จำนวนผู้ขอใช้บริการ

หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วิธีการใช้โทรศัพท์ติดต่อกันระหว่างระบบ Analog กับ VoIP
1.หมายเลขโทรศัพท์ระบบ Analog ต้องการโทรหาระบบ VoIP กด 8 แล้วตามด้วยเลขหมาย VoIP 
2.หมายเลขโทรศัพท์ระบบ VoIP สามารถโทรหาระบบ Analog ได้เลย

ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ใช้งาน หมายเลข Analog หมายเลข Voip สายตรง
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) ประชาสัมพันธ์ 1119 7100(cam) 056-717118
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) โอเปอเรเตอร์ 0 056-717100
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) อธิการบดี 1101,1104 7001(cam) 056-717101
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) นายกสภามหาวิทยาลัย 7003 -
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 7005(cam) 056-717102
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 1103 7006(cam) 056-717103
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบาย 1106 7009(cam) 056-717106
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) เลขาหน้าห้องอธิการบดี 1109 7201 056-717107
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1140 7704 056-717159
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 7207 056-717106
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) หัวหน้า งานธุรการกลาง 1123 7208
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) (แฟ็ก) ธุรการกลาง 2222 056-717110 (FAX)
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) ธุรการกลาง (นางสาวขนิษฐา ขันตี) 1111 7209 056-717109
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) หัวหน้ากองนโยบายและแผน 1124 7606
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) กองนโยบายและแผน (นางอรพรรณ ลาย) 7605
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานประกันคุณภาพ (นางสาวสุจิตรา จุ้ยวอน) 1113 7607
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) ตรวจสอบภายใน 1114 7601
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) หัวหน้างานพัสดุ 1115 7501
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) หัวหน้า งานคลัง 1139 7303
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานคลัง (เคาร์เตอร์/ตรวจเอกสาร) 1125 7302
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานคลัง (งานบัญชี) 1127 7301 056-717133
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานการเจ้าหน้าที่ กจ. 1117 7405 056-717116
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) หัวหน้างาน การเจ้าหน้าที่ กจ. 3217 7404
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งาน เลขานุการ 1118 7708 056-717117
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาจารย์สุภาพร บางใบ) 6000
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นาง สุจิตรา ดีดาร์ 2504
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองผู้อำนวยการ งานรับเข้า/งานทะเบียนและประมวลผล อาจารน์เอกชัย แสงโสดา 1709 6004
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองผู้อำนวยการ งานบริหาร นางพัชริยา ศรีสด 6003
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองผู้อำนวยการ งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ( อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์) 3205 6002
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ นางสาววณิชยา เพชรรัตน์ 1122
คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยส่งเสริมวิชาการ (เกียงยศ ไทยซ้อย) 8343
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) รองอธิการบดีฝ่ายนิติกรและการจัดการสถานศึกษานอกสถานศึกษา 1131 0-5671-7165
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) ฝ่ายนิติกร 7401
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) ศนย์การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย 3206
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัย FM106.25Mhz 7707 056-717125
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) หอประชุมประกายทอง
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) หอประชุมประกายเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8200(cam)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8236
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการ 8237
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิจัย 8209
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายกิจการนักศึกษา 8235
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์ 2708 8208 056-717122
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่งานบุคคล (ไก่) 8210
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา (มด) 8213
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แฟ็ก ธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 1402 056-717123 (FAX)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ 2721
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์ ฟิสิกส์ 2702 8225
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ (ต้อง) 8229
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์ เคมี 2705 8220
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์ เคมี 2713 8221
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์ เคมี 1501
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์ เคมี 2710 8222
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2706
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์ ชีววิทยา 2709 8224
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์ ฟิสิกส์ 1502
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์ ชีววิทยา 4507
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์ 1407 8228
คณะครุศาสตร์ คณบดี คณะครุศาสตร์ 2301 8100(cam) 056-717143
คณะครุศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์ 2302 8115 056-717145
คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะครุศาสตร์ 2302 8114
คณะครุศาสตร์ ห้องเทคโนฯ คณะครุศาสตร์ 2201 8113 056-717147
คณะครุศาสตร์ แฟ็ก สำนักงานคณะครุศาสตร์ 2306 8112 056-717147
คณะครุศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ชั้น4 8119
คณะครุศาสตร์ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์ 2203
คณะครุศาสตร์ รองคณบดีคณะครูศาสตร์ฝ่ายวิจัย 2205
คณะครุศาสตร์ ห้องหลักสูตรคณะครุศาสตร์ 2303
คณะครุศาสตร์ ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 2304 8107
คณะครุศาสตร์ ศุนย์ เด็กเล็ก 8106 056-717127
คณะครุศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ปฐมวัย 2401 8105
คณะครุศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ คณะครุศาสตร์ 2307 8104
คณะครุศาสตร์ ภาคจิตวิทยาคณะครุศาสตร์ 2305 8103
คณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (อาจารย์ ดร.ปาณิสา คงปัญญา) 1212 8400(cam)
คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางอรวรรณ ดีพา) 1211 8401
คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางสาววาสนา จันทร์ดี) 1201 8402
คณะวิทยาการจัดการ แฟ็ก ธุรการ คณะวิทยาการจัดการ 1213 056-717150 (FAX)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวแสงสุนีย์ เดชมา
คณะวิทยาการจัดการ ห้องปฏิบัติการคอมฯ คณะวิทยาการจัดการ 8427
คณะวิทยาการจัดการ นางสาวพิมพ์วดี สีที 1205
คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์(สาขาบัญชี) 1206 8420
คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ (สาขาการจัดการ) 1208 8422
คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์ท่องเที่ยว (สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 1209 8423
คณะวิทยาการจัดการ ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ 8429
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.นงลักษณ์ อานี 8500
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลัดดา ศักดิ์เศรณี 5405
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชติมันต์ ขุนสุข 5405 056717137
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ 1305
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ 8525
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดร.วุฒิพงษ์ บัวช้อย) 1921
สถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย(รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและธุรการ) 6301
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานโสตทัศนศึกษา 8515
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ( ห้องพักอาจารย์ ) 4504 8511
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ( ห้องพักอาจารย์ ) 8517
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ วิชาดนตรี 5404
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ วิชาดนตรี 5403
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโยยีอุตสาหกรรม 8300
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดี ฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวางแผนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายเกรียงยศ ไทยช้อย(งานวิชาการ) 8315
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสาวศิริลักษณ์ บุญศิริ(งานสารบรรณและสวัสดิการคณะ) 8314
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางกุลทินี ปานแดง(งานพัสดุ) 3916
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสาววิรงลอง ทองขาว(งานวิชาการ) 8315
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์เกษตรศาสตร์ 3909
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์เกษตรศาสตร์ (ผศ. ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล) 8318
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองคณะบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา 3911
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์เกษตรศาสตร์ 3912
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2805 6100
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหาร ธุรการ และเลขานุการ 2812 6107 056-717153
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แฟ็ก สำนักงาน สำนักวิทยบริการ 2813 6108 056-717154 (FAX)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ (งานบริการคอมพิวเตอร์) 6102 -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการติดตั้งระบบโทรศัพท์และกล้องวงจรปิด 6122
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ (งานวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์) 6103
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เคาว์เตอร์ยืมคืนหนังสือ ชั้น1 2825 6112
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานห้องสมุด 2821 6110
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานโสตทัศนูปกรณ์ 6115
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานสหกิจศึกษา อาจารย์ยุภา คำตะพล 1173 6015
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 6124
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) ห้องประชุมชั้น 2
สำนักศิลปวัฒนธรรม ห้องผู้อำนวยการ สำนักศิลปวัฒนธรรม 1801
สำนักศิลปวัฒนธรรม สำนักงาน สำนักศิลปวัฒนธรรม 1802 6201 056-717140
สำนักศิลปวัฒนธรรม ห้องพักอาจารย์ วิชานาฏศิลป์ 2011
สำนักศิลปวัฒนธรรม ห้องพักอาจารย์ วิชานาฏศิลป์ 2012
สำนักศิลปวัฒนธรรม หน้าห้องพิธี (นาฏศิลป์ 3401 6204
สำนักศิลปวัฒนธรรม ห้องโขน (นาฏศิลป์) 3402 6205
สถาบันวิจัยและพัฒนา นางกฤษวีณ์ภัค ทองสี (งานธุรการ) 1908 6306 056-717141
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานสวัสดิการและทรัพย์สิน 1222 7205
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 1108
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) เลขาหน้าห้องอธิการบดี 7002 (cam)
งานกองกลาง ฝ่ายยานพาหนะ 6409
งานกองกลาง ฝ่าย พยาบาล 6415
งานกองกลาง ร้านค้า สหกรณ์มหาวิทยาลัย 5503
งานกองกลาง งานซ่อมบำรุงระบบประปา 6405
งานกองกลาง ป้อมยามทางเข้า ประตู1 5555
งานกองกลาง งานบริหารและธุรการ 6400
งานกองกลาง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม(ฝ่ายอาคาร) 6411
คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา (อดิสรณ์ เนาว์แก้ว) 8342
กองพัฒนานักศึกษา งานธุรการ (ห้องเบอร์ 1) 6501 056-717144
กองพัฒนานักศึกษา งานทุนนักศึกษา (ห้องเบอร์ 6) 5110 6502 -
งานกองกลาง ห้องออกกำลังกาย โรงยิมส์ 6417
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์เกษตรศาสตร์ 3914
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์เกษตรศาสตร์ 3915
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ อิเลคทรอนิคและคอมพิวเตอร์ 1422
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์ อุตสาหกรรม 8322
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ วิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมคณะเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คหกรรม 4501
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ เทคโนโลยีการผลิต 1602
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์สุชิรา นวลกำแหง 1604 8329
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม 1604
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์มานะ อินพรมมี 1606
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 8334 056-717126
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ ดร.สุวิชา พุทธารัตน์ 1702 8335
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ 1702
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 8332
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานธุรการ (วิจัยและพัฒนาซอฟแวร์) 2832 6117
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์ 6116
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์) 3999 6119
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แฟ็ก งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1120 - 056717120
กองพัฒนานักศึกษา งานแผนงาน (ห้องเบอร์ 3) 5111 6503 -
กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรม 1 (ห้องเบอร์ 5) 6505 -
กองพัฒนานักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 6500(cam) -
กองพัฒนานักศึกษา งานการเงิน (ห้องเบอร์ 9) 6513 -
กองพัฒนานักศึกษา โทรสาร (FAX) 5120 6504 -
กองพัฒนานักศึกษา งานหอพัก (ห้องเบอร์ 5) 5115 6508 -
กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรม 2 (ห้องเฟรนด์) 6507 -
กองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา (ห้องเบอร์ 10) 6511 -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์ วิชาคอมพิวเตอร์ 4550 8214 -
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) โทรสาร (FAX) หน้าห้องอธิการบดี 2233 056-717158 (Fax)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์ วิชาคอมพิวเตอร์ 4551 8215 -
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานรับเข้า นางสาวสุกัญญา สิทธิ 1121 6009 056-717119
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานทะเบียนและประมวลผล นางจินตนา ศักอิ์เสถียรกุล 1129 6008
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริหารและธุรการ นางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน 1130 6007 056-717119
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 1199
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์ 7014(cam)
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสภาและเลขานุการ 1140 7013(cam)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานสารสนเทศสำนักส่งเสริมวิชาการ นายขวัญชัย แก่นไทย 2504 6006
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานศูนย์ให้การศึกษภายนอกมหาวิทยาลัย นายคณพศ คงศิริเพชร 3206 2013
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 7012(cam) 056-717100 ต่อ 5112
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) กองนโยบายและแผน (นางสาวกัญญ์ชุลี เยาวพินด์) 1146 7603
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานคลัง (จ่ายเงินงบประมาณ/งบนอก) 1141 7300 -
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) กองนโยบายและแผน (นายพงษ์ศิริ เกษดี) 1145 7604
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานการเจ้าหน้าที่ กจ. (ศิริชัย ตาลสุก) 1150 7400
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ (งานบริหาร/งานหอสมุด) 2801 6101 -
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) กองนโยบายและแผน (นางสาวปาริชาติ ยศปาน) 1147 7600
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) ห้องประชุมชั้น3 1160 -
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บัญฑิตศึกษา(นางรัชนี ใจรักษ์) 1906
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานการเจ้าหน้าที่ กจ. 7408
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 1921 -
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 1922 -
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) ประชาสัมพันธ์ 1999 7101 -
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานประกันคุณภาพ 1152 7602 -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานระบบ MIS (วิจัยและพัฒนาซอฟแวร์ ) 2833 6118 -
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) สหกิจศึกษา 1173 7709 056-717161
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) สหกิจศึกษา 7710 056-717160
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานการเจ้าหน้าที่ กจ. 1151 7403
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานการเจ้าหน้าที่ กจ. 1153 7402
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการ ชั้้น 4 อาคารสรินธร 8226
คณะครุศาสตร์ งานแนะแนว 2310 8102
สถาบันวิจัยและพัฒนา นายเกื้อกูล พิมพ์ดี(งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรร 6305
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานฝังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง (นางสาวนงเยาว์ บุณยรัตพันธุ์) 2502
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำ 1607
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 8338
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ เทคโนโลยีการผลิต 1609 056717164
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ เทคโนโลยีการผลิต 1610
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยี ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ห้องเครื่องมือ) 8333
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์วรชัย ศรีเมื่อง 8322
คณะครุศาสตร์ โรงยิมส์ใหม่ 8101
คณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางสาวระพีพร ระวิโรจน์) 8403
คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์(สาขาเศรษฐศาสตร์) 1904 8416
คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์(สาขาการประชาสัมพันธ์) 1214 8424
คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์นิเทศศาสตร์ (ดร.ณัฐแก้ว) 1216
คณะวิทยาการจัดการ ห้องประชุมชั้น 3 1236
คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์การตลาด (สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) 1235 8413
คณะวิทยาการจัดการ ห้องคอมพิวเตอร์อาจารย์ 8415
กองพัฒนานักศึกษา งาน กยศ. (ห้องเบอร์ 2) 5103 6506 -
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ศวรรธน์ จันทนา 1490
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานประชุมและพิธิการ 7200 0-5671-7162
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานการเงินคณะมนุษยศาสตร์ฯ (เกษฟ้า กองสี) 8509
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ 8508
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์จิรโรจน์ บุญราช 8507
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลีนิคคอมพิวเตอร์ 4508 8216
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี labboy คณะวิทยาศาสตร์ 4552 8217
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ 1322 8530
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม (รศ.ดร.ธีระภัทรา ) 8530
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ 8529
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาพัฒนาสังคม 1306 8528
สถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวชุติมา พุฒอ่อน(งานวารสาร/ก่องทุน) 6310
สถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและธุรการ 6304
สถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 6303
สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง) 6300(cam)
สถาบันวิจัยและพัฒนา นายบรรจง สุรินทร์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 6307
งานกองกลาง ฝ่ายซ่อมบำรุง 5505
งานกองกลาง ห้องผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 5501
สถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวปิยนันท์ โอ่คำ(งานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ,คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) 6308
สถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวมณีนุช เกตุแฟง(งานการเงินและบัญชี) 6304
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษางานบัณฑิตศึกษา 6013
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์งานบัณฑิตศึกษา 1937 6014
กองพัฒนานักศึกษา งานประกันคุณภาพ (ห้องเบอร์ 4) 6512 -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบรรณารักษ์ 2822 6111
คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 8430
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประกันคุณภาพ / งานพัสดุ 2814 6109 -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ 6104
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการห้องสมุดชั้น 3 6113
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เคาว์เตอร์วารสารหอสมุด ชั้น1 2827 6114
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการเว็บไซต์/งานบริการ Server 2843 6121
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) ห้องแม่บ้านชั้น 2 1137
คณะวิทยาการจัดการ งานธุรการ สำนักงาน (นายสรศักดิ์ พิลาเกิด) 1241 8427 056-717150 (FAX)
คณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ชั้น 4 8408
คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักพ่อบ้าน(นายปรีชา บุญกิจ) 1248
คณะวิทยาการจัดการ ห้องแม่บ้านชั้น 2 1246 8428
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา/รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/งานการเงิน/งานพัสดุ 1245 8202
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสิ่งแวดล้อม 1325,1405 8201
คณะครุศาสตร์ ห้องวิทฯ - คณิตฯ 2308 8116
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์ภาควิชาเคมี 2707
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชานาฎศิลป์ 3103
คณะเทคโนโลยีการเกษตร หัวหน้าสำนักงานคณบดี(นางภาวนา จันทร์สมบัติ) 8304
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้าสำนักงา (วาสนา สุขประเสริฐ) 8505
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ (อ.เครอวัลย์ อินทรสุข) 5411
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุด) 2847 6125
คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1250 8413
คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์ 1249
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ (งานห้องสมุดกลาง)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการระบบเครือข่ายและระบบโทรศัพท์ภายใน (วิเศษ-อภิรักษ์-อุดมศักดิ์-ออมสิน) 2843 6121
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องศูนย์บริการข้อมูลส่วนกลาง PCRU DATA Center - 6123
คณะครุศาสตร์ โรงยิมเก่าชั้น ๅ (อ.วัฒนา) 8118
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินสำนักวิทยบริการ (นุช) 2814 6126
คณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจสมัยใหม่ 8418
สถาบันวิจัยและพัฒนา รัดดา สำราญพันธ์ุ 6313
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) นายวิศิษฏ์ จันทร์ตั้ง 6400 056-717121
คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยงานโสตทัศนศึกษา 8341
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) นางสาวกัลยาพรรณ เกิดเดช 1142
คณะวิทยาการจัดการ งานธุรการ สำนักงาน (นางสาวรัชนีพร ลีกีรติกุล) 1241 8428
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานทะเบียนและประมวลผล นางอุสา สว่างแจ้ง 1129
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานทะเบียนและประมวลผล นางสาวภัควัลค์ ทองมั่นวิบูลศรี 1129
คณะวิทยาการจัดการ งานธุรการ สำนักงาน (นายอุกกฤษฎ์ จารุรัตน์จามร) 1241 8417 056-717150 (FAX)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริหารและธุรการ นางสาววัลยา ภูจุ้ย 1130 056-717119
คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางพรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรี) 1240 8405
คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางโศศิษฐา แดงตา) 1240 8407
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริหารและธุรการ นางสาวชนากานต์ พิณเขียว 1130 056-717119
คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางสาวประภาพรรณ บัวบาง) 1201 8406
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานรับเข้า อรทัยเพชระบูรณิน 1121 056-717119
คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางสาวเขมปัณฑา รัตนภรณ์) 1242 8421
คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางสาวกัญญา สายสิงห์เทศ) 1242 8409
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานรับเข้า นางสาวทิพยาภา ถิรรุจเขมพร 1121 056717119
คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางสาวสุพรรษา คำวิเศษ) 1242 8429
คณะวิทยาการจัดการ นายสมพร แทนจำปา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ นางคำไผ่ แก่นไทย 1122
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ นายเพ็ญศักดิ์ ปานนิล 1122
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ นางน้ำอ้อย บุญพัด 1122
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ นายพิชิตชัย ศิริโสม 1122
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แม่บ้านอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (กาว-นี) 6127
คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ 1207 8415
คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์(สาขาการตลาด) 1235 8411
คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน่่วยงานวิจัย (บุษยานัส นามพุทธา) 8340
คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม (วีชชุลดา องอาจ) 8339
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานพัสดุ น.ส สุภารัตน์ 1115 7501 056-717115
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานพัสดุ (น.ส สันนภา,นายณัฐพงช์,นายกิตติศักดิ์) 1116 7500
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานพัสดุ(นาง วริญญา) 7203
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) นางสาวอำภาพร นาคเพชร 1112 - 056-717112
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) กองนโยบายและแผน (นายสัพพัญญู ปิ่นพิทักษ์) 1145 - -
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) กองนโยบายและแผน (นางสาวศิรินภา จั๋นโปแว่น) 1145 -
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) กองนโยบายและแผน (นางสาวไพรินทร์ เดชะ) 1145 - -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องเรียน ชั้น 2 อาคารสิรินธร 8227
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) กองนโยบายและแผน (นางสุวรรณี พุฒตรง) 1146 - -
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) กองนโยบายและแผน (นายศุภณัฐ วิสุงเร) 1146
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานฝังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง 2502
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานฝังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง 2502
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานประกันคุณภาพ (นางสาวเนตรพิศ ศรีบุปผา) 1113
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานประกันคุณภาพ (นางสาวอารีรัตน์ ใจหนัก) 1113
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) งานประกันคุณภาพ (นางอาทิตยา ฉิมมา) 1113
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) ผุ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 1102 7008
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.อาภาภรณ์ วรรณา 8511
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ 1327
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ 1926
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ 8527
สำนักศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1801
งานกองกลาง งานบริหารและธุรการ 1123 7208
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์สาขาสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์ 8203
งานกองกลาง งานบริหารและธุรการ(นางสาวขนิษฐา ขันตี) 1111 7209 056717109
งานกองกลาง งานบริหารและธุรการ(นางสาวพุทธิดา ขุนเทพ) 1111 7207 056717109
งานกองกลาง งานบริหารและธุรการ 1142
งานกองกลาง งานบริหารและธุรการ(นายณฐพล น้อยเอี่ยม) 1142
สถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.นุชจรี ทัดเศษ(รอง ผอ.ฝ่ายงานวิจัย) 6302
สถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ อินทรประไพ(รอง ผอ.ฝ่ายบริการวิชาการ)
สถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวศิรินทิพย์ ผลประเสริฐ(งานประกันคุณภาพ) 6309
งานกองกลาง นางสาวถนิม สกุลมา 1139 7303
งานกองกลาง นางสาวพิมพ์ชนก คำเหมือง 1141 056741334
งานกองกลาง งานคลัง 1141 7300
งานกองกลาง นางสาวรุศดา พรรณรัตนชัย 1126
งานกองกลาง นางสาวจะสิทธิ์พร นามวงศ์ 1125 7302 056717133
งานกองกลาง นางสาวอุษา เดชสำรี 1126 056717133
งานกองกลาง นางสาวบุญเรือง สายคำหน่อ 1125
งานกองกลาง นางสาวจารุวรรณ พรมสุข 7301
งานกองกลาง นางสุทธิดา พาเวียง 1127 056717133
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 8301
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา 8302
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 8303
คณะเทคโนโลยีการเกษตร งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร งานประกันคุณภาพการศึกษา(นางณัฐณิชา อินจำปา)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางวิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์(งานบุคคลและงานประชุม) 8308
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางวิชชุลดา องอาจ (งานบริการวิชาการ)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางกุหลาบ ชาติชะนะ(งานแผน) 8305
คณะเทคโนโลยีการเกษตร งานโสตทัศนนูปกรณ์และงานอาคาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสาวบุษยามาส นามพุทธา(งานวิจัย) 8305
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสาววิไล สุกแก้ว(งานการเงิน) 8307
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายเกื้อ อ่องยิ่ง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสุพรรณี ปิ่นขาว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสาวจตุพร บุญมาก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางศิริพร ใจใหญ่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสาวสุรางค์รัตน์ จันตราแจ่ม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์บุษบากร คงเรือง 1608 8339
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางวันวิภา สุกแก้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางพิรตินันท์ แพงทอง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายกฤษณะ เมืองนา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายประมวล นามชารี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสาวดวงพร เพ็งดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางเข็มเพชร แดงเกาะโพธิ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ 1605
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์เดชา ด้วงมาก 1604
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์สุธิรา เบญจานุกรม 1604
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์นภาพร ตุ้มทองคำ 8322
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ศานต์ พานิชสิติ 8325
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์พีรวัฒน์ สุขเกษม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์สนธยา วันชัย 1488 8327
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์นิสิต องอาจ 1702 8334
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์นฤมล วันน้อย 1703 8334
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไฟฟ้า 1710 8333
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล 1608
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ธนภัทร มะณีแสง 1608
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์สุชาติ เขียวนอก 1608
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ธิวา แก้วเสริม 1606
คณะครุศาสตร์ ภาวิชาวิทยาศาสตร์ 8120
คณะเทคโนโลยีการเกษตร งานประกัน งานบริการวิชาการ งานกิจกรรมนักศึกษา 3913
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) โครงการพัฒนาสถาบันภาษา 5534 8534 056-717168 (โทรสาร)
คณะครุศาสตร์ รองคณบดีคณครุศาสตร์ (อ.สุเทพ ธรรมะตระกูล) 8109
คณะครุศาสตร์ งานพัสดุ ครุศาสตร์ (พี่หน่อย) 8110
คณะครุศาสตร์ งานวิชาการ ครุศาสตร์ (พี่อ้อน) 8111
คณะครุศาสตร์ งานการเงิน ครุศาสตร์ (แวว) 8121
คณะครุศาสตร์ งานบุคลากร ครุศาสตร์ (ตุ้ย) 8122
คณะครุศาสตร์ หัวหน้าสำนักงาน ครุศาสตร์ (พี่พร) 8115
คณะครุศาสตร์ งานประกันคุณภาพ ครุศาสตร์ (วอ) 8112
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสงค์ อุ่นคำยี 6136
คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 8431
งานกองกลาง หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (คุณสหพรรณ อาวรณ์) 6401
งานกองกลาง หน่วยสารบรรณและบุคคล (คุณนันทพร ทองจิตติ) 6402
งานกองกลาง วิศวกรโยธา (คุณไพศาล ยี่คิ้ว) 6403
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์สาขาสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์ 8223
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องคอมภาษาอังกฤษศูนย์ภาษา 8533
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องคอมภาษาอังกฤษศูนย์ภาษา 8534
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องคอมภาษาอังกฤษศูนย์ภาษา 8535
สถาบันวิจัยและพัฒนา งานสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นายยศรพี ทองเจริญ) 6311
สถาบันวิจัยและพัฒนา งานสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นางสาววัชรพร เบ้าชาลี) 6312
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่งานวิชาการ (แสงจันทร์) 8204
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ธุรการ (พี่กุ้ง) 8206
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่งานบัญฑิต (นุ่ม) 8207
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่งานวิชาการ (เก๋) 8208
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่งานการเงิน (ปอ) 8233
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่งานแผน (พี่อ๋อย) 8234
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่งานพัสดุ (เปิ้ล) 8238
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสาร แม่บ้าน 8202
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่งานโสด (เต่า) 8239
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่งานวิจัย (ติ๋ง) 8240
สถาบันวิจัยและพัฒนา จริยธรรมงานวิจัย (ภัสราภรณ์ บุญสิงห์) 6314
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัย (เจ้าหน้าที่ช่วย Covid 19) 6315
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง 16402 8223
งานกองกลาง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม (นางสังวาน ฉิมคง) 7713
งานกองกลาง งานโสตทัศนศึกษา (ชัยวัช เจริญพร้อม) 7711
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 8231
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์กานต์ คุ้มทรัพย์ 8242
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาแพทย์แผนไทย 8243
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบริหารกระบวนการยุติธรรม 8542
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบริหารกระบวนการยุติธรรม 8543
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) โรงแรมช่ออินทนิล 2244 056-717148
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากร หอสมุดกลาง (จำรัส ด้วงดี) 6138
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานโสดฯ (ขวัญชัย) 6139
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักวิทยบริการ 6140
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8244

