หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ชื่อผู้ใช้งาน หมายเลข สายตรง สาขา/กอง/งาน คณะ/สำนัก/สถาบัน
โอเปอเรเตอร์ 0 056-717100 กองกลาง/งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
อธิการบดี 7001 0-5671-7101 อธิการบดี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย 7003 สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการสังคม 7012 รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการสังคม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการพิเศษ 7014 รองอธิการบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการพิเศษ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี 7010 รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการสังคม 7006 รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการสังคม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ปุญชรัสมิ์ บุญคง 7201 056-717107 กองกลาง/งานเลขานุการผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 7704 056-717159 กองกลาง/ งานกิจการสภามหาวิทยาลัย การประชุมและพิธีการ สำนักงานอธิการบดี
ใกล้รุ่ง เกตะวันดี (ผู้อำนวยการ) 6400 สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
ถนิม สกุลมา (รักษาการ ผู้อำนวยการกองกลาง) 1123 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ขนิษฐา ขันตี 1111 056-717109 กองกลาง /งานบริหารและธุรการ สำนักงานอธิการบดี
ไพรินทร์ เดชะ (รักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการ) 7606 กองนโยบายและแผน/งานวิเคราะห์แผน งบประมาณ และยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
ณัฐสุดา หุ่นทอง 1114 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
สุภารัตน์ หอยสังข์ (หัวหน้างาน) 7501 056-717115 กองกลาง /งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
อุษา เดชสำรี 7302 กองกลาง/งานคลัง สำนักงานอธิการบดี
กุลิสรา ปองเพียร 7405 กองกลาง/งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
การเจ้าหน้าที่ กจ. 7404 กองกลาง/งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
สมปอง อาจศิริ 7708 056-717117 กองกลาง/งานประชุมและพิธีการ สำนักงานอธิการบดี
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน 6000 สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงโสดา (รักษาการหัวหน้าสำนักงาน) 6004 สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อรทัย เพชระบูรณิน 6003 งานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ 6002 สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วัลยา ภูจุ้ย 6005 งานบริหารและธุรการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รัชดาภรณ์ ทาทอน 7309 กองกลาง/งานคลัง สำนักงานอธิการบดี
รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 7009 รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ดวงณภัทร ศรีจริยา 7401 กองกลาง/งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8200 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8236 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร. ชูเกียรติ โพนแก้ว 8237 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.ดร. สุมาลี พิมพันธุ์ 8209 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.อิสระ ตั้งสุวรรณ์ 8235 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฐะปะนีย์ บุญตั้ง 8210 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุนิต สร้อยทอง 8213 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชัชวาล ระตะเจริญ 7602 กองกลาง/งานนิติการ สำนักงานอธิการบดี
ธัญญารัตน์ คงเมือง 7200 กองกลาง/งานนิติการ สำนักงานอธิการบดี
ห้องพักอาจารย์ ฟิสิกส์ 8225 สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลักษณ์คณา กิจจรัส 8229 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องพักอาจารย์ เคมี 8220 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องพักอาจารย์ เคมี 8221 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องพักอาจารย์ เคมี 8222 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องพักอาจารย์ ชีววิทยา 8224 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์ 8228 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะครุศาสตร์ 8100 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
ชัชชญา อัตตะชีวะ(หัวหน้าสำนักงาน) 8115 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
ธนัชญา ทับสิงห์ 8114 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
ห้องพักอาจารย์กลุ่มเทคโนฯ คณะครุศาสตร์ 8113 กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
แฟ็ก สำนักงานคณะครุศาสตร์ 6198 056-717147 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
ห้องพักอาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ ชั้น4 8119 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 8107 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 8106 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 8105 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
ห้องพักอาจารย์กลุ่มพื้นฐาน 8104 กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์
