : 23 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1247
วันที่ดำเนินการ : 23 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
345 เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานไม่ปรกติ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 3 ห้อง 332
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 23 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 30 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
346 เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 9 ห้อง 983
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 23 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 5 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
347 เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานไม่ปรกติ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องคณบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 23 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 26 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
348 เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานไม่ปรกติ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 9 ห้อง 933 ทั้ง 2 เครื่อง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 23 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 27 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
349 กดน้ำโถปัสสวะและชักโครกน้ำไม่ไหล
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้องน้ำชาย ชั้น4,7,8
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 23 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956343723
วันที่ดำเนินการ : 26 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
350 เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานไม่ปรกติ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 9 ห้อง 935
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 23 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 27 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
351 ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนลูกบิดประตู
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 9 ห้องเรียน 971, 983 และ 984
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 23 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 26 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
352 เครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ (ตึก 12)
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อ.ฉัตรชัย เสมาทอง
วันที่แจ้ง : 24 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0897031653
วันที่ดำเนินการ : 9 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
353 ท่อประปาชำรุด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 9 ชั้นที่ 7
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 24 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 24 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
354 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบไฟสปอร์ตไลน์
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่  โรงยิมเนเซ่ียมใหม่ คณะครุศาสตร์
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นางสาวชัชชญา อัตตะชีวะ
วันที่แจ้ง : 25 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 056-717147 ต่อ 2204,
วันที่ดำเนินการ : 7 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
355 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข เนื่องจากหลอดไฟฟ้าแสงสว่างโซนด้านหน้าเวทีชำรุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องประชุมหมื่นจง
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 25 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8815, 2014
วันที่ดำเนินการ : 25 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
356 เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานไม่ปรกติ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 3 ห้อง 311
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 25 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 30 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
357 ก้อกน้ำชำรุด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 2 ห้องสุขาหญิง ชั้น 2
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 25 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 26 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
358 ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหลอดไฟ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 3 ห้อง 332
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 25 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 7 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
359 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 3 ห้อง 311
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 25 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 30 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
360 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 9 ชั้น 6 ห้อง 961
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 25 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 27 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
361 ซ่อมหลังคาโรงยิมส์ (เก่า) และติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบ
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ หลังคาโรงยิมส์ (เก่า) สภาพหลังคาหลุดจำนวน 1 แผ่น จะทำให้เกิดความเสียหายของพื้นโรงยิมส์เมื่อฝนตก และติดตั้งตาข่ายเพื่อป้องกันนกพิราบเข้ามาทำรังและอุจาระ
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.วัฒนา มหาราช
วันที่แจ้ง : 25 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0861997865
วันที่ดำเนินการ : 26 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
362 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วมีกลิ่นเหม็นออกมาจากชุดคอยล์เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางภารณี พรมสวย
วันที่แจ้ง : 26 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1160
วันที่ดำเนินการ : 26 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
363 เปิดเครื่องปรับอากาสแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ชั้น 2
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาย ธงชัย สียา
วันที่แจ้ง : 26 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1710
วันที่ดำเนินการ : 30 ก.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
364 หลังคาอาคาร 18/5202 มีน้ำรั่วซึม
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ห้องเรียนอาคาร 18/5 ห้อง 202
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : อาจารย์ว่าที่ร.ต. ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 26 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1608, 8338
วันที่ดำเนินการ : 9 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
365 ติดตาข่ายใต้หลักคากันนกพิราบ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ อาคารเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ 18/7
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 26 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1608, 8338
วันที่ดำเนินการ : 3 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นักศึกษา
366 ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ต้นมะกอกหลังอาคาร 2 และ อาคาร 9 ฝั่งทิศตะวันขึ้น (เนื่องจากอาจารย์และนักศึกษา มักจะไปนั่งและจอดรถไปจอดบริเวณนี้)
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 27 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 7 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
367 แจ้งซ่อมหลอดไฟส่องสว่าง
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ห้องพักอาจารย์ (27101) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : อาจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
วันที่แจ้ง : 29 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0899612694
วันที่ดำเนินการ : 7 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
368 ซ่อมแอร์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 2 ห้อง 233
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : สุกัญญา
วันที่แจ้ง : 30 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5414
วันที่ดำเนินการ : 9 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
369 เครื่องปรับอากาศน้ำรั่ว ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1เครื่อง
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ อาคารหอสมุดกลาง (บรรณราชนครินทร์)
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางณัฐยา สุโนพันธ์
วันที่แจ้ง : 31 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2814
วันที่ดำเนินการ : 13 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
370 ประตูห้องน้ำ ชั้น 2 อาคาร 9 ปิดไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ชั้น 2 อาคาร9
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : จรุวัตร. คำยอด
วันที่แจ้ง : 31 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 26 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
371 ระบบไฟฟ้าชำรุด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้อง 231 อาคาร 2
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : จรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 31 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 7 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
372 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วมีน้ำหยดออกมาจากชุดคอยล์
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์เดชา ด้วงมาก
วันที่แจ้ง : 31 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1160
วันที่ดำเนินการ : 2 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
373 เครื่องปรับอากาศชำรุด ห้อง 326 และ327 อาคาร 3
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้อง 326 และ327 อาคาร 3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : จรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 31 ก.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 26 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
374 ซ่อมไฟคอมพิวเตอร์ แลัะไฟโปรเจคเตอร์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 2 ห้อง 231
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 1 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8505 มือถือ 096 989
วันที่ดำเนินการ : 7 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
375 แอร์ห้องพักอาจารย์เสีย
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ห้องพักอาจารย์ อาคาร 18/3 ห้อง 18/3202
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อ.สุธิรา เบญจานุกรม
วันที่แจ้ง : 1 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0850444575
วันที่ดำเนินการ : 28 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
376 แจ้งซ่อมลูกบิดประตูห้องน้ำ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ห้องพักอาจารย์ (27101) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : อาจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
วันที่แจ้ง : 1 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0899612694
วันที่ดำเนินการ : 26 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
377 ซ่อมแอร์
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ อาคาร 18/2301
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อ กฤษฏิ์พนธ์
วันที่แจ้ง : 1 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0633519459
วันที่ดำเนินการ : 3 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
378 คอม เครื่องปรับอากาศเสีย
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องสมุด สาขาวิชาศิลปกรรม
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 2 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 20 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
379 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสุกัญญา งับตะมะ
วันที่แจ้ง : 2 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1141
วันที่ดำเนินการ : 2 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
380 แจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ตึกครุศาสตร์ใหม่ ห้องสโมสรนักศึกษา (ED105)
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อ.ฉัตรชัย เสมาทอง
วันที่แจ้ง : 2 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0897031653
วันที่ดำเนินการ : 20 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
381 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 2
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : สมคิด ปี่นป้อง
วันที่แจ้ง : 2 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1137
วันที่ดำเนินการ : 2 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
382 ตัดกิ่งไม้และต้นไม้หน้าอาคาร18/3 (เทคโนโลยีก่อสร้าง)
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ตัดแต่งกิ่งไม้ที่สูง
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : ศิริพร ใจใหญ่
วันที่แจ้ง : 4 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0639719656
วันที่ดำเนินการ : 29 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
383 เปลี่ยนสายชำระห้องน้ำหญิงชั้น 2 (มีของสำหรับเปลี่ยนแล้ว)
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคาร 4
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : อ.ศุภาวัลย์
วันที่แจ้ง : 5 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1407
วันที่ดำเนินการ : 5 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
384 พัดลมและระบบไฟในห้อง 424 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคาร 4
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : อ.ศุภาวัลย์
วันที่แจ้ง : 5 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1407
วันที่ดำเนินการ : 8 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
385 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่ปิด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์เดชา ด้วงมาก
วันที่แจ้ง : 5 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1160
วันที่ดำเนินการ : 5 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
386 ห้องส้วมของอาคาร 17 คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ มีอาคารส้วมเต็มกดไม่ลง น้ำเอ่อล้น
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ส้วมชั้น 1 อาคาร17 มีอาการส้วมเต็ม กดไม่ลง
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : ดิษฐพล ตั้งมั่น
วันที่แจ้ง : 5 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956389555
วันที่ดำเนินการ : 30 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
387 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ห้อง 1226 อาคาร 12 (คณะครุศาสตร์หลังเก่า)
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : ชัชชญา อัตตะชีวะ
วันที่แจ้ง : 5 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2204, 8115
วันที่ดำเนินการ : 9 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
388 เบรกเกอร์ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องพักอาจารย์วิชาภาษาจีน อาคาร LC ชั้น 4 ห้อง 4509
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ ดร.โดมธราดล อนันตสาน
วันที่แจ้ง : 5 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0948525192
วันที่ดำเนินการ : 9 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
389 ไฟช้อต ดับทั้งอาคาร 6 (สาขาศิลปกรรม)
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 6 ศิลปกรรม (ไฟดับทั้งตึก)
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : ดร.โดมธราดล อนันตสาน
วันที่แจ้ง : 6 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0948525192
วันที่ดำเนินการ : 26 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
390 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องพักอาจารย์ภาษาจีน อาคาร 24 ชั้น 4 ห้อง 4509
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 6 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 9 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
391 ขอความอนุเคราะห์ยกเลิกการจ่ายกระแสไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการ (อาจารย์ชาวต่างชาติ)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ บ้านพักข้าราชการ
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 7 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1222 หรือ 087-843181
วันที่ดำเนินการ : 8 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
392 ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคารหอพักบุคลากร ห้องพักหมายเลข 105
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 7 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1222 หรือ 087-843181
วันที่ดำเนินการ : 22 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
393 ติดตั้งสวิทช์ไฟแบบกระตุก
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ อาคารบรรณราชนครินทร์
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : หนึ่งฤทัย บุญมี
วันที่แจ้ง : 7 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 6104
วันที่ดำเนินการ : 8 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
394 อ่างน้ำห้องปฏิบัติการ 16305 ตัน
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ชั้น 3 ห้อง 305 ตึกสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 8 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2705
วันที่ดำเนินการ : 3 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
395 ซ่อมแอร์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 9 ห้อง 944 ,943,945, (941 ห้องพักอาจารย์)
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : สุกัญญา
วันที่แจ้ง : 9 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1310
วันที่ดำเนินการ : 26 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
396 อาคาร​ 18/5​ เกิดไฟรัดวงจร
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ อาคาร​ 18/5​ สาขาเทคโนโลยีการผลิต
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : ว่าที่​ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย​ ศรีสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 10 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8338, 1608
วันที่ดำเนินการ : 3 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
397 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข เนื่องจากประตูห้องรับรองเปิดปิดยาก (ติดตรงพื้นกระเบื้องกับบานประตู)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องรับรองหน้าลิฟท์ชั้นที่ 3 อาคารหอประชุมใหญ่
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 13 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8815, 2014
วันที่ดำเนินการ : 20 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
398 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข เนื่องจากที่จับบานประตูหลุดง่าย (ยึดไม่แน่น)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ บานประตูไม้ทุกบาน ฝั่งทิศตะวันออกกับฝั่งทิศตะวันตก ประตูเข้าออกด้านข้าง ชั้นที่ 2 อาคารหอประชุมใหญ่
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 13 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8815, 2014
วันที่ดำเนินการ : 20 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
399 เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 2 ห้อง 236
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : จรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 14 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 3 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
400 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแอร์ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 (ห้อง ผอ.)
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 14 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 5 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
401 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมที่กดชักโครก
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องน้ำอาจารย์ชาย ชั้น 1 อาคาร 2
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 15 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 16 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
402 ท่อปะปาแตก
หน่วยงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถานที่ ด้านหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายพิทักษ์ จันทร์จิระ
วันที่แจ้ง : 16 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0646636393
วันที่ดำเนินการ : 26 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
403 ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ยืนต้น เนื่องจากต้นไม้ตายและกิ่งล่วงลงมาอาจเกิดอันตรายต่อนักศึกษา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ บริเวณด้านหลังอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา (หลังเก่า) ฝั่งทางด้านตึกคณะมนุษย์ฯ
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 16 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 2 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
404 ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คไฟฟ้า
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคารหอพักบุคลากร ห้องพักหมายเลข 205
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 16 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1222 หรือ 087-843181
วันที่ดำเนินการ : 8 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
405 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแอร์ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา (อุปกรณ์อยู่ที่วิจัยแล้ว)
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 (ห้องสำนักงานสถาบันวิจัย)
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 19 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 4 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
406 ระบบไฟฟ้าโรงเรือนสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฯ ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ โรงเรือนเลี้ยงวัววัว
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นายเกรียงยศ ไทยช้อย
วันที่แจ้ง : 19 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0869394435
วันที่ดำเนินการ : 10 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
407 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่เย็น ทั้ง 2เครื่อง
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ อาคาร 18/4 ชั้น 2
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาย ธงชัย สียา
วันที่แจ้ง : 19 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1710
วันที่ดำเนินการ : 19 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
408 ก๊อกน้ำไหลไม่หยุด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้อง 913 ห้องสาขาวิชาภาไทย ชั้น 1 อาคาร 9
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 21 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 30 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