ระบบแจ้งซ่อม

บันทึกแจ้งซ่อม

ลำดับ เรื่อง/สถานที่ ผู้แจ้ง/วันที่ สถานะการซ่อม ผู้ซ่อม
1 ใช้งาน Internet
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ สำนักงาน
ผู้แจ้ง : นางสาวไชยนรินทร์ แถมศิริ
วันที่แจ้ง : 17 พฤศจิกายน 2550 : 14:12:06 PM
วันที่แก้ไข : 17 พฤศจิกายน 2550 : 14:44:40 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
2 เครื่อง restart เอง มีไวรัส
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ธุรการ
ผู้แจ้ง : วิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์
วันที่แจ้ง : 11 พฤศจิกายน 2550 : 14:09:11 PM
วันที่แก้ไข : 12 พฤศจิกายน 2550 : 09:08:20 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
3 เข้าระบบ MIS ไม่ได้
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ 10
ผู้แจ้ง : นางสาวไพรจิตร พรมมี
วันที่แจ้ง : 28 ตุลาคม 2550 : 10:02:07 AM
วันที่แก้ไข : 28 ตุลาคม 2550 : 10:16:35 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ทองสุก
4 ใช้งานอินตอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
ผู้แจ้ง : มณีรักษ์ กาญจนรางกูร
วันที่แจ้ง : 03 พฤศจิกายน 2550 : 10:37:26 AM
วันที่แก้ไข : 03 พฤศจิกายน 2550 : 11:09:58 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
5 -window xp ผิดปกติ , -ลงโปรแกรม window xp ใหม่
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : นายณรงค์ศักดิ์ แพงสาย
วันที่แจ้ง : 19 พฤศจิกายน 2550 : 13:15:16 PM
วันที่แก้ไข : 20 พฤศจิกายน 2550 : 09:31:26 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
6 ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ โปรแกรมวิชาดนตรี
ผู้แจ้ง : นายนิยม ไพรสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 20 พฤศจิกายน 2550 : 13:18:08 PM
วันที่แก้ไข : 20 พฤศจิกายน 2550 : 14:02:46 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
7 ไม่สามารถเชื่อมอินเตอร์เน็ทได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองกิจการ
ผู้แจ้ง : สำราญ ท้าวงเงิน
วันที่แจ้ง : 25 พฤศจิกายน 2550 : 10:41:22 AM
วันที่แก้ไข : 25 พฤศจิกายน 2550 : 12:46:39 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
8 ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญกับนักศึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย อื่นๆ ต้องการให้ช่างช่วยดูแลเรื่องการสแกนไวรัส และตรวจสอบเครื่องให้มีการใช้งานได้เป็นอย่างดี เพื่อรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างรว
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : นางสาวสำเนียง สุขเ้มือง
วันที่แจ้ง : 12 ธันวาคม 2550 : 10:16:26 AM
วันที่แก้ไข : 03 มกราคม 2551 : 16:40:39 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
9 window ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ 7
ผู้แจ้ง : นางนิธิมา จรทะผา
วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2550 : 09:02:57 AM
วันที่แก้ไข : 21 ธันวาคม 2550 : 13:40:26 PM

ดำเนินการสำเร็จ

วสันต์
10 เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ กลุ่มวิชาเทคโนฯ
ผู้แจ้ง : ผศ.พัชรินทร์ ไชยเดช
วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2551 : 09:54:08 AM
วันที่แก้ไข : 08 มกราคม 2551 : 10:54:30 AM

ดำเนินการสำเร็จ

วสันต์
11 คอมพิวเตอร์ ติดไวรัส
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ กลุ่มวิชาเทคโนฯ
ผู้แจ้ง : อ.อิศราพร ชัยงาม
วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2551 : 10:43:52 AM
วันที่แก้ไข : 08 มกราคม 2551 : 10:52:36 AM

ดำเนินการสำเร็จ

วสันต์
12 ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ สำนักงาน
ผู้แจ้ง : ราตรี มูลขาว
วันที่แจ้ง : 12 มกราคม 2551 : 18:57:44 PM
วันที่แก้ไข : 11 มกราคม 2551 : 11:30:00 PM

ดำเนินการสำเร็จ

วสันต์
13 แจ้งซ่อมอินเทอร์เน็ต เครื่องสำนักงานไม่ได้ 1 เครื่อง
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณบดี
ผู้แจ้ง : นางสาววรรณฤดี กัลญาประสิทธิ์
วันที่แจ้ง : 27 ก.ค. 2564
วันที่แก้ไข :

กำลังดำเนินการ

14 ระบบเสียงใช้ไม่ได้.
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : อ.ณรงค์ศักดิ์ แพงสาย
วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2551 : 14:21:13 PM
วันที่แก้ไข : 18 มกราคม 2551 : 11:45:14 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
15 ใช้งานinternetและระบบpmisไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ บัณฑิตศึกษา
ผู้แจ้ง : รัชนี ใจรักษ์
วันที่แจ้ง : 18 มกราคม 2551 : 11:23:48 AM
วันที่แก้ไข : 18 มกราคม 2551 : 11:46:44 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
16 เครื่องใช้งานไม่ได้ วินโดว์มีปัญหา
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ 7
ผู้แจ้ง : นางสาวสุปราณี กิจพินิจ
วันที่แจ้ง : 11 กุมภาพันธ์ 2551 : 09:06:44 AM
วันที่แก้ไข : 11 กุมภาพันธ์ 2551 : 16:53:47 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
17 มีไวรัส
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ เคมี
ผู้แจ้ง : thanomnual
วันที่แจ้ง : 24 มีนาคม 2551 : 11:55:27 AM
วันที่แก้ไข : 24 มีนาคม 2551 : 13:00:36 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
18 อินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สำนักงาน
ผู้แจ้ง : ราตรี มูลขาว
วันที่แจ้ง : 02 เมษายน 2551 : 10:49:19 AM
วันที่แก้ไข : 03 เมษายน 2551 : 16:22:46 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
19 internet เล่นไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณบดี
ผู้แจ้ง : ธัญวรรณ เรืองพิทักษ์ศิลป์
วันที่แจ้ง : 03 เมษายน 2551 : 11:56:50 AM
วันที่แก้ไข : 03 เมษายน 2551 : 16:25:27 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
20 ระบบอินเตอร์เนต์ไม่มีใช้งาน
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ โรงเเรมช่ออินทนิล
ผู้แจ้ง : นางประทาร คำเผี่ยน
วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2551 : 12:33:08 PM
วันที่แก้ไข : 08 เมษายน 2551 : 13:41:15 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
21 Internet ไม่สามารถใช้งานได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ผู้แจ้ง : นางสาวดวงฤทัย กลิ่นจำปี
วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2551 : 12:19:20 PM
วันที่แก้ไข : 08 เมษายน 2551 : 13:43:38 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
22 มีไวรัส
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ เคมี
ผู้แจ้ง : ถนอมนวล
วันที่แจ้ง : 11 เมษายน 2551 : 15:32:23 PM
วันที่แก้ไข : 01 พฤษภาคม 2551 : 12:36:53 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
23 ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน สำนักศิลปะ
สถานที่ สำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้แจ้ง : นิภา พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 30 เมษายน 2551 : 10:39:27 AM
วันที่แก้ไข : 01 พฤษภาคม 2551 : 12:35:16 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
24 โปรแกรมไม่สมบูรณ์
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ห้องสมุด
ผู้แจ้ง : พยอม รังวรรณา
วันที่แจ้ง : 07 พฤษภาคม 2551 : 17:27:54 PM
วันที่แก้ไข : 11 พฤษภาคม 2551 : 09:43:36 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
25 ใช่่งานอินเตอร์เน๊ตไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ โครงการอาคารอเนกประสงค์ช่ออินทนิล
ผู้แจ้ง : ประทาร คำเผี่ยน
วันที่แจ้ง : 12 พฤษภาคม 2551 : 11:28:36 AM
วันที่แก้ไข : 13 พฤษภาคม 2551 : 13:05:17 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
26 ขอเพิ่มจุดใช้งานอินเตอร์เน็ตจำนวน 3 จุด
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ ห้องพักอาจารย์
ผู้แจ้ง : อ.นฤมล บุญใหญ่
วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2551 : 12:03:39 PM
วันที่แก้ไข : 23 พฤษภาคม 2551 : 16:36:15 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
27 อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ -
ผู้แจ้ง : นางสาวบัณฑิยา จันดา
วันที่แจ้ง : 25 พฤษภาคม 2551 : 15:37:30 PM
วันที่แก้ไข : 25 พฤษภาคม 2551 : 16:30:44 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
28 ระบบโทรศัพท์voip ใช้งานไม่ได้ หมายเลข 1111 มีสัญญานรบกวน
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ธุรการ
ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 06 กรกฎาคม 2551 : 11:43:12 AM
วันที่แก้ไข : 08 กรกฎาคม 2551 : 10:36:26 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
29 ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่ม 3 จุด โทรศัพท์ 1 จุด
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะครุสตร์
ผู้แจ้ง : กรกนก ดาบพิมพ์ศรี
วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2551 : 12:18:45 PM
วันที่แก้ไข : 13 กรกฎาคม 2551 : 16:05:43 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
30 ลงโปรแกรมwindows spss 11.5 และกำจัดไวรัส
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ สภาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้แจ้ง : สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
วันที่แจ้ง : 14 กรกฎาคม 2551 : 10:50:10 AM
วันที่แก้ไข : 14 กรกฎาคม 2551 : 17:12:31 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
31 ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ เทคนิคการผลิต
ผู้แจ้ง : ปัญญา เทียนนาวา
วันที่แจ้ง : 24 กรกฎาคม 2551 : 12:02:01 PM
วันที่แก้ไข : 26 กรกฎาคม 2551 : 10:05:02 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
32 Wifi ไม่ติด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองนโยบายและแผน
ผู้แจ้ง : ศุภณัฐ วิสุงเร
วันที่แจ้ง : 27 ก.ค. 2564
วันที่แก้ไข :

กำลังดำเนินการ

33 ไม่มีระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ใช้งานที่อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาชีววิทยา
ผู้แจ้ง : รศ.ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ
วันที่แจ้ง : 24 กรกฎาคม 2551 : 13:09:15 PM
วันที่แก้ไข : 26 กรกฎาคม 2551 : 10:09:06 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
34 เพิ่มหมายเลขภายใน เนื่องจากมีการติดต่องานทางระบบโทรศัพท์มากขึ้นเดิมมี 1 เลขหมาย
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ ห้องสารสนเทศ
ผู้แจ้ง : วสันต์
วันที่แจ้ง : 05 สิงหาคม 2551 : 11:42:23 AM
วันที่แก้ไข : 06 สิงหาคม 2551 : 09:47:06 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
35 ปริ๊นเตอร์ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ ชีววิทยา
ผู้แจ้ง : รศ.ดร.เบญจพร
วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2551 : 12:58:50 PM
วันที่แก้ไข : 28 สิงหาคม 2551 : 12:59:05 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
36 อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
ผู้แจ้ง : นางสาวบัณฑิยา จันดา
วันที่แจ้ง : 01 กันยายน 2551 : 10:39:17 AM
วันที่แก้ไข : 02 กันยายน 2551 : 10:45:07 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
37 เดินสายnetwork 3จุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้แจ้ง : ขนิษฐา ศรีนวล
วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2551 : 12:39:08 PM
วันที่แก้ไข : 09 กันยายน 2551 : 12:50:20 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
38 windows xp มีปัญหา
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ก่อสร้าง
ผู้แจ้ง : อ.พิศุทธิ์ บัวเปรม
วันที่แจ้ง : 29 กันยายน 2551 : 12:24:01 PM
วันที่แก้ไข : 02 ตุลาคม 2551 : 11:46:04 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
39 แจ้งโทรศัพท์ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายบริหารใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานเลขา
ผู้แจ้ง : งานเลขา
วันที่แจ้ง : 27 ก.ค. 2564
วันที่แก้ไข :