ห้องพักอาจารย์จิตวิทยา 8103 กลุ่มวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 8400 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
ธีระวัฒน์ อินไข (หัวหน้าหน่วย) 7711 กองกลาง/งานกายภาพและอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
อรวรรณ ดีพา 8401 056717134 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
วาสนา จันทร์ดี 8402 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
ห้องพักอาจารย์(สาขาบัญชี) 8420 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
ห้องพักอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ (สาขาการจัดการ) 8422 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
ห้องพักอาจารย์ท่องเที่ยว (สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 8423 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8500 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลัดดา ศักดิ์เศรณี 5405 056717137 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องพักอาจารย์ 8525 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและธุรการ 6301 งานบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันชัยชนะ นันเขียวตระกูล 8519 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ ( ห้องพักอาจารย์ ) 8517 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล 8300 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เกรียงยศ ไทยช้อย 8343 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ศิริลักษณ์ บุญศิริ 8314 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิรงลอง ทองขาว 8315 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ. ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล 8318 เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6100 งานบริหารและธุรการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รัตนา ชมมัย 2812 056-717153 งานบริหารและธุรการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แฟ็ก สำนักงาน สำนักวิทยบริการ 6108 056-717154 (FAX) งานบริหารและธุรการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ 6102 - งานบริการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สุกัญญา งับตะมะ 7308 กองกลาง/งานคลัง สำนักงานอธิการบดี
ธีร์ชานัน ผาบัว 7310 กองกลาง/งานคลัง สำนักงานอธิการบดี
โชติกา โสดา 6112 งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มัทนา จันทร์ศรี ( หัวหน้างาน ) 2821 งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขวัญชัย บุญทองเถิง 6139 งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ยุภา คำตะพล 6015 สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดวงใจ คำทิพย์ 6124 งานบริการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 6200 ฝ่ายบริหาร และธุรการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ณัฐวดี แก้วบาง 6205 ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สุพิชญา พูนมี 6208 ฝ่ายบริหาร และธุรการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
หน้าห้องพิธี (นาฏศิลป์ 6204 ฝ่ายหอวัฒนธรรม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กฤษวีณ์ภัค ทองสี 6306 056-717141 งานบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ธนพร สิลา 1222 กองกลาง/งานทรัพย์สินและสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
ฝ่ายยานพาหนะ 6409 กองกลาง/งานกายภาพและอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
งานซ่อมบำรุงระบบประปา 6405 กองกลาง/งานกายภาพและอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม(ฝ่ายอาคาร) 6411 กองกลาง/งานกายภาพและอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
หน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา 8342 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานทุนนักศึกษา (ห้องเบอร์ 6) 6502 - กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ห้องออกกำลังกาย โรงยิมส์ 6417 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์ อุตสาหกรรม 8322 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์สุชิรา นวลกำแหง 8329 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 8334 056-717126 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ ดร.สุวิชา พุทธารัตน์ 8335 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องพักอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 8332 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วรรณภัสร์ ปราบพาลา ( หัวหน้างาน ) 6116 งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานแผนงาน (ห้องเบอร์ 3) 6503 - กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 6500 - กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
โทรสาร (FAX) 6504 - กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ณุตรา พงษ์ไทย 6507 - กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ห้องพักอาจารย์ วิชาคอมพิวเตอร์ 8214 - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องพักอาจารย์ วิชาคอมพิวเตอร์ 8215 - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุกัญญา สิทธิ 6018 งานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จินตนา ศักอิ์เสถียรกุล 6008 งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วารินทร์ เพชระบูรณิน 6007 งานบริหารและธุรการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 7013 รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ 7008 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