409 ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าบริเวณหน้าอาคารสถาบันวิจัยและพัมนา (หลังเก่า)
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ บริเวณข้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา หลังเก่า (ศาลพระภูมิ)
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 21 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 22 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
410 ท่อส่งน้ำปะปาหอพักชาย ชั้น 2 แตก
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หอพักชาย 3 ชั้น 2 ห้องส่งน้ำปะปา
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายกิตติพันธ์ พลพันธ์
วันที่แจ้ง : 22 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5115 091-8434535
วันที่ดำเนินการ : 22 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
411 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วมีน้ำหยดออกมาจากชุดคอยล์
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 2
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : สมคิด ปี่นป้อง
วันที่แจ้ง : 22 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1137
วันที่ดำเนินการ : 23 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
412 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วมีน้ำหยดออกมาจากชุดคอยล์
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางภารณี พรมสวย
วันที่แจ้ง : 22 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1160
วันที่ดำเนินการ : 23 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
413 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่ติดและอีก2เครื่องเปิดแล้วน้ำหยดออมาจากชุดคอยล์เย็น
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ชั้น 2และ1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 22 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2320
วันที่ดำเนินการ : 26 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
414 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ตึกLC ชั้น1,2,3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ กนกวรรณ นวารัตน์
วันที่แจ้ง : 22 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5413
วันที่ดำเนินการ : 27 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
415 เดินสายไฟฟ้า
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ เดินสายไฟฟ้าในห้องฟิตเนสใหม่ โดยสาขาวิชาพลศึกษามีอุปกรณ์พร้อมแล้ว
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.วัฒนา มหาราช
วันที่แจ้ง : 22 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0861997865
วันที่ดำเนินการ : 6 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
416 ตู้เย็นเปิดแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ชั้น1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ เกรียงไกร ทองจิตติ
วันที่แจ้ง : 22 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : -
วันที่ดำเนินการ : 23 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
417 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไขตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น เนื่องจากกดน้ำร้อนแล้วไม่ร้อน
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น M อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นางสุพรรณี ตั้งจิตเจริญกุล
วันที่แจ้ง : 22 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1117, 7405
วันที่ดำเนินการ : 23 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
418 เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 2 ห้อง 236
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : จรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 23 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 3 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
419 เปลี่ยนก้อกน้ำอ่างล้างมือ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 9 ชั้นที่ 913 ห้องพักอาจารย์ภาษาไทย
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 23 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 30 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
420 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมท่อน้ำประปารั่ว
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 9 ชั้น 8
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : จรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 23 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 30 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
421 หลอดไฟขาด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องงานตตรวจสอบภายใน
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นางสาวสุภาณี เมืองจีน
วันที่แจ้ง : 23 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1114
วันที่ดำเนินการ : 26 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
422 ระบบไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าไม่ติด หลายแผง
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารเป่าแก้ว (23101)
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : อาจารย์เสาวภา ชูมณี
วันที่แจ้ง : 25 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0882723349
วันที่ดำเนินการ : 6 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
423 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคาร 9 ชั้น3/1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 26 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5413
วันที่ดำเนินการ : 3 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
424 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 2
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสมคิด ปี่นป้อง
วันที่แจ้ง : 26 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1137
วันที่ดำเนินการ : 3 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
425 พัดลมและระบบไฟในห้อง 424 ใช้งานไม่ได้ทั้งหมด (แจ้งครั้งที่ 2) แจ้งครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 ส.ค.
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคาร 4
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : อ.ศุภาวัลย์
วันที่แจ้ง : 27 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1407
วันที่ดำเนินการ : 8 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
426 ซ่อมปั้มน้ำอาคารหอพัก
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ข้างหอพักบุคลากร
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 27 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1222
วันที่ดำเนินการ : 27 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
427 แอร์เสีย
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ 18/301และ18/302
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : ผศ.ขุนแผน ตุ้มทองคำ
วันที่แจ้ง : 28 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0993826888
วันที่ดำเนินการ : 4 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
428 เมนเบรคเกอร์ ตัด ชั้น 1 อาคาร17 ทำให้แอร์ห้องประชุมใหญ่และส่วนอื่นๆไม่ทำงาน
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ห้องเบรคเกอร์ ชั้น1 อาคาร17
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : ดิษฐพล
วันที่แจ้ง : 30 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956389555
วันที่ดำเนินการ : 6 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
429 ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนสายฉีดชำระ จำนวน 2 อัน
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องสุขาชาย ชั้นที่ 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี (จำนวน 2 ห้อง)
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางรสิตา หนูตะเภา
วันที่แจ้ง : 30 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 082-774-7199
วันที่ดำเนินการ : 30 ส.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
430 ซ่อมประตูทางเข้าอาคารใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารใหม่ (19)
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางสาวสุนิต สร้อยทอง
วันที่แจ้ง : 30 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2714
วันที่ดำเนินการ : 6 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
431 ตรวจสอบอาคารบรรณราชนครินทร์ มีเสียงลั่น และมีรอยร้าว
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ห้องสำนักงาน อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 มีเสียงดังลั่นของอาคาร และมีรอยร้าวเป็นทางยาว
หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ผู้แจ้ง : นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
วันที่แจ้ง : 31 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 6104
วันที่ดำเนินการ : 31 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายสหพรรณ อาวรณ์
432 อาคาร​ 18/5​​ น้ำรั่วใส่คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคาร​ 18/5​ ห้อง​ 5207, 5101
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : ว่าที่​ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย​ ศรีสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 31 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8338, 1608
วันที่ดำเนินการ : 4 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
433 อาคาร​ 18/5​ ระบบไฟฟ้า
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ อาคาร​ 18/5​ ห้อง​ 5101 ห้องพักอาจารย์ไฟฟ้าใช้ไม่ได้แล้ว
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : ว่าที่​ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย​ ศรีสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 31 ส.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8338, 1608
วันที่ดำเนินการ : 18 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
434 ไฟฟ้าดับ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ สถานีวิทยุ
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : อนุสิษฐ
วันที่แจ้ง : 2 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0918397791
วันที่ดำเนินการ : 2 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี
435 ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนปลั๊กถังต้มน้ำไฟฟ้า เนื่องจากเสียบไม่แน่นและหลุดง่าย
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่  ด้านหน้าห้องประชุมอินทผาลัม ชั้นที่ 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 2 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8815 , 2014
วันที่ดำเนินการ : 2 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี
436 ห้องสโลป ED205 ฝ้าทะลุ
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ครุศาสตร์หลังใหม่
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 2 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2302
วันที่ดำเนินการ : 30 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
437 ไฟโรงรถคณะครุศาสตร์ไม่ติด
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ครุศาสตร์หลังใหม่
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 2 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2302
วันที่ดำเนินการ : 4 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
438 เครื่องปรับอากาศห้อง IT 101 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เย็นจำนวน 1 เครื่อง
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น1 ห้อง IT101
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
วันที่แจ้ง : 2 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 3999
วันที่ดำเนินการ : 3 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
439 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมก๊อกอ่างน้ำล้างจาน และสายฉีดชักโครก
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้น 2 อาคาร 2
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 2 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 2 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
440 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมศาลาที่พัก เนื่องจากต้นไม้ล้มทับ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ศาลาที่พัก หน้าอาคาร 3
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 2 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 6 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
441 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้องประชุมชั้น3และห้องพักอาจารย์ชั้น4
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 3 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956343723
วันที่ดำเนินการ : 3 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
442 ก๊อกน้ำห้องน้ำชำรุด
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้องน้ำชายชั้น1
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 3 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956343723
วันที่ดำเนินการ : 9 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
443 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่ติด
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ชั้น403
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายสมพร แทนจำปา
วันที่แจ้ง : 3 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1247
วันที่ดำเนินการ : 3 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
444 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ชั้น 3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 3 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2414
วันที่ดำเนินการ : 3 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
445 ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ใหญ่ยืนต้นตาย
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ทางเข้าคณะวิทยาการจัดการ
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 3 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956343723
วันที่ดำเนินการ : 10 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
446 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแอร์ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 (ห้อง ผอ.)
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 3 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 5 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
447 ตัดต้นไม้ที่หักพาดรั้ว บริเวณฝั่งทิศตะวันตกของหอพักนักศึกษาหญิงใหม่ และตัดแต่งกิ่งบริเวณ ฝั่งรั้วติดบ้านพักไฟฟ้า
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หอพักนักศึกษาหญิง บริเวณรั้วฝั่งทิศตะวันตก และบริเวณข้างรั้วฝั่งติดบ้านพักพนักงานไฟฟ้า
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : นายกิตติพันธ์ พลพันธ์
วันที่แจ้ง : 4 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5115 091-8434535
วันที่ดำเนินการ : 6 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
448 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ อาคาร 12ชั้น 2
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ ประสิทธิ์ ไซยศรี
วันที่แจ้ง : 4 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : -
วันที่ดำเนินการ : 4 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
449 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วมีน้ำหยดออกมาจากชุดคอยล์เย็น
หน่วยงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถานที่ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาว สุพิชญา พูนมี
วันที่แจ้ง : 4 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : *
วันที่ดำเนินการ : 5 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
450 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วมีน้ำหยดออกมาจากชุดคอยล์เย็น
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ อาคารหลังใหม่ 309
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาง เพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 4 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2030
วันที่ดำเนินการ : 9 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
451 ย้ายโต๊ะเครื่องชั่ง(หินอ่อน) 1 โต๊ะ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ชั้น 3 ห้อง 16301
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : อาจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี
วันที่แจ้ง : 4 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 088-272-3349
วันที่ดำเนินการ : 6 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
452 ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นโพธิ์บนหลังคา อาคาร 2
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 5 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 12 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
453 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถานที่ ชั้น1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาว วารินทร์ เพชระบูรณิน
วันที่แจ้ง : 5 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1122
วันที่ดำเนินการ : 5 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
454 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ชั้น1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 5 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2320
วันที่ดำเนินการ : 6 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
455 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ชั้น1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 5 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2320
วันที่ดำเนินการ : 6 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
456 ประดับตกแต่งสถานที่
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องประชุมหมื่นจง
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : นางปาริชาติ ยศปาน
วันที่แจ้ง : 5 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1147
วันที่ดำเนินการ : 12 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายกรกฎ ดีดาร์ 2.นางสาวเกวลี น้อมเศียร
457 ติดตั้งป้ายเลขห้อง
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : นายจารุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 5 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5413
วันที่ดำเนินการ : 3 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายกรกฎ ดีดาร์ 2.นางสาวเกวลี น้อมเศียร
458 จัดทำป้ายที่จอดรถสำหรับผู้บริหาร
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ที่จอดรถ
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : ผส.ดร.สำราญ ท้าวเงิน
วันที่แจ้ง : 5 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : -
วันที่ดำเนินการ : 9 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายกรกฎ ดีดาร์ 2.นางสาวเกวลี น้อมเศียร
459 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายบุญเลิศ อัตตะชีวะ
วันที่แจ้ง : 6 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 7300
วันที่ดำเนินการ : 6 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
460 ซ้อมฝ้า ชั้น 4 อาคารใหม่คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ฝ้า ชั้น 4 อาคารใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางสาวกัลญา กระฐินทอง
วันที่แจ้ง : 8 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5401
วันที่ดำเนินการ : 10 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
461 ซ้อมเครื่องปรับอากาศ อาคารนาฏศิลป์ ห้อง 21101
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ เครื่องปรับอากาศห้อง 21101
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวกัลญา กระฐินทอง
วันที่แจ้ง : 9 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5401
วันที่ดำเนินการ : 12 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
462 เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคารนาฎศิลป์ ห้อง 21101
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : จรุวัตร. คำยอด
วันที่แจ้ง : 9 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 12 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
463 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมกุญแจประตูกระจกชำรุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ประตูทางเข้าด้านหน้าอาคารปฏิบัติทางภาษาและคอมพิวเตอร์ (ประตูที่ 1)
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 9 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8815, 2014
วันที่ดำเนินการ : 9 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
464 เครื่องปรับอากาศทำงานไม่ปรกติ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องพักอาจารย์ วิชาภาษาไทย อาคาร 9 ชั้น 1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : จรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 9 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 9 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
465 ขอความอนุเคราะห์แก้ไขช่องเสียบตัวล็อกประตูกระจก เนื่องจากไม่สามารถไขลูกกุญแจให้สุดและดึงออกได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ประตูกระจกของหอประชุมประกายทอง ฝั่งโรงอาหาร
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 9 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8815, 2014
วันที่ดำเนินการ : 11 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
466 เครื่องปรับอากาศห้อง 101 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ห้อง 101 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาย วิเศษ เกตุดี
วันที่แจ้ง : 9 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 056717100 ต่อ 2843
วันที่ดำเนินการ : 12 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
467 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งจอ LED TV 55 นิ้ว (แบบแขวน) กลับคืนที่เดิม
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ด้านหลังเวที อาคารหอประชุมใหญ่
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 9 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8815, 2014
วันที่ดำเนินการ : 11 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
468 ไฟฟ้าแสงสว่างตึกสำนักงานอธิการบดีไม่ติดหลายดวง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ตึกสำนักงานอธิการบดี
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นาง วัชรี แก้วเข้ม
วันที่แจ้ง : 9 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0842282194
วันที่ดำเนินการ : 9 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
469 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข เนื่องจากฝ้าเพดานหลุดร่วงเป็นแนวยาว
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หอประชุมประกายทอง
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางปิ่น ครุฑลา
วันที่แจ้ง : 9 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 084-623-8515
วันที่ดำเนินการ : 3 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
470 ย้ายป้ายจอดรถ ลบเส้นช่องจอดรถ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : อาจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
วันที่แจ้ง : 10 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0899612694
วันที่ดำเนินการ : 24 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
471 ประตูลิฟท์เปิดค้าง
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารสิรินธร
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : วนิดา ภักดิ์จรุง
วันที่แจ้ง : 10 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2719
วันที่ดำเนินการ :