กำลังดำเนินการ

40 ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชานาฏศิลป์
ผู้แจ้ง : นางสาวจันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม
วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2551 : 11:28:03 AM
วันที่แก้ไข : 10 ตุลาคม 2551 : 12:39:24 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
41 ต่อระบบโทรศัพท์ห้องผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานบริหารและธุรการ
ผู้แจ้ง : ขนิษฐา แก้วแท้
วันที่แจ้ง : 08 ธันวาคม 2551 : 14:43:10 PM
วันที่แก้ไข : 13 ธันวาคม 2551 : 08:55:04 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
42 ย้ายเลขหมายโทรศัพท์ 3204 มาที่ห้องเจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ศูนย์การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้แจ้ง : วารินทร์ เพชระบูรณิน
วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2551 : 11:22:19 AM
วันที่แก้ไข : 18 ธันวาคม 2551 : 12:26:57 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
43 ต่อเครื่องพิมพ์ online ไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แพงสาย
วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2552 : 13:58:45 PM
วันที่แก้ไข : 28 มกราคม 2552 : 11:16:44 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
44 เพิ่มจุดบริการอินเตอร์เน็ตห้องแนะแนว เดินสายโทรศัพท์ห้องผอ.กองพัฒนานักศึกษา
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 12 กุมภาพันธ์ 2552 : 11:09:12 AM
วันที่แก้ไข : 16 กุมภาพันธ์ 2552 : 16:26:23 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
45 ระบบปฏิบัติการใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ก่อสร้าง
ผู้แจ้ง : อ.พิศุทธิ์ บัวเปรม
วันที่แจ้ง : 12 กุมภาพันธ์ 2552 : 14:21:10 PM
วันที่แก้ไข : 16 กุมภาพันธ์ 2552 : 16:28:02 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
46 โทรศัพท์ เบอร์ 2710 ใช้งานไม่ได้ อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ ภาควิชาเคมี
ผู้แจ้ง : อ.ถนอมนวล พรหมบุญ
วันที่แจ้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2552 : 14:31:09 PM
วันที่แก้ไข : 25 กุมภาพันธ์ 2552 : 11:41:15 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
47 ติดตั้งระบบโทรศัพท์ 1 จุด
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ ภาควิชาเคมี
ผู้แจ้ง : อใถนอมนวลรหมบุญ พ
วันที่แจ้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2552 : 14:33:14 PM
วันที่แก้ไข : 25 กุมภาพันธ์ 2552 : 11:40:07 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
48 ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ประชาสัมพันธ์
ผู้แจ้ง : อนุสิษฐ์ กัน่คำ
วันที่แจ้ง : 24 กุมภาพันธ์ 2552 : 10:44:04 AM
วันที่แก้ไข : 25 กุมภาพันธ์ 2552 : 11:38:36 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
49 ขอเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ภายใน1เลขหมาย
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ธุรการคณะ
ผู้แจ้ง : วิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์
วันที่แจ้ง : 01 มีนาคม 2552 : 11:21:47 AM
วันที่แก้ไข : 01 มีนาคม 2552 : 14:36:42 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
50 เล่นอินเตอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ เกษตร
ผู้แจ้ง : อ.ปัทมาภรณ์ อำไพกูล
วันที่แจ้ง : 02 มีนาคม 2552 : 14:08:06 PM
วันที่แก้ไข : 04 มีนาคม 2552 : 09:14:29 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
51 อินเทอร์เน็ต USER ค้าง
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : ณัชชา ทับสิงห์
วันที่แจ้ง : 02 มีนาคม 2552 : 14:20:07 PM
วันที่แก้ไข : 04 มีนาคม 2552 : 09:15:24 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
52 ติดตั้งระบบสายแลน1จุด
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ ฟิสิกส์
ผู้แจ้ง : อ.เทพบัญชา เสลาหอม
วันที่แจ้ง : 04 มีนาคม 2552 : 10:53:47 AM
วันที่แก้ไข : 06 มีนาคม 2552 : 10:00:12 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
53 เดินสายโทรศัพท์ สายอินเตอร์เน็ต ห้องคณบดี 2 จุด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณบดี
ผู้แจ้ง : นางสาวราตรี มูลขาว
วันที่แจ้ง : 20 มีนาคม 2552 : 11:29:02 AM
วันที่แก้ไข : 21 มีนาคม 2552 : 09:10:21 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
54 Antivirus Expire
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ เทคโนโลยี ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แพงสาย
วันที่แจ้ง : 22 มีนาคม 2552 : 09:05:41 AM
วันที่แก้ไข : 23 มีนาคม 2552 : 10:02:45 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
55 Windows XP Erer
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ 7
ผู้แจ้ง : ดร.อนุวัติ คูณแก้ว
วันที่แจ้ง : 22 มีนาคม 2552 : 09:12:29 AM
วันที่แก้ไข : 23 มีนาคม 2552 : 10:04:05 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
56 ย้ายเลขหมายโทรศัพท์ 2704
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ วิทยาศาสตร์
ผู้แจ้ง : อ.สรรฤดี ดีปู่
วันที่แจ้ง : 24 มีนาคม 2552 : 16:10:20 PM
วันที่แก้ไข : 25 มีนาคม 2552 : 08:37:22 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
57 เดินสาย แลนเพิ่ม 4 จุด
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ผู้แจ้ง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
วันที่แจ้ง : 24 มีนาคม 2552 : 16:27:16 PM
วันที่แก้ไข : 25 มีนาคม 2552 : 08:37:48 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
58 ขอติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์เพิ่ม ห้องพักอาจารย์ชั้น3 (1เลขหมาย)
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ 5
ผู้แจ้ง : อ.ณัฐแก้ว ข้องรอด
วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2552 : 11:12:43 AM
วันที่แก้ไข : 26 มีนาคม 2552 : 11:34:19 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
59 เครื่องช้า ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานธุรการ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : นายภาราดร สาตรี
วันที่แจ้ง : 27 มีนาคม 2552 : 16:07:10 PM
วันที่แก้ไข : 28 มีนาคม 2552 : 09:09:50 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
60 ระบบปฏิบัติการ Windows XP ทำงานช้า
หน่วยงาน หอพักนักศึกษา
สถานที่ งานหอพักนักศึกษา
ผู้แจ้ง : ศรีไพร โสพันธุพิมพ์
วันที่แจ้ง : 27 มีนาคม 2552 : 16:08:53 PM
วันที่แก้ไข : 28 มีนาคม 2552 : 09:12:06 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
61 อินเตอร์เน็ตไม่ติด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานประชาสัมพันธ์
ผู้แจ้ง : อนุสิษฐ์ กันคำ
วันที่แจ้ง : 30 มีนาคม 2552 : 11:08:16 AM
วันที่แก้ไข : 30 มีนาคม 2552 : 12:12:48 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
62 ไม่สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ เคมี
ผู้แจ้ง : ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี
วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2552 : 11:02:51 AM
วันที่แก้ไข : 07 เมษายน 2552 : 15:35:51 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
63 ใช้งานระบบเครือขายอินเตอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้แจ้ง : อ.แขขวัญ สุนทรสารทูล
วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2552 : 15:41:07 PM
วันที่แก้ไข : 08 เมษายน 2552 : 11:14:58 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
64 ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานย้ายจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ 7
ผู้แจ้ง : 7
วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2552 : 15:56:58 PM
วันที่แก้ไข : 02 พฤษภาคม 2552 : 09:52:47 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
65 windows เสีย
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ศูนย์การศึกษาภายนอก
ผู้แจ้ง : ศูนย์การศึกษาภายนอก
วันที่แจ้ง : 17 พฤษภาคม 2552 : 09:57:37 AM
วันที่แก้ไข : 17 พฤษภาคม 2552 : 14:26:33 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
66 แจ้งซ่อม อินเทอร์เน็ตอาคารนาฏศิลป ใช้ไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ นาฏศิลป
ผู้แจ้ง : อังคณา จันทร์แสงศรี
วันที่แจ้ง : 27 ก.ค. 2564
วันที่แก้ไข :

กำลังดำเนินการ

67 ขอเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ภายใน 2 เลขหมาย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ 7
ผู้แจ้ง : ดร.อนุวัติ คูณแก้ว
วันที่แจ้ง : 17 พฤษภาคม 2552 : 09:59:26 AM
วันที่แก้ไข : 17 พฤษภาคม 2552 : 14:28:02 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
68 ห้องเรียน นักศึกษาปริญญาโท ห้อง925 ขอใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (นศ ใช้เครื่องโน๊ตบุค)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ บัณฑิตศึกษา
ผู้แจ้ง : ดร.อนุวัติ คูณแก้ว
วันที่แจ้ง : 17 พฤษภาคม 2552 : 10:07:32 AM
วันที่แก้ไข : 17 พฤษภาคม 2552 : 14:28:57 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
69 ขอติดตั้งระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตเนื่องจากย้ายห้องสถาบันวิจัยใหม่ ไปที่อาคาร4
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ 7
ผู้แจ้ง : 7
วันที่แจ้ง : 21 พฤษภาคม 2552 : 16:14:40 PM
วันที่แก้ไข : 21 พฤษภาคม 2552 : 16:16:38 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
70 ขอเพิ่มโทรศัพท์ภายใน 1 เครื่อง
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาสาธารณสุขชุมชน
ผู้แจ้ง : นายมงคล นราศรี
วันที่แจ้ง : 05 มิถุนาคม 2552 : 10:42:14 AM
วันที่แก้ไข : 06 มิถุนาคม 2552 : 08:57:04 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
71 อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานประชาสัมพันธ์
ผู้แจ้ง : ชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่แจ้ง : 08 มิถุนาคม 2552 : 09:57:46 AM
วันที่แก้ไข : 11 มิถุนาคม 2552 : 08:32:24 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
72 ขอเพิ่มระบบอินเตอร์เน็ต 1 จุด ขอเพิ่ม4 1 จุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานทรัพย์สินและสวัสดิการ
ผู้แจ้ง : อ้อมทิพย์ เมืองจีน
วันที่แจ้ง : 08 มิถุนาคม 2552 : 11:10:21 AM
วันที่แก้ไข : 11 มิถุนาคม 2552 : 08:33:33 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
73 ลงโปรแกรมใหม่
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา
ผู้แจ้ง : นางสาวรุ่งนภา พามา
วันที่แจ้ง : 10 มิถุนาคม 2552 : 12:24:03 PM
วันที่แก้ไข : 11 มิถุนาคม 2552 : 08:33:44 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
74 ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ ศูนย์การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้แจ้ง : สุกัญญา คำสุม
วันที่แจ้ง : 10 มิถุนาคม 2552 : 14:50:41 PM
วันที่แก้ไข : 11 มิถุนาคม 2552 : 08:34:16 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
75 ขอย้ายจุดโทรศัพท์ภายใน หมายเลข 2309
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : นายประสิทธิ์ ไชยศรี
วันที่แจ้ง : 18 มิถุนาคม 2552 : 09:19:56 AM
วันที่แก้ไข : 18 มิถุนาคม 2552 : 14:20:57 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
76 เดินสายโทรศัพท์ภายใน
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สำนักงานคณบดี
ผู้แจ้ง : ภาวนา จันทรสมบัติ
วันที่แจ้ง : 18 มิถุนาคม 2552 : 10:51:38 AM
วันที่แก้ไข : 18 มิถุนาคม 2552 : 16:08:26 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
77 ย้ายจุดโทรศัพท์ภายใน เลขหมาย 2302 2306 และสายแลน จำนวน 4 จุด
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : นางสาวโชคอารีย์ มั่นอินทร์
วันที่แจ้ง : 18 มิถุนาคม 2552 : 10:58:39 AM
วันที่แก้ไข : 22 มิถุนาคม 2552 : 16:06:46 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
78 ขอเพิ่มจุดใช้งานอินเตอร์เน็ต
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชา ฟิสิกส์
ผู้แจ้ง : ผศ.สรรฤดี ดีปู่
วันที่แจ้ง : 18 มิถุนาคม 2552 : 14:55:31 PM
วันที่แก้ไข : 26 มิถุนายน 2552 : 08:51:10 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
79 โทรศัพท์ไม่มีเสียง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานพัสดุ
ผู้แจ้ง : นางวรัญญา หมวกน่วม
วันที่แจ้ง : 19 มิถุนาคม 2552 : 14:18:15 PM
วันที่แก้ไข : 22 มิถุนาคม 2552 : 16:03:36 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
80 ขอย้ายจุดติดตั้งโทรศัพท์ เลขหมายภายใน1912 ,1913
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ปริญญาโท วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ผู้แจ้ง : ดร.อนุวัติ คูณแก้ว
วันที่แจ้ง : 19 มิถุนาคม 2552 : 15:33:10 PM
วันที่แก้ไข : 20 มิถุนาคม 2552 : 11:36:13 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
81 ใช้งาน winndow ไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : น.ส.ณัชชา ทับสิงห์
วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2552 : 14:53:02 PM
วันที่แก้ไข : 30 มิถุนายน 2552 : 16:32:12 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
82 มีไวรัสในคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ คณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : นางพยอม รังวรรณา
วันที่แจ้ง : 16 กรกฎาคม 2552 : 09:47:59 AM
วันที่แก้ไข : 22 กรกฎาคม 2552 : 09:06:50 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
83 เล่นเน็ตไม่ได้, ปริ๊นงานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ศูนย์นอกฯ
ผู้แจ้ง : สุกัญญา คำสุม
วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2552 : 09:31:58 AM
วันที่แก้ไข : 22 กรกฎาคม 2552 : 09:06:28 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
84 เล่นอินเตอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้แจ้ง : อ.ชะหน่าย มังคลารัตนศรี
วันที่แจ้ง : 29 มิถุนายน 2552 : 11:18:42 AM
วันที่แก้ไข : 30 มิถุนายน 2552 : 16:33:37 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
85 Printer ปริ้นไม่ออก
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศูนย์นอกฯ
ผู้แจ้ง : อ.สุเทพ ธรรมตระกูล
วันที่แจ้ง : 29 มิถุนายน 2552 : 15:10:18 PM
วันที่แก้ไข : 02 กรกฎาคม 2552 : 08:38:12 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
86 ติดตั้งการใช้ระบบ Internet
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ ห้องสิ่งแวดล้อม
ผู้แจ้ง : นางสาวมณีรักษ์ กาญจนรางกูร
วันที่แจ้ง : 29 มิถุนายน 2552 : 15:34:45 PM
วันที่แก้ไข : 02 กรกฎาคม 2552 : 08:41:52 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
87 โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ศูนย์การศึกษาภายนอก
ผู้แจ้ง : สุกัญญา คำสุม
วันที่แจ้ง : 01 กรกฎาคม 2552 : 09:39:26 AM
วันที่แก้ไข : 02 กรกฎาคม 2552 : 08:38:45 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
88 เสียงโทรศัพ์มีสัญญาณรบกวน เบอร์1116
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ พัสดุ
ผู้แจ้ง : มนฑกรานต์ สมุทรหล้า
วันที่แจ้ง : 01 กรกฎาคม 2552 : 11:27:27 AM
วันที่แก้ไข : 02 กรกฎาคม 2552 : 08:39:46 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
89 โทรศัพท์มีสัญญาณรบกวน
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : ถนิม สกุลมา
วันที่แจ้ง : 01 กรกฎาคม 2552 : 11:32:01 AM
วันที่แก้ไข : 02 กรกฎาคม 2552 : 08:41:23 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
90 สมัครอีเมลล์ของส่วนราชการ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : นางพรรณทิพา บุญจืน
วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2552 : 09:46:47 AM
วันที่แก้ไข : 10 กรกฎาคม 2552 : 16:08:06 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
91 ไทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ประชาสัมพันธ์
ผู้แจ้ง : ขนิษฐา แก้วแท้
วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2552 : 14:56:15 PM
วันที่แก้ไข : 10 กรกฎาคม 2552 : 13:09:07 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
92 อินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้
หน่วยงาน สำนักศิลปะ
สถานที่ 9
ผู้แจ้ง : นิภา พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 10 กรกฎาคม 2552 : 09:27:02 AM
วันที่แก้ไข : 10 กรกฎาคม 2552 : 13:08:10 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
93 หมายเลขโทรศัพท์ 1120 ไม่มีสัญญาณ
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ งานทะเบียน
ผู้แจ้ง : นางสุจิตรา ดีดาร์
วันที่แจ้ง : 10 กรกฎาคม 2552 : 11:48:33 AM
วันที่แก้ไข : 10 กรกฎาคม 2552 : 13:07:03 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
94 โทรศัพท์เ้ลขหมาย 2504 ไม่มีสัญญาณ
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ สสว
ผู้แจ้ง : วสันต์ แจ้งจิตร์
วันที่แจ้ง : 10 กรกฎาคม 2552 : 11:53:03 AM
วันที่แก้ไข : 10 กรกฎาคม 2552 : 13:07:53 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
95 เครื่องแฟกซ์ไม่มีสัญญาณ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานบริหารและธุรการ
ผู้แจ้ง : ขนิษฐา แก้วแท้
วันที่แจ้ง : 25 กรกฎาคม 2552 : 10:14:24 AM
วันที่แก้ไข : 08 สิงหาคม 2552 : 12:43:47 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
96 ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ พร้อมตรวจเช็คเครื่องคอม
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ วิชาเคมี
ผู้แจ้ง : อ.ถนอมนวล พรหมบุญ
วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2552 : 10:35:56 AM
วันที่แก้ไข : 31 สิงหาคม 2552 : 14:14:53 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
97 ไวรัสลง dos
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ศูนย์พิจิตร
ผู้แจ้ง : วารินทร์ เพชระบูรณิน
วันที่แจ้ง : 13 สิงหาคม 2552 : 08:53:52 AM
วันที่แก้ไข : 16 สิงหาคม 2552 : 10:54:26 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
98 โทรศัพย์ไม่มีสัญณาน
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
ผู้แจ้ง : นงเยาว์ บุณยรัตพันธุ์
วันที่แจ้ง : 17 สิงหาคม 2552 : 14:37:25 PM
วันที่แก้ไข : 31 สิงหาคม 2552 : 14:22:53 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
99 ระบบอินเตอร์เน็ทภายในอาคารขัดข้อง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ห้องรองอธิการ,ผอ,ห้องการเงิน
ผู้แจ้ง : ไพโรจน พรเจริญ
วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2552 : 11:16:24 AM
วันที่แก้ไข : 08 สิงหาคม 2552 : 12:44:46 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
100 เครื่องช้า เซฟงานไม่ได้ ความเร็วอินเตอร์เน็ตช้า
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : นางเกษฟ้า คำภู
วันที่แจ้ง : 07 สิงหาคม 2552 : 08:24:05 AM
วันที่แก้ไข : 27 สิงหาคม 2552 : 08:28:43 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
101 ตรวจเช็คเลขหมายโทรศัพท์ 1504 :1501
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ วิชาเคมี
ผู้แจ้ง : อ.ถนอมนวล พรหมบุญ
วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2552 : 10:39:09 AM
วันที่แก้ไข : 31 สิงหาคม 2552 : 14:24:08 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
102 เปิดเครื่องแล้วเข้าวินโดร์ไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : นางอุตสา สว่างแจ้ง
วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2552 : 08:49:59 AM
วันที่แก้ไข : 20 ตุลาคม 2552 : 09:17:08 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
103 คอมพิวเตอร์ไม่สามรถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ สถาบัน
ผู้แจ้ง : นางสาวมณีรัตน์ ทองเยิ้น
วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2552 : 11:01:42 AM
วันที่แก้ไข : 20 ตุลาคม 2552 : 09:18:00 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
104 ขอต่อสายพ่วงโทรศัพท์ภายในเพิ่ม 1 จุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : เกษฟ้า คำภู
วันที่แจ้ง : 01 กันยายน 2552 : 14:05:26 PM
วันที่แก้ไข : 20 กันยายน 2552 : 12:31:54 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
105 ไม่มีเสียง
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ งานทะเบียน
ผู้แจ้ง : น.ส.วัลยา ภูจุ้ย
วันที่แจ้ง : 07 กันยายน 2552 : 11:32:25 AM
วันที่แก้ไข : 20 ตุลาคม 2552 : 09:15:12 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
106 ใช้งานอินเตอรืเน็ตไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : อุษณีย์ ปลัดท้วม
วันที่แจ้ง : 08 กันยายน 2552 : 10:00:18 AM
วันที่แก้ไข : 08 กันยายน 2552 : 12:52:32 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
107 ไม่สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ภาควิชาก่อสร้าง
ผู้แจ้ง : อ.บุญช่วย สุทธิรักษ์
วันที่แจ้ง : 08 กันยายน 2552 : 15:42:46 PM
วันที่แก้ไข : 09 กันยายน 2552 : 09:31:50 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
108 อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ทั้งอาคาร
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : สำเนียง สุขเมือง
วันที่แจ้ง : 10 กันยายน 2552 : 10:52:05 AM
วันที่แก้ไข : 11 กันยายน 2552 : 08:53:44 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
109 ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาเคมี
ผู้แจ้ง : นางสาวศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ
วันที่แจ้ง : 10 กันยายน 2552 : 11:36:45 AM
วันที่แก้ไข : 11 กันยายน 2552 : 08:51:52 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
110 ลง windows ใหม่
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ งานทะเบียน
ผู้แจ้ง : ณิชาภัทร พาหะนิชย์
วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2552 : 10:26:34 AM
วันที่แก้ไข : 20 กันยายน 2552 : 12:32:55 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
111 เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองพัฒนานักศึกษา

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ กพ.นศ
ผู้แจ้ง : นางสาวอุษณีย์ ปลัดท้วม
วันที่แจ้ง : 30 กันยายน 2552 : 09:11:46 AM
วันที่แก้ไข : 20 ตุลาคม 2552 : 09:16:40 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
112 ระบบไม่สามารถแสดงแบบฟอร์มได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 26 กันยายน 2552 : 10:22:58 AM
วันที่แก้ไข : 20 ตุลาคม 2552 : 09:16:00 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
113 ตรวจเช็คระบบ
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ผู้แจ้ง : นางสุชาดา สีป้อ
วันที่แจ้ง : 26 กันยายน 2552 : 10:35:00 AM
วันที่แก้ไข : 20 ตุลาคม 2552 : 09:16:12 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
114 ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ประชาสัมพันธ์
ผู้แจ้ง : นายอนุสิษฐ์ กันคำ
วันที่แจ้ง : 28 ตุลาคม 2552 : 13:40:14 PM
วันที่แก้ไข : 31 ตุลาคม 2552 : 09:33:59 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
115 3 (ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้)
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้แจ้ง : นางสาวนิธิมา จรทะผา
วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2552 : 15:25:45 PM
วันที่แก้ไข : 03 กุมภาพันธ์ 2553 : 12:23:31 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
116 ต่อพ่วงเลขหมายโทรศัพท์ 4505,4506
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
ผู้แจ้ง : ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2553 : 16:08:39 PM
วันที่แก้ไข : 10 มิถุนายน 2553 : 09:01:56 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
117 ย้ายเลขหมายโทรศัพท์จากชั้น2 ลงชั้น1
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้แจ้ง : อ.สุชาดา ปันน้อย
วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2553 : 16:11:11 PM
วันที่แก้ไข : 10 มิถุนายน 2553 : 09:00:59 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
118 เลขหมายโทรศัพท์1119,1120
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ สารสนเทศ
ผู้แจ้ง : ณิชาภัทร พาหะนิชย์
วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2553 : 12:33:55 PM
วันที่แก้ไข : 09 มิถุนายน 2553 : 15:43:21 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
119 ระบบอินเตอร์เน็ต
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ 10
ผู้แจ้ง : นางสาววัลยา ภูจุ้ย
วันที่แจ้ง : 03 กุมภาพันธ์ 2553 : 11:52:30 AM
วันที่แก้ไข : 03 กุมภาพันธ์ 2553 : 12:23:19 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
120 ขอย้ายเลขหมายโอเปอเรเตอร์ จากอาคารประชาสัมพันธ์มายังอาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ประชาสัมพันธ์
ผู้แจ้ง : นายอนุสิษฐ์ กันคำ
วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2553 : 09:19:46 AM
วันที่แก้ไข : 11 มิถุนายน 2553 : 11:58:59 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
121 ขอย้ายเลขหมายโทรศัพท์ภายในจากอาคารเก่าไปยังอาคารหลังใหม่
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ 5
ผู้แจ้ง : 5
วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2553 : 16:20:07 PM
วันที่แก้ไข : 17 มิถุนายน 2553 : 14:34:20 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
122 ขอเพิ่มเลขหมายภายในหน่วยงาน2เลขหมาย
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ สารสนเทศ
ผู้แจ้ง : ณิชาภัทร พาหะนิชย์
วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2553 : 09:04:28 AM
วันที่แก้ไข : 11 มิถุนายน 2553 : 11:59:42 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
123 ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ภายในบ้านพักอธิการบดี
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : นายไพโรจน์ พรเจริญ
วันที่แจ้ง : 11 มิถุนายน 2553 : 12:04:22 PM
วันที่แก้ไข : 12 มิถุนายน 2553 : 12:28:47 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
124 ต่อพ่วงเลขหมายโทรศัพท์ภายใน 1122 (1จุด)
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ สารสนเทศ
ผู้แจ้ง : ณิชาภัทร พาหะนิชย์
วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2553 : 14:36:31 PM
วันที่แก้ไข : 18 มิถุนายน 2553 : 13:20:07 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
125 เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ก่อสร้าง
ผู้แจ้ง : สิบโทพิศุทธิ์ บัวเปรม
วันที่แจ้ง : 19 มิถุนายน 2553 : 11:09:55 AM
วันที่แก้ไข : 08 กรกฎาคม 2553 : 08:49:13 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
126 โทรศัพท์เลขหมาย 0 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานประชาสัมพันธ์
ผู้แจ้ง : ชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2553 : 13:16:45 PM
วันที่แก้ไข : 02 พฤศจิกายน 2553 : 09:25:27 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
127 ขอเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ภายใน1 เลขหมาย และจุดเชื่อมอินเตอร์เน็ต 1 จุด
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ บัญฑิตศึกษา
ผู้แจ้ง : รัชนี ใจรักษ์
วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2553 : 11:23:09 AM
วันที่แก้ไข : 22 ตุลาคม 2553 : 11:33:19 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
128 ขอเพิ่มเลขหมายภายใน ห้องประชุมชั้น3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองกลาง

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ กลองกลาง
ผู้แจ้ง : นภาพร เกียรติวานิชโสภณ
วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2553 : 11:29:51 AM
วันที่แก้ไข : 22 ตุลาคม 2553 : 11:32:44 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
129 เล่นเน้ตไม่ไ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ ฟิสิกส์
ผู้แจ้ง : ไพรฑูรย์ บานเย็นงาม
วันที่แจ้ง : 10 พฤศจิกายน 2553 : 11:05:34 AM
วันที่แก้ไข : 22 พฤศจิกายน 2553 : 12:05:22 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
130 ขอติดตั้ง3 และขอเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ภายใน1 เลขหมาย ชั้น3ห้องสำนักงานเลขาสภามาหวิทยาลัย
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ สำนักงานเลขาสภามหาวิทยาลัย
ผู้แจ้ง : สำนักงานเลขาสภามหาวิทยาลัย
วันที่แจ้ง : 17 สิงหาคม 2553 : 14:07:17 PM
วันที่แก้ไข : 19 สิงหาคม 2553 : 17:54:36 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
131 ย้ายเลขหมายโทรศัพท์ 1310 จากอาคาร3 มาอาคาร9ชั้น4และขอเพิ่มเลขหมายภายใน 2 เลขหมาย ,ติดตั้งจุดอินเตอร์เน็ต 5 จุด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่  รปศ.
ผู้แจ้ง : นาย วุฒิพงศ์ บัวช้อย
วันที่แจ้ง : 30 ตุลาคม 2553 : 15:52:35 PM
วันที่แก้ไข : 01 พฤศจิกายน 2553 : 13:14:09 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
132 เลขหมายโทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้หลายเลขหมาย
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
ผู้แจ้ง : ศิรดา แสงนก
วันที่แจ้ง : 17 สิงหาคม 2553 : 14:01:11 PM
วันที่แก้ไข : 19 สิงหาคม 2553 : 17:51:07 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
133 ขอย้ายสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา จากอาคาร3 ไปยังอาคารสำนักงานอธิการเดิม จึงขอให้ติดตั้ง3 และโทรศัพท์ภายในไปยังอาคารดังกล่าว
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ 7
ผู้แจ้ง : 7
วันที่แจ้ง : 17 สิงหาคม 2553 : 14:04:31 PM
วันที่แก้ไข : 19 สิงหาคม 2553 : 17:53:44 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
134 ปริ้นงานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : นางสุทธิดา พาเวียง
วันที่แจ้ง : 04 พฤศจิกายน 2553 : 14:24:24 PM
วันที่แก้ไข : 22 พฤศจิกายน 2553 : 12:06:05 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
135 เครื่องดับบ่อยเวลาทำงานในระบบMIS
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : พิมพ์ชนก คำเหมือง
วันที่แจ้ง : 21 ตุลาคม 2553 : 10:43:28 AM
วันที่แก้ไข : 30 ตุลาคม 2553 : 15:49:13 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
136 ขอเพิ่มเลขหมายภายในสำนักงาน 1 เลขหมาย
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ สำนักงานสำนักวิทยบริการ ฯ
ผู้แจ้ง : ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี
วันที่แจ้ง : 28 กันยายน 2553 : 10:40:46 AM
วันที่แก้ไข : 28 กันยายน 2553 : 12:18:51 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
137 ขอเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ภายใน 1 เลขหมาย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ สำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้แจ้ง : 7
วันที่แจ้ง : 28 กันยายน 2553 : 13:05:40 PM
วันที่แก้ไข : 08 ตุลาคม 2553 : 13:34:09 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
138 โทรศัพท์เลขหมาย 3207 งานนิติการ ไม่มีสัญญาณ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานการเจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : งานการเจ้าหน้าที่
วันที่แจ้ง : 28 กันยายน 2553 : 08:31:08 AM
วันที่แก้ไข : 28 กันยายน 2553 : 10:34:33 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
139 เลขหมายโทรศัพท์ 3802 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ฝ่ายยานพาหนะ
ผู้แจ้ง : ฝ่ายยานพาหนะ
วันที่แจ้ง : 28 กันยายน 2553 : 08:33:42 AM
วันที่แก้ไข : 28 กันยายน 2553 : 10:35:38 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
140 ขอเพิ่มเลขหมายภายในงานการเงินจ 1 เลขหมาย
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานการเงิน
ผู้แจ้ง : นายบุญเลิศ อัตตะชีวะ
วันที่แจ้ง : 27 กันยายน 2553 : 11:27:19 AM
วันที่แก้ไข : 27 กันยายน 2553 : 14:01:50 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
141 ขอเพิ่มเลขหมายภายใน 1 เลขหมาย
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานนโยบายและแผน
ผู้แจ้ง : นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี
วันที่แจ้ง : 27 กันยายน 2553 : 11:30:44 AM
วันที่แก้ไข : 28 กันยายน 2553 : 10:37:51 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
142 ไม่มีสัญญาณ,โทรเข้า - ออกไม่ได้ค่ะ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานการเงิน
ผู้แจ้ง : นางสาวเกษฟ้า บุญทิพย์เจริญ
วันที่แจ้ง : 23 กันยายน 2553 : 09:25:29 AM
วันที่แก้ไข : 24 กันยายน 2553 : 10:50:59 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
143 4ไม่มีสัญญาณ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ ชีววิทยา
ผู้แจ้ง : สุรางค์รัตน์ พันแสง
วันที่แจ้ง : 01 กันยายน 2553 : 09:15:28 AM
วันที่แก้ไข : 13 กันยายน 2553 : 10:55:38 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
144 ขอเพิ่มจุดให้บริการอินเตอร์เน็ต ไร้สาย บริเวณห้องเรียน ชั้น4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 1 จุด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง : ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
วันที่แจ้ง : 20 กันยายน 2553 : 11:43:13 AM
วันที่แก้ไข : 20 กันยายน 2553 : 15:35:09 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
145 คอมพิวเตอร์โนตบุค มีไวรัส
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองพัฒนานักศึกษา

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ งาน กยศ.
ผู้แจ้ง : สำเนียง สุขเมือง
วันที่แจ้ง : 20 กันยายน 2553 : 11:48:24 AM
วันที่แก้ไข : 20 กันยายน 2553 : 15:36:14 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
146 ขอย้ายระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตจากอาคารสิรินธรชั้น1 มายังอาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร4 ห้องสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ผู้แจ้ง : มณีรักษ์ กาญจนรางกูล
วันที่แจ้ง : 03 กันยายน 2553 : 15:38:07 PM
วันที่แก้ไข : 04 กันยายน 2553 : 08:50:54 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
147 ขอย้ายเลขหมายโทรศัพท์และเดินสายระบบอินเตอร์เน็ตจากอาคาร 9 มายังอาคารสำนักงานอธิการหลังเดิม 1จุด
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ บัญฑิตศึกษา
ผู้แจ้ง : รัชนี ใจรักษ์
วันที่แจ้ง : 03 กันยายน 2553 : 08:33:16 AM
วันที่แก้ไข : 03 กันยายน 2553 : 15:27:43 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
148 - ใช้ net ไม่ถึง 10 นาที่ ก็หลุดต้องเปิดใหม่(เครื่องอื่นใช้ได้ปกติ) - บางครั้ง Microsoft Word ก็เป็นเหมือนกัน แถม error บ่อย
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : การะเกด
วันที่แจ้ง : 17 พฤศจิกายน 2553 : 10:14:16 AM
วันที่แก้ไข : 11 ธันวาคม 2553 : 16:02:48 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
149 ขอความอนุเคราะห์ ทดสอบการใช้งานโทรศัพท์ อาคารโรงแรมช่ออินทนิล
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ โรงแรมช่ออินทนิล
ผู้แจ้ง : สุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 22 ก.ค. 2564
วันที่แก้ไข :

กำลังดำเนินการ

150 ขอความอนุเคราะห์ ย้ายเลขหมายโทรศัพท์ภายใน และติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ชั้น1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองพัฒนานักศึกษา

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : นายสังคม พาเวียง
วันที่แจ้ง : 22 ธันวาคม 2553 : 11:05:10 AM
วันที่แก้ไข : 05 มกราคม 2554 : 12:09:18 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
151 โปรแกรม windows xp มีปัญหา ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ คณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : วัฒนา มหาราช
วันที่แจ้ง : 22 ธันวาคม 2553 : 11:10:00 AM
วันที่แก้ไข : 05 มกราคม 2554 : 12:09:45 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
152 ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้ง windows xp ใหม่
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานธุรการกลาง
ผู้แจ้ง : ระวิพันท์ แตงตรง
วันที่แจ้ง : 22 ธันวาคม 2553 : 11:13:28 AM
วันที่แก้ไข : 05 มกราคม 2554 : 12:10:31 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
153 ติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ภายใน ห้องพักเจ้าหน้าที่ งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า หลังอาคารสำนักงานอธิการเดิม
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานกองกลาง
ผู้แจ้ง : นายมังกร ก้อนจันทร์
วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2554 : 15:34:30 PM
วันที่แก้ไข : 12 มกราคม 2554 : 14:07:06 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
154 ขอติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ท ห้องพักพนักงานขับรถ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ฝ่ายยานพาหนะ
ผู้แจ้ง : นายอุดม เกษามูล
วันที่แจ้ง : 12 มกราคม 2554 : 14:11:22 PM
วันที่แก้ไข : 19 มกราคม 2554 : 18:14:58 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
155 ติดตั้งสายอินเตอร์เน็ต
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานบริหารและธุรการ
ผู้แจ้ง : นส.ขนิษฐา แก้วแท้
วันที่แจ้ง : 09 กุมภาพันธ์ 2554 : 09:57:00 AM
วันที่แก้ไข : 14 กุมภาพันธ์ 2554 : 08:32:36 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
156 ย้ายโทรศัพท์
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผู้แจ้ง : จารุณี บุญเนตร
วันที่แจ้ง : 09 กุมภาพันธ์ 2554 : 10:19:12 AM
วันที่แก้ไข : 14 กุมภาพันธ์ 2554 : 08:33:16 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
157 ต่อพ่วงโทรศัพท์ภายใน
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานบัณฑิตศึกษา
ผู้แจ้ง : ธิดากาญจน์ กาญจนะโกมล
วันที่แจ้ง : 09 กุมภาพันธ์ 2554 : 10:25:04 AM
วันที่แก้ไข : 14 กุมภาพันธ์ 2554 : 08:34:03 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
158 ย้ายโทรศัพท์เบอร์1912
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานบัณฑิตศึกษา
ผู้แจ้ง : ธิดากาญจน์ กาญจนะโกมล
วันที่แจ้ง : 09 กุมภาพันธ์ 2554 : 10:27:56 AM
วันที่แก้ไข : 14 กุมภาพันธ์ 2554 : 08:34:21 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
159 สัญญณไม่มี
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ธุระการ
ผู้แจ้ง : พยอม รังวรรณา
วันที่แจ้ง : 09 กุมภาพันธ์ 2554 : 16:03:35 PM
วันที่แก้ไข : 14 กุมภาพันธ์ 2554 : 08:34:43 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ปริญญา
160 ขอเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ภายใน 1 เลขหมาย
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานประกันคุณภาพ
ผู้แจ้ง : นางสาวสุจิตรา จุ้ยวอน
วันที่แจ้ง : 28 กุมภาพันธ์ 2554 : 11:52:02 AM
วันที่แก้ไข : 06 มีนาคม 2554 : 11:44:01 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
161 เครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานช้า
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : ดร.แขก มูลเดช
วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2554 : 14:28:55 PM
วันที่แก้ไข : 07 มีนาคม 2554 : 14:33:12 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
162 เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตเครื่องสำนักงาน
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองพัฒนานักศึกษา

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ งานบริการ
ผู้แจ้ง : พรชัย วัดเย็น
วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2554 : 14:32:04 PM
วันที่แก้ไข : 07 มีนาคม 2554 : 14:33:42 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
163 เครื่องคอมพิวเอร์ใช้งานไม่ได้ ช้า
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองพัฒนานักศึกษา

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : สังคม พาเวียง
วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2554 : 14:33:01 PM
วันที่แก้ไข : 18 เมษายน 2554 : 09:59:48 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
164 ติดตั้งสายโทรศัพท์ภายใน
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ งานสารสนเทศ
ผู้แจ้ง : ขวัญชัย แก่นไทย
วันที่แจ้ง : 23 มีนาคม 2554 : 11:49:59 AM
วันที่แก้ไข : 03 พฤษภาคม 2554 : 13:58:11 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
165 ขอเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ พร้อมจุดใช้งานอินเตอร์เน็ท จำนวน 3 จุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานสภามหาวิทยาลัย
ผู้แจ้ง : งานสภามหาวิทยาลัย
วันที่แจ้ง : 18 เมษายน 2554 : 10:03:00 AM
วันที่แก้ไข : 03 พฤษภาคม 2554 : 15:35:30 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
166 ขอเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ และจุดใช้งานอินเตอร์เน็ท จำนวน 1 จุด ห้องพัก รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ชั้น1
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ 7
ผู้แจ้ง : 7
วันที่แจ้ง : 18 เมษายน 2554 : 10:06:00 AM
วันที่แก้ไข : 03 พฤษภาคม 2554 : 15:36:37 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
167 ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณอินเตอร์เน็ทไร้สายที่ห้องพักฝ่ายยานพาหนะ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ฝ่ายยานพาหนะ
ผู้แจ้ง : ฝ่ายยานพาหนะ
วันที่แจ้ง : 18 เมษายน 2554 : 10:13:43 AM
วันที่แก้ไข : 03 พฤษภาคม 2554 : 15:36:58 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
168 ขอย้ายเลขหมายภายในจากเดิม อาคาร3 มาที่อาคาร 9 พร้อมติดตั้งระบบLan
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานคณบดีคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ สาขาวิชาภาษาไทย
ผู้แจ้ง : อ. กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2554 : 15:42:13 PM
วันที่แก้ไข : 25 พฤษภาคม 2554 : 09:19:15 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
169 ขอพ่วงโทรศัพท์เลขหมาย 1118 ที่สำนักงานเลขานุการ ชั้นm
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานเลขานุการ
ผู้แจ้ง : นางสมปอง อาจศิริ
วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2554 : 15:46:58 PM
วันที่แก้ไข : 17 มิถุนายน 2554 : 15:09:04 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
170 พวงเบอร์โทรศัพท์ภายใน
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ วิทยาการจัดการ
ผู้แจ้ง : วิทยาการจัดการ
วันที่แจ้ง : 18 พฤษภาคม 2554 : 11:24:04 AM
วันที่แก้ไข : 18 พฤษภาคม 2554 : 11:25:12 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
171 ขอเปิดเบอร์โทรศัพท์ # 1203 ใช้งาน
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ วิทยาการจัดการ
ผู้แจ้ง : วิทยาการจัดการ
วันที่แจ้ง : 18 พฤษภาคม 2554 : 11:28:36 AM
วันที่แก้ไข : 02 ตุลาคม 2554 : 10:27:35 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
172 พวงเบอร์โทรศัพท์ภายในเพิ่มเติม
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ วิทยาการจัดการ
ผู้แจ้ง : วิทยาการจัดการ
วันที่แจ้ง : 18 พฤษภาคม 2554 : 11:31:24 AM
วันที่แก้ไข : 25 พฤษภาคม 2554 : 09:18:28 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
173 Fax ไม่มีสัญญาณ
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ วิทยาการจัดการ
ผู้แจ้ง : นางสาวรัชนีพร ลีกีรติกุล
วันที่แจ้ง : 24 พฤษภาคม 2554 : 12:13:40 PM
วันที่แก้ไข : 25 พฤษภาคม 2554 : 09:16:31 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
174 โทรศัพท์มีสัญญาณรบกวนเวลาโทร
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ วิทยาการจัดการ
ผู้แจ้ง : วิทยาการจัดการ
วันที่แจ้ง : 27 พฤษภาคม 2554 : 14:12:35 PM
วันที่แก้ไข : 27 พฤษภาคม 2554 : 15:35:31 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
175 1. ขอเปิดใช้เบอร์โทรศัพท์ไปศุนย์เด็กเล็กใหม่ 2 เบอร์ 2. พวงโทรศัพย์ภายใน
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ศูนย์เด็กเล็ก
ผู้แจ้ง : ศูนย์เด็กเล็ก
วันที่แจ้ง : 30 พฤษภาคม 2554 : 08:47:57 AM
วันที่แก้ไข : 31 พฤษภาคม 2554 : 08:26:27 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
176 1. ย้ายสายโทรศัพท์ 2. ย้ายสาย LAN
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้แจ้ง : นางกุหลาบ ชาติชะนะ
วันที่แจ้ง : 31 พฤษภาคม 2554 : 14:45:46 PM
วันที่แก้ไข : 31 พฤษภาคม 2554 : 16:35:15 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
177 เดินสาย LAN และย้ายสายโทรศัพท์จากชั้น 1 มาชั้น 3
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ หลักสูตรเกษตรศาสตร์
ผู้แจ้ง : นางสาวนุชจรี ทัดเศษ
วันที่แจ้ง : 31 พฤษภาคม 2554 : 16:14:15 PM
วันที่แก้ไข : 31 พฤษภาคม 2554 : 16:34:26 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
178 อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักศิลปะ
สถานที่ นาฏศิลป์
ผู้แจ้ง : นาฏศิลป์
วันที่แจ้ง : 02 มิถุนายน 2554 : 13:21:56 PM
วันที่แก้ไข : 03 มิถุนายน 2554 : 08:27:29 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
179 ขอเพิ่มจุดเชื่อมต่อเบอร์โทร 2504
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ งานสารสนเทศ
ผู้แจ้ง : ขวัญชัย แก่นไทย
วันที่แจ้ง : 03 มิถุนายน 2554 : 14:54:35 PM
วันที่แก้ไข : 11 มิถุนายน 2554 : 11:16:46 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
180 ต้องการย้ายโทรศัพท์ภายในเบอร์ 3206 ไปหน้าเคาเตอร์
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ ศูนย์การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
ผู้แจ้ง : ปารวี ร้อยกรอง
วันที่แจ้ง : 03 มิถุนายน 2554 : 16:38:18 PM
วันที่แก้ไข : 11 มิถุนายน 2554 : 11:16:37 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
181 ย้ายโทรศัพย์เบอร์ 3206 และพ่วงโทรศัพย์
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานทะเบียน
ผู้แจ้ง : เบียร
วันที่แจ้ง : 11 มิถุนายน 2554 : 11:16:08 AM
วันที่แก้ไข : 15 มิถุนายน 2554 : 08:11:02 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
182 พวงโทรศัพท์เบอร์ 1109
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ เลขาหน้าห้องอธิการบดี
ผู้แจ้ง : เลขาอธิการบดี
วันที่แจ้ง : 15 มิถุนายน 2554 : 13:56:06 PM
วันที่แก้ไข : 16 มิถุนายน 2554 : 08:39:46 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
183 ขอเบอร์โทรศัพท์ใหม่ 1 เบอร์
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ วิทยาศาศตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้แจ้ง : วิทยาศาศตร์สิ่งแวดล้อม
วันที่แจ้ง : 15 มิถุนายน 2554 : 14:01:13 PM
วันที่แก้ไข : 16 มิถุนายน 2554 : 08:39:28 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
184 ขอเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ภายใน 1 เบอร์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ รัฐศาสตร์
ผู้แจ้ง : อ.อนิรุต บุญพิมพ์
วันที่แจ้ง : 16 มิถุนายน 2554 : 15:10:35 PM
วันที่แก้ไข : 17 มิถุนายน 2554 : 08:58:18 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
185 ย้ายและพ่วงเบอร์โทรศพท์ เบอร์ 1127 1125 และเดินสายแลนเพิ่มจำนวน 3 จุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ การเงิน
ผู้แจ้ง : งานการเงิน
วันที่แจ้ง : 14 กรกฎาคม 2554 : 10:39:24 AM
วันที่แก้ไข : 21 กรกฎาคม 2554 : 08:26:21 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
186 เดินระบบอินเตอร์เน็ต จำนวน 4 จุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : ครุศาสตร์
วันที่แจ้ง : 14 กรกฎาคม 2554 : 10:42:19 AM
วันที่แก้ไข : 21 กรกฎาคม 2554 : 08:27:01 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
187 ย้ายโทรศัพท์ เบอร์ 2621 และย้ายระบบอินเตอร์เน็ตเนื่องจากเปลี่ยนที่ตั้งเคาเตอร์ใหม่
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ โรงแรมช่ออินทนิล
ผู้แจ้ง : งานโรงแรม
วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2554 : 12:54:58 PM
วันที่แก้ไข : 22 กรกฎาคม 2554 : 14:05:11 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
188 พวงโทรศัพท์ เบอร์ 2504
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ส่งเสริม
ผู้แจ้ง : บอม
วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2554 : 13:15:17 PM
วันที่แก้ไข : 23 กรกฎาคม 2554 : 10:58:43 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
189 ไม่มีสัญญาณ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ ชีวะวิทยา
ผู้แจ้ง : รศ.ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ
วันที่แจ้ง : 25 กรกฎาคม 2554 : 10:51:57 AM
วันที่แก้ไข : 25 กรกฎาคม 2554 : 14:18:12 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
190 โทรศัพท์เบอร์ 5402 ไม่มีสัญญาณ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ คณะบดีมนุษย์ศาสตร์
ผู้แจ้ง : คณะมนุษย์
วันที่แจ้ง : 09 สิงหาคม 2554 : 08:37:33 AM
วันที่แก้ไข : 10 สิงหาคม 2554 : 11:16:32 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
191 เล่นอินเตอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : ครุศาสตร์
วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2554 : 13:02:59 PM
วันที่แก้ไข : 09 สิงหาคม 2554 : 08:37:58 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
192 ติดตั้งรางสายโทรศัพท์และเก็บสายโทรศัพท์
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ ชีวะวิทยา
ผู้แจ้ง : รศ.ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ
วันที่แจ้ง : 04 สิงหาคม 2554 : 09:44:32 AM
วันที่แก้ไข : 06 สิงหาคม 2554 : 13:03:12 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
193 พวงสายโทรศัพท์เบอร์ 1141
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองกลาง

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ งานการเงิน
ผู้แจ้ง : งานการเงิน
วันที่แจ้ง : 04 สิงหาคม 2554 : 09:46:38 AM
วันที่แก้ไข : 04 สิงหาคม 2554 : 16:27:20 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
194 โทรศัพท์โทรออกได้แต่โทรเข้าไม่ได้
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้แจ้ง : รเกษตร
วันที่แจ้ง : 04 สิงหาคม 2554 : 09:49:46 AM
วันที่แก้ไข : 04 สิงหาคม 2554 : 12:00:54 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
195 โทรศัพท์มีเสียงรับกวน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ 7
ผู้แจ้ง : วิจัย
วันที่แจ้ง : 04 สิงหาคม 2554 : 09:52:31 AM
วันที่แก้ไข : 04 สิงหาคม 2554 : 12:00:05 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
196 พวงโทรศัพท์เบอร์ 1127เพิ่มอีก 1 จุด
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองกลาง

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ งานการเงิน
ผู้แจ้ง : การเงิน
วันที่แจ้ง : 09 สิงหาคม 2554 : 08:39:49 AM
วันที่แก้ไข : 09 สิงหาคม 2554 : 13:13:13 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
197 ขอเบอร์โทรภายใน 1 เบอร์ และเบอร์ Fax 1 เบอร์
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ สหกิจ
ผู้แจ้ง : สหกิจ
วันที่แจ้ง : 09 สิงหาคม 2554 : 13:17:24 PM
วันที่แก้ไข : 10 สิงหาคม 2554 : 11:17:00 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
198 สลับหมายเลขโทรศัพท์
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ สารสนเทศ
ผู้แจ้ง : ขวัญชัย แก่นไทย
วันที่แจ้ง : 11 สิงหาคม 2554 : 10:15:33 AM
วันที่แก้ไข : 15 สิงหาคม 2554 : 11:23:18 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
199 พวงโทรศัพท์เบอร์ 1118 อีก 1 จุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ เลขา
ผู้แจ้ง : เลขา
วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2554 : 13:50:56 PM
วันที่แก้ไข : 23 สิงหาคม 2554 : 14:46:17 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
200 พวงโทรศัพท์เบอร์ 1140เพิ่ม 1 จุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ สภามหาวิทยาลัย
ผู้แจ้ง : งานสภามหาวิทยาลัย
วันที่แจ้ง : 26 สิงหาคม 2554 : 09:08:58 AM
วันที่แก้ไข : 26 สิงหาคม 2554 : 12:04:04 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
201 โทรศัพท์เบอร์2306 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : ครุศาสตร์
วันที่แจ้ง : 26 สิงหาคม 2554 : 09:10:41 AM
วันที่แก้ไข : 26 สิงหาคม 2554 : 12:03:46 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
202 มีสัญญาณรบกวน
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองกลาง

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ เคาว์เตอร์ โรงแรมช่ออินทนิล
ผู้แจ้ง : โรงแรม
วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2554 : 14:39:04 PM
วันที่แก้ไข : 31 สิงหาคม 2554 : 16:20:54 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
203 ขอเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ภายใน 1 เบอร์
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ ประชาสัมพันธ์
ผู้แจ้ง : การจัดการ
วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2554 : 14:41:43 PM
วันที่แก้ไข : 31 สิงหาคม 2554 : 16:20:39 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
204 ภาษาจีนย้ายห้องพักครูใหม่ขึ้นไปชั้น 4 LC จึงอยากขอเบอร์โทรศัพท์ใหม่ 1 เบอร์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ ภาษาจีน
ผู้แจ้ง : ภาษาต่างประเทศ
วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2554 : 14:45:01 PM
วันที่แก้ไข : 07 กันยายน 2554 : 14:54:54 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
205 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ทรัพย์สิน
ผู้แจ้ง : งานสวัสดิการและทรัพย์สิน
วันที่แจ้ง : 08 กันยายน 2554 : 11:10:07 AM
วันที่แก้ไข : 09 กันยายน 2554 : 15:40:29 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
206 กล้องวลจรปิดกล้อง 2 ประตู 1 ไม่มีภาพ
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองกลาง

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ ยามประตู 1
ผู้แจ้ง : ยาม
วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2554 : 15:40:17 PM
วันที่แก้ไข : 09 กันยายน 2554 : 16:21:05 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
207 ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานคณบดีคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ รปศ.
ผู้แจ้ง : รปศ.
วันที่แจ้ง : 11 กันยายน 2554 : 09:24:00 AM
วันที่แก้ไข : 12 กันยายน 2554 : 08:55:15 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
208 ย้ายโทรศัพท์ภายใน และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเนื่องจาก จัดห้องทำงานใหม่
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองการเจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : กจ.
วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2554 : 10:13:54 AM
วันที่แก้ไข : 19 กันยายน 2554 : 13:07:50 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
209 ขอเพิ่มสายอินเตอร์เน็ตเพิ่ม 2 จุด
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองกลาง

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม(ฝ่ายอาคาร)
ผู้แจ้ง : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม(ฝ่ายอาคาร)
วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2554 : 10:22:35 AM
วันที่แก้ไข : 19 กันยายน 2554 : 13:07:29 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
210 ไม่มีสัญญาณ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ รปศ.
ผู้แจ้ง : รปศ.
วันที่แจ้ง : 19 กันยายน 2554 : 13:10:17 PM
วันที่แก้ไข : 19 กันยายน 2554 : 15:00:11 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
211 อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองกลาง

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ ประชาสัมพันธ์
ผู้แจ้ง : ประชาสัมพันธ์
วันที่แจ้ง : 19 กันยายน 2554 : 13:12:23 PM
วันที่แก้ไข : 19 กันยายน 2554 : 14:59:57 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
212 โทรออกไม่ได้
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองพัฒนานักศึกษา

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 19 กันยายน 2554 : 13:15:09 PM
วันที่แก้ไข : 26 ตุลาคม 2554 : 08:11:18 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
213 เบอร์โทรศัพท์เบอร์ 5402 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ คณะมนุษยศาสตร์
ผู้แจ้ง : มนุษยศาสตร์
วันที่แจ้ง : 29 กันยายน 2554 : 08:50:31 AM
วันที่แก้ไข : 29 กันยายน 2554 : 16:38:50 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
214 โทรศัพท์เบอร์ 5401 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานคณบดีคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ คณะมนุษยศาสตร์
ผู้แจ้ง : สำนักงานมนุษยศาสตร์
วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2554 : 08:26:13 AM
วันที่แก้ไข : 02 ตุลาคม 2554 : 10:26:17 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
215 โทรศัพท์รัับแล้วตัด
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ คณะเกษตร
ผู้แจ้ง : ห้องประกัน
วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2554 : 08:30:41 AM
วันที่แก้ไข : 02 ตุลาคม 2554 : 10:26:03 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
216 โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : สำนักงานคณะครุศาสตร์
วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2554 : 10:25:49 AM
วันที่แก้ไข : 03 ตุลาคม 2554 : 12:28:06 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
217 เล่นเน็ตไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ ศิลปะ
ผู้แจ้ง : ศิลปะ
วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2554 : 08:49:59 AM
วันที่แก้ไข : 05 ตุลาคม 2554 : 11:53:10 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
218 ขอเบอร์โทรศัพท์ใหม่ 2 เบอร์
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองการเจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : กจ.
วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2554 : 08:53:01 AM
วันที่แก้ไข : 05 ตุลาคม 2554 : 15:58:16 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
219 ย้ายสายแลน และสายโทรศัพท์
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ งานวิจัย
ผู้แจ้ง : งานวิจัย
วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2554 : 08:57:27 AM
วันที่แก้ไข : 05 ตุลาคม 2554 : 15:59:06 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
220 ขอเบอร์ติดตังโทรศัพท์ใหม่จำนวน 1 เบอร์
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ จิตวิทยา
ผู้แจ้ง : จิตวิทยา
วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2554 : 09:02:21 AM
วันที่แก้ไข : 06 ตุลาคม 2554 : 12:11:50 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
221 ขอเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ 1 เบอร์
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานประชุมและพิธีการ
ผู้แจ้ง : งานประชุมและพิธีการ
วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2554 : 09:06:10 AM
วันที่แก้ไข : 06 ตุลาคม 2554 : 12:13:10 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
222 ขอเบอร์โทรศัพท์เพิ่ม 1 เบอร์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้แจ้ง : รัฐประศาสนศาสตร์
วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2554 : 09:08:41 AM
วันที่แก้ไข : 06 ตุลาคม 2554 : 12:11:01 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
223 ขอเบอร์เพิ่ม 1 เบอร์
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองกลาง

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม(ฝ่ายอาคาร)
ผู้แจ้ง : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม(ฝ่ายอาคาร)
วันที่แจ้ง : 05 ตุลาคม 2554 : 15:53:44 PM
วันที่แก้ไข : 06 ตุลาคม 2554 : 08:20:39 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
224 ต่อระบบอินเตอร์เน็ต 2 จุด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สารสนเทศศาสตร์
ผู้แจ้ง : ผศ.อาภาภรณ์ วรรณา
วันที่แจ้ง : 06 ตุลาคม 2554 : 14:55:54 PM
วันที่แก้ไข : 12 ตุลาคม 2554 : 09:23:19 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
225 เล่นอินเตอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานคณบดีคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ ภาควิชานิติศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ปริศนา แก่นโท
วันที่แจ้ง : 12 ตุลาคม 2554 : 09:22:15 AM
วันที่แก้ไข : 13 ตุลาคม 2554 : 13:07:39 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
226 ขอเพิ่มเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่ 1 เบอร์ และเพิ่มระบบอินเตอร์เน็ต พร้อมเก็บสายระบบอินเตอร์เน็ตห้องใหม่
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้แจ้ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่แจ้ง : 18 ตุลาคม 2554 : 08:55:12 AM
วันที่แก้ไข : 18 ตุลาคม 2554 : 15:40:27 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
227 เพิ่มระบบอินเตอร์เน็ต 1 จุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานฝังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
ผู้แจ้ง : งานฝังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
วันที่แจ้ง : 18 ตุลาคม 2554 : 09:04:47 AM
วันที่แก้ไข : 18 ตุลาคม 2554 : 15:39:28 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
228 ย้ายเบอร์โทรศัพท์ห้องคณะบดี และรองคณะบดีทั้ง 3 ฝ่าย
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ คณะเกษตร
ผู้แจ้ง : คณะเกษตร
วันที่แจ้ง : 18 ตุลาคม 2554 : 15:44:33 PM
วันที่แก้ไข : 19 ตุลาคม 2554 : 13:37:16 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
229 ย้ายโทรศัพท์ห้องคณะบดี และห้องธุรการ
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ คณะเกษตร
ผู้แจ้ง : คณะเกษตร
วันที่แจ้ง : 20 ตุลาคม 2554 : 14:10:19 PM
วันที่แก้ไข : 21 ตุลาคม 2554 : 15:52:54 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
230 พวงเบอร์โทรศัพท์จำนวน 1 จุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานพัสดุ
ผู้แจ้ง : งานพัสดุ
วันที่แจ้ง : 21 ตุลาคม 2554 : 15:52:42 PM
วันที่แก้ไข : 21 ตุลาคม 2554 : 15:57:23 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
231 ขอติดตังโทรศัพท์ภายในใหม่ จำนวน 1 เลขหมาย
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : ผศ.ดำรัสวิทย์ ประทุมมาศ
วันที่แจ้ง : 25 ตุลาคม 2554 : 14:24:40 PM
วันที่แก้ไข : 26 ตุลาคม 2554 : 16:08:07 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
232 เก็บสายอินเตอร์เน็ตและสายโทรศัพท์เนื่องจากย้ายโต๊ะทำงานใหม่
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ 7
ผู้แจ้ง : 7
วันที่แจ้ง : 25 ตุลาคม 2554 : 14:26:37 PM
วันที่แก้ไข : 26 ตุลาคม 2554 : 16:08:14 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
233 อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สิ่งแวดล้อม
ผู้แจ้ง : สิ่งแวดล้อม
วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2554 : 14:51:27 PM
วันที่แก้ไข : 02 พฤศจิกายน 2554 : 09:44:56 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
234 โทรศัพท์ ติด ๆ ดับ ๆ และมีสัญญาณรบกวน
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองพัฒนานักศึกษา

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2554 : 14:56:40 PM
วันที่แก้ไข : 02 พฤศจิกายน 2554 : 10:58:30 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
235 ขอเพิ่มระบบอินเตอร์เน็ตห้องจัดรายการ จำนวน 1 จุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ประชาสัมพันธ์
ผู้แจ้ง : ประชาสัมพันธ์
วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2554 : 14:58:34 PM
วันที่แก้ไข : 02 พฤศจิกายน 2554 : 09:45:09 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
236 โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานคณบดีคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้แจ้ง : รัฐประศาสนศาสตร์
วันที่แจ้ง : 02 พฤศจิกายน 2554 : 09:47:31 AM
วันที่แก้ไข : 02 พฤศจิกายน 2554 : 10:57:06 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
237 cpu เปิดได้ทำงาน แต่หน้าจอไม่แสดงผล
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ผู้แจ้ง : อาจารย์เจษฎาภรณ์ สายถิ่น
วันที่แจ้ง : 02 พฤศจิกายน 2554 : 13:28:56 PM
วันที่แก้ไข : 09 พฤศจิกายน 2554 : 08:32:35 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
238 อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ ภาควิชาก่อสร้าง
ผู้แจ้ง : ก่อสร้าง
วันที่แจ้ง : 03 พฤศจิกายน 2554 : 14:53:08 PM
วันที่แก้ไข : 06 พฤศจิกายน 2554 : 14:47:36 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
239 ย้ายสายอินเตอร์เน็ตและสายโทรศัพท์ไปห้องแนะแนวใหม่
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานแนะแนว
ผู้แจ้ง : งานแนะแนว
วันที่แจ้ง : 03 พฤศจิกายน 2554 : 15:00:48 PM
วันที่แก้ไข : 14 พฤศจิกายน 2554 : 08:34:01 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
240 คอมพิวเตอร์เปิดใช้งนไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ ชีววิทยา
ผู้แจ้ง : รศ.ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ
วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2554 : 14:47:19 PM
วันที่แก้ไข : 06 พฤศจิกายน 2554 : 15:27:06 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
241 ขอเพิ่มสายอินเตอร์เน็ต 1 จุด
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ปฐมวัย
ผู้แจ้ง : ศุนย์ เด็กเล็ก
วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2554 : 08:39:05 AM
วันที่แก้ไข : 14 พฤศจิกายน 2554 : 08:36:16 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
242 โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานคณบดีคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ ห้องประชุมคณะมนุษย์ศาสตร์
ผู้แจ้ง : รปศ
วันที่แจ้ง : 14 พฤศจิกายน 2554 : 08:37:04 AM
วันที่แก้ไข : 14 พฤศจิกายน 2554 : 14:53:52 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
243 ย้ายห้องพักคณาจารย์ไปอยู่ห้อง 1221 โดยให้ย้ายโทรศัพท์เบอร์ 2205 ไปอยู่ที่ห้อง 1221 ตาม
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : ครุศาสตร์
วันที่แจ้ง : 14 พฤศจิกายน 2554 : 08:48:24 AM
วันที่แก้ไข : 19 พฤศจิกายน 2554 : 09:50:31 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
244 อินเตอร์เน็ตเล่มไม่ได้
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานคณบดีคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ สำนักงานคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้แจ้ง : สำนักงานคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่แจ้ง : 24 พฤศจิกายน 2554 : 12:09:02 PM
วันที่แก้ไข : 28 พฤศจิกายน 2554 : 16:15:33 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
245 อินเตอรต์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานคณบดีคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ รป.ม.
ผู้แจ้ง : รป.ม.
วันที่แจ้ง : 27 พฤศจิกายน 2554 : 14:39:16 PM
วันที่แก้ไข : 28 พฤศจิกายน 2554 : 16:16:48 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
246 อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานคณบดีคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ รปศ.
ผู้แจ้ง : รปศ.
วันที่แจ้ง : 01 ธันวาคม 2554 : 15:13:19 PM
วันที่แก้ไข : 02 ธันวาคม 2554 : 15:02:00 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
247 ขอติดตั้งเบอร์โทรศัพท์ใหม่จำนวน 2 เลขหมายประกอบด้วยเบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์ภายนอกพร้อมเบอร์ Fax
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ คลีนิคเทคโนโลยี
ผู้แจ้ง : อาจารย์สมเดช ศิริโสภณ
วันที่แจ้ง : 08 ธันวาคม 2554 : 09:10:39 AM
วันที่แก้ไข : 08 ธันวาคม 2554 : 14:47:10 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
248 อินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สิ่งแวดล้อม
ผู้แจ้ง : ห้องพัก อาจารย์สิ่งแวดล้อม
วันที่แจ้ง : 09 ธันวาคม 2554 : 09:56:19 AM
วันที่แก้ไข : 09 ธันวาคม 2554 : 10:48:37 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
249 ตรวจอาการเสียของคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ ภาควิชาพัฒนาชุมชน
ผู้แจ้ง : ภาควิชาพัฒนาชุมชน
วันที่แจ้ง : 09 ธันวาคม 2554 : 10:09:37 AM
วันที่แก้ไข : 09 ธันวาคม 2554 : 10:49:06 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
250 ขอพวงจุดโทรศัพท์เบอร์ 2204 เพิ่มอีก 1 จุด
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : สำนักงานคณะครุศาสตร์
วันที่แจ้ง : 15 ธันวาคม 2554 : 15:04:15 PM
วันที่แก้ไข : 15 ธันวาคม 2554 : 16:42:28 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
251 โปรแกรม google drive ค้าง
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ พลศึกษาและสุขศึกษา
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.วัฒนา มหาราช
วันที่แจ้ง : 21 ก.ค. 2564
วันที่แก้ไข :

กำลังดำเนินการ

252 เปิดภาพงานวิจัยจากกล้องดิจิตอลไม่ได้ ลงโปรแกรมสแกนไวรัสใหม่ พร้อมสแกนไวรัส
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ วิทยาการจัดการ
ผู้แจ้ง : อ.เพ็ญจันทร์
วันที่แจ้ง : 16 ธันวาคม 2554 : 15:50:17 PM
วันที่แก้ไข : 16 ธันวาคม 2554 : 16:48:52 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
253 อินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะมนุษย์ศาสตร์
ผู้แจ้ง : สำนักงานคณะมนุษย์ศาสตร์
วันที่แจ้ง : 21 ธันวาคม 2554 : 16:36:02 PM
วันที่แก้ไข : 21 ธันวาคม 2554 : 16:54:25 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
254 โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองพัฒนทนักศึกษา
ผู้แจ้ง : กองพัฒนทนักศึกษา
วันที่แจ้ง : 28 ธันวาคม 2554 : 10:24:44 AM
วันที่แก้ไข : 29 ธันวาคม 2554 : 13:40:12 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
255 อินเตอร์เน็ตห้องเพราะเชื้อใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ ชีววิทยา
ผู้แจ้ง : รศ.ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ
วันที่แจ้ง : 05 มกราคม 2555 : 15:23:29 PM
วันที่แก้ไข : 05 มกราคม 2555 : 15:50:47 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
256 อินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สำนักงาน สำนักศิลปวัฒนธรรม
ผู้แจ้ง : -
วันที่แจ้ง : 06 มกราคม 2555 : 14:41:09 PM
วันที่แก้ไข : 09 มกราคม 2555 : 13:14:32 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
257 อินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สำนักงาน สำนักศิลปวัฒนธรรม
ผู้แจ้ง : -
วันที่แจ้ง : 06 มกราคม 2555 : 14:41:38 PM
วันที่แก้ไข : 15 มกราคม 2555 : 15:16:55 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
258 สาย LAN ขาด ทำให้ใช่อินเตอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้แจ้ง : นายมานะ อินพรมมี
วันที่แจ้ง : 13 มกราคม 2555 : 15:40:33 PM
วันที่แก้ไข : 15 มกราคม 2555 : 15:14:55 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
259 อินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองกลาง

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ หอ7
ผู้แจ้ง : หอ 7
วันที่แจ้ง : 15 มกราคม 2555 : 15:15:15 PM
วันที่แก้ไข : 16 มกราคม 2555 : 13:36:51 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
260 ต่อพวงโทรศัพท์เพิ่มอีก 1 จุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานสวัสดิการและทรัพย์สิน
ผู้แจ้ง : งานสวัสดิการและทรัพย์สิน
วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2555 : 13:36:40 PM
วันที่แก้ไข : 17 มกราคม 2555 : 08:59:40 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
261 เดินสาร Lan เใหม่
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานสวัสดิการและทรัพย์สิน
ผู้แจ้ง : งานสวัสดิการและทรัพย์สิน
วันที่แจ้ง : 19 มกราคม 2555 : 08:41:23 AM
วันที่แก้ไข : 19 มกราคม 2555 : 12:35:58 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
262 ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถใช้งานได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ โรงซ่อม งานกายภาพฯ
ผู้แจ้ง : นายสมพร เหมือนพิมทอง
วันที่แจ้ง : 20 มกราคม 2555 : 10:32:41 AM
วันที่แก้ไข : 25 มกราคม 2555 : 09:05:39 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
263 ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ พัฒนาสังคม
ผู้แจ้ง : พัฒนาสังคม
วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2555 : 09:13:12 AM
วันที่แก้ไข : 31 มกราคม 2555 : 12:50:17 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
264 เดินระบบอินเตอร์เน็ตเข้าห้องพักโรงอาหาร และพวงโทรศัพท์ห้องรัปทานอาหารครูอาจารไปห้องพักติดกัน
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ประชาสัมพันธ์
ผู้แจ้ง : ดร.สำราญ
วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2555 : 11:18:49 AM
วันที่แก้ไข : 01 กุมภาพันธ์ 2555 : 15:22:21 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
265 โทรศัพท์เบอร์ 4505 ไม่มีสัญญาณ
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองกลาง

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ ฝ่ายซ่อมบำรุง
ผู้แจ้ง : ฝ่ายซ่อมบำรุง
วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2555 : 11:23:22 AM
วันที่แก้ไข : 02 กุมภาพันธ์ 2555 : 08:59:35 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
266 เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ รัฐศาสตร์
ผู้แจ้ง : อ.วุฒพงษ์
วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2555 : 09:29:01 AM
วันที่แก้ไข : 02 กุมภาพันธ์ 2555 : 16:43:02 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
267 กล้องวงจรปิดดับใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองกลาง

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ ป้อมยาม
ผู้แจ้ง : ป้อมยาม
วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2555 : 09:30:16 AM
วันที่แก้ไข : 03 กุมภาพันธ์ 2555 : 10:42:19 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
268 ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ และระบบโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานคณบดีคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ ภาควิชาศิลปะ
ผู้แจ้ง : ภาควิชาศิลปะ
วันที่แจ้ง : 06 กุมภาพันธ์ 2555 : 13:30:24 PM
วันที่แก้ไข : 07 กุมภาพันธ์ 2555 : 11:24:16 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
269 เดินสาย LAN
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองพัฒนานักศึกษา

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 06 กุมภาพันธ์ 2555 : 13:30:51 PM
วันที่แก้ไข : 07 กุมภาพันธ์ 2555 : 11:30:52 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
270 โทรศัพท์เบอร์ 5402 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานคณบดีคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ สำนักงาน มนุษยศาสตร์
ผู้แจ้ง : สำนักงาน มนุษยศาสตร์
วันที่แจ้ง : 07 กุมภาพันธ์ 2555 : 11:28:02 AM
วันที่แก้ไข : 08 กุมภาพันธ์ 2555 : 09:13:17 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
271 เดินสายโทรศัพท์ภายใน จากชั้น ที่ 1 ขึ้นไปชั้นที่ 2
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ วิคอม
ผู้แจ้ง : วิทคอม
วันที่แจ้ง : 08 กุมภาพันธ์ 2555 : 09:16:53 AM
วันที่แก้ไข : 09 กุมภาพันธ์ 2555 : 09:23:16 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
272 โทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองกลาง

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ ฝ่านยานพาหนะ
ผู้แจ้ง : ฝ่ายยาน
วันที่แจ้ง : 09 กุมภาพันธ์ 2555 : 09:25:56 AM
วันที่แก้ไข : 10 กุมภาพันธ์ 2555 : 08:43:05 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
273 โทรศัพท์เบอร์ 1999 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ประชาสัมพันธ์
ผู้แจ้ง : ประชาสัมพันธ์
วันที่แจ้ง : 09 กุมภาพันธ์ 2555 : 09:28:20 AM
วันที่แก้ไข : 10 กุมภาพันธ์ 2555 : 10:58:32 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
274 ขอเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มอีกจำนวน 4 เบอร์เพื่อใช้ประสานงานภายนอกกองพัฒนานักศึกษา
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 10 กุมภาพันธ์ 2555 : 10:41:16 AM
วันที่แก้ไข : 13 กุมภาพันธ์ 2555 : 09:27:44 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
275 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช่งานไม่ได้บ้างอย่าง เช่น Keyboard Mouse และ เครือง Scanner
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ ภาควิชาพัฒนาชุมชน
ผู้แจ้ง : ภาควิชาพัฒนาชุมชน
วันที่แจ้ง : 14 กุมภาพันธ์ 2555 : 15:16:37 PM
วันที่แก้ไข : 14 กุมภาพันธ์ 2555 : 16:29:12 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
276 ทำการย้ายหมายเลย 1505 ชั้นล่างปีกซ้ายของตึก ตัว Y ชั้น 1 พ่วงไป ชั้น 2 อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ทำการย้ายหมายเลย 1506 ชั้นบนปีกซ้ายของตึกตัว Y ไปติดตั้งที่ ชั้น 3 อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์
ผู้แจ้ง : รศ.ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ
วันที่แจ้ง : 20 กุมภาพันธ์ 2555 : 13:01:53 PM
วันที่แก้ไข : 21 กุมภาพันธ์ 2555 : 15:29:02 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
277 โทรศัพท์ภายในใช่ไม่ได้ เบอร์ 1918
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ 7
ผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนา
วันที่แจ้ง : 21 กุมภาพันธ์ 2555 : 15:41:56 PM
วันที่แก้ไข : 21 กุมภาพันธ์ 2555 : 16:09:43 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
278 เบอร์โทรศัพท์ห้อง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ใช่ไม่ได้
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองพัฒนานักศึกษา

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 21 กุมภาพันธ์ 2555 : 15:46:28 PM
วันที่แก้ไข : 23 กุมภาพันธ์ 2555 : 12:38:44 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
279 ทำการต่อสาย LAN
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้แจ้ง : อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร
วันที่แจ้ง : 24 กุมภาพันธ์ 2555 : 10:17:11 AM
วันที่แก้ไข : 27 กุมภาพันธ์ 2555 : 16:26:03 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
280 ลงโปรแกรม โน๊ตบุ๊คใหม่
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้แจ้ง : อาจารย์ปิยพงศ์ บางใบ
วันที่แจ้ง : 24 กุมภาพันธ์ 2555 : 10:21:42 AM
วันที่แก้ไข : 27 กุมภาพันธ์ 2555 : 16:26:42 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
281 เดินสายใหม่ ย้าย เบอร์โทรศัพท์ภายใน
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่  คณะวิทยาการจัดการ
ผู้แจ้ง : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่แจ้ง : 01 มีนาคม 2555 : 16:15:47 PM
วันที่แก้ไข : 02 มีนาคม 2555 : 14:45:03 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
282 สายโทรศัพท์ ขายและต่สายใหม่
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้แจ้ง : รัฐประศาสนศาสตร์
วันที่แจ้ง : 01 มีนาคม 2555 : 16:18:46 PM
วันที่แก้ไข : 02 มีนาคม 2555 : 14:45:16 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
283 1.ย้ายเปอร์โทรศัพท์ เบอร์ 3913 จากชั้น 1 ขึันไปชั้น 2 2.เดินสาย LAN ชั้น 2 ลงมาห้องถ่ายเอกสาร ชั้น 1
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ 3
ผู้แจ้ง : 3
วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2555 : 14:19:47 PM
วันที่แก้ไข : 06 มีนาคม 2555 : 09:23:25 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
284 โทรศัพท์ ไม่ติด
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองกลาง

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ ฝ่ายยานพาหนะ
ผู้แจ้ง : ฝ่ายยานพาหนะ
วันที่แจ้ง : 27 มีนาคม 2555 : 15:58:04 PM
วันที่แก้ไข : 02 เมษายน 2555 : 13:42:54 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
285 เน็ตเล่นไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ 6
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.สรรฤดี ดีปู่
วันที่แจ้ง : 27 มีนาคม 2555 : 16:03:00 PM
วันที่แก้ไข : 10 เมษายน 2555 : 14:17:20 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
286 เช็คระบบเครือข่าย และสายไฟเบอร์ออฟติค ซอยกลางบ้านพักอาจารย์ เนื่องจากระบบเครือข่ายใช้ไม่ได้ 0873154321
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองนโยบายและแผน
ผู้แจ้ง : อาจารย์วิศิษฐ์ จันทร์ตั้ง
วันที่แจ้ง : 03 เมษายน 2555 : 14:41:03 PM
วันที่แก้ไข : 17 เมษายน 2555 : 11:43:22 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
287 คอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติ
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ งานธุรการ
ผู้แจ้ง : รัตนา ชมมัย
วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2555 : 15:56:29 PM
วันที่แก้ไข : 17 เมษายน 2555 : 14:03:01 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
288 โทรศัพท์ภายในใช่การไม่ได้
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: หน่วยงาน5

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ ฝ่ายยานพาหนะ
ผู้แจ้ง : ฝ่ายยานพาหนะ
วันที่แจ้ง : 10 เมษายน 2555 : 14:21:41 PM
วันที่แก้ไข : 17 เมษายน 2555 : 11:43:40 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
289 ลงโปรแกรมวินโดว์ใหม่
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ งานธุรการ
ผู้แจ้ง : นางสาวภัทรวดี แถมศิริ
วันที่แจ้ง : 02 พฤษภาคม 2555 : 09:47:31 AM
วันที่แก้ไข : 02 พฤษภาคม 2555 : 09:48:51 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
290 เดินสายโทรศัพท์ภายในใหม่
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองกลาง

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ ป้อมยามทางออก ประตู2
ผู้แจ้ง : ป้อมยามทางออก ประตู2
วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2555 : 10:17:43 AM
วันที่แก้ไข : 03 พฤษภาคม 2555 : 16:08:28 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
291 เน็ตใช่การไม่ได้
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองพัฒนานักศึกษา

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ องค์การนักศึกษา
ผู้แจ้ง : องค์การนักศึกษา
วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2555 : 10:23:04 AM
วันที่แก้ไข : 04 พฤษภาคม 2555 : 13:31:37 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
292 ติดตั้งกล้องวงจรปิดประตูทางออกมหาวิทยาลัย ที่ 2
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองกลาง

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ ป้อมยามทางออก ประตู2
ผู้แจ้ง : ป้อมยามทางออก ประตู2
วันที่แจ้ง : 04 พฤษภาคม 2555 : 13:36:21 PM
วันที่แก้ไข : 05 พฤษภาคม 2555 : 17:02:18 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
293 เดินสายอินเตอร์เน็ตเข้าบ้านพักครู 1 จุด
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : ผศ.แขขวัญ สุนทรศาร
วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2555 : 11:50:02 AM
วันที่แก้ไข : 15 พฤษภาคม 2555 : 13:50:12 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
294 ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : สำนักงานคณะครุศาสตร์
วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2555 : 11:51:33 AM
วันที่แก้ไข : 18 พฤษภาคม 2555 : 14:50:54 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
295 โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ จิตรวิทยา
ผู้แจ้ง : ครุศาสตร์
วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2555 : 13:52:07 PM
วันที่แก้ไข : 18 พฤษภาคม 2555 : 14:49:29 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
296 โทรศัพท์ภายในเบอร์ 2717 ใช่ไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ รองบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แจ้ง : รองบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2555 : 13:54:13 PM
วันที่แก้ไข : 18 พฤษภาคม 2555 : 14:52:16 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
297 ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ ภาควิชาศิลปะ
ผู้แจ้ง : ภาควิชาศิลปะ
วันที่แจ้ง : 18 พฤษภาคม 2555 : 14:52:33 PM
วันที่แก้ไข : 24 พฤษภาคม 2555 : 09:43:45 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
298 อินเตอร์เน็ตใช่การไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะมนุษย์ศาสตร์
ผู้แจ้ง : สำนักงานคณะมนุษย์ศาสตร์
วันที่แจ้ง : 18 พฤษภาคม 2555 : 14:55:49 PM
วันที่แก้ไข : 25 พฤษภาคม 2555 : 09:05:24 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
299 โทรศัพท์โทรออกได้แต่เวลาโทรเข้าไม่มีเสียง..
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
ผู้แจ้ง : คณะวิทยาศาสตร์
วันที่แจ้ง : 29 พฤษภาคม 2555 : 08:57:24 AM
วันที่แก้ไข : 29 พฤษภาคม 2555 : 14:07:17 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
300 ติดตั้งอุปกรณืเครือข่าย Wireless
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองกลาง

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ ฝ่าย พยาบาล
ผู้แจ้ง : ฝ่าย พยาบาล
วันที่แจ้ง : 29 พฤษภาคม 2555 : 09:06:16 AM
วันที่แก้ไข : 29 พฤษภาคม 2555 : 14:07:58 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
301 เดินสายแลน ใหม่ขึ้นชั้น 3 ของอาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แจ้ง : รศ.ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ
วันที่แจ้ง : 05 มิถุนายน 2555 : 14:37:14 PM
วันที่แก้ไข : 06 มิถุนายน 2555 : 09:52:44 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
302 ติดตั้งกล้องวงจรปิดทางด้านประตู 2 (ทางออก)
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองกลาง

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ ป้อมยามทางออก
ผู้แจ้ง : ป้อมยาม
วันที่แจ้ง : 11 มิถุนายน 2555 : 11:55:01 AM
วันที่แก้ไข : 11 มิถุนายน 2555 : 15:47:11 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
303 ย้ายโทรศัพท์ เบอร์ 2806 จากชั้น 3 ลงมาชั้น 1พร้อมเดินสายระบบอินเตอร์เน็ต ย้ายโทรศัพท์เบอร์ 2809 จากชั้น 2 ไปชั้น 3
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ หอสมุด
ผู้แจ้ง : หอสมุด
วันที่แจ้ง : 11 มิถุนายน 2555 : 11:58:16 AM
วันที่แก้ไข : 11 มิถุนายน 2555 : 15:47:29 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
304 ย้ายสายโทรศัพท์ภายใน หมายเลข 1206
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้แจ้ง : ห้องพักอาจารย์บัญชี
วันที่แจ้ง : 12 มิถุนายน 2555 : 15:35:34 PM
วันที่แก้ไข : 12 มิถุนายน 2555 : 16:07:29 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
305 ต่อสาย Lan และต่อสายโทรศัพท์ภายใน
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองพัฒนานักศึกษา

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ งาน สภานักศึกษา
ผู้แจ้ง : งาน สภานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2555 : 12:47:19 PM
วันที่แก้ไข : 15 มิถุนายน 2555 : 16:32:01 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
306 เครื่องคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทบ่อยมาก
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้แจ้ง : สภามหาวิทยาลัย
วันที่แจ้ง : 20 มิถุนายน 2555 : 10:51:19 AM
วันที่แก้ไข : 21 มิถุนายน 2555 : 10:38:26 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
307 เก็บสายเคเบิ้ลทีวีใส่ท่อหรือรางเก็บสายเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ธุรการกลาง
ผู้แจ้ง : ธุรการกลาง
วันที่แจ้ง : 20 มิถุนายน 2555 : 10:53:44 AM
วันที่แก้ไข : 21 มิถุนายน 2555 : 10:36:34 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
308 ย้ายโทรศัพท์เบอร์ 5110 จากชั้น 12 มาชั้น 1 และติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตจำนวน 2 จุด
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองพัฒนานักศึกษา

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ งานประกันคุณภาพ และงาน กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 21 มิถุนายน 2555 : 10:39:42 AM
วันที่แก้ไข : 22 มิถุนายน 2555 : 13:05:23 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
309 โทรศัพท์เบอร์ 1214 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ นิเทศศาสตร์
ผู้แจ้ง : นิเทศศาสตร์
วันที่แจ้ง : 21 มิถุนายน 2555 : 10:42:28 AM
วันที่แก้ไข : 22 มิถุนายน 2555 : 13:04:35 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
310 พวงสาวยโทรศัพท์เบอร์ 2701อีก 1 จุด
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ ห้องคอมพิวเตอร์
ผู้แจ้ง : ห้องคอมพิวเตอร์คณะ
วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2555 : 13:24:39 PM
วันที่แก้ไข : 27 มิถุนายน 2555 : 14:49:48 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
311 ย้ายข้อมูลไดร์ว c และลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ พัฒนาสังคม
ผู้แจ้ง : อ.จิดาภา คำตื้อ
วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2555 : 13:27:22 PM
วันที่แก้ไข : 27 มิถุนายน 2555 : 14:47:25 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
312 เดินสาย Lan ใหม่ ติดตั้งเบอร์โทรศัพท์ภายใน 2 เบอร์
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ห้องพักอาจารย์ อิเลคทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์
ผู้แจ้ง : ห้องพักอาจารย์ อิเลคทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์
วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2555 : 15:00:14 PM
วันที่แก้ไข : 04 กรกฎาคม 2555 : 09:17:40 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
313 แฟ็กได้แต่โทรออกโทรเข้าไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : สำนักงานคณะครุศาสตร์
วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2555 : 15:05:20 PM
วันที่แก้ไข : 03 กรกฎาคม 2555 : 11:46:03 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
314 ติดกล้องวงจรปิด
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์
ผู้แจ้ง : รศ.ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ
วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2555 : 09:17:29 AM
วันที่แก้ไข : 10 กรกฎาคม 2555 : 13:35:05 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
315 เดินสายแลนใหม่
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์
ผู้แจ้ง : อ.รังสรรค์
วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2555 : 09:27:39 AM
วันที่แก้ไข : 10 กรกฎาคม 2555 : 13:34:13 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
316 ทำการเก็บสายแลนและสายไฟ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ เลขาหน้าห้องอธิการบดี
ผู้แจ้ง : เลขาหน้าห้องอธิการบดี
วันที่แจ้ง : 10 กรกฎาคม 2555 : 13:42:32 PM
วันที่แก้ไข : 18 กรกฎาคม 2555 : 10:07:15 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
317 อินเตอร์เน็ตใช้การไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้แจ้ง : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วันที่แจ้ง : 10 กรกฎาคม 2555 : 13:49:24 PM
วันที่แก้ไข : 11 กรกฎาคม 2555 : 08:27:38 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
318 วิทยุออนไลน์ไม่มีเสียง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ประชาสัมพันธ์
ผู้แจ้ง : ประชาสัมพันธ์
วันที่แจ้ง : 10 กรกฎาคม 2555 : 13:54:21 PM
วันที่แก้ไข : 18 กรกฎาคม 2555 : 10:08:10 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
319 ย้ายจุดติดตั้งโทรศัพท์
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานฝังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
ผู้แจ้ง : งานฝังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
วันที่แจ้ง : 15 สิงหาคม 2555 : 09:06:13 AM
วันที่แก้ไข : 16 สิงหาคม 2555 : 14:20:30 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
320 ดูข้อมูลกล้องวงจรปิด
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองกลาง

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ ป้อมยามทางออก ประตู2
ผู้แจ้ง : ป้อมยามทางออก ประตู2
วันที่แจ้ง : 15 สิงหาคม 2555 : 09:08:24 AM
วันที่แก้ไข : 16 สิงหาคม 2555 : 14:20:49 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
321 เดินสายระบบอินเตอร์เน็ต และเดินสาย โทรศัพท์ติดตั้งใหม่ 1 เบอร์
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้แจ้ง : คลีนิคคอมพิวเตอร์
วันที่แจ้ง : 16 สิงหาคม 2555 : 14:25:24 PM
วันที่แก้ไข : 20 สิงหาคม 2555 : 08:37:35 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
322 เดินสายเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ห้องนอนเวร 1 เบอร์ และย้ายโทรศัพท์เคาร์เตรอ์ชั้น 3
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ หอสมุด
ผู้แจ้ง : หอสมุด
วันที่แจ้ง : 16 สิงหาคม 2555 : 14:27:58 PM
วันที่แก้ไข : 18 สิงหาคม 2555 : 15:48:45 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
323 เดินสาย แลน ใหม่
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: กองพัฒนานักศึกษา

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 18 สิงหาคม 2555 : 15:48:25 PM
วันที่แก้ไข : 21 สิงหาคม 2555 : 09:42:06 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
324 โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานประชาสัมพันธ์
ผู้แจ้ง : ดร.สำราญ
วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2555 : 08:44:59 AM
วันที่แก้ไข : 21 สิงหาคม 2555 : 09:44:33 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
325 ลงโปรแกรมใหม่
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้แจ้ง : เกษฟ้า กองสี
วันที่แจ้ง : 04 กันยายน 2555 : 12:43:08 PM
วันที่แก้ไข : 11 กันยายน 2555 : 07:51:04 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
326 คอมพิวเตอร์มีอาการ จอฟ้า
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 23 กันยายน 2555 : 13:11:19 PM
วันที่แก้ไข : 24 กันยายน 2555 : 12:53:55 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
327 คอมพิวเตอร์ไม่ได้รับแจกไอพี
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : พรรณทิพา ชีพอุดม
วันที่แจ้ง : 23 กันยายน 2555 : 13:22:09 PM
วันที่แก้ไข : 24 กันยายน 2555 : 12:54:18 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
328 เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ภายในสำนักงานมนุษย์ 1 เบอร์ และ อาคาร 3 จำนวน 2 เบอร์
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานคณบดีคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ สำนักงาน
ผู้แจ้ง : คณะมนุษยศาสตร์
วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2555 : 10:31:24 AM
วันที่แก้ไข : 02 ตุลาคม 2555 : 16:26:21 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
329 เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ จำนวน 1 เบอร์ห้องนอนเวร และเปลื่ยนเบอร์โทรศัพท์เคาร์เตอร์ชั้น 1 จากเบอร์ 2801 เป็นเบอร์ 2803
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ งานหอสมุดกลาง
ผู้แจ้ง : หอสมุด
วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2555 : 10:35:35 AM
วันที่แก้ไข : 04 ตุลาคม 2555 : 08:28:36 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
330 โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาภาษาจีน
ผู้แจ้ง : ภาษาจีน
วันที่แจ้ง : 05 ตุลาคม 2555 : 09:16:40 AM
วันที่แก้ไข : 08 ตุลาคม 2555 : 15:35:21 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
331 ขอเพิ่มเลยหมาโทรศัพท์ภายในจำนวน 7 เลขหมายได้แก หัวหน้าสำนักงาน 1 เลขหมาย รองหัวหน้า 1 เลขหมาย เจ้าหน้าที่ชั้น 2 จำนวน 2 เลขหมาย ห้องปฏิบัติการคอมฯ 1 เลขหมาย ห้องสวัสดิการ 1 เลขหมาย และ เจ้าหน้าที่ชั้น 1 จำนวน 1 เลขหมาย
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ สำนักงานวิทยการการจัดการ
ผู้แจ้ง : การจัดการ
วันที่แจ้ง : 05 ตุลาคม 2555 : 09:21:02 AM
วันที่แก้ไข : 08 ตุลาคม 2555 : 15:39:44 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
332 เก็บสายระบบอินเตอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์งานคลังเนื่องจากย้ายโต๊ะใหม่
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : งานคลัง
วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2555 : 15:43:49 PM
วันที่แก้ไข : 09 ตุลาคม 2555 : 14:56:40 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
333 เดินสายระบบอินเตอร์เน็ตใหม่จำนวน 8 ห้องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเด็กก่อยวัยเรียน
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ศูนย์เด็กเล็ก
ผู้แจ้ง : ศูนย์เด็กเล็กใหม่
วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2555 : 15:46:05 PM
วันที่แก้ไข : 09 ตุลาคม 2555 : 14:55:29 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
334 เดินสายระบบเคลือข่ายอินเตอร์เน็ต ห้องประชุมชั้น 2 จำนวน 1 จุด และห้องประชุมชั้น 3 จำนวน 1 จุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ เลขาหน้าห้องอธิการบดี
ผู้แจ้ง : เลขาหน้าห้องอธิการบดี
วันที่แจ้ง : 09 ตุลาคม 2555 : 14:58:53 PM
วันที่แก้ไข : 10 ตุลาคม 2555 : 15:48:08 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
335 เพิ่มโทรศัพท์ภายในจำนวน 1 เลขหมาย และพวงโทรศัพท์ภายใน จำนวน 3 จุด
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้แจ้ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่แจ้ง : 09 ตุลาคม 2555 : 15:02:10 PM
วันที่แก้ไข : 10 ตุลาคม 2555 : 15:47:45 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
336 ขอเบอร์โทรศัพท์ภายในเพิ่ม 1 เบอร์ห้อง 17201
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาการจัดการเกษตร
ผู้แจ้ง : อ.ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์
วันที่แจ้ง : 08 กุมภาพันธ์ 2556 : 09:27:18 AM
วันที่แก้ไข : 18 มีนาคม 2556 : 10:39:48 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
337 เปิดเครื่องไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ผู้แจ้ง : ว่าที่ร้อยตรีอนิรุต บุญพิมพ์
วันที่แจ้ง : 02 พฤศจิกายน 2555 : 15:22:49 PM
วันที่แก้ไข : 04 พฤศจิกายน 2555 : 15:10:42 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
338 ขอความอนุเคราะห์สำรวจและติดตั้งจุดกระจายสัญญาญ wifi ณ สาขาวิชานิติศาตร์ อาคาร 9 ชั้น 2 เพื่อใช้สืบค้นข้อมูลทางการศึกษา
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานคณบดีคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ สาขาวิชานิติศาสตร์
ผู้แจ้ง : ผศ.สมยศ จันทรสมบัติ
วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2556 : 12:09:07 PM
วันที่แก้ไข : 18 มีนาคม 2556 : 10:41:28 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
339 ขอเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ใหม่จำนวน 1 เลขหมายใช้ที่ห้องพักอาจารย์ชั้น 6 อาคาร 9
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานคณบดีคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ผู้แจ้ง : อ.สมปอง ทองมาดี
วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2556 : 12:04:34 PM
วันที่แก้ไข : 08 กุมภาพันธ์ 2556 : 09:22:04 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
340 เนื่องจากงานซ่อ่มบำรุงไฟฟ้าได้ย้านห้องปฏิบัติงานจากเดิมอาคารชั่วคราวใกล้สหกรณ์ ไปยู่อาคารไฟฟ้าหลังเก่าจึงขอความอนุเคราะห์ย้ายหมายเลขโทรศัพท์เบอร์ 5507 มายังสถานที่ปฏิบัติงานข้างต้นเพื่อติดต่องานราชการ
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น
สถานที่ งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
ผู้แจ้ง : นายนิคม ปาคำ
วันที่แจ้ง : 08 กุมภาพันธ์ 2556 : 09:31:03 AM
วันที่แก้ไข : 18 มีนาคม 2556 : 10:40:49 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
341 อินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้ทั้งตึก
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ หอสมุด
ผู้แจ้ง : งานหอสมุด
วันที่แจ้ง : 20 มิถุนายน 2556 : 14:35:52 PM
วันที่แก้ไข : 21 มิถุนายน 2556 : 13:55:00 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
342 สายอินเตอร์เน็ตเข้าบ้านพักขาดทำให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน บ้านพักอาจารย์
สถานที่ อินเตอร์เน็นบ้านพัก
ผู้แจ้ง : ดร.อนุวัฒน์ คูนแก้ว
วันที่แจ้ง : 20 มิถุนายน 2556 : 14:39:29 PM
วันที่แก้ไข : 21 มิถุนายน 2556 : 13:52:31 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
343 ระบบอินเตอร์เน็นไร้สายห้องประชุมศรีชมภูใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานส่งเสริม
ผู้แจ้ง : งานส่งเสริมฯ
วันที่แจ้ง : 20 มิถุนายน 2556 : 14:44:03 PM
วันที่แก้ไข : 21 มิถุนายน 2556 : 13:54:29 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
344 เดินสายระบบอินเตอร์เน็ตจำนวน 1 จุด เพื่อสืบค้นเอกสารการสอน
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ เทคโนโลยีการผลิต
ผู้แจ้ง : เทคโนโลยีการผลิต
วันที่แจ้ง : 20 มิถุนายน 2556 : 14:47:33 PM
วันที่แก้ไข : 21 มิถุนายน 2556 : 13:53:03 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
345 1.โทรศัพท์เบอร์ 1501 ใช้งานไม่ได้โทรออกไม่ได้ 2.โทรศัพท์เบอร์ 1508 ใช้งานไม่ได้โทรเข้าโทรออกไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์
ผู้แจ้ง : ลางละเมียด
วันที่แจ้ง : 21 มิถุนายน 2556 : 14:04:41 PM
วันที่แก้ไข : 25 มิถุนายน 2556 : 06:03:31 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
346 โทรศัพท์เบอร์ 1932 ใช้งานไม่ได้ไม่มีสัญญาณ และพวงโทรศัพท์เพิ่มอีก 2 จุด
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ สถาบันวิจัย
ผู้แจ้ง : สถาบันวิจัย
วันที่แจ้ง : 21 มิถุนายน 2556 : 14:07:57 PM
วันที่แก้ไข : 21 มิถุนายน 2556 : 15:29:40 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
347 ช่วยสำรวจอินเตอร์เน็ตหอนักศึกษาทั้ง 4 หอพักเพื่อติดตั้งตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพิ่มสำหรับให้บริการนักศึกษา
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานหอพัก
ผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2556 : 13:43:39 PM
วันที่แก้ไข : 25 มิถุนายน 2556 : 06:04:02 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
348 โทรศัพท์เบอร์ 2717 ห้องรองคณะบดีใช้งานไม่ได้เนื่องจากไม่มีสัญญาณ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ งานธุรการ
ผู้แจ้ง : คณะวิทยาศาสตร์
วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2556 : 13:47:41 PM
วันที่แก้ไข : 24 มิถุนายน 2556 : 16:03:34 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
349 สัญญาณกลิงโทรศัพท์ไม่ดัง
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น
สถานที่ ป้อมยามประตู1
ผู้แจ้ง : ป้อมยาม
วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2556 : 16:05:13 PM
วันที่แก้ไข : 25 มิถุนายน 2556 : 06:04:29 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
350 ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ ภาควิชานิติศาสตร์
ผู้แจ้ง : นิติศาสตร์
วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2556 : 13:36:59 PM
วันที่แก้ไข : 27 มิถุนายน 2556 : 13:50:27 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
351 ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 1