สุจิตรา ดีดาร์ 6006 งานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รัชนี ใจรักษ์ 6009 งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณัฐมน สั่งเกตุดี 6415 กองพัฒนานักศึกษา /งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ศิริชัย ตาลสุก 7402 กองกลาง/งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ 6101 - งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณัฐชา ก้อนทองคำ 6501 กองพัฒนานักศึกษา/งานบริหารและธุรการ สำนักงานอธิการบดี
พัชราพรรณ ศิลกุล ( รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน) 7408 กองกลาง/งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
ประชาสัมพันธ์ 7101 - สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
ชัยมงคล แก้วสี 6118 - งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สหกิจศึกษา 7709 056-717161 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
สหกิจศึกษา 7710 056-717160 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
สุภาวดี แจ้งจันทร์ 7403 กองกลาง/งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
วิโรจน์ หุ่นทอง 6206 056-717140 ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ห้องปฏิบัติการ ชั้้น 4 อาคารสรินธร 8226 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องสโมสรนักศึกษา 8102 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
เกื้อกูล พิมพ์ดี 6305 งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 8338 เทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องพักอาจารย์ เทคโนโลยีการผลิต 056717164 เทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยี ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ห้องเครื่องมือ) 8333 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์วรชัย ศรีเมื่อง 8325 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องพักอาจารย์พละ โรงยิมส์ใหม่ 8101 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์
ระพีพร ระวิโรจน์ (หัวหน้าสำนักงาน ) 8403 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
ห้องพักอาจารย์(สาขาเศรษฐศาสตร์) 8416 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การลงทุน คณะวิทยาการจัดการ
ห้องพักอาจารย์(สาขาการประชาสัมพันธ์) 8424 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
ห้องพักอาจารย์การตลาด (สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) 8413 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
ห้องคอมพิวเตอร์อาจารย์ 8415 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
งาน กยศ. (ห้องเบอร์ 2) 5103 งานทุนการศึกษาและการกู้ยืม สำนักงานอธิการบดี(กองพัฒนานักศึกษา)
เกษฟ้า กองสี 8516 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องพักอาจารย์ 8508 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์จิรโรจน์ บุญราช 8507 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คลีนิคคอมพิวเตอร์ 8216 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
labboy คณะวิทยาศาสตร์ 8217 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.ดร.ธีระภัทรา 8530 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องพักอาจารย์ 8529 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาพัฒนาสังคม 8528 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชุติมา พุฒอ่อน 6310 งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 6303 งานบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 6300 งานบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
บรรจง สุรินทร์ 6307 งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ปิยนันท์ โอ่คำ 6308 งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
มณีนุช เกตุแฟง 6304 งานบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
เพ็ญศักดิ์ ปานนิ 6014 งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
น้ำอ้อย บุญพัด 6013 งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งานประกันคุณภาพ (ห้องเบอร์ 4) 6512 - งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี(กองพัฒนานักศึกษา)
ดวงกมล วังคีรี 6113 งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องพักอาจารย์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 8430 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
ณัฐยา สุโนพันธ์ 6109 - งานบริหารและธุรการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนึ่งฤทัย บุญมี (หัวหน้างาน) 6104 งานบริหารและธุรการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังเวียน จินดา 6114 งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สรศักดิ์ พิลาเกิด 8427 056-717150 (FAX) สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา/รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/งานการเงิน/งานพัสดุ 8202 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาควิชาสิ่งแวดล้อม 8201 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 8116 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