ดำเนินการแล้ว

นายเกษม เพชรตาด
472 ขอความอนุเคราะห์ปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารหลังใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 8/1และ8/2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 10 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 11 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
473 ขอความอนุเคราะห์นำต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บริเวณหลังคาของ อาคาร ๒ ออก
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ หลังคา อาคาร 2
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 10 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 12 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
474 ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้พาดทับสายไฟฟ้าเข้าบ้านพัก อาจารย์สนธยา วันชัย
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ตัดกิ่งไม้พาดทับสายไฟฟ้าเข้าบ้านพักข้าราชการ อาจารย์สนธยา วันชัย
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : ผศ.สนธยา วันชัย
วันที่แจ้ง : 10 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0812840993
วันที่ดำเนินการ : 8 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
475 ตัดต้นไม้ที่หักโค่น บริเวณหน้าอาคารหอพักชายหลังอาคาร และตัดแต่งกิ่งกึ่งไม้ที่พาดสายไฟหน้าทางเข้าหอพักชาย
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ บริเวณหน้า-หลังอาคารหอพักชาย 4 และบริเวณหน้าทางเข้าหอพักชาย
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : นายกิตติพันธ์ พลพันธ์
วันที่แจ้ง : 11 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5115 091-8434535
วันที่ดำเนินการ : 31 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
476 ซ่อมหลังคาอาคารหอพักนักศึกษาหญิง ห้องพัก A416 มีน้ำรั่วจากหลังคา
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หอพักนักศึกษาหญิง ห้อง A416
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นายกิตติพันธ์ พลพันธ์
วันที่แจ้ง : 11 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5115 091-8434535
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
477 ท่อประปาชำรุด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 9 ชั้นที่ 1 ,2 ห้องสุขาหญิงและสุขาชาย
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 11 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 12 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
478 ซ่อมแซมโถปัสสาวะชาย
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ห้องน้ำชาย ห้องน้ำอาจารย์ชั้น 4 อาคารสิรินธร
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : กานต์ แย้มพงษ์
วันที่แจ้ง : 12 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0866757393
วันที่ดำเนินการ : 17 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
479 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น และไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 2
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : สมคิด ปี่นป้อง
วันที่แจ้ง : 12 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1137
วันที่ดำเนินการ : 12 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
480 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางวรัญญา หมวกน่วม
วันที่แจ้ง : 12 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : -
วันที่ดำเนินการ : 12 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
481 เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานไม่ปรกติ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 9 ห้อง 933 และ 935
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : จรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 16 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 19 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
482 เครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องงานนิติการ
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายธานี ชูละออง
วันที่แจ้ง : 16 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1222
วันที่ดำเนินการ : 17 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
483 ท่อระบายน้ำหอพักนักศึกษาหญิง ฝั่งโซน B ชั้น 1 ไม่ระบายทั้งตึก
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หอพักนักศึกษาหญิง ชั้น 1 ทุกห้อง ฝั่งโซน บี
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายกิตติพันธ์ พลพันธ์
วันที่แจ้ง : 17 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5115 091-8434535
วันที่ดำเนินการ : 24 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
484 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์เดชา ด้วงมาก
วันที่แจ้ง : 17 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1152
วันที่ดำเนินการ : 17 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
485 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้องเรียน15703 แอร์ไม่เย็น, ห้องพักอาจารย์นิเทศศาสตร์ชั้น2 มีกลิ่นเหม็นมาก
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 17 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956343723
วันที่ดำเนินการ : 20 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
486 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคาร 3 ชั้น 1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : จรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 17 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5413
วันที่ดำเนินการ : 18 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
487 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาย วิเศษ เกตุดี
วันที่แจ้ง : 17 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : -
วันที่ดำเนินการ : 17 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
488 ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คสภาพระบบปรับอากาศ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องปฏิบัติการงานประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวบุศรินทร์ พลพันธ์
วันที่แจ้ง : 18 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0,1119, 086-2126072
วันที่ดำเนินการ : 27 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
489 ซ้อมปลั๊กไฟฟ้า อาคาร 4 ชั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลังใหม่
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ปลั๊กไฟฟ้าบริเวณชั้น 1 อาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หลังใหม่
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นางสาวกัลญา กระฐินทอง
วันที่แจ้ง : 18 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5401
วันที่ดำเนินการ : 19 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
490 ไฟเพดานไม่ติด 3 จุด ชั้น 1 ตึก LC ฝั่งภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ 1 ห้องน้ำในห้องพักครู 2 ไฟเลขที่ 456 3 ไฟในห้อง LC104ด้านหลัง
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : อ กนกวรรณ นวาวัตน์
วันที่แจ้ง : 21 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 4504-5
วันที่ดำเนินการ : 21 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายสุรชัย เลียบใจดี
491 ท่อน้ำในห้องน้ำบ้านพักตัน
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น ๆ
สถานที่ บ้านพักอาจารย์ หลังที่ 3 ทางซ้ายมือ ข้างศูนย์เด็กเล็ก บ้านอาจารย์กนกวรรณ นวาวัตน์
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : อ กนกวรรณ นวาวัตน์
วันที่แจ้ง : 21 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0816119675
วันที่ดำเนินการ : 24 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
492 ขออความอนุเคราะห์ซ่อมแซมหน้าต่างห้องพัก 410 อาคารหอพักบุคลากร
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคารหอพักบุคลากร ห้องพักหมายเลข 410
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 23 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0878431811 1222
วันที่ดำเนินการ : 24 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
493 ชักโครกห้องน้ำอุดตัน
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้องน้ำชาย ชั้น1
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 23 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956343723
วันที่ดำเนินการ : 24 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
494 ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนประตู
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคารหอพักบุคลากร
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 23 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0878431811 1222
วันที่ดำเนินการ : 24 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
495 ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้ารอบบริเวณอาคารหอพักบุคลากร
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคารหอพักบุคลากร
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 23 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0878431811 1222
วันที่ดำเนินการ : 11 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
496 เปิดสวิทช์ไฟ ไม่ติด ทั้ง 3 แผงไฟ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารเป่าแก้ว
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : เสาวภา ชูมณี
วันที่แจ้ง : 23 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0882723349
วันที่ดำเนินการ : 24 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
497 ตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ รอบบริเวณอาคารตึกเป่าแก้ว
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ตัดกิ่งไม้ที่พาด กำลังพาดสายไฟ รอบอาคารตึกเป่าแก้ว
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : เสาวภา ชูมณีและ ป้าเมียด
วันที่แจ้ง : 24 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0882723349 หรือ 0849
วันที่ดำเนินการ : 17 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
498 ฝาผนังภายในบ้านผุพังลงมาและหลังคาตรงห้องครัวรั่ว
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ บ้านพัก น.ส.บุญเรือง สายคำหน่อ
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : น.ส.บุญเรือง สายคำหน่อ
วันที่แจ้ง : 25 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0886231958
วันที่ดำเนินการ : 3 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
499 แจ้งซ่อมบานประตูชั้นดาดฟ้า เนื่องจากมีนกเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะบานประตูพัง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ดาดฟ้าชั้น 7
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นาง รสิตา หนูตะเภา
วันที่แจ้ง : 25 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 082-774-7199
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
500 น้ำประปาไม่ไหล
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ บริเวณโรงอาหารหลังเก่า
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางธัญญารัตน์ คงเมือง
วันที่แจ้ง : 26 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 089-9677584
วันที่ดำเนินการ : 26 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
501 ประดับตกแต่งสถานที่
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หอประชุมประกายเพชร
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : นางพรรณิสา แดงสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 26 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1222
วันที่ดำเนินการ : 28 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายกรกฎ ดีดาร์ 2.นางสาวเกวลี น้อมเศียร
502 ป้ายโฟม
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หอประชุมประกายเพชร
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : นางพรรณิสา แดงสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 26 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1222
วันที่ดำเนินการ : 28 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายกรกฎ ดีดาร์ 2.นางสาวเกวลี น้อมเศียร
503 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางภารณี พรมสวย
วันที่แจ้ง : 26 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1160
วันที่ดำเนินการ : 26 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
504 เบรคเกอร์แอร์เสีย
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ห้อง 405
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวสมเพียร ฟักทอง
วันที่แจ้ง : 27 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0894619199
วันที่ดำเนินการ : 30 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
505 ท่อระบายน้ำแอร์ตัน
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ อาคาร 18/5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ห้องพักอาจารย์
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ธนภัทร มะณีแสง
วันที่แจ้ง : 27 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1608
วันที่ดำเนินการ : 30 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
506 ห้องน้ำชักโครกรั่วซึม
หน่วยงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถานที่ ห้องน้ำ ภายในหอวัฒนธรรม
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายพิทักษ์ จันทร์จิระ
วันที่แจ้ง : 27 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0646636393
วันที่ดำเนินการ : 30 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
507 ตรวจสอบชุดควบคุมไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ ห้อง 16405 อาคารสิรินธร
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารสิรินธร
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
วันที่แจ้ง : 28 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0899612694
วันที่ดำเนินการ : 30 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
508 น๊อตที่ยึดแอร์เพดาน หลวมและหลุดออกจากฝ้า
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่  ชั้น 1 ด้านภาษาต่างประเทศ หน้าห้อง 103
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : อ กนกวรรณ นวาวัตน์
วันที่แจ้ง : 29 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1404-5 และ 08161196
วันที่ดำเนินการ : 30 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
509 แจ้งตัดต้นไม้และกิ่งไม้บริเวณรอบบ้านเนื่องจากกระรอกไต่เข้ามาทำลายของใช้ในบ้าน
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ บ้านพัก น.ส.บุญเรือง สายคำหน่อ
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : น.ส.บุญเรือง สายคำหน่อ
วันที่แจ้ง : 29 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0886231958
วันที่ดำเนินการ : 29 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
510 ซ่อมปลั๊กไฟในบ้านพักซึ่งมีอุปกรณ์ให้แล้ว
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ บ้านพัก น.ส.บุญเรือง สายคำหน่อ
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : น.ส.บุญเรือง สายคำหน่อ
วันที่แจ้ง : 29 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0886231958
วันที่ดำเนินการ : 30 ก.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
511 สำรวจเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ตึก LC ชั้น 2,3 4
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์เดชา ด้วงมาก
วันที่แจ้ง : 30 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : .
วันที่ดำเนินการ : 2 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
512 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่ติด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคารมนุษย์ศาสตร์ หลังใหม่
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : จรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 30 ก.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5413
วันที่ดำเนินการ : 1 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
513 ขอความอนุเคราะห์เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยใช้งบประมาณของคณะ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคาร ๓
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 1 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 2 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
514 ตัดต้นไม้
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น ๆ
สถานที่ ตัดต้นมะม่วงที่ยืนต้นตายออก (บ้านพักอาจารย์) หน้าบ้านพักอาจารย์กานต์ แย้มพงษ์
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : กานต์ แย้มพงษ์
วันที่แจ้ง : 1 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0866757393
วันที่ดำเนินการ : 11 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
515 ขอความอนุเคราะห์ติดม่า่นกันแดด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ สาขวิชาพัฒนาสังคม
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 1 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 1 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
516 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น M
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาย ยอดชาย สายทอง
วันที่แจ้ง : 1 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1117
วันที่ดำเนินการ : 2 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
517 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่ปิด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์เดชา ด้วงมาก
วันที่แจ้ง : 1 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1160
วันที่ดำเนินการ : 2 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
518 เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 8/1 ห้องสำนักงาน ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 2 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 26 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
519 เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 3 ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชา รปศ.
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : จรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 2 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 3 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
520 ชักโครกห้องสุขาชำรุด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 2 ห้องสุขาหญิง ชั้น 2
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : จรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 2 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 11 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
521 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมประตู
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 3
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : จรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 2 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 15 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
522 ขอความอนุเคราะห์ขนย้ายศาลาที่ชำรุดออกจากหน้าอาคาร 3
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 3
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : จรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 2 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 7 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

