หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ใช้งาน หมายเลข Analog หมายเลข Voip สายตรง
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) ประชาสัมพันธ์ 1119 7100(cam) 056-717118
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) โอเปอเรเตอร์ 0 056-717100
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) อธิการบดี 1101,1104 7001(cam) 056-717101
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) นายกสภามหาวิทยาลัย 7003 -
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 7005(cam) 056-717102
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 1103 7006(cam) 056-717103
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบาย 1106 7009(cam) 056-717106
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) เลขาหน้าห้องอธิการบดี 1109 7201 056-717107
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1140 7704 056-717159
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 7207 056-717106
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) หัวหน้า งานธุรการกลาง 1123 7208
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) (แฟ็ก) ธุรการกลาง 2222 056-717110 (FAX)
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) ธุรการกลาง (นางสาวขนิษฐา ขันตี) 1111 7209 056-717109
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) หัวหน้ากองนโยบายและแผน 1124 7606
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) กองนโยบายและแผน (นางอรพรรณ ลาย) 7605
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานประกันคุณภาพ (นางสาวสุจิตรา จุ้ยวอน) 1113 7607
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) ตรวจสอบภายใน 1114 7601
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) หัวหน้างานพัสดุ 1115 7501
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) หัวหน้า งานคลัง 1139 7303
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานคลัง (เคาร์เตอร์/ตรวจเอกสาร) 1125 7302
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานคลัง (งานบัญชี) 1127 7301 056-717133
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานการเจ้าหน้าที่ กจ. 1117 7405 056-717116
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) หัวหน้างาน การเจ้าหน้าที่ กจ. 3217 7404
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งาน เลขานุการ 1118 7708 056-717117
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาจารย์สุภาพร บางใบ) 6000
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นาง สุจิตรา ดีดาร์ 2504
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองผู้อำนวยการ งานรับเข้า/งานทะเบียนและประมวลผล อาจารน์เอกชัย แสงโสดา 1709 6004
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองผู้อำนวยการ งานบริหาร นางพัชริยา ศรีสด 6003
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองผู้อำนวยการ งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ( อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์) 3205 6002
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ นางสาววณิชยา เพชรรัตน์ 1122
คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยส่งเสริมวิชาการ (เกียงยศ ไทยซ้อย) 8343
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) รองอธิการบดีฝ่ายนิติกรและการจัดการสถานศึกษานอกสถานศึกษา 1131 0-5671-7165
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) ฝ่ายนิติกร 7401
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) ศนย์การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย 3206
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัย FM106.25Mhz 7707 056-717125
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) หอประชุมประกายทอง
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) หอประชุมประกายเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8200(cam)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8236
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการ 8237
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิจัย 8209
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายกิจการนักศึกษา 8235
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์ 2708 8208 056-717122
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่งานบุคคล (ไก่) 8210
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา (มด) 8213
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แฟ็ก ธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 1402 056-717123 (FAX)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ 2721
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์ ฟิสิกส์ 2702 8225
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ (ต้อง) 8229
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์ เคมี 2705 8220
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์ เคมี 2713 8221
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์ เคมี 1501
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์ เคมี 2710 8222