ภาวนา จันทร์สมบัติ 8304 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วาสนา สุขประเสริฐ(หัวหน้าสำนักงาน) 8505 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จารุวรรณ จิรังนิมิตสกุล 7301 กองกลาง/งานคลัง สำนักงานอธิการบดี
รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ 6111 งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิเศษ เกตุดี 6120 งานบริการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาพงศ์ ไชยบุตร 6123 งานบริการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องพักอาจารย์พละ โรงยิมส์ เก่า 8118 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์
จิราภรณ์ พูนมี 2814 งานบริหารและธุรการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาธุรกิจสมัยใหม่ 8418 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ
รัดดา สำราญพันธ์ุ 6313 งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานโสตทัศนศึกษา 8341 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อมรรัตน์ กาละบุตร 3333 กองกลาง /งานบริหารและธุรการ สำนักงานอธิการบดี
รัชนีพร ลีกีรติกุล 8408 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
ภัควัลย์ ทองมั่นวิบูลศรี 6022 งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อุกกฤษฎ์ จารุรัตน์จามร 8417 056-717150 (FAX) สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
พรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรี 8405 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
โศศิษฐา แดงตา 8407 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
ชนากานต์ พิณเขียว 6017 งานบริหารและธุรการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประภาพรรณ บัวบาง 8406 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
อัญธิญาน์ ปิติไวยวัฒน์ 8421 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
กัญญา สายสิงห์เทศ 8409 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
ฉัตรกมล ฮั่นตุ้นพงษ์ 6019 งานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สุพรรษา คำวิเศษ 8429 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
วณิชยา บัวสิงคำ 6010 งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คำไผ่ แก่นไทย 6011 งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ถนิม สกุลมา (หัวหน้างาน) 7311 กองกลาง/งานคลัง สำนักงานอธิการบดี
ห้องพักอาจารย์(สาขาการตลาด) 8411 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
เกวลี น้อมเศียร 7500 กองกลาง /งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
วรัญญา หมวกน่วม 7203 กองกลาง /งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
อำภาพร นาคเพชร 1112 กองนโยบายและแผน/งานบริหารและธุรการ สำนักงานอธิการบดี
ห้องเรียน ชั้น 2 อาคารสิรินธร 8227 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.อาภาภรณ์ วรรณา 8511 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องพักอาจารย์ 8527 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิภา พิลาเกิด 6207 ฝ่ายส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ห้องพักอาจารย์สาขาสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์ 8203 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พุทธิดา ขุนเทพ 2222 056717109 กองกลาง /งานบริหารและธุรการ สำนักงานอธิการบดี
รอง ผอ.ฝ่ายงานวิจัย 6302 งานบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศิรินทิพย์ ผลประเสริฐ 6309 งานบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 8301 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา 8302 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 8303 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์ 8308 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กุหลาบ ชาติชะนะ 8340 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บุษยามาส นามพุทธา 8305 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิไล สุกแก้ว 8307 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์บุษบากร คงเรือง 8339 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ชัยวัฒน์ เบ้าสมบูรณ์ 7409 กองกลาง/งานนิติการ สำนักงานอธิการบดี
อาจารย์สนธยา วันชัย 8327 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อรรถนพ ปลื้มใจ 7017 กองกลาง/งานนิติการ สำนักงานอธิการบดี
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 8120 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
ธีรภักร์ ขอมน้อย (ผู้อำนวยการ) 6511 กองพัฒนานักศึกษา /งานกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ปนิดา รังวรรณา 8110 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
กรกนก ดาบพิมพ์ศรี 8111 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
นิชานันท์ คงเพ็ง 8121 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
ภัทรวดี แถมศีริ 8122 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