-
523 ขอความอนุเคราะห์ขนย้ายชุดโต๊ะเก้าอี้ยาว
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ขนย้ายจาก อาคาร 9 ไปยัง อาคาร 8/1 (อาคารหลังใหม่)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : จรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 2 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 8 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
524 ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าบริเวณหอพักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ บริเวณโดยรอบหอพักบุคลากร
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : นายอนนท์ กันผง
วันที่แจ้ง : 2 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0990949251
วันที่ดำเนินการ : 11 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
525 ซ่อมห้องน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องน้ำทางการเงินมีน้ำไหลตลอดเวลา
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นาง ชวน พลดงนอก
วันที่แจ้ง : 2 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 098-293-1980
วันที่ดำเนินการ : 4 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
526 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางวัชรี แก้วแข้ม
วันที่แจ้ง : 2 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : .
วันที่ดำเนินการ : 2 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
527 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วมีกลิ่นเห็มนฉี่หนู
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ชั้น1 อาคาร 3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 2 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5413
วันที่ดำเนินการ : 3 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
528 หลอดไฟถนนบริเวณบ้านพักอาจารย์
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น ๆ
สถานที่ หลอดไฟถนน ตรงข้ามบ้านพักอาจารย์กานต์ แย้มพงษ์
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : กานต์ แย้มพงษ์
วันที่แจ้ง : 2 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0866757393
วันที่ดำเนินการ : 3 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
529 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หอประชุมประกายทอง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางปิ่น ครุธลา
วันที่แจ้ง : 3 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : -
วันที่ดำเนินการ : 4 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
530 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมสวิตเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้อง 923 ชั้น 2 อาคาร 9
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 3 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 9 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
531 เครื่องปรับอากาศ เย็นผิดปกติ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ อาคาร 17 ห้องสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาววิไล สุกแก้ว
วันที่แจ้ง : 3 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8307
วันที่ดำเนินการ : 4 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
532 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ เครื่องปรับอากาศห้องเรียน 15703 ไม่เย็น
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 4 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956343723
วันที่ดำเนินการ : 8 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
533 ประตูห้องเรียนชำรุดไม่สามารถเปิดปิดได้
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้องเรียน 15703 ประตูห้องชำรุดไม่สามารถใช้งานได้
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 4 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956343723
วันที่ดำเนินการ : 15 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
534 น้ำไม่ไหม
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ห้องน้ำชาย ชั้น4 อาคารสิรินธร
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางสาวสมเพียร ฟักทอง
วันที่แจ้ง : 4 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0894619199
วันที่ดำเนินการ : 4 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
535 ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ใหญ่ยืนต้นตาย(2)
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ทางเข้าคณะวิทยาการจัดการ
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 7 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956343723
วันที่ดำเนินการ : 10 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
536 เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน เปิดไม่ติด อาคาร17 ห้องเรียน 17302
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ อาคาร17 ห้องเรียน17302
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : ดิษฐพล ตั้งมั่น
วันที่แจ้ง : 7 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956389555
วันที่ดำเนินการ : 10 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
537 ขอความอนุเคราะห์ เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า จำนวน 1 หลอด (หลอดยาว)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ร่องพื้นด้านหน้าเวทีหอประชุมประกายทอง
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 7 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8815 , 2014
วันที่ดำเนินการ : 19 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
538 ทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคารพยาบาล
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : นางสาวณัฐมน สังเกตดี
วันที่แจ้ง : 7 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2501
วันที่ดำเนินการ : 11 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายกรกฎ ดีดาร์ 2.นางสาวเกวลี น้อมเศียร
539 ออกแบบบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ -
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.สำราญ ท้าวเงิน
วันที่แจ้ง : 7 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : -
วันที่ดำเนินการ : 9 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายกรกฎ ดีดาร์ 2.นางสาวเกวลี น้อมเศียร
540 จัดทำบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 123 ใบ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ -
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.สำราญ ท้าวเงิน
วันที่แจ้ง : 7 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : -
วันที่ดำเนินการ : 15 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายกรกฎ ดีดาร์ 2.นางสาวเกวลี น้อมเศียร
541 ซ่อมแซมป้ายสาขาวิชาดนตรีสากล
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคารดนตรีสากล
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.เกรียงไกร ทองจิตติ
วันที่แจ้ง : 8 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 085-7367184
วันที่ดำเนินการ : 8 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายกรกฎ ดีดาร์
542 เปลี่ยนก๊อกน้ำและซ่อมท่อระบายน้ำและอ่างล้างจานชั้น2
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้องน้ำชาย ชั้น2 ห้องน้ำหญิงชั้น2 อ่างล้างจานชั้น2
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 8 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956343723
วันที่ดำเนินการ : 10 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
543 ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ข้างบ้านพัก
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ บ้านพัก รศ.ดร.อนุวัติ คูณแก้ว
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : นางสาวชัชชญา อัตตะชีวะ
วันที่แจ้ง : 8 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2204
วันที่ดำเนินการ : 15 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
544 ขอความอนุเคราะห์ฉาบปูนผนังบ้านที่ร้าวอย่างหนัก
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ บ้านพัก รศ.ดร.อนุวัติ คูณแก้ว
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางสาวชัชชญา อัตตะชีวะ
วันที่แจ้ง : 8 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2204
วันที่ดำเนินการ : 26 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
545 ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า จำนวน 4 หลอด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องประชุมสีทอง
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 9 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8815 , 2014
วันที่ดำเนินการ : 29 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
546 ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า จำนวน 1 หลอด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่  ห้องประชุมศรีชมภู
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 9 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8815 , 2014
วันที่ดำเนินการ : 29 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
547 เครื่องปรับอากาศ มีเสียงดังผิดปกติ
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ห้องประชุม อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : รัตนา ชมมัย
วันที่แจ้ง : 9 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0816049096 (2812)
วันที่ดำเนินการ : 11 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
548 ทำตารางสรุปการใช้น้ำมัน
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ -
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : นายทศพร ทองแท้
วันที่แจ้ง : 10 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 3101
วันที่ดำเนินการ : 15 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายกรกฎ ดีดาร์ 2.นางสาวเกวลี น้อมเศียร
549 ภาระงานนางมนทกานต์ มีนนท์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ -
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : นางมนทกานต์ มีนนท์
วันที่แจ้ง : 10 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : -
วันที่ดำเนินการ : 11 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นางสาวเกวลี น้อมเศียร
550 แก้ไขบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ -
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : นางมนทกานต์ มีนนท์
วันที่แจ้ง : 10 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : -
วันที่ดำเนินการ : 11 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายกรกฎ ดีดาร์ 2.นางสาวเกวลี น้อมเศียร
551 แก้ไขบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ -
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : นางสุพรรณี ปิ่นขาว
วันที่แจ้ง : 10 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : -
วันที่ดำเนินการ : 11 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายกรกฎ ดีดาร์ 2.นางสาวเกวลี น้อมเศียร
552 ซ้อมเครื่องปรับอาอาศ ห้อง 963 อาคาร 9 ชั้น 6
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องเรียนอาคาร ช ชั้น 6 ห้อง 963
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวกัลญา กระฐินทอง
วันที่แจ้ง : 10 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5401
วันที่ดำเนินการ : 11 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
553 ขอความอนุเคราะห์ขนย้ายโต๊ะเครื่องอบช้อนยูวี
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่  จากห้องงานทรัพย์สินและสวัสดิการ ชั้น M ไปตั้งที่อาคารโภชนาการ (หลังเก่า)
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : นางธัญญารัตน์ คงเมือง
วันที่แจ้ง : 11 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1222
วันที่ดำเนินการ : 11 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
554 หลังคาบ้านพักรั่ว
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ บ้านพัก เลขที่ 83/45
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : หนึ่งฤทัย บุญมี
วันที่แจ้ง : 11 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0846206532
วันที่ดำเนินการ : 15 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
555 ซ้อมเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องเรียน 931 อาคาร 9 ชั้น 3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวกัลญา กระฐินทอง
วันที่แจ้ง : 15 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5401
วันที่ดำเนินการ : 15 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
556 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ อาคาร 12ชั้น 1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาง เพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 15 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2302
วันที่ดำเนินการ : 15 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
557 9ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ อาคาร 18/4เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : ธงชัย สียา
วันที่แจ้ง : 16 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1710
วันที่ดำเนินการ : 17 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
558 แอร์ไม่เย็น มีเสียงดัง
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ห้อง 409 และห้อง416
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวสมเพียร ฟักทอง
วันที่แจ้ง : 16 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0894619199
วันที่ดำเนินการ : 21 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
559 เดินสายไฟ,ย้ายปลั๊ก
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ งานคลัง
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นางพิมพ์ชนก
วันที่แจ้ง : 17 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1141
วันที่ดำเนินการ : 17 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
560 เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานไม่ปรกติ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 9 ห้อง 963
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 17 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 18 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
561 เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 2 ห้องฝ่ายวิจัย
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 17 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 18 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
562 ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ อาคาร 18/4เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ห้อง 18/4208
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : ธงชัย สียา
วันที่แจ้ง : 18 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1710
วันที่ดำเนินการ : 22 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
563 ซ่อมแซมและติดตั้งธงญี่ปุ่นประชาสัมพันธ์ หน้าอาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ ให้มีความแน่นหนา แข็งแรง และเป็นระเบียบ
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น ๆ
สถานที่ เกาะกลางถนน หน้าอาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางสาวอรพนิตา จรัสธนวรพัฒน์
วันที่แจ้ง : 21 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8533
วันที่ดำเนินการ : 29 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
564 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแอร์ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 (ห้อง ผอ.)
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 21 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 22 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
565 ขอความอนุเคราะห์ติดพัดลมโคจร จำนวน ๒ ตัว
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ชั้น 3 อาคารใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 21 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 31 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
566 น้ำประปา คณะเทคโนโลยีการเกษตรไม่ไหล บริเวณเรือนเพาะชำ บริเวณอาคารLABเกษตร และอาคาร17
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ บริเวณเรือนเพาะชำ บริเวณอาคารLABเกษตร และอาคาร17
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : ดิษฐพล ตั้งมั่น
วันที่แจ้ง : 21 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956389555
วันที่ดำเนินการ : 28 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
567 ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าบริเวณหน้าอาคารวิจัย (หลังใหม่)
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ บริเวณหน้า-หลัง อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา (หลังใหม่)
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 21 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 29 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
568 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข เนื่องจากสวิตช์เบรกเกอร์ชำรุด ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องประชุมอินทผาลัม
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 22 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8815, 2014
วันที่ดำเนินการ : 22 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
569 ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ อาคาร 18/4เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ห้อง18/4107
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : ธงชัย สียา
วันที่แจ้ง : 22 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1710
วันที่ดำเนินการ : 22 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
570 ต่อท่อประปาอาคารบรรณราชนครินทร์
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ต่อท่อประปารอบอาคารบรรณราชนครินทร์
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางณัฐยา สุโนพันธ์
วันที่แจ้ง : 22 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2814
วันที่ดำเนินการ : 24 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
571 ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็ค เปลี่ยนสวิซฑ์ เปลี่ยนขั้วหลอดไฟฟ้า และเปลี่ยนหลอดไฟ
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่  อาคารบรรณราชนครินทร์(หอสมุดกลาง)
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : รัตนา ชมมัย
วันที่แจ้ง : 22 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0816049096 (2812)
วันที่ดำเนินการ : 28 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
572 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบท่อประปารั่วซึม (หอพักบุคลากร)
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ หอพักบุคลากร ห้อง 304
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : ปวีณา ทองเป๊ะ
วันที่แจ้ง : 22 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 6111, 0635253113
วันที่ดำเนินการ : 19 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายดำรงค์ เศรษฐี
573 แจ้งขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็ค หม้อแปลงไฟฟ้า อาคารบรรณราชนครินทร์ เนื่องจากพบน้ำมัน รั่วหยดลงพื้น
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ อาคารบรรณราชนครินทร์
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : รัตนา ชมมัย
วันที่แจ้ง : 22 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0816049096 (2812)
วันที่ดำเนินการ : 24 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
574 ท่อแอร์ตัน
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ แอร์งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวกัญญ์ชุลี เยาวพินด์
วันที่แจ้ง : 24 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 7603
วันที่ดำเนินการ : 28 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
575 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วมีน้ำหยดออกมาจากชุดคอยล์เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ โรงอาหาร
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : ดร นิคม โยกัญญา
วันที่แจ้ง : 24 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : -
วันที่ดำเนินการ : 4 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
576 ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็ค เครื่องปรับอากาศ ห้อง Server อาคารบรรณราชนครินทร์
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ห้อง Server อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : รัตนา ชมมัย
วันที่แจ้ง : 24 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0816049096 (2812)
วันที่ดำเนินการ : 28 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
577 ขอความอนุเคราห์ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศเนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องปฏิบัติงาน หมายเลข 8
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวณุตรา พงษ์ไทย
วันที่แจ้ง : 25 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 6507
วันที่ดำเนินการ : 28 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
578 ขอความอนุเคราะห์ด่วนที่สุด น้ำประปาไม่ไหล และบางจุดไหลอ่อนมาก
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ระบบน้ำประปาบริเวณเรือนเพาะชำทั้งหมด แปลงเกษตร และอาคารปฏิบัติการการเกษตรฯ นักศึกษาทำวิจัย และต้นไม้ผลเหี่่ยวเฉามาก
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : ผศ. ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
วันที่แจ้ง : 25 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0846112694
วันที่ดำเนินการ : 28 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
579 แอร์ไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ งานคลัง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : น.ส.จะสิทธิ์พร นามวงศ์
วันที่แจ้ง : 27 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1141
วันที่ดำเนินการ : 28 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
580 ย้ายลิ้นชักโต๊ะทำงาน
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ งานคลัง
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : น.ส.จะสิทธิ์พร นามวงศ์
วันที่แจ้ง : 27 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1141
วันที่ดำเนินการ : 28 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
581 แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง ห้อง ED205 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง ห้อง ED205 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 28 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2306
วันที่ดำเนินการ : 28 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายสุรชัย เลียบใจดี 2.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
582 ป้ายสติกเกอร์
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องวิศวกรรม ชั้นM สำนักงานอธิการบดี
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : นางสาวนันทพร ทองจิตติ
วันที่แจ้ง : 28 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : -
วันที่ดำเนินการ : 30 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายกรกฎ ดีดาร์ 2.นางสาวเกวลี น้อมเศียร
583 ซ่อมเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้องพักอาจารย์เศรษฐศาสตร์ ชั้น2 และห้องพักอาจารย์การตลาด ชั้น3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 28 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956343723
วันที่ดำเนินการ : 30 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
584 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ เดชา ด้วงมาก
วันที่แจ้ง : 28 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1160
วันที่ดำเนินการ : 29 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
585 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาย กิตติศักดิ์ อัตตะชีวะ
วันที่แจ้ง : 28 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1116
วันที่ดำเนินการ : 29 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
586 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา ห้อง 5
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาว เนตรชนก เพียภูเขียว
วันที่แจ้ง : 28 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5101
วันที่ดำเนินการ : 29 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
587 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร ศิลปะ
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : จรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 28 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5413
วันที่ดำเนินการ : 30 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
588 ซ่อมลิ้นชักโต๊ะทำงาน
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องการเงิน
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : น.ส.ชลลพรรษ กองเตย
วันที่แจ้ง : 29 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1125
วันที่ดำเนินการ : 30 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
589 แอร์ไม่ติด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ งานคลัง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : น.ส.จะสิทธิ์พร
วันที่แจ้ง : 29 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1141
วันที่ดำเนินการ : 1 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
590 ก๊อกน้ำปิดไม่สนิท
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ งานคลัง
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : น.ส.จะสิทธิ์พร
วันที่แจ้ง : 29 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1141
วันที่ดำเนินการ : 30 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
591 ท่อน้ำประปารั่ว
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคารหอพักบุคลากร
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 29 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0878431811 1222
วันที่ดำเนินการ : 31 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
592 ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนลูกบิดกุญแจ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคารช่ออินทนิล
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 29 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0878431811 1222
วันที่ดำเนินการ : 28 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
593 โดนเครื่องปรับอากาศแล้วมีไฟดูด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 2
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาว แสงสุนีย์ เดชมา
วันที่แจ้ง : 29 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1109
วันที่ดำเนินการ : 30 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
594 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ อาคาร 18/5
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 29 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8338
วันที่ดำเนินการ : 5 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
595 ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้ารอบบริเวณบ้านพักข้าราชการ จำนวน 10 หลัง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ บ้านพักข้าราชการ หลังที่ 6 , 7, 10, 12, 30, 48, 52, 55, 56 และ 63
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 29 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0878431811 1222
วันที่ดำเนินการ : 21 ธ.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
596 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 931 จำนวน 4 เครื่อง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ เกรียงไกร ทองจิตติ
วันที่แจ้ง : 29 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : -
วันที่ดำเนินการ : 11 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
597 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในห้องระบบไฟฟ้า ชั้น 1 เนื่องจากมีกลิ่น
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ อาคารบรรณราชนครินทร์
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : หนึ่งฤทัย บุญมี
วันที่แจ้ง : 30 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 6104
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
598 ซ่อมระบบปะปาเเลก๊อกน้ำ
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น ๆ
สถานที่ ห้องสโมสรอาจารย์
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : ดร.นิคม
วันที่แจ้ง : 30 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0997591626
วันที่ดำเนินการ : 31 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
599 สติกเกอร์ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ รถยนต์ทะเบียน นข 2552 เพชรบูรณ์
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : นายบรรลือ เจริญสุข
วันที่แจ้ง : 30 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : -
วันที่ดำเนินการ : 31 ต.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายกรกฎ ดีดาร์ 2.นางสาวเกวลี น้อมเศียร
600 หลอดไฟฟ้าดับ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ หลอดไฟฟ้าหลังอาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ด้านประตูสาขาภาษาอังกฤษ 3 ดวง
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : อาจารย์กนกวรรณ นวาวัตน์
วันที่แจ้ง : 31 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 4504-5
วันที่ดำเนินการ : 19 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
601 เก็บซุ้ม ร.10
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นายกรกฎ ดีดาร์
วันที่แจ้ง : 31 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5510
วันที่ดำเนินการ : 28 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
602 ล้างเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องพิมพ์ไวนิล
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายกรกฎ ดีดาร์
วันที่แจ้ง : 31 ต.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5510
วันที่ดำเนินการ : 7 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
603 ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้า/ต้นกระถินบ้าน ดร.อรวรรณ ณรงค์สรศักดิ์ และการจัดการหลังคากระเบื้องที่ไม่ได้ใช้
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ บ้านพัก เลขที่ 83/45
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : หนึ่งฤทัย บุญมี
วันที่แจ้ง : 1 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0846206532
วันที่ดำเนินการ : 8 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
604 เครื่องปรับอากาศเสียงดัง
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้องพักอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น 4
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : สมพร
วันที่แจ้ง : 4 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1247
วันที่ดำเนินการ : 5 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
605 ซ่อมแอร์ (หนูตาย)
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคาร 4 ห้อง 1411 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาววนิดา ภักดิ์จรุง
วันที่แจ้ง : 4 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1411
วันที่ดำเนินการ : 5 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
606 เก็บอุปกรณ์หลอดไฟ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นายกรกฎ ดีดาร์
วันที่แจ้ง : 4 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5510
วันที่ดำเนินการ : 19 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
607 จัดทำคู่มือการใช้ถังขยะ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ -
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : อาจารย์เดชา ด้วงมาก
วันที่แจ้ง : 4 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1152
วันที่ดำเนินการ : 28 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายกรกฎ ดีดาร์ 2.นางสาวเกวลี น้อมเศียร
608 แก้ไขแบบฟอร์มการใช้น้ำมันเบนซินและดีเซล
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ -
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : นายทศพร ทองแท้
วันที่แจ้ง : 4 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 3101
วันที่ดำเนินการ : 28 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