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2706
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์ ชีววิทยา 2709 8224
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์ ฟิสิกส์ 1502
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์ ชีววิทยา 4507
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์ 1407 8228
คณะครุศาสตร์ คณบดี คณะครุศาสตร์ 2301 8100(cam) 056-717143
คณะครุศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์ 2302 8115 056-717145
คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะครุศาสตร์ 2302 8114
คณะครุศาสตร์ ห้องเทคโนฯ คณะครุศาสตร์ 2201 8113 056-717147
คณะครุศาสตร์ แฟ็ก สำนักงานคณะครุศาสตร์ 2306 8112 056-717147
คณะครุศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ชั้น4 8119
คณะครุศาสตร์ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์ 2203
คณะครุศาสตร์ รองคณบดีคณะครูศาสตร์ฝ่ายวิจัย 2205
คณะครุศาสตร์ ห้องหลักสูตรคณะครุศาสตร์ 2303
คณะครุศาสตร์ ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 2304 8107
คณะครุศาสตร์ ศุนย์ เด็กเล็ก 8106 056-717127
คณะครุศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ปฐมวัย 2401 8105
คณะครุศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ คณะครุศาสตร์ 2307 8104
คณะครุศาสตร์ ภาคจิตวิทยาคณะครุศาสตร์ 2305 8103
คณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (อาจารย์ ดร.ปาณิสา คงปัญญา) 1212 8400(cam)
คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางอรวรรณ ดีพา) 1211 8401
คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางสาววาสนา จันทร์ดี) 1201 8402
คณะวิทยาการจัดการ แฟ็ก ธุรการ คณะวิทยาการจัดการ 1213 056-717150 (FAX)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวแสงสุนีย์ เดชมา
คณะวิทยาการจัดการ ห้องปฏิบัติการคอมฯ คณะวิทยาการจัดการ 8427
คณะวิทยาการจัดการ นางสาวพิมพ์วดี สีที 1205
คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์(สาขาบัญชี) 1206 8420
คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ (สาขาการจัดการ) 1208 8422
คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์ท่องเที่ยว (สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 1209 8423
คณะวิทยาการจัดการ ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ 8429
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.นงลักษณ์ อานี 8500
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลัดดา ศักดิ์เศรณี 5405
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชติมันต์ ขุนสุข 5405 056717137
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ 1305
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ 8525
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดร.วุฒิพงษ์ บัวช้อย) 1921
สถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย(รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและธุรการ) 6301
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานโสตทัศนศึกษา 8515
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ( ห้องพักอาจารย์ ) 4504 8511
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ( ห้องพักอาจารย์ ) 8517
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ วิชาดนตรี 5404
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ วิชาดนตรี 5403
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโยยีอุตสาหกรรม 8300
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดี ฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวางแผนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายเกรียงยศ ไทยช้อย(งานวิชาการ) 8315
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสาวศิริลักษณ์ บุญศิริ(งานสารบรรณและสวัสดิการคณะ) 8314
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางกุลทินี ปานแดง(งานพัสดุ) 3916
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสาววิรงลอง ทองขาว(งานวิชาการ) 8315
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์เกษตรศาสตร์ 3909
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์เกษตรศาสตร์ (ผศ. ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล) 8318
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองคณะบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา 3911
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์เกษตรศาสตร์ 3912
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2805 6100
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหาร ธุรการ และเลขานุการ 2812 6107 056-717153
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แฟ็ก สำนักงาน สำนักวิทยบริการ 2813 6108 056-717154 (FAX)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ (งานบริการคอมพิวเตอร์) 6102 -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการติดตั้งระบบโทรศัพท์และกล้องวงจรปิด 6122
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ (งานวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์) 6103
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เคาว์เตอร์ยืมคืนหนังสือ ชั้น1 2825 6112