งานประกันคุณภาพ ครุศาสตร์ 8112 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งว่าง 6136 งานบริหารและธุรการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องพักอาจารย์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 8431 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
นันทพร ทองจิตติ 6402 กองกลาง/งานกายภาพและอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ไพศาล ยี่คิ้ว 6403 กองกลาง/งานกายภาพและอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ห้องพักอาจารย์สาขาสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์ 8223 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิตติพันธ์ พลพันธ์ 6508 กองพัฒนานักศึกษา /งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ห้องคอมภาษาอังกฤษศูนย์ภาษา 8535 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยศรพี ทองเจริญ 6311 งานสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถาบันวิจัยและพัฒนา
วัชรพร เบ้าชาลี 6312 งานสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แสงจันทร์ สอนสว่าง 8204 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่ธุรการ 8206 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิษา อินทร์พูล 8207 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุกัญญา ทับทอง 8208 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปิลันธนา ศรีรักษา 8233 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่งานแผน 8234 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 8238 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญา ปราบพาลา 8239 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สันธยา นันทพรหม 8240 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภัสราภรณ์ บุญสิงห์ 6314 งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัย (เจ้าหน้าที่ช่วย Covid 19) 6315 งานบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
สังวาน ฉิมคง 7713 กองกลาง/งานกายภาพและอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 8231 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องพักอาจารย์กานต์ คุ้มทรัพย์ 8242 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาแพทย์แผนไทย 8243 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาบริหารกระบวนการยุติธรรม 8542 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โรงแรมช่ออินทนิล 2244 056-717148 กองกลาง/งานทรัพย์สินและสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
จำรัส ด้วงดี 6138 งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศิวพร อ่อนชุ่ม 6106 งานบริหารและธุรการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8244 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และรายได้ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
นายขวัญชัย แก่นไทย 6012 งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สมพร แทนจำปา 1842 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
งานวิเทศสัมพันธ์ 7609 สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
งานวิเทศสัมพันธ์ 7610 สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
เนตรชนก แสงบุญ 6505 กองพัฒนานักศึกษา /งานกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ชนาภา เอมอารมณ์ 7307 กองกลาง/งานคลัง สำนักงานอธิการบดี
สุภัคญาดา ธนัชกรวรกิจ 8513 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จรุวัตร คำยอด 8514 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กัลญา กระฐินทอง 8545 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จุฑามาส ชื่นใจ 8502 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พิมพ์ชญา กรอุตตมา 8503 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จุทามาศ จินทรรักษ์ 8504 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จารุวรรณ กองสี 8523 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ 8324 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 7601 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ธันยรัศมิ์ แก้วดอนเมือง 7612 สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
สุภาณี เมืองจีน 7613 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
จิรภา คชหิรัญ(หัวหน้างาน) 7215 กองกลาง/งานทรัพย์สินและสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
พรรณิสา แดงสวัสดิ์ 7214 กองกลาง/งานทรัพย์สินและสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
อภิรักษ์ อุ่นดี 2843 งานบริการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สุรีรัตน์ บุตรดา 7216 กองกลาง/งานทรัพย์สินและสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
สุทธิชา เอี่ยมอ๋อง 7205 กองกลาง/งานทรัพย์สินและสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
พัสนสรณ์ ทวีชัยคุณานนท์ 6418 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
สุทธิดา พาเวียง 7304 กองกลาง/งานคลัง สำนักงานอธิการบดี
ออมสิน พรมแก้ว 6121 งานบริการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุดมศักดิ์ ภู่พิมล (หัวหน้างาน ) 3999,6119 งานบริการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด 6125 งานบริการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พิมพ์ชณก คำเหมือง 7300 กองกลาง/งานคลัง สำนักงานอธิการบดี