นางสาวเกวลี น้อมเศียร
609 ออกแบบและจัดทำป้ายหน้าที่รับผิดชอบงานของหน่วยอาคารในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ -
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.สำราญ ท้าวเงิน
วันที่แจ้ง : 4 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : -
วันที่ดำเนินการ : 10 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายกรกฎ ดีดาร์ 2.นางสาวเกวลี น้อมเศียร
610 ห้องควบคุมลิฟท์มีเสียงดัง
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ห้องควบคุมลิฟท์ ชั้น4 อาคารสิรินธร
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ผู้แจ้ง : นางสาวสมเพียร ฟักทอง
วันที่แจ้ง : 5 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0894619199
วันที่ดำเนินการ : 5 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายเกษม เพชรตาด
611 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคาร 3 ห้องพักอาจารย์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ชั้น 1 ห้องอาจารย์ อาคาร 3 รัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์ ดร.โดมธราดล อนันตสาน
วันที่แจ้ง : 5 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0948525192
วันที่ดำเนินการ : 7 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
612 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแอร์ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ ห้องประชุมน้อยสีป้อ ชั้น 2 (แอร์ตัวที่ 3 ถัดจากที่นั่งประธาน) อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 6 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 7 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
613 ซ่อมลิ้นชักโต๊ะทำงาน
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องการเงิน
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : น.ส.ชลลพรรษ กองเตย
วันที่แจ้ง : 6 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1125
วันที่ดำเนินการ : 28 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
614 เครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ตึกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวดวงใจ คำทิพย์
วันที่แจ้ง : 6 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 6124
วันที่ดำเนินการ : 8 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
615 เครื่องปรับอากาศมีกลิ่นเหม็นและไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ห้องหนังสือใหม่อาคารบรรณราชนครินทร์
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางณัฐยา สุโนพันธ์
วันที่แจ้ง : 6 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2814
วันที่ดำเนินการ : 13 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
616 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวขนิษฐา ขันติ
วันที่แจ้ง : 7 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1111
วันที่ดำเนินการ : 7 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
617 ตัดต้นไม้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ บริเวณอาคารเปาแก้ว อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : อาจารย์สุรเชษฐ เอี่ยวมสำอาง
วันที่แจ้ง : 7 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0899612694
วันที่ดำเนินการ : 18 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
618 น้ำรั่วซึมในห้องน้ำหลังการซ่อมแซม
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ห้องน้ำชายชั้น 4 และห้องน้ำอาจารย์
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : กานต์ แย้มพงษ์
วันที่แจ้ง : 8 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0866757393
วันที่ดำเนินการ : 28 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 2.นายดำรงค์ เศรษฐี
619 ซ่อมแอร์ (มีรีโมทย์แล้ว)
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคาร 4 ห้อง 1411 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาววนิดา ภักดิ์จรุง
วันที่แจ้ง : 8 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1411
วันที่ดำเนินการ : 19 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
620 ซ่อมประตู
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ห้อง 16301-16302 อาคารสิรินธร ชั้น 3
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : วรินธร หรือติดต่อ ป้าลัดดา(แม่บ้าน)
วันที่แจ้ง : 11 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2705
วันที่ดำเนินการ : 28 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
621 ขอความอนุเคราะห์ สำรวจและตรวจสอบ จุดที่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว บริเวณสนามหญ้า รอบสำนักงานคณะฯอาคาร17
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ บริเวณสนามหญ้า รอบสำนักงานอาคาร 17
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : ดิษฐพล ตั้งมั่น
วันที่แจ้ง : 11 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 056717151
วันที่ดำเนินการ : 19 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
622 ขอความอนุเคราะห์ช่างซ่อมอาคารสถานที่ นำรถกระเช้า มาเอารักนกพิราบออกจากซุ้มทางเข้าบริเวณสำนักงานคณะฯ อาคาร 17 และซ่อมไม้ฝ้าระแนงซุ้มทางเข้าที่ชำรุดเพื่อกันนกพิราบ ได้ถาวร
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ซุ้มทางเข้า สำนักงานคณะเกษตร อาคาร17
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : ดิษฐพล ตั้งมั่น
วันที่แจ้ง : 11 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 056717151
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์ + บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
623 ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คปั๊มน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคารหอพักบุคลากร (อาคาร 2 )
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 12 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1222 0878431811
วันที่ดำเนินการ : 12 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
624 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมตัวล็อคประตูทางเข้าออก เนื่องจากไม่สามารถปลดล็อกเพื่อเปิดประตูได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หอประชุมประกายทอง ฝั่งอาคารโภชนาการ
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 12 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8815 , 2014
วันที่ดำเนินการ : 19 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
625 ขอความอนุเคราะห์สำรวจเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ตึกช่ออินทนิล ทั้งหมด 29 เครื่อง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาย สหพรรณ อาวรณ์
วันที่แจ้ง : 12 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : -
วันที่ดำเนินการ : 11 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
626 เปิดเครื่องปรับอากาศไม่ติด
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ โรงยิมหลังใหม่ 4 เครื่อง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ บ้องท้าว
วันที่แจ้ง : 12 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 3202
วันที่ดำเนินการ : 18 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
627 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วมีน้ำหยดออกมาจากชุดคอยล์เย็น
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ตึกหลังใหม่คณะครุศาสตร์ 3 เครื่อง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นาง เพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 12 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2302
วันที่ดำเนินการ : 18 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
628 ขอความอนุเคราะห์สำรวจเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หอประชุมหลังใหม่
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายดลชัย อ่อนลา
วันที่แจ้ง : 12 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2502
วันที่ดำเนินการ : 3 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
629 ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้หน้าอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลังที่ 2 (18/2 )
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ตัดกิ่งไม้หน้าอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลังที่ 2 (18/2 )
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : ผศ.สนธยา วันชัย
วันที่แจ้ง : 13 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0812840993
วันที่ดำเนินการ : 18 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
630 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแอร์ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ ห้องประชุมน้อยสีป้อ ชั้น 2 (แอร์ตัวที่ 1 ถัดจากที่นั่งประธาน) อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 14 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ :

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
631 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแอร์ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 (ห้องสำนักงานสถาบันวิจัย ตัวกลางห้อง)
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 14 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 15 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
632 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมประตูบานสวิง เนื่องจากเปิดแล้วไม่ดีดกลับ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หอประชุมประกายทอง ประตูทางออกด้านข้างเวที ฝั่งห้องน้ำหญิง
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางปิ่น ครุฑลา
วันที่แจ้ง : 17 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0846238515
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
633 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมฝ้าเพดาน เนื่องจากหลุดออกจากสกรูที่ยึด อาจส่งผลทำให้เกิดการหลุดร่วงได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หอประชุมประกายทอง ด้านข้างเวที โซนด้านหลัง ฝั่งอาคารโภชนาการ
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางปิ่น ครุฑลา
วันที่แจ้ง : 17 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 084-623-8515
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
634 ใส่ล้อตู้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องการเงิน
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : น.ส.ชลลพรรษ กองเตย
วันที่แจ้ง : 18 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1125
วันที่ดำเนินการ : 28 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
635 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมหรือเปลี่ยนปลั๊กจ่ายกระแสไฟฟ้า เนื่องจากเสียบใช้งานได้ยากมาก
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องประชุมสีทอง ปลั๊กไฟฟ้าบนเวที ด้านหน้าโต๊ะวิทยากร
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 18 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8815 , 2014
วันที่ดำเนินการ : 22 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
636 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมประตู
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องการเงิน ชั้น 1 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 18 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 28 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
637 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วมีกลินเหม็นอยู่ใน ชุดคลอย์ เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้้น 2 1เครื่อง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวสมคิด ปิ่นป้อง
วันที่แจ้ง : 18 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1137
วันที่ดำเนินการ : 18 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
638 ไฟฟ้าส่องสว่างถนนบ้านพักอาจารย์ไม่ติด
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สี่แยกบ่อปลา อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นายเกรียงยศ ไทยช้อย
วันที่แจ้ง : 21 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0869394435
วันที่ดำเนินการ : 25 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
639 ฝ้าเพดานซำรุด
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ห้อง 414
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางสาวสมเพียร ฟักทอง
วันที่แจ้ง : 25 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0894619199
วันที่ดำเนินการ : 28 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
640 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมฝ่้า
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้อง 984 ชั้น 8 อาคาร 9
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 25 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 26 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
641 ฝ้าชำรุด
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ห้องพักสาขาวิชาชีววิทยา ห้อง 16408
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางสาวแสงจันทร์ สอนสว่าง
วันที่แจ้ง : 26 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0846809862
วันที่ดำเนินการ : 28 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
642 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่ติด
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ชั้นED211 ทั้งหมด 4 เครื่อง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 26 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2320
วันที่ดำเนินการ : 26 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
643 ไฟฟ้าถนน หน้าบ้านพักของ ผศ.ส.ท.ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม ดับหลายวันแล้ว
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ไฟฟ้าถนน หน้าบ้านพักของ ผศ.ส.ท.ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : ผศ.ส.ท.ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม
วันที่แจ้ง : 27 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 081-3716611
วันที่ดำเนินการ : 28 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
644 ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคารหอพักบุคลากร ห้องพักหมายเลข 309 และ 411
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 28 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0878431811 1222
วันที่ดำเนินการ : 29 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
645 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วมีน้ำหยดออกมาจากชุดคอยล์
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ชั้น3 ทั้งหมด2 เครื่อง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายสุรศักดิ์ พิลลาเกิด
วันที่แจ้ง : 28 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1241
วันที่ดำเนินการ : 29 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
646 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่ติด
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ชั้น1 1เครื่อง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
วันที่แจ้ง : 28 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 3999
วันที่ดำเนินการ : 3 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
647 ระบบไฟส่องสว่างชั้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชดับ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารปฏิบัติการทางการเกษตร
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : อาจารย์ ดร. นุชจรี สิงห์พันธ์
วันที่แจ้ง : 28 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0813494274
วันที่ดำเนินการ : 29 พ.ย. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
648 ตัดแต่งกิ่งไม้รอบอาคารเรียน/อาคารปฏิบัติการ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ อาคารปฏิบัติการทางการเกษตร
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : อาจารย์ ดร. นุชจรี สิงห์พันธ์
วันที่แจ้ง : 28 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0813494274
วันที่ดำเนินการ : 18 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
649 ขนย้ายเก้าอี้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ขนย้ายเก้าอี้จากอาคารคณะวิทย์ฯ หลังใหม่ มาไว้ยังห้องเรียนชั้น 3 ของอาคาร 4
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : นายอภิวัฒน์ คำภีระ
วันที่แจ้ง : 29 พ.ย. 2562
หมายเลขติดต่อ : 090-694-9390
วันที่ดำเนินการ : 22 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
650 ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คระบบประปา
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น ๆ
สถานที่ ไปรษณีย์ไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คระบบน้ำประปา เนื่องจากน้ำไม่ไหล
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายนภัทร สายบุญจอม
วันที่แจ้ง : 2 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0819730713
วันที่ดำเนินการ : 6 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
651 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (น้ำแอร์รั่ว)
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 941
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 2 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 6 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
652 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์ไม่เย็น)
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 9 ชั้น 6 ห้อง 963
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 2 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 13 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
653 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วมีน้ำหยดออกมาจากชุดคอยล์เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี ห้องหมื่นจง 1 เครื่อง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายเกษม เพชรตาด
วันที่แจ้ง : 3 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2015
วันที่ดำเนินการ : 14 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
654 ตัดสติกเกอร์พร้อมติดตั้ง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องนิติกรชั้น3
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : นางธัญญารัตน์ คงเมือง
วันที่แจ้ง : 3 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1222
วันที่ดำเนินการ : 16 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นางสาวเกวลี น้อมเศียร
655 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร LC ชั้น 1 ห้องพักอาจารย์ ,LC202, LC203,LC305
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : สุกัญญา
วันที่แจ้ง : 3 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5414
วันที่ดำเนินการ : 4 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
656 ตรวจเช็คกุญแจประตูห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เนื่องจากไขกุญแจไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นายอดิสรณ์ เนาว์แก้ว
วันที่แจ้ง : 4 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 6512
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
657 ประตูห้องน้ำหญิงชำรุดไม่สามารถเปิด-ปิดได้
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้องน้ำหญิงชั้น 3
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 4 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956343723
วันที่ดำเนินการ : 6 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
658 มู่ลี่ห้องเรียนชำรุด
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้องเรียน 15801, 15803, 15804
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 4 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956343723
วันที่ดำเนินการ : 6 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
659 เสียงตามสาย ไม่ดัง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ งานประชาสัมพันธ์
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ผู้แจ้ง : นายอนุสิษฐ์ กันคำ
วันที่แจ้ง : 4 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 056717118
วันที่ดำเนินการ : 4 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นายศักธิชัย จันทร์ศรี
660 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข เนื่องจากท่อน้ำประปาแตก มีน้ำรั่วไหลเป็นจำนวนมาก (อาจารย์แจ้งมา)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ด้านหน้าอาคาร 9 ช่วงทางเดินด้านหลังอาคารสาขาพัฒนาสังคม
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 6 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8815, 2014
วันที่ดำเนินการ : 6 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
661 ซ่อมเก้าอี้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : อาจารย์สุรเชษฐ เอี่ยวมสำอาง
วันที่แจ้ง : 8 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0899612694
วันที่ดำเนินการ : 16 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
662 ซ่อมแซมทาสีห้องเรียน
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้องเรียน 15503
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 11 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956343723
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
663 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมตู้เหล็ก
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น ๆ
สถานที่ โครงการพัฒนาสถาบันภาษา ชั้นที่ 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ (LC)
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางสมฤดี ศรีเมือง
วันที่แจ้ง : 11 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 8533/8534
วันที่ดำเนินการ : 12 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
664 ขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบอุปกรณ์ห้องน้ำที่ชำรุด เพื่อทำรายการจัดซื้อมาเปลี่ยน
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ห้องน้ำอาจารย์และนักศึกษา ชั้นที่ 1 และ 3 อาคาร 18/2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางวันวิภา สุกแก้ว
วันที่แจ้ง : 12 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 084 596 4436
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
665 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมปลั๊กไฟฟ้า (จม)
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องเรียน 944 อาคาร 9 ชั้น 4 บริเวณประตู1 ใต้กระดานไวท์บอร์ด
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 13 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 16 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
666 ขอความอนุเคราะห์ย้ายโต๊ะหินอาคารโภชนาการหลังใหม่ มาไว้ที่อาคารโภชนาการหลังเก่า
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ย้ายโต๊ะม้าหินจากอาคารโภชนาการหลังใหม่ มาไว้ใต้ต้นไม้อาคารโภชนาการหลังเก่า แทนที่ชำรุด
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : ธัญญารัตน์ คงเมือง
วันที่แจ้ง : 13 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 056-7171000 ต่อ 1222
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
667 ขอความอนุเคราะห์สติ๊กเกอร์ติดที่ตู้น้ำดื่ม
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ขอความอนุเคราะห์ติดสติ๊กเกอร์ตู้น้ำดื่มที่อาคารโภชนาการหลังเก่า และร้านค้าหน้าหอพักนักศึกษาชาย (ตู้น้ำดื่ม บริการฟรี)
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : ธัญญารัตน์ คงเมือง
วันที่แจ้ง : 13 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 056-7171000 ต่อ 1222
วันที่ดำเนินการ : 6 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

นางสาวเกวลี น้อมเศียร
668 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วมีกลิ่นเหม็นออกมาจากชุดคอยล์เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 3 1 เครื่อง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางภารณี พรมสวย
วันที่แจ้ง : 13 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1160
วันที่ดำเนินการ : 16 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
669 สติกเกอร์ติดถ้วยรางวัล
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ -
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : นางพรรณิสา แดงสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 13 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1222
วันที่ดำเนินการ : 20 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

นางสาวเกวลี น้อมเศียร
670 ประตูผลักชำรุด ไม่สามารถดึงปิดได้
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น ๆ
สถานที่ ประตูทางเข้าสถาบันภาษา ตึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา (LC) ชั้น4
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : วิภารัศมิ์ เหมบุรุษ
วันที่แจ้ง : 16 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0992392760
วันที่ดำเนินการ : 18 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
671 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้ายไวนิล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ บริเวณหน้าทางเข้าอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาด้านหลัง ซอยอาคารพยาบาล
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 17 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 19 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
672 ท่อน้ำ บริเวณห้องครัวมีน้ำรั่ว
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ บริเวณห้องครัว ชั้น M ทางด้านขวามือ ของงานการเจ้าหน้าที่
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : อุษา เดชสำรี
วันที่แจ้ง : 17 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1117
วันที่ดำเนินการ : 18 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
673 เครื่องปรับอากาศ มีกลินฉี่หนู
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 2 ห้องการเงิน
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : รวิษฏา
วันที่แจ้ง : 17 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 5414
วันที่ดำเนินการ : 18 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
674 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 2 ทั้งหมด 4 เครื่อง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : สมคิด ปี่นป้อง
วันที่แจ้ง : 17 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1137
วันที่ดำเนินการ : 18 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
675 ่ท่อน้ำรั่ว
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หอพักบุคลากร
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางพัชราพรรณ ศิลกุล
วันที่แจ้ง : 18 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1151
วันที่ดำเนินการ : 19 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
676 ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศหอพักบุคคลกร
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น1 ชั้น3 และชั้น4
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตร์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 19 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 1222
วันที่ดำเนินการ : 23 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
677 ขอความอนุเคราะห์ทาสีผนังห้องเรียน + ซ่อมมู่ลี่
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้องเรียน 15503, 15803
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 19 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956343723
วันที่ดำเนินการ : 11 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
678 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งท่อน้ำและอ่างล้องมือ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร คณะมนุษยศาสตร์ หลังใหม่ ชั้น 3
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 23 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 24 ธ.ค. 2562

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
679 ตรวจสอบท่อน้ำประปามีน้ำไหลใต้อ่างล้างจาน
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคารโภชนาการหลังเก่า ร้านที่ 4
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : ธัญญารัตน์ คงเมือง
วันที่แจ้ง : 24 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 0899677584
วันที่ดำเนินการ : 8 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
680 ซ่อมแอร์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (หลังใหม่)
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (หลังใหม่) ชั้น 8
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาววนิดา ภักดิ์จรุง
วันที่แจ้ง : 24 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2719
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
681 ซ่อมฝ้าห้องประชุม
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ (หลังใหม่)
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางสาววนิดา ภักดิ์จรุง
วันที่แจ้ง : 24 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2719
วันที่ดำเนินการ : 21 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
682 ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ด้านหน้า อาคารวิทยาศาสตร์ (หลังใหม่)
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : นางสาววนิดา ภักดิ์จรุง
วันที่แจ้ง : 25 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 2719
วันที่ดำเนินการ : 15 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
683 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข เนื่องจากไฟฟ้าแสงสว่างไม่สามารถใช้งานได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องน้ำชาย ชั้นที่ 3 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ (LC)
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นางวรรณงาม ตุ้มไธสง
วันที่แจ้ง : 26 ธ.ค. 2562
หมายเลขติดต่อ : 061-380-1323
วันที่ดำเนินการ : 14 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
684 ท่อประปาแตกหลังบ้านพัก
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ บ้านพักข้างหอพักหญิง
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : สุรชัย เลียบใจดี
วันที่แจ้ง : 2 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 0866793686
วันที่ดำเนินการ : 4 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

นายหนูนิล ไชยราช
685 เบรคเกอร์ แอร์ไหม้ ที่ ห้องทำงานรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชั้น1 อาคาร 17
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ห้องทำงานรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชั้น 1 อาคาร 17
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : ดิษฐพล ตั้งมั่น
วันที่แจ้ง : 3 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 0956389555
วันที่ดำเนินการ : 6 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
686 ซ่อมไฟ
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น ๆ
สถานที่ ตึก LC ชั้น4 ห้องโครงการพัฒนาสถาบันภาษา
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นางสมฤดี ศรีเมือง
วันที่แจ้ง : 6 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 8534-8533 0644
วันที่ดำเนินการ : 7 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
687 เครื่องปรับอากาศเสีย ไม่มีความเย็นมีแต่พัดลมทำงาน เป็นแบบนี้มา 2 วันแล้วค่ะ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางพิมพ์ชญา กรอุตตมา
วันที่แจ้ง : 7 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 5415
วันที่ดำเนินการ : 7 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
688 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กลิ่นเหม็นรุนแรง)
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์อภิชาติ งามรุ่งโรจน์ และ นางสาวกนิษฐ์ กรนานันท์
วันที่แจ้ง : 7 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 0863617187 ภายใน 541
วันที่ดำเนินการ : 7 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
689 ซ่อมฝ้าห้องประชุม
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ด้านหน้า อาคารวิทยาศาสตร์ (หลังใหม่)
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางสาววนิดา ภักดิ์จรุง
วันที่แจ้ง : 7 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 2719
วันที่ดำเนินการ : 10 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
690 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 2
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสมคิด ปิ่นป้อง
วันที่แจ้ง : 7 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 1037
วันที่ดำเนินการ : 7 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
691 เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้อง 15504
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : สมพร
วันที่แจ้ง : 7 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 1247
วันที่ดำเนินการ : 8 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
692 เครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้อง 15403
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : สมพร
วันที่แจ้ง : 7 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 1247
วันที่ดำเนินการ : 8 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
693 เเจ้งซ่อมแอร์ห้อง 16312
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ชั้น 3 ห้อง 312 ตึกสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 8 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 2705
วันที่ดำเนินการ : 9 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
694 ขอความอนุเคราะห์ขนย้ายโต๊ะหน้าขาว จำนวน 10 ตัว ที่เขียนข้อความ "ประกายทอง'
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่  จากหอประชุมประกายเพชรมาที่หอประชุมประกายทอง
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : นางปิ่น ครุฑลา
วันที่แจ้ง : 8 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 0846238515
วันที่ดำเนินการ : 12 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
695 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแอร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา (หลังเก่า) ห้องประชุมน้อยสีป้อ ชั้น 2 แอร์ตัวที่ 1 ตรงที่นั่งประธาน
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 9 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
696 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแอร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา (หลังเก่า) ห้อง ผอ.วิจัย
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 9 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 20 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
697 ขอความอนุเคราะห์ขนย้ายต้นไม้ที่ล้มและยืนต้นตายภายในบริเวณหอพักนักศึกษาชาย
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หอพักนักศึกษาชาย
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : นายกิตติพันธ์ พลพันธ์
วันที่แจ้ง : 9 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 6508-0918434535
วันที่ดำเนินการ : 23 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
698 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสวิตไฟฟ้า และเปลี่ยนคัตเอ้าท์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ บ้านพักคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 12 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 09609895914
วันที่ดำเนินการ : 12 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

นายสุรชัย เลียบใจดี
699 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมก๊อกน้ำอ่างล้างมือ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 12 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 09609895914 หรือ 8
วันที่ดำเนินการ : 13 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
700 เปลี่ยน-ซ่อม ท่อประปา PB ที่แตกชำรุด
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ข้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18/3 (อาคารสาขาวิศวกรรมโยธา)
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : ดิษฐพล ตั้งมั่น
วันที่แจ้ง : 13 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 0956389555 05671715
วันที่ดำเนินการ : 13 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
701 ซ่อมแอร์
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น ๆ
สถานที่ ตึก LC ชั้น4
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสมฤดี ศรีเมือง
วันที่แจ้ง : 13 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 8533/8534
วันที่ดำเนินการ : 14 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
702 ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ด้านหน้า อาคารวิทยาศาสตร์ (หลังใหม่)
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : อาจารย์นฤมล จันทร์มา
วันที่แจ้ง : 14 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 0925391926
วันที่ดำเนินการ : 15 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
703 ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมประตูห้องน้ำชาย
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้นที่ 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ (LC)
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางวรรณงาม ตุ้มไธสง
วันที่แจ้ง : 14 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 061-380-1323
วันที่ดำเนินการ : 15 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
704 เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานไม่ปรกติ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 2 ห้อง 222
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 15 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 16 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
705 เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานไม่ปรกติ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ชั้น 1 อาคาร 2 ห้อง ประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 15 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 0956394647
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
706 เชคระบบไฟในห้อง 16306 เพื่อปรับเปลี่ยนให้ตรงตามระบบ ESPReL
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ห้องปฏิบัติการ 16306
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : วรินธร
วันที่แจ้ง : 15 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 2705
วันที่ดำเนินการ : 5 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
707 เปลี่ยน-ซ่อม อะไหล่สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้า ของห้องน้ำที่อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18/5
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18/5 (แม่บ้าน ประจำอาคารฝากมาครับ)
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : ดิษฐพล ตั้งมั่น
วันที่แจ้ง : 16 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 056717151
วันที่ดำเนินการ : 16 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
708 จัดทำรูปเล่มประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวของนายสมยศ อ่องยิ่ง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ -
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : นายกำแพง อ่อนวัน
วันที่แจ้ง : 17 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : -
วันที่ดำเนินการ : 17 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