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานห้องสมุด 2821 6110
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานโสตทัศนูปกรณ์ 6115
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานสหกิจศึกษา อาจารย์ยุภา คำตะพล 1173 6015
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 6124
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) ห้องประชุมชั้น 2
สำนักศิลปวัฒนธรรม ห้องผู้อำนวยการ สำนักศิลปวัฒนธรรม 1801
สำนักศิลปวัฒนธรรม สำนักงาน สำนักศิลปวัฒนธรรม 1802 6201 056-717140
สำนักศิลปวัฒนธรรม ห้องพักอาจารย์ วิชานาฏศิลป์ 2011
สำนักศิลปวัฒนธรรม ห้องพักอาจารย์ วิชานาฏศิลป์ 2012
สำนักศิลปวัฒนธรรม หน้าห้องพิธี (นาฏศิลป์ 3401 6204
สำนักศิลปวัฒนธรรม ห้องโขน (นาฏศิลป์) 3402 6205
สถาบันวิจัยและพัฒนา นางกฤษวีณ์ภัค ทองสี (งานธุรการ) 1908 6306 056-717141
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานสวัสดิการและทรัพย์สิน 1222 7205
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 1108
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) เลขาหน้าห้องอธิการบดี 7002 (cam)
งานกองกลาง ฝ่ายยานพาหนะ 6409
งานกองกลาง ฝ่าย พยาบาล 6415
งานกองกลาง ร้านค้า สหกรณ์มหาวิทยาลัย 5503
งานกองกลาง งานซ่อมบำรุงระบบประปา 6405
งานกองกลาง ป้อมยามทางเข้า ประตู1 5555
งานกองกลาง งานบริหารและธุรการ 6400
งานกองกลาง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม(ฝ่ายอาคาร) 6411
คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา (อดิสรณ์ เนาว์แก้ว) 8342
กองพัฒนานักศึกษา งานธุรการ (ห้องเบอร์ 1) 6501 056-717144
กองพัฒนานักศึกษา งานทุนนักศึกษา (ห้องเบอร์ 6) 5110 6502 -
งานกองกลาง ห้องออกกำลังกาย โรงยิมส์ 6417
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์เกษตรศาสตร์ 3914
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์เกษตรศาสตร์ 3915
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ อิเลคทรอนิคและคอมพิวเตอร์ 1422
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์ อุตสาหกรรม 8322
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ วิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมคณะเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คหกรรม 4501
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ เทคโนโลยีการผลิต 1602
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์สุชิรา นวลกำแหง 1604 8329
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม 1604
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์มานะ อินพรมมี 1606
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 8334 056-717126
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ ดร.สุวิชา พุทธารัตน์ 1702 8335
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ 1702
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 8332
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานธุรการ (วิจัยและพัฒนาซอฟแวร์) 2832 6117
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์ 6116
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์) 3999 6119
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แฟ็ก งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1120 - 056717120
กองพัฒนานักศึกษา งานแผนงาน (ห้องเบอร์ 3) 5111 6503 -
กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรม 1 (ห้องเบอร์ 5) 6505 -
กองพัฒนานักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 6500(cam) -
กองพัฒนานักศึกษา งานการเงิน (ห้องเบอร์ 9) 6513 -
กองพัฒนานักศึกษา โทรสาร (FAX) 5120 6504 -
กองพัฒนานักศึกษา งานหอพัก (ห้องเบอร์ 5) 5115 6508 -
กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรม 2 (ห้องเฟรนด์) 6507 -
กองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา (ห้องเบอร์ 10) 6511 -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์ วิชาคอมพิวเตอร์ 4550 8214 -
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) โทรสาร (FAX) หน้าห้องอธิการบดี 2233 056-717158 (Fax)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์ วิชาคอมพิวเตอร์ 4551 8215 -
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานรับเข้า นางสาวสุกัญญา สิทธิ 1121 6009 056-717119
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานทะเบียนและประมวลผล นางจินตนา ศักอิ์เสถียรกุล 1129 6008
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริหารและธุรการ นางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน 1130 6007 056-717119
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 1199
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์ 7014(cam)
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสภาและเลขานุการ 1140 7013(cam)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานสารสนเทศสำนักส่งเสริมวิชาการ นายขวัญชัย แก่นไทย 2504 6006
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานศูนย์ให้การศึกษภายนอกมหาวิทยาลัย นายคณพศ คงศิริเพชร 3206 2013
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 7012(cam) 056-717100 ต่อ 5112