หรรษธร ขวัญหอม 6117 งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทองสุก คำตะพล 6103 งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไพบูลย์ กันยา,ภาวิณี ศรีจริยะ 2833 งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุพารัตน์ รังษีสกรณ์ 7407 กองกลาง/งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
จะสิทธิ์พร นามวงศ์ 1122 งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อุตสา สว่างแจ้ง 6023 งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ทิวา ไพรเขต 6021 งานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แสงสุนีย์ เดชมา 6020 งานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พิชิตชัย ศิริโสม 6024 งานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Counter1-2 6016 หน้าเคาน์เตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชัยวัช เจริญพร้อม 7714 กองกลาง/งานกายภาพและอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ชาลินี มากมา 7700 สำนักงาน คณะพยาบาล
สมฤดี ศรีเมือง 8610 สำนักงาน คณะพยาบาล
ดวงพร ดวงสุวรรณ์ 8006 สำนักงาน คณะพยาบาล
ศุภสุตา ทองคำ 8007 สำนักงาน คณะพยาบาล
วิภารัศมิ์ เหมบุรุษ 8008 สำนักงาน คณะพยาบาล
วิยะดา จิตจำนงค์ 8009 สำนักงาน คณะพยาบาล
รองทราย แก้วบาง 7306 กองกลาง/งานคลัง สำนักงานอธิการบดี
รุศดา พรรณรัตนชัย 7303 กองกลาง/งานคลัง สำนักงานอธิการบดี
จุไรรัตน์ ไม้เลี้ยง 7305 กองกลาง/งานคลัง สำนักงานอธิการบดี
Counter1-3 1121 056-717119 หน้าเคาน์เตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พิมพ์วดี สีที (งานโสตฯ) 8412 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
ณฐพล น้อยเอี่ยม 4444 กองกลาง /งานบริหารและธุรการ สำนักงานอธิการบดี
สุพรรณี ตั้งจิตเจริญกุล 7002 กองกลาง/งานเลขานุการผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี
กัลยาภาพรรณ เกิดเดช 1109 กองกลาง/งานเลขานุการผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี
เบญจภัทร์ อุปรัง 7502 กองกลาง /งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
สินนภา มามั่ง 7503 กองกลาง /งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
ณัฐพงษ์ อุตตโม 7504 กองกลาง /งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
สังวาลย์ ฉิมคง 7113 กองกลาง/งานกายภาพและอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นันทวุฒิ โพธิวัฒตะ(หัวหน้าหน่วย) 6401 กองกลาง/งานกายภาพและอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ผศ. ดร.กนิฐา แสงกระจ่าง 8549 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ 2564) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เสาวภา ดาปาน 8346 เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ภาณุวัชร์ นิรานนท์ 8550 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ 2564) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชลธิชา ภูจุ้ย (หัวหน้างาน) 7103 กองกลาง/งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
อนุสิษฐ์ กันคำ 7707 กองกลาง/งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
บุศรินทร์ พลพันธ์ 7100 กองกลาง/งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
อนนท์ กันผง 7102 กองกลาง/งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
วันวิสาข์ บุญจันทร์ 7705 กองกลาง/ งานกิจการสภามหาวิทยาลัย การประชุมและพิธีการ สำนักงานอธิการบดี
กฤษดา ชูละออง 7706 กองกลาง/ งานกิจการสภามหาวิทยาลัย การประชุมและพิธีการ สำนักงานอธิการบดี
ระวิพันธ์ แตงตรง (รักษาการหัวหน้างานบริหารและธุรการ) 6513 กองพัฒนานักศึกษา/งานบริหารและธุรการ สำนักงานอธิการบดี
เนตรนพิศ ศรีบุปผา 7614 กองนโยบายและแผน/งานบริหารและธุรการ สำนักงานอธิการบดี
สัพพัญญู ปิ่นพิทักษ์ 7617 กองนโยบายและแผน/งานวิเคราะห์แผน งบประมาณ และยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
ศิรินภา จั๋นโปแว่น 1145 กองนโยบายและแผน/งานวิเคราะห์แผน งบประมาณ และยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
พงษ์ศิริ เกษดี 7618 กองนโยบายและแผน/งานวิเคราะห์แผน งบประมาณ และยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
ศุภณัฐ วิสุงเร 7605 กองนโยบายและแผน/งานวิเคราะห์แผน งบประมาณ และยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
นงเยาว์ บุณยรัตพันธุ์ 7712 กองนโยบายและแผน/งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี
ชาตรี บุญจันทร์ 7615 กองนโยบายและแผน/งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี
ปาริชาติ ยศปาน 7600 กองนโยบายและแผน/งานวิเทศสัมพันธ์และสถาบันภาษา สำนักงานอธิการบดี
อรพนิตา จรัสธนวรพัฒน์ 8533 กองนโยบายและแผน/งานวิเทศสัมพันธ์และสถาบันภาษา สำนักงานอธิการบดี
ธนากร จันคะณา 8534 กองนโยบายและแผน/งานวิเทศสัมพันธ์และสถาบันภาษา สำนักงานอธิการบดี
สุจิตรา จุ้ยวอน 7607 กองนโยบายและแผน/งานประกันคุณภาพและการประเมิน สำนักงานอธิการบดี
อาทิตยา ฉิมมา 1113 กองนโยบายและแผน/งานประกันคุณภาพและการประเมิน สำนักงานอธิการบดี
กัญญ์ชุลี เยาวพินด์ 7603 กองนโยบายและแผน/งานประกันคุณภาพและการประเมิน สำนักงานอธิการบดี
อารีรัตน์ ใจหนัก 7616 กองนโยบายและแผน/งานประกันคุณภาพและการประเมิน สำนักงานอธิการบดี