นางสาวเกวลี น้อมเศียร
709 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมบำรุง ฝ้าที่ชำรุด บริเวณหน้าอาคารคหกรรมศาสตร์
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ อาคารคหกรรมศาสตร์ (อาคาร25-แม่บ้านป้าเกื้อฝากมาครับ)
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : ดิษฐพล ตั้งมั่น
วันที่แจ้ง : 20 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 056717151 0956389555
วันที่ดำเนินการ : 26 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
710 เครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ พัดลมกระจายความเย็นเสียงดังมาก
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : สัญห์สรรป์ศร ยมสีดา
วันที่แจ้ง : 20 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 1306
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
711 ขอความอนุเคราะห์ ตัดและติดสติ๊กเกอร์ข้อความ "หน่วยโสตทัศนูปกรณ์"
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องที่ 2 ฝั่งทิศตะวันตกของอาคารหอประชุมใหญ่ (ติดกับห้องที่ รปภ. นั่งประจำจุด)
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 20 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 8815, 2014
วันที่ดำเนินการ : 24 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

นางสาวเกวลี น้อมเศียร
712 ขอความอนุเคราะห์คนงานขนกิ่งไม้และซากเก้าอี้
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ด้านข้างอาคารคณะวิทยาการจัดการ
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 21 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 0956343723
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
713 ล้างเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง it102
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวภาวิณี ศรีจริยะ
วันที่แจ้ง : 21 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 2833
วันที่ดำเนินการ : 6 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
714 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่ปิด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ สำนังงานอธิการบดี ชั้น 3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางภารณี พรมสวย
วันที่แจ้ง : 21 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 1160
วันที่ดำเนินการ : 21 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
715 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ชั้น 1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
วันที่แจ้ง : 21 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 3999
วันที่ดำเนินการ : 6 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
716 ล้างทำความสะอาดแอร์ที่ห้องพักครู ชั้น3 อาคาร17 (ห้องสาขาการจัดการการเกษตร-โถงกลาง)
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ แอร์ห้องพักครูชั้น3 อาคาร17(ห้องสาขาการจัดการการเกษตร-โถงกลาง) ผศ.ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ .ฝากมาครับ
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : ดิษฐพล ตั้งมั่น
วันที่แจ้ง : 21 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 056717151 0956389555
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
717 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแอร์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้อง 963 อาคาร 9 ชั้น 6
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 23 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 09609895914
วันที่ดำเนินการ : 25 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
718 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมก๊อก สายฉีดชำระ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องน้ำอาจารย์ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 24 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
719 ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คปั๊มน้ำอัตโนมัติ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคารหอพักบุคลากร
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 24 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 0878431811 1222
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
720 ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากมีเสียงดัง
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ด้านหน้า อาคารวิทยาศาสตร์ (หลังใหม่)
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นางสาววนิดา ภักดิ์จรุง
วันที่แจ้ง : 24 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 8206
วันที่ดำเนินการ :

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
721 แจ้งซ่อมธงญี่ปุ่น สถาบันภาษา
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น ๆ
สถานที่ บริเวณเกาะกลางถนนในมหาวิทยาลัย
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : นางสาววิภารัศมิ์ เหมบุรุษ
วันที่แจ้ง : 28 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 0992392760
วันที่ดำเนินการ : 29 ม.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายกรกฎ ดีดาร์ 2.นางสาวเกวลี น้อมเศียร
722 ขอความอนุเคราะห์ตัดวงจรไฟฟ้าเพื่อแยกสวิตช์เปิดปิดหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม 1 จุด (จำนวน 3 หลอด) เนื่องจากรบกวนการแสดงผลบนหน้าจอโปรเจคเตอร์
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องประชุมอินทผาลัม
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 28 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 8815, 2014
วันที่ดำเนินการ : 20 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
723 ซ่อมท่อน้ำประปา
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องน้ำหญิงชั้น 3
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : อาจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
วันที่แจ้ง : 31 ม.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 0899612694
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
724 ขอความอนุเคราะห์แก้ไข เนื่องจากท่อประปาแตกชำรุด มีน้ำไหลจำนวนมาก
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ บ้านพักอาจารย์วิภาวดี ผกามาศ (จากอาคารคณะเกษตรถึงทางแยกแล้วเลี้ยวซ้าย อยู่หลังที่ 3 ฝั่งซ้ายมือ)
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : อาจารย์วิภาวดี ผกามาศ
วันที่แจ้ง : 3 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 088-282-1873
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
725 ขอความอนุเคราะหฺ์ตรวจสอบและซ่อมห้องน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องอาหารสโมสรอาจารย์
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 4 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 24 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
726 ระแนงข้างห้องประชุมอินทผาลัมหลุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องประชุมอินทผาลัม
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : สมคิด ปิ่นป้อง
วันที่แจ้ง : 4 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 0871973548
วันที่ดำเนินการ : 26 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
727 ห้องน้ำชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ (หลังใหม่)
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ห้องน้ำ ชั้น 2
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางสาววนิดา ภักดิ์จรุง
วันที่แจ้ง : 4 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 8206
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
728 ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คระบบน้ำ เนื่องจากมีน้ำรั่ว
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคารโภชนาการหลังเก่า ร้านที่ 10
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : ธัญญารัตน์ คงเมือง
วันที่แจ้ง : 4 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 056-7171000 ต่อ 1222
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
729 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแอร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา (หลังเก่า) ห้องสำนักงาน ชั้น 1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 4 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 6 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
730 ขอความอนุเคราะห์ซ่องเครื่องปรับอากาศ (โดยด่วน)
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้อง 963 อาคาร 9 ชั้น 6
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 5 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 25 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
731 เครื่องปรับอากาศห้องเรียน IT 206 ไม่เย็น 1 เครื่อง (ลมเย็นไม่ออก คอมเพลสเซอร์ไม่ทำงาน)
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 ห้อง IT 206
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
วันที่แจ้ง : 5 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 3999
วันที่ดำเนินการ : 6 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
732 แจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ครุศาสตร์หลังใหม่
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 5 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 2302
วันที่ดำเนินการ : 6 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
733 แจ้งซ่อมประตูทางเข้าคณะครุศาสตร์
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ครุศาสตร์หลังใหม่
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 5 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 2302
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
734 อุปกรณ์ที่สั่งซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจัดชื้อมาเรียบร้อย
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร L C ชั้น1,2,3 จำนวน 6 เครื่อง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 5 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 5413
วันที่ดำเนินการ : 6 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
735 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (เวลาเปิดมีผงออกมา)
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้อง 8/2203 ชั้น 2 อาคารใหม่ (อาคาร 2 ชั้น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 5 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
736 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบฝ้าชำรุด และไล่นกพิราบใต้ฝ้าเพดาน
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้อง 984 อาคาร 9 ชั้น 8
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 6 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 26 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
737 ขอความอนุเคราะห์ เปลี่ยนอะไหล่ประปาของห้องน้ำที่อาคาร18/3
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ห้องน้ำของอาคาร18/3 สายน้ำประปาของสุขภัณฑ์ (แม่บ้านประจำอาคารฝากมาครับ)
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : ดิษฐพล ตั้งมั่น
วันที่แจ้ง : 6 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 056717151 0956389555
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
738 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วมีน้ำหยดออกมาจากชุดคอยล์
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น6
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางรสิตา หนูตะเภา
วันที่แจ้ง : 6 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 0827747199
วันที่ดำเนินการ : 7 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
739 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ อาคาร 12 จำนวน 2 เครื่อง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 7 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 2320
วันที่ดำเนินการ : 11 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
740 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วมีน้ำหยดออกมาจากชุดคอยล์
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ อาคารหลังใหม่ 309 จำนวน 4 เครื่อง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 7 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 2320
วันที่ดำเนินการ : 11 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
741 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแอร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา (หลังเก่า) ห้องสำนักงาน ชั้น 1 (ห้องบ่มเพาะฯ)
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 11 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 11 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
742 ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ อาคาร๗ ห้องปฏิบัติการงานศิลป์ (๒)
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : กรกฎ ดีดาร์
วันที่แจ้ง : 11 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : ๕๕๑๐ , ๒๐๑๕
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
743 เปลี่ยนหลอดไฟ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ไฟห้องน้ำชั้นล่าง ตึกอธิการบดี
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นาง ชวน พลดงนอก
วันที่แจ้ง : 11 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 098-293-1980
วันที่ดำเนินการ : 11 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
744 เปลี่ยนสวิทส์ไฟฟ้า
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ชั้น​ 2
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : ประสงค์​ อุ่นคำยี่
วันที่แจ้ง : 11 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 0827984165
วันที่ดำเนินการ : 5 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
745 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วมีกลินเหม็น
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ชั้น1 1 เครื่อง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายสมพร แทนจำปา
วันที่แจ้ง : 12 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 2410
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
746 แจ้งซ้อมฝ้าเพดานอาคาร 9
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 9 ห้อง 984 ซ้อมฝ้าเพดาน
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางสาวกัลญา กระฐินทอง
วันที่แจ้ง : 13 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 5405 , 5401
วันที่ดำเนินการ : 17 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
747 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ชั้น 3 จำนวน 1 เครื่อง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายสมพร แทนจำปา
วันที่แจ้ง : 13 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 1402
วันที่ดำเนินการ : 13 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
748 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่ติด
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ชั้น1 จำนวน 1 เครื่อง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
วันที่แจ้ง : 13 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 3999
วันที่ดำเนินการ : 14 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
749 ตรวจเช็ค และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องหมายเลข 5 และห้อง TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายอดิสรณ์ เนาว์แก้ว
วันที่แจ้ง : 13 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 086-9295794
วันที่ดำเนินการ : 14 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
750 ขอความอนุเคราะหฺ์ตรวจสอบและซ่อมเครื่่องปรับอากาศ เนื่องจากไม่มีความเย็น
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้อง 942 อาคาร 9 ชั้น 4
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 13 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 14 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
751 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วมีน้ำหยดออกมาจากชุดคอยล์
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หอประชุมประกายเพชร ทั้งหมด ๒ เครื่อง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายศักธิชัย จันทร์ศรี
วันที่แจ้ง : 14 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 2015
วันที่ดำเนินการ : 14 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
752 ต้นไม้ยืนตายคาดว่าอาจจะส่งผลต่อการล้มทับสายไฟฟ้า
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ หน้าบ้านพักข้าราชการ อ.พริมาดา บัวหลวง
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : อ.พริมาดา บัวหลวง
วันที่แจ้ง : 15 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 0982838993
วันที่ดำเนินการ : 5 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
753 ซ่อมไฟฟ้าทางขึ้นอาคารนาฏศิลป์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ไฟฟ้าทางขึ้นอาคารนาฏศิลป์
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นางสาวกัลญา กระฐินทอง
วันที่แจ้ง : 17 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 5401
วันที่ดำเนินการ : 17 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
754 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคาร 4 ห้อง 427
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์อภิวัฒน์ คำภีระ
วันที่แจ้ง : 17 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 0906949390 หรือ 1407
วันที่ดำเนินการ : 7 ต.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
755 ตู้เปิดไม่ได้ ลูกกุญแจหาย
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ห้องปฏิบัติการ 16313
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : วรินธร
วันที่แจ้ง : 18 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 2705
วันที่ดำเนินการ : 25 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
756 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมพื้นกระเบื้อง เนื่องจากระเบิด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องพัักอาจารย์สาชาวิชาภาอังกฤษธุรกิจ (เดิม) ชั้น 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 18 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 7 ต.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
757 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น1 จำนวน 1 เครื่อง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวสุภารัตน์ หอยสังข์
วันที่แจ้ง : 18 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 1116
วันที่ดำเนินการ : 18 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
758 แจ้งซ่อม 3 เรื่อง ดังนี้ 1.หลอดไฟและติดชุดหลอดไฟนีออนบนเพดาน 2. เปลี่ยนลูกบิดประตู 3. เปลี่ยนสายชำระในห้องน้ำ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาพัฒนาสังคม ข้างสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : อาจารย์จิดาภา คำตื้อ
วันที่แจ้ง : 18 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : เบอร์ภายใน 1306
วันที่ดำเนินการ : 9 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
759 เปลี่ยนหลอดไฟ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ห้อง 414
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นางสาวสมเพียร ฟักทอง
วันที่แจ้ง : 19 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 0894619199
วันที่ดำเนินการ : 5 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
760 บอร์ดตารางการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หน่วยยานพาหนะ
หน่วยศิลป์ ผู้แจ้ง : นายนพฤทธิ์ ทิพย์เคลือบ
วันที่แจ้ง : 19 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 6409
วันที่ดำเนินการ : 13 เม.ย. 2563