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) กองนโยบายและแผน (นางสาวกัญญ์ชุลี เยาวพินด์) 1146 7603
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานคลัง (จ่ายเงินงบประมาณ/งบนอก) 1141 7300 -
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) กองนโยบายและแผน (นายพงษ์ศิริ เกษดี) 1145 7604
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานการเจ้าหน้าที่ กจ. (ศิริชัย ตาลสุก) 1150 7400
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ (งานบริหาร/งานหอสมุด) 2801 6101 -
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) กองนโยบายและแผน (นางสาวปาริชาติ ยศปาน) 1147 7600
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) ห้องประชุมชั้น3 1160 -
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บัญฑิตศึกษา(นางรัชนี ใจรักษ์) 1906
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานการเจ้าหน้าที่ กจ. 7408
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 1921 -
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 1922 -
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) ประชาสัมพันธ์ 1999 7101 -
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานประกันคุณภาพ 1152 7602 -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานระบบ MIS (วิจัยและพัฒนาซอฟแวร์ ) 2833 6118 -
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) สหกิจศึกษา 1173 7709 056-717161
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) สหกิจศึกษา 7710 056-717160
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานการเจ้าหน้าที่ กจ. 1151 7403
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานการเจ้าหน้าที่ กจ. 1153 7402
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการ ชั้้น 4 อาคารสรินธร 8226
คณะครุศาสตร์ งานแนะแนว 2310 8102
สถาบันวิจัยและพัฒนา นายเกื้อกูล พิมพ์ดี(งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรร 6305
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานฝังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง (นางสาวนงเยาว์ บุณยรัตพันธุ์) 2502
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำ 1607
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 8338
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ เทคโนโลยีการผลิต 1609 056717164
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ เทคโนโลยีการผลิต 1610
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยี ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ห้องเครื่องมือ) 8333
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์วรชัย ศรีเมื่อง 8322
คณะครุศาสตร์ โรงยิมส์ใหม่ 8101
คณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางสาวระพีพร ระวิโรจน์) 8403
คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์(สาขาเศรษฐศาสตร์) 1904 8416
คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์(สาขาการประชาสัมพันธ์) 1214 8424
คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์นิเทศศาสตร์ (ดร.ณัฐแก้ว) 1216
คณะวิทยาการจัดการ ห้องประชุมชั้น 3 1236
คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์การตลาด (สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) 1235 8413
คณะวิทยาการจัดการ ห้องคอมพิวเตอร์อาจารย์ 8415
กองพัฒนานักศึกษา งาน กยศ. (ห้องเบอร์ 2) 5103 6506 -
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ศวรรธน์ จันทนา 1490
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานประชุมและพิธิการ 7200 0-5671-7162
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานการเงินคณะมนุษยศาสตร์ฯ (เกษฟ้า กองสี) 8509
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ 8508
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์จิรโรจน์ บุญราช 8507
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลีนิคคอมพิวเตอร์ 4508 8216
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี labboy คณะวิทยาศาสตร์ 4552 8217
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ 1322 8530
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม (รศ.ดร.ธีระภัทรา ) 8530
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ 8529
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาพัฒนาสังคม 1306 8528
สถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวชุติมา พุฒอ่อน(งานวารสาร/ก่องทุน) 6310
สถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและธุรการ 6304
สถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 6303
สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง) 6300(cam)
สถาบันวิจัยและพัฒนา นายบรรจง สุรินทร์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 6307
งานกองกลาง ฝ่ายซ่อมบำรุง 5505
งานกองกลาง ห้องผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 5501
สถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวปิยนันท์ โอ่คำ(งานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ,คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) 6308
สถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวมณีนุช เกตุแฟง(งานการเงินและบัญชี) 6304