ดำเนินการแล้ว

นางสาวเกวลี น้อมเศียร
761 ซ่อมเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้องเรียน 15703, 15502
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 21 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 0956343723
วันที่ดำเนินการ : 26 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
762 1. เปลี่ยนลูกบิดประตู 2.เปลี่ยนสายชำระในห้องน้ำ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาพัฒนาสังคม ข้างสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : อาจารย์จิดาภา คำตื้อ
วันที่แจ้ง : 21 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : เบอร์ภายใน 1306
วันที่ดำเนินการ : 25 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
763 ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง 923
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้อง 923 อาคาร 9 ชั้น 2
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวกัลญา กระฐินทอง
วันที่แจ้ง : 24 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 5401
วันที่ดำเนินการ : 28 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
764 ซ่อมเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ห้องพักอาจารย์สาขาการบัญชี ชั้น 2
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 25 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 0956343723
วันที่ดำเนินการ : 27 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
765 ติดชุดหลอดไฟนีออนบนเพดานห้องพักอาจารย์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาพัฒนาสังคม ข้างสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : อาจารย์จิดาภา คำตื้อ
วันที่แจ้ง : 25 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : เบอร์ภายใน 1306
วันที่ดำเนินการ : 6 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
766 วัดพื้นที่ทำเวทีชั้น 2 อาคารใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ วัดพื้นที่ทำเวที ชั้น 2 อาคารใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางสาวกัลญา กระฐินทอง
วันที่แจ้ง : 26 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 5401
วันที่ดำเนินการ : 26 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
767 กล้องวงจรปิดมีเสียงดัง
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคารใหม่ 4 ชั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ผู้แจ้ง : นางสาวกัลญา กระฐินทอง
วันที่แจ้ง : 26 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 5401
วันที่ดำเนินการ : 31 ก.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

นายศักธิชัย จันทร์ศรี
768 ตู้น้ำดืมเปิดใช้งานแล้วน้ำไม่เย็น
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ชั้น 1 งานพัสดุ
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางวรัญญา หมวกน่วม
วันที่แจ้ง : 26 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 1116
วันที่ดำเนินการ : 27 ก.พ. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
769 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้ายไวนิล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ บริเวณหน้าทางเข้าอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาด้านหลัง ซอยอาคารพยาบาล
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 26 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 2 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
770 แจ้งซ่อมบ้านพักอาจารย์
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ บ้านพักอาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ (อ.ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์)
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
วันที่แจ้ง : 27 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 0816204092
วันที่ดำเนินการ : 11 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
771 แจ้งซ่อมบ้านพักอาจารย์ ในส่วนประปา*** ด่วนมาก***
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ บ้านพักอาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ (อ.ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์)
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
วันที่แจ้ง : 27 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 0816204092
วันที่ดำเนินการ : 1 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม
772 ซ่อมลูกบิดประตู
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคารนากศิลป์ชั้นเดียว
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางสาวกัลญา กระฐนทอง
วันที่แจ้ง : 27 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 5401
วันที่ดำเนินการ : 11 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
773 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ/ซ๋อมแซม ระบบน้ำปะปาห้องน้ำอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18/2 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) ชั้น 1
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ตัดกิ่งไม้หน้าอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลังที่ 2 (18/2 )
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : ผศ.สนธยา วันชัย
วันที่แจ้ง : 27 ก.พ. 2563
หมายเลขติดต่อ : 0812840993
วันที่ดำเนินการ : 2 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
774 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่อง มีอาการน้ำหยดบริเวณหน้าเครื่อง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาสาขาต่างประเทศ ชั้นที่ 1 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ (LC)
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางวรรณงาม ตุ้มไธสง
วันที่แจ้ง : 2 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 061-380-1323
วันที่ดำเนินการ : 3 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
775 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากมีกลิ่นเหม็นไหม้ขณะเปิดเครื่อง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ชั้นที่ 1 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ (LC)
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางวรรณงาม ตุ้มไธสง
วันที่แจ้ง : 2 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 061-380-1323
วันที่ดำเนินการ : 3 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
776 ไล่นกพิราบและติตตั้งตะข่าย บริเวณชั้น 2 และซ่อมแซมฝ่าเพดาน ชั้น 3
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ อาคาร 4
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : วนิดา ภักดิ์จรุง
วันที่แจ้ง : 2 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 1407
วันที่ดำเนินการ : 18 มิ.ย. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
777 ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณหน้าอาคาร 4
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ หน้าอาคาร 4
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : นางสาววนิดา ภักดิ์จรุง
วันที่แจ้ง : 2 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 1407
วันที่ดำเนินการ : 13 เม.ย. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
778 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ห้องบรรยาย 427 อาคาร 4
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาววนิดา ภักดิ์จรุง
วันที่แจ้ง : 2 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 1407
วันที่ดำเนินการ : 7 ต.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
779 แอร์เย็นช้า และพอเย็นแล้วใช้ๆอยู่จะไม่เย็น ความเย็นหายไปครับ(แอร์ตัวเก่า ฝั่งเก้าอี้ประธานห้องประชุม)
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ห้องประชุมปทุมมา ชั้น2 อาคาร17 (แอร์ตัวเก่า ฝั่งเก้าอี้ประธานห้องประชุม)
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : ดิษฐพล ตั้งมั่น
วันที่แจ้ง : 2 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 056717151 0956389555
วันที่ดำเนินการ : 3 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
780 เครื่องปรับอากาศเสีย
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ ตึกบรรณราชนคริทร์ ห้อง Data Center ชั้น 1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาวดวงใจ คำทิพย์
วันที่แจ้ง : 2 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 6124
วันที่ดำเนินการ : 4 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
781 ซ้อมเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ เครื่องปรับอากาศไม่เย็น
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : อาจารย์จิดาภา คำตื้อ
วันที่แจ้ง : 2 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : เบอร์ภายใน 1306
วันที่ดำเนินการ : 4 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
782 แจ้งซ่อมประตูห้องส้วม(พาทิชั่น) หอพักที่ 1 ชั้น 2 ห้องที่ 4 ชำรุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หอพักนักศึกษาหญิง 1
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นายกิตติพันธ์ พลพันธ์
วันที่แจ้ง : 3 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 6508-0918434535
วันที่ดำเนินการ : 11 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
783 แจ้งซ่อม หลอดโคมไฟหน้าอาคารหอพักนักศึกษาชาย 4 และบริเวณรอบอาคารหอพักหญิง 1
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หอพักนักศึกษาชาย 4 หอพักนักศึกษาหญิง 1
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นายกิตติพันธ์ พลพันธ์
วันที่แจ้ง : 3 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 6508-0918434535
วันที่ดำเนินการ : 5 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
784 ซ่อมท่อน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำชายชั้น 3 อาคาร 9
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องน้ำชายชั้น 3 อาคาร 9
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางสาวกัลญา กระฐินทอง
วันที่แจ้ง : 3 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 5401
วันที่ดำเนินการ : 4 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
785 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วมีน้ำหยดออกมาจากชุดคอยล์เย็น
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถานที่ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี 1 เครื่อง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน
วันที่แจ้ง : 3 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 1129
วันที่ดำเนินการ : 13 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
786 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมพื้นกระเบื้อง
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องน้ำอาจารย์ชาย ชั้น 1 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 4 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 4 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
787 แจ้งซ่อมตาข่ายกันนก ห้อง 16312 ชำรุด
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ ชั้น 3 ห้อง 312 ตึกสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 4 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 2705
วันที่ดำเนินการ : 18 มิ.ย. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
788 ท่อห้องอาบน้ำตันไม่ระบาย ห้องพักอาจารย์ชั้น 2 อาคารหอพักนักศึกษา หอพัก1
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หอพักนักศึกษาหญิง 1 ชั้น 2 ห้องพักอาจารย์
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นายกิตติพันธ์ พลพันธ์
วันที่แจ้ง : 4 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 6508-0918434535
วันที่ดำเนินการ : 9 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
789 ขอความอนุเคราะหฺ์ตรวจสอบและซ่อมเครื่่องปรับอากาศ เนื่องจากไม่มีความเย็น
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องทำงานฝ่ายวิชาการ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 4 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 5 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
790 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมชักโครก
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้องสโมสรอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 4 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 24 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
791 ขอความอนุเคราะห์ซ่องเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากไม่มีความเย็น
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้อง 235 อาคาร 2 ชั้น 3
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 4 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 5 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
792 ขอความอนุเคราะห์ช่วยติดตั้งโคมไฟและตู้จดหมาย
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น ๆ
สถานที่ สถาบันภาษา ตึกปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น4
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : วิภารัศมิ์ เหมบุรุษ
วันที่แจ้ง : 5 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 0992392760
วันที่ดำเนินการ : 25 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
793 ขอความอนุเคราะหฺ์ตรวจสอบและซ่อมเครื่่องปรับอากาศ เนื่องจากไม่มีความเย็น
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ห้อง 912 อาคาร 9 ชั้น 1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 5 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 5 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
794 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแอร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ ห้องเศรษฐกิจพอเพียง อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา หลังเก่า (ตรงข้ามกับห้อง ผอ.วิจัยฯ)
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 5 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 1908
วันที่ดำเนินการ : 9 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
795 ขอความอนุเคราะห์รถไถพร้อมคนขับรถไถปรับพื้นที่
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคารใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : นางวาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 6 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 096 9895914
วันที่ดำเนินการ : 18 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
796 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วทำงานผิดปกติ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หอประชุมประกายเพชร ทั้งหมด 4 เครื่อง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายเกษม เพชรตาด
วันที่แจ้ง : 6 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 2015
วันที่ดำเนินการ : 23 มิ.ย. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
797 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่ติด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ อาคาร 236 2 เครื่อง
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 9 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 5413
วันที่ดำเนินการ : 10 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
798 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่ติด
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ชั้น405
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายสมพร แทนจำปา
วันที่แจ้ง : 9 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 1247
วันที่ดำเนินการ : 11 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
799 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วมีน้ำหยดออกมาจากชุดคอยล์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ชั้น1
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 10 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 5413
วันที่ดำเนินการ : 16 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
800 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พร้อมรถมาเก็บกิ่งไม้ใหญ่ บริเวณสนามมวยโรงยิมส์เก่า
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ โรงยิมส์เก่า
หน่วยภูมิทัศน์ ผู้แจ้ง : นางสาวชัชชญา อัตตะชีวะ
วันที่แจ้ง : 10 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 056-717147 ต่อ 2204,
วันที่ดำเนินการ : 25 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยภูมิทัศน์
801 ขอความอนุเคราะห์ช่างมาซ่อมฝ้าเพดาน
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ คณะครุศาสตร์ ชั้น 3, 5
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางสาวชัชชญา อัตตะชีวะ
วันที่แจ้ง : 10 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 056-717147 ต่อ 2204,
วันที่ดำเนินการ : 16 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
802 ขอความอนุเคราะห์ช่าง
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางสาวชัชชญา อัตตะชีวะ
วันที่แจ้ง : 10 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 056-717147 ต่อ 2204,
วันที่ดำเนินการ : 18 มิ.ย. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
803 ขอความอนุเคราะห์ช่างประปา
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ โรงยิมส์ใหม่
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางสาวชัชชญา อัตตะชีวะ
วันที่แจ้ง : 10 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 056-717147 ต่อ 2204,
วันที่ดำเนินการ : 24 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
804 ซ่อมฝ้าเพดานอาคาร 9 ชั้น 8
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ฝ้าเพดานอาคาร 9 ชั้น 8 หอ้ง 984 985
หน่วยซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง : นางสาวกัลญา กระฐินทอง
วันที่แจ้ง : 11 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 5401
วันที่ดำเนินการ : 25 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

บุคลากรหน่วยซ่อมบำรุง
805 ซ่อมสายชำระห้องน้ำชายอาคารนาฏศิลป์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ สายชำระห้องน้ำชายอาคารนาฏศิลป์
หน่วยประปา ผู้แจ้ง : นางสาวกัลญา กระฐินทอง
วันที่แจ้ง : 12 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 5401
วันที่ดำเนินการ : 13 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายหนูนิล ไชยราช 2.นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม 3.นายดำรงค์ เศรษฐี
806 ติดตั้งเต้าเสียบไฟฟ้าเพิ่มเติม หอพักนักศึกษาชาย หอพัก3-4
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หอพักนักศึกษาชาย 3 -4
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นายกิตติพันธ์ พลพันธ์
วันที่แจ้ง : 12 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 6508-0918434535
วันที่ดำเนินการ : 13 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเมือง
807 ซ่อมแอร์ ห้อง 18/2103
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ อาคาร 18/2103
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : ผศ สนธยา วันชัย
วันที่แจ้ง : 12 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 0812840993
วันที่ดำเนินการ : 16 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
808 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากจะใช้เป็นห้องสอบในวันที่ 30 มีนาคม 2563
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ ห้องเรียน 24303 ชั้นที่ 3 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ (LC)
หน่วยปรับอากาศ ผู้แจ้ง : นางวรรณงาม ตุ้มไธสง
วันที่แจ้ง : 12 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 061-380-1323
วันที่ดำเนินการ : 13 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายวิศัลย์ แสงนก 2.นายศุภกร ละมัย
809 เคลื่อนย้ายกล้องวงจรปิดและเดินสายกล้องวงจรปิด หอพัก3 และ 5
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ หอพักนักศึกษาชาย 3 หอพักนักศึกษา 5
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ผู้แจ้ง : นายกิตติพันธ์ พลพันธ์
วันที่แจ้ง : 12 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 6508-0918434535
วันที่ดำเนินการ : 12 พ.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

นายศักธิชัย จันทร์ศรี
810 ตรวจระบบไฟฟ้าอาคารศลิปกรรม
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ ตรวจระบบไฟฟ้าทั้งอาคารศิลปกรรม
หน่วยไฟฟ้า ผู้แจ้ง : นางสาวกัลญา กระฐินทอง
วันที่แจ้ง : 13 มี.ค. 2563
หมายเลขติดต่อ : 5401
วันที่ดำเนินการ : 19 มี.ค. 2563

ดำเนินการแล้ว

1.นายนิคม ปาคำ 2.นายสุรชัย เลียบใจดี 3.นายนิพนธ์ ม่วงเ