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษางานบัณฑิตศึกษา 6013
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์งานบัณฑิตศึกษา 1937 6014
กองพัฒนานักศึกษา งานประกันคุณภาพ (ห้องเบอร์ 4) 6512 -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบรรณารักษ์ 2822 6111
คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 8430
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประกันคุณภาพ / งานพัสดุ 2814 6109 -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ 6104
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการห้องสมุดชั้น 3 6113
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เคาว์เตอร์วารสารหอสมุด ชั้น1 2827 6114
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการเว็บไซต์/งานบริการ Server 2843 6121
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) ห้องแม่บ้านชั้น 2 1137
คณะวิทยาการจัดการ งานธุรการ สำนักงาน (นายสรศักดิ์ พิลาเกิด) 1241 8427 056-717150 (FAX)
คณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ชั้น 4 8408
คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักพ่อบ้าน(นายปรีชา บุญกิจ) 1248
คณะวิทยาการจัดการ ห้องแม่บ้านชั้น 2 1246 8428
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา/รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/งานการเงิน/งานพัสดุ 1245 8202
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสิ่งแวดล้อม 1325,1405 8201
คณะครุศาสตร์ ห้องวิทฯ - คณิตฯ 2308 8116
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์ภาควิชาเคมี 2707
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชานาฎศิลป์ 3103
คณะเทคโนโลยีการเกษตร หัวหน้าสำนักงานคณบดี(นางภาวนา จันทร์สมบัติ) 8304
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้าสำนักงา (วาสนา สุขประเสริฐ) 8505
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ (อ.เครอวัลย์ อินทรสุข) 5411
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุด) 2847 6125
คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1250 8413
คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์ 1249
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ (งานห้องสมุดกลาง)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการระบบเครือข่ายและระบบโทรศัพท์ภายใน (วิเศษ-อภิรักษ์-อุดมศักดิ์-ออมสิน) 2843 6121
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องศูนย์บริการข้อมูลส่วนกลาง PCRU DATA Center - 6123
คณะครุศาสตร์ โรงยิมเก่าชั้น ๅ (อ.วัฒนา) 8118
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินสำนักวิทยบริการ (นุช) 2814 6126
คณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจสมัยใหม่ 8418
สถาบันวิจัยและพัฒนา รัดดา สำราญพันธ์ุ 6313
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) นายวิศิษฏ์ จันทร์ตั้ง 6400 056-717121
คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยงานโสตทัศนศึกษา 8341
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) นางสาวกัลยาพรรณ เกิดเดช 1142
คณะวิทยาการจัดการ งานธุรการ สำนักงาน (นางสาวรัชนีพร ลีกีรติกุล) 1241 8428
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานทะเบียนและประมวลผล นางอุสา สว่างแจ้ง 1129
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานทะเบียนและประมวลผล นางสาวภัควัลค์ ทองมั่นวิบูลศรี 1129
คณะวิทยาการจัดการ งานธุรการ สำนักงาน (นายอุกกฤษฎ์ จารุรัตน์จามร) 1241 8417 056-717150 (FAX)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริหารและธุรการ นางสาววัลยา ภูจุ้ย 1130 056-717119
คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางพรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรี) 1240 8405
คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางโศศิษฐา แดงตา) 1240 8407
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริหารและธุรการ นางสาวชนากานต์ พิณเขียว 1130 056-717119
คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางสาวประภาพรรณ บัวบาง) 1201 8406
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานรับเข้า อรทัยเพชระบูรณิน 1121 056-717119
คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางสาวเขมปัณฑา รัตนภรณ์) 1242 8421
คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางสาวกัญญา สายสิงห์เทศ) 1242 8409
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานรับเข้า นางสาวทิพยาภา ถิรรุจเขมพร 1121 056717119
คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางสาวสุพรรษา คำวิเศษ) 1242 8429
คณะวิทยาการจัดการ นายสมพร แทนจำปา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ นางคำไผ่ แก่นไทย 1122
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ นายเพ็ญศักดิ์ ปานนิล 1122
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ นางน้ำอ้อย บุญพัด 1122
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ นายพิชิตชัย ศิริโสม 1122
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แม่บ้านอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (กาว-นี) 6127
คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ 1207 8415
คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์(สาขาการตลาด) 1235 8411
คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน่่วยงานวิจัย (บุษยานัส นามพุทธา) 8340
คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม (วีชชุลดา องอาจ) 8339
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานพัสดุ น.ส สุภารัตน์ 1115 7501 056-717115
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานพัสดุ (น.ส สันนภา,นายณัฐพงช์,นายกิตติศักดิ์) 1116 7500
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานพัสดุ(นาง วริญญา) 7203
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) นางสาวอำภาพร นาคเพชร 1112 - 056-717112
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) กองนโยบายและแผน (นายสัพพัญญู ปิ่นพิทักษ์) 1145 - -
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) กองนโยบายและแผน (นางสาวศิรินภา จั๋นโปแว่น) 1145 -
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) กองนโยบายและแผน (นางสาวไพรินทร์ เดชะ) 1145 - -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องเรียน ชั้น 2 อาคารสิรินธร 8227
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) กองนโยบายและแผน (นางสุวรรณี พุฒตรง) 1146 - -
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) กองนโยบายและแผน (นายศุภณัฐ วิสุงเร) 1146
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานฝังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง 2502
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานฝังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง 2502
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานประกันคุณภาพ (นางสาวเนตรพิศ ศรีบุปผา) 1113
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานประกันคุณภาพ (นางสาวอารีรัตน์ ใจหนัก) 1113
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานประกันคุณภาพ (นางอาทิตยา ฉิมมา) 1113
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) ผุ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 1102 7008
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.อาภาภรณ์ วรรณา 8511
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ 1327
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ 1926
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ 8527
สำนักศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1801
งานกองกลาง งานบริหารและธุรการ 1123 7208
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์สาขาสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์ 8203
งานกองกลาง งานบริหารและธุรการ(นางสาวขนิษฐา ขันตี) 1111 7209 056717109
งานกองกลาง งานบริหารและธุรการ(นางสาวพุทธิดา ขุนเทพ) 1111 7207 056717109
งานกองกลาง งานบริหารและธุรการ 1142
งานกองกลาง งานบริหารและธุรการ(นายณฐพล น้อยเอี่ยม) 1142
สถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.นุชจรี ทัดเศษ(รอง ผอ.ฝ่ายงานวิจัย) 6302
สถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ อินทรประไพ(รอง ผอ.ฝ่ายบริการวิชาการ)
สถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวศิรินทิพย์ ผลประเสริฐ(งานประกันคุณภาพ) 6309
งานกองกลาง นางสาวถนิม สกุลมา 1139 7303
งานกองกลาง นางสาวพิมพ์ชนก คำเหมือง 1141 056741334
งานกองกลาง งานคลัง 1141 7300
งานกองกลาง นางสาวรุศดา พรรณรัตนชัย 1126
งานกองกลาง นางสาวจะสิทธิ์พร นามวงศ์ 1125 7302 056717133
งานกองกลาง นางสาวอุษา เดชสำรี 1126 056717133
งานกองกลาง นางสาวบุญเรือง สายคำหน่อ 1125
งานกองกลาง นางสาวจารุวรรณ พรมสุข 7301
งานกองกลาง นางสุทธิดา พาเวียง 1127 056717133
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 8301
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา 8302
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 8303
คณะเทคโนโลยีการเกษตร งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร งานประกันคุณภาพการศึกษา(นางณัฐณิชา อินจำปา)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางวิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์(งานบุคคลและงานประชุม) 8308
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางวิชชุลดา องอาจ (งานบริการวิชาการ)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางกุหลาบ ชาติชะนะ(งานแผน) 8305
คณะเทคโนโลยีการเกษตร งานโสตทัศนนูปกรณ์และงานอาคาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสาวบุษยามาส นามพุทธา(งานวิจัย) 8305
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสาววิไล สุกแก้ว(งานการเงิน) 8307
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายเกื้อ อ่องยิ่ง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสุพรรณี ปิ่นขาว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสาวจตุพร บุญมาก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางศิริพร ใจใหญ่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสาวสุรางค์รัตน์ จันตราแจ่ม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์บุษบากร คงเรือง 1608 8339
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางวันวิภา สุกแก้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางพิรตินันท์ แพงทอง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายกฤษณะ เมืองนา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายประมวล นามชารี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสาวดวงพร เพ็งดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางเข็มเพชร แดงเกาะโพธิ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ 1605
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์เดชา ด้วงมาก 1604
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์สุธิรา เบญจานุกรม 1604
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์นภาพร ตุ้มทองคำ 8322
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ศานต์ พานิชสิติ 8325
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์พีรวัฒน์ สุขเกษม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์สนธยา วันชัย 1488 8327
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์นิสิต องอาจ 1702 8334
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์นฤมล วันน้อย 1703 8334
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไฟฟ้า 1710 8333
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล 1608
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ธนภัทร มะณีแสง 1608
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์สุชาติ เขียวนอก 1608
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ธิวา แก้วเสริม 1606
คณะครุศาสตร์ ภาวิชาวิทยาศาสตร์ 8120
คณะเทคโนโลยีการเกษตร งานประกัน งานบริการวิชาการ งานกิจกรรมนักศึกษา 3913
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) โครงการพัฒนาสถาบันภาษา 5534 8534 056-717168 (โทรสาร)
คณะครุศาสตร์ รองคณบดีคณครุศาสตร์ (อ.สุเทพ ธรรมะตระกูล) 8109
คณะครุศาสตร์ งานพัสดุ ครุศาสตร์ (พี่หน่อย) 8110
คณะครุศาสตร์ งานวิชาการ ครุศาสตร์ (พี่อ้อน) 8111
คณะครุศาสตร์ งานการเงิน ครุศาสตร์ (แวว) 8121
คณะครุศาสตร์ งานบุคลากร ครุศาสตร์ (ตุ้ย) 8122
คณะครุศาสตร์ หัวหน้าสำนักงาน ครุศาสตร์ (พี่พร) 8115
คณะครุศาสตร์ งานประกันคุณภาพ ครุศาสตร์ (วอ) 8112
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสงค์ อุ่นคำยี 6136
คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 8431
งานกองกลาง หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (คุณสหพรรณ อาวรณ์) 6401
งานกองกลาง หน่วยสารบรรณและบุคคล (คุณนันทพร ทองจิตติ) 6402
งานกองกลาง วิศวกรโยธา (คุณไพศาล ยี่คิ้ว) 6403
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์สาขาสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์ 8223
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องคอมภาษาอังกฤษศูนย์ภาษา 8533
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องคอมภาษาอังกฤษศูนย์ภาษา 8534
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องคอมภาษาอังกฤษศูนย์ภาษา 8535
สถาบันวิจัยและพัฒนา งานสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นายยศรพี ทองเจริญ) 6311
สถาบันวิจัยและพัฒนา งานสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นางสาววัชรพร เบ้าชาลี) 6312
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่งานวิชาการ (แสงจันทร์) 8204
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ธุรการ (พี่กุ้ง) 8206
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่งานบัญฑิต (นุ่ม) 8207
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่งานวิชาการ (เก๋) 8208
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่งานการเงิน (ปอ) 8233
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่งานแผน (พี่อ๋อย) 8234
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่งานพัสดุ (เปิ้ล) 8238
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสาร แม่บ้าน 8202
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่งานโสด (เต่า) 8239
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่งานวิจัย (ติ๋ง) 8240
สถาบันวิจัยและพัฒนา จริยธรรมงานวิจัย (ภัสราภรณ์ บุญสิงห์) 6314
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัย (เจ้าหน้าที่ช่วย Covid 19) 6315
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง 16402 8223
งานกองกลาง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม (นางสังวาน ฉิมคง) 7713
งานกองกลาง งานโสตทัศนศึกษา (ชัยวัช เจริญพร้อม) 7711
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 8231
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์กานต์ คุ้มทรัพย์ 8242
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาแพทย์แผนไทย 8243
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบริหารกระบวนการยุติธรรม 8542
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบริหารกระบวนการยุติธรรม 8543
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) โรงแรมช่ออินทนิล 2244 056-717148
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากร หอสมุดกลาง (จำรัส ด้วงดี) 6138
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานโสดฯ (ขวัญชัย) 6139
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักวิทยบริการ 6140
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8244