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ งานธุรการ
ผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2556 : 08:29:22 AM
วันที่แก้ไข : 04 กรกฎาคม 2556 : 09:56:27 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
352 ระบบอินเตอร์เน็ตในห้องทำงานอธิการบดีใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ เลขาหน้าห้อง
ผู้แจ้ง : เลขา
วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2556 : 08:33:29 AM
วันที่แก้ไข : 03 กรกฎาคม 2556 : 14:09:01 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
353 ย้ายจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดเนื่องจากย่ายจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดใหม่
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น
สถานที่ ป้อมยามประตู1
ผู้แจ้ง : ป้อมยาม
วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2556 : 08:34:59 AM
วันที่แก้ไข : 04 กรกฎาคม 2556 : 09:56:49 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
354 เลื้อถอนกล้องวงจรปิดเนื่องจากกีดขวางการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานส่งเสริมฯ
ผู้แจ้ง : งานส่งเสริมฯ
วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2556 : 09:06:25 AM
วันที่แก้ไข : 29 สิงหาคม 2556 : 09:53:56 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
355 ย้ายหมายเลขโทรศัพท์เบอร์ 1152 จากสำนักงานอธิการบดีชั้น M มายังห้องผู้ช้วยอธิการบดีชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี พร้อมเดินสานแลนจำนวน 2 จุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานประกันคุณภาพฯ
ผู้แจ้ง : งานประกันคุณภาพฯ
วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2556 : 09:10:10 AM
วันที่แก้ไข : 29 สิงหาคม 2556 : 09:54:28 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
356 เดินสานโทรศัพพท์เบอร์ใหม่มาห้องเฟส และเดินสายแลน 2 จุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2556 : 09:57:20 AM
วันที่แก้ไข : 12 กันยายน 2556 : 08:58:47 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
357 ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ เทคโนโลยีการผลิต
ผู้แจ้ง : เทคโนโลยีการผลิต
วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2556 : 10:00:18 AM
วันที่แก้ไข : 12 กันยายน 2556 : 08:58:23 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
358 ระบบอินเตอร์เน็นใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น
สถานที่ ฝ่ายยาน
ผู้แจ้ง : ฝายยาน
วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2556 : 10:02:41 AM
วันที่แก้ไข : 02 กันยายน 2556 : 08:24:25 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
359 โทรศัพท์เบอร์ 1933 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ สถาบันวิจัยฯ
ผู้แจ้ง : สถาบันวิจัยฯ
วันที่แจ้ง : 10 มกราคม 2557 : 08:48:32 AM
วันที่แก้ไข : 10 มกราคม 2557 : 15:26:39 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
360 เดินสายระบบอินเตอเร์เน็ตเข้าห้องพักอาจารย์เนื่องจากสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีไม่ถึง
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานคณบดีคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ นาฏศิลป์
ผู้แจ้ง : นายสมศักดิ์ ภู่พรายงาม
วันที่แจ้ง : 13 มกราคม 2557 : 16:15:42 PM
วันที่แก้ไข : 13 มกราคม 2557 : 16:16:01 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
361 ระบบอินเตอร์เน็ตบ้านพักครูใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : อ.แขขวัญ
วันที่แจ้ง : 13 มกราคม 2557 : 16:25:50 PM
วันที่แก้ไข : 13 มกราคม 2557 : 16:25:57 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
362 โทรศัพท์เบอร์ 3910 เวลาคุยแล้วได้ยินบ้าง ไม่ได้ยินบ้าง
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ ห้องพักอาจารย์เกษตรศาสตร์
ผู้แจ้ง : ห้องพักอาจารย์เกษตรศาสตร์
วันที่แจ้ง : 21 มกราคม 2557 : 14:53:22 PM
วันที่แก้ไข : 21 มกราคม 2557 : 15:50:08 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
363 เปิดดูข้อมูลกล้องวงจรปิดและตรวจซ่อมกล้องวงจรปิดที่เสีย
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น
สถานที่ สหกรณ์
ผู้แจ้ง : สกกรณ์
วันที่แจ้ง : 06 กุมภาพันธ์ 2557 : 14:41:09 PM
วันที่แก้ไข : 10 กุมภาพันธ์ 2557 : 16:13:07 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
364 ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ทั้ง กองพัฒนานักศึกษา
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 1

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 06 กุมภาพันธ์ 2557 : 14:43:48 PM
วันที่แก้ไข : 10 กุมภาพันธ์ 2557 : 16:12:41 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
365 ระบบเครือข่านอินเตอร์เน็นใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ สถาบันวิจัยฯ
ผู้แจ้ง : สถาบันวิจัยฯ
วันที่แจ้ง : 06 กุมภาพันธ์ 2557 : 14:46:00 PM
วันที่แก้ไข : 10 กุมภาพันธ์ 2557 : 16:12:05 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
366 ย้ายโทรศัพท์เบอร์ 5504 งานประปาเนื่องจากย้ายห้องทำงานใหม่
หน่วยงาน หน่วยงานอื่น
สถานที่ งานประปา
ผู้แจ้ง : งานประปา
วันที่แจ้ง : 10 กุมภาพันธ์ 2557 : 16:14:30 PM
วันที่แก้ไข : 12 กุมภาพันธ์ 2557 : 15:19:40 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
367 เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ใหม่จำนวน 2 เบอร์ และต่อพ่วงโทรศัพท์อีก 5 จุดอาคารวิทยาการจัดการชั้น 2 และชั้น 3
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ งานธุรการ
ผู้แจ้ง : วิทยาการจัดการ
วันที่แจ้ง : 12 กุมภาพันธ์ 2557 : 15:19:25 PM
วันที่แก้ไข : 13 กุมภาพันธ์ 2557 : 14:18:34 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
368 ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ เป็นบางเครื่อง บางครั้งใช้งานได้ บางครั้งใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ พัฒนาสังคม
ผู้แจ้ง : พัฒนาสังคม
วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2557 : 10:48:52 AM
วันที่แก้ไข : 18 กุมภาพันธ์ 2557 : 14:58:24 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
369 ระบบอินเตอร์เน็ตบ้านพักใช้งานไม่ได้ทั้งระบบอินเตอร์เน็ตไรสาย และระบบอินเตอร์เน็ตจากสายแลน
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ อินเตอร์เน็ตบ้านพัก
ผู้แจ้ง : อ.กิต บุญเอก
วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2557 : 10:50:55 AM
วันที่แก้ไข : 18 กุมภาพันธ์ 2557 : 14:58:41 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
370 ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายใช้งานไม่ได้ PCRU_Office4 เชื่อมต่อแล้วใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานกองการเจ้าหน้าที่ฯ
ผู้แจ้ง : กจ.
วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2557 : 10:53:15 AM
วันที่แก้ไข : 18 กุมภาพันธ์ 2557 : 14:58:47 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
371 พวงโทรศัพท์ใหม่จำนวน 2 เบอร์ 2จุดบริการเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ พัฒนาสังคม
ผู้แจ้ง : พัฒนาสังคม
วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2557 : 15:02:41 PM
วันที่แก้ไข : 19 กุมภาพันธ์ 2557 : 11:31:09 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
372 โทรศัพท์เบอร์ 1206 ห้องพักอาจารย์บัญชี และ 1246 ห้องครัวชั้น 2 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ 5
ผู้แจ้ง : 5
วันที่แจ้ง : 19 กุมภาพันธ์ 2557 : 11:31:00 AM
วันที่แก้ไข : 19 กุมภาพันธ์ 2557 : 15:40:27 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
373 โทรศัพท์เบอร์ 5411 ห้อง ดร. นิคมใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะมนุษย์ศาสตร์
ผู้แจ้ง : สำนักงานคณะมนุษย์ศาสตร์
วันที่แจ้ง : 20 กุมภาพันธ์ 2557 : 13:23:24 PM
วันที่แก้ไข : 21 กุมภาพันธ์ 2557 : 14:41:01 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
374 ระบบอินเตอร์เน็ตห้องพักอาจารย์ อาคาร 3 ใช้งานได้บ้าง ไม่ได้บาง และช้า
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ รปศ.
ผู้แจ้ง : รปศ.
วันที่แจ้ง : 20 กุมภาพันธ์ 2557 : 13:25:32 PM
วันที่แก้ไข : 21 กุมภาพันธ์ 2557 : 14:41:33 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
375 ติดตั้ง Router พร้อมเซตค่าใหม่ เพื่อให้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานโสด
ผู้แจ้ง : งานโสด
วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2557 : 11:14:22 AM
วันที่แก้ไข : 07 มีนาคม 2557 : 15:49:49 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
376 ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ที่อาคาร โรงยิม
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ โรงยิมใหม่
ผู้แจ้ง : อ.ดำรัสวิทย์ ประทุมมาศ
วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2557 : 15:49:39 PM
วันที่แก้ไข : 07 มีนาคม 2557 : 16:38:24 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
377 ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณอนเตอร์เน็ตไรสายมา เพื่อใช้งานในบ้านพักครู ให้ติดตั้งให้ด้วย
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : อ.วัฒนา
วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2557 : 15:41:46 PM
วันที่แก้ไข : 12 มีนาคม 2557 : 16:56:57 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
378 อินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 13

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ หอพักนักศึกษา
ผู้แจ้ง : นักศึกษา
วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2557 : 09:13:17 AM
วันที่แก้ไข : 18 มีนาคม 2557 : 09:13:46 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
379 ติดตั้ง สวิตซ์ แลน 24 พอร์ต
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ พัฒนาสังคม
ผู้แจ้ง : พัฒนาสังคม
วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2557 : 09:17:20 AM
วันที่แก้ไข : 18 มีนาคม 2557 : 09:17:38 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
380 ซ่อมโทรศัพท์แก้ไขการโทรออกโทรเข้า จากภายในภายนอน
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ งานบัณฑิต
ผู้แจ้ง : งานบัณฑิต
วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2557 : 16:02:52 PM
วันที่แก้ไข : 18 มีนาคม 2557 : 16:07:36 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
381 ซ่อมติดตั้ง โทรศัพท์ ภายในบ้านพักท่านอธิการบดี เบอร์ 6000
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ หน่วยอาคารและสถานที่
ผู้แจ้ง : หน่วยอาคารและสถานที่
วันที่แจ้ง : 31 มีนาคม 2557 : 14:08:43 PM
วันที่แก้ไข : 31 มีนาคม 2557 : 14:15:01 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
382 ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ทั้งหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่  ตรวจสอบภายใน
ผู้แจ้ง : ตรวจสอบภายใน
วันที่แจ้ง : 31 มีนาคม 2557 : 15:05:20 PM
วันที่แก้ไข : 31 มีนาคม 2557 : 15:06:23 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
383 โน๊ตบุคเปิดแล้วเครื่องจะดับไปเองใช้งานอะไรไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : ดร.วิชัย
วันที่แจ้ง : 31 มีนาคม 2557 : 15:19:05 PM
วันที่แก้ไข : 31 มีนาคม 2557 : 15:59:03 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
384 อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานโสด
ผู้แจ้ง : งานโสด
วันที่แจ้ง : 04 เมษายน 2557 : 15:02:09 PM
วันที่แก้ไข : 08 เมษายน 2557 : 16:22:02 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
385 3ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานสภาฯ
ผู้แจ้ง : งานสภาฯ
วันที่แจ้ง : 04 เมษายน 2557 : 15:03:37 PM
วันที่แก้ไข : 08 เมษายน 2557 : 16:10:21 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
386 ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ และอยากเพิ่มจุดบริการระบบอินเตอร์เน็ตไรสายห้องรัปท่านอาหารเนื่องจากทางภาควิชาคหกรรมทำอาหารขายให้กับคณะบุคลาการของมหาวิทยลัยมีห้องท่านข้าวแต่ไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้งานจึงขอติิตั้ง Wifi เพิ่ม
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ คหกรรม
ผู้แจ้ง : คหกรรม
วันที่แจ้ง : 04 เมษายน 2557 : 15:06:23 PM
วันที่แก้ไข : 08 เมษายน 2557 : 16:21:36 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
387 โทรศัพท์เบอร์ 2402 ใช้งานไม่ได้โทรเข้า - ออกไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ศูนย์เด็กเล็ก
ผู้แจ้ง : ศูนย์เด็กเล็ก
วันที่แจ้ง : 04 เมษายน 2557 : 15:08:07 PM
วันที่แก้ไข : 08 เมษายน 2557 : 16:11:02 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
388 โทรศัพท์ภายใน เบอร์ 1801 และ 1802 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักศิลปะ
สถานที่ สำนักศิลปและวัฒนธรรม
ผู้แจ้ง : สำนักศิลปและวัฒนธรรม
วันที่แจ้ง : 06 พฤษภาคม 2557 : 15:19:01 PM
วันที่แก้ไข : 08 พฤษภาคม 2557 : 08:43:53 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
389 ระบบอินเตอร์เน็ตอาคารคหกรรมใช้งานไม่ได้ทั้งระบบสายแลนและระบบไร้สาย
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ คหกรรม
ผู้แจ้ง : คหกรรม
วันที่แจ้ง : 06 พฤษภาคม 2557 : 15:27:50 PM
วันที่แก้ไข : 19 พฤษภาคม 2557 : 17:04:19 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
390 ต่อพ่วงแฟกส์สำนักงานเพื่อใช้ติดต่องานราชการเบอร์นอก 056-717140 เบอร์ภายใน 1802
หน่วยงาน สำนักศิลปะ
สถานที่ สำนักศิลปและวัฒนธรรม
ผู้แจ้ง : สำนักศิลปและวัฒนธรรม
วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2557 : 15:36:23 PM
วันที่แก้ไข : 15 พฤษภาคม 2557 : 16:01:58 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
391 พวงเบอร์โทรศัพท์เพิ่มจำนวน 4 โต๊ะห้องพักอาจารย์สาขาการตลาดคณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ สาขาการตลาด
ผู้แจ้ง : การตลาด
วันที่แจ้ง : 06 มิถุนายน 2557 : 08:14:34 AM
วันที่แก้ไข : 08 มิถุนายน 2557 : 08:41:51 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
392 ระบบโทรศัพท์เสีย
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ อาคารไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : อาจารย์ ณรงศักดิ์
วันที่แจ้ง : 30 มิถุนายน 2557 : 11:04:34 AM
วันที่แก้ไข : 01 กรกฎาคม 2557 : 09:08:21 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
393 ย้ายระบบแลน จุดสแกนนิ้วมือ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ -
ผู้แจ้ง : นายศิริชัย ตาลสุข
วันที่แจ้ง : 30 มิถุนายน 2557 : 11:07:11 AM
วันที่แก้ไข : 01 กรกฎาคม 2557 : 08:04:38 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
394 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ วิชาภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์
ผู้แจ้ง : ผศ.กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์
วันที่แจ้ง : 30 มิถุนายน 2557 : 11:27:11 AM
วันที่แก้ไข : 01 กรกฎาคม 2557 : 09:09:05 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
395 อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ -
ผู้แจ้ง : อ.ประสิทธิ์
วันที่แจ้ง : 01 กรกฎาคม 2557 : 09:33:16 AM
วันที่แก้ไข : 02 กรกฎาคม 2557 : 17:02:56 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
396 wifi ที่บ้านใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน บ้านพักอาจารย์
สถานที่ -
ผู้แจ้ง : อ.แขขวัญ
วันที่แจ้ง : 01 กรกฎาคม 2557 : 09:41:33 AM
วันที่แก้ไข : 03 กรกฎาคม 2557 : 09:25:16 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
397 ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย สัญญาณขัดข้อง
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้แจ้ง : อ.ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2557 : 09:14:31 AM
วันที่แก้ไข : 03 กรกฎาคม 2557 : 09:25:49 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
398 โทรศัพท์ภายในโทรออกภายนอกไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร. วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล
วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2557 : 10:00:32 AM
วันที่แก้ไข : 07 กรกฎาคม 2557 : 10:18:50 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
399 คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร. วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล
วันที่แจ้ง : 07 กรกฎาคม 2557 : 14:06:07 PM
วันที่แก้ไข : 15 กรกฎาคม 2557 : 15:32:50 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
400 อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 1

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ -
ผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน
วันที่แจ้ง : 15 กรกฎาคม 2557 : 10:24:10 AM
วันที่แก้ไข : 15 กรกฎาคม 2557 : 15:32:05 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
401 โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์อาภาพร วรรณณา
วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2559 : 10:33:45 AM
วันที่แก้ไข : 04 มกราคม 2560 : 11:20:19 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
402 ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง : ดร. นิคม โยกัญญา
วันที่แจ้ง : 02 มีนาคม 2560 : 14:36:15 PM
วันที่แก้ไข : 03 มีนาคม 2560 : 15:49:17 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
403 ขอเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ พร้อมเครื่อง
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง : วันชัย นันเขียว
วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2560 : 16:06:14 PM
วันที่แก้ไข : 15 มีนาคม 2560 : 11:02:52 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
404 หัวแจ็ค RJ11 ชำรุด
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาวิชาออกแบบ
ผู้แจ้ง : อ.ขุนแผน ตุ้มทองคำ
วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2560 : 10:15:50 AM
วันที่แก้ไข : 15 มีนาคม 2560 : 11:03:54 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
405 Fax ส่งและรับไม่ได้
หน่วยงาน สำนักศิลปะ
สถานที่ 9
ผู้แจ้ง : นายพิทักษ์ จันทร์จิระ
วันที่แจ้ง : 23 มีนาคม 2560 : 14:19:10 PM
วันที่แก้ไข : 28 มีนาคม 2560 : 09:17:04 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
406 อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาวิชาไฟฟ้า
ผู้แจ้ง : อาจารย์ณรงคศักดิ แพงสาย
วันที่แจ้ง : 28 มีนาคม 2560 : 09:34:52 AM
วันที่แก้ไข : 28 มีนาคม 2560 : 11:35:35 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
407 ติดตั้งอินเตอร์เน็ตใหม่และโทรศัพท์ จำนวน อย่างละ 2 จุด เนื่องจากย้ายโต๊ะทำงานใหม่
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานพัสดุ
ผู้แจ้ง : งานพัสดุ
วันที่แจ้ง : 19 เมษายน 2560 : 14:04:17 PM
วันที่แก้ไข : 19 เมษายน 2560 : 15:51:19 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
408 ใช้งานอินเทอรเน็ตไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานประชาสัมพันธ์
ผู้แจ้ง : งานประชาสัมพันธ์
วันที่แจ้ง : 28 มีนาคม 2560 : 09:38:55 AM
วันที่แก้ไข : 28 มีนาคม 2560 : 12:27:20 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
409 อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาพัฒนาสังคม
ผู้แจ้ง : สาขาพัฒนาสังคม
วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2560 : 08:59:17 AM
วันที่แก้ไข : 05 เมษายน 2560 : 09:02:10 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
410 ย้ายสายแลนจำนวน 10 จุด พร้อมย้ายโทรศัพท์เบอร์ 1150 1151 1153 1117 3217
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองการเจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : ศิริชัย ตาลสุข
วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2560 : 09:09:26 AM
วันที่แก้ไข : 05 เมษายน 2560 : 16:42:45 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
411 ย้ายโทรศัพท์เบอร์ 1222 พร้อมพ่วงสาย 4 จุด และติดตั้งสายแลนเพิ่มจำนวน 4 จุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานทรัพย์สิน
ผู้แจ้ง : งานทรัพย์สิน
วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2560 : 10:49:17 AM
วันที่แก้ไข : 07 เมษายน 2560 : 16:15:54 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
412 อินเตอร์เน็ตอาคารเป่าแก้วใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาเคมี
ผู้แจ้ง : ดร.เสาวภา ชูมณี
วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2560 : 10:57:51 AM
วันที่แก้ไข : 07 เมษายน 2560 : 11:18:39 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
413 อินเตอร์เน็ตหมู่บ้านพักอาจารย์ซอยกลางใช้งานไม่ไมด้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ยุภา คำตะพล
วันที่แจ้ง : 19 เมษายน 2560 : 13:21:52 PM
วันที่แก้ไข : 19 เมษายน 2560 : 15:52:08 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
414 ย้ายโทรศัพทเบอร์ 2014 และ 2015 จากอาคารสำนักงานอธิการบดีไปอาคารกายภาพใหม่
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กายภาพ
ผู้แจ้ง : จิ๊บ
วันที่แจ้ง : 20 เมษายน 2560 : 08:25:26 AM
วันที่แก้ไข : 20 เมษายน 2560 : 14:58:01 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
415 พ่วงโทรศัพท์เบอร์ 2014 เพิ่มจำนวน 2 จุดบริการ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กายภาพ
ผู้แจ้ง : จิ๊บ
วันที่แจ้ง : 21 เมษายน 2560 : 14:46:33 PM
วันที่แก้ไข : 21 เมษายน 2560 : 16:01:17 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
416 โทรศัพท์เบอร์ 2719 ใช้งานไม่ได้ มีเสียงดังตลอดเวลา
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ งานธุรการ
ผู้แจ้ง : พี่กุ้ง
วันที่แจ้ง : 26 เมษายน 2560 : 11:53:14 AM
วันที่แก้ไข : 26 เมษายน 2560 : 16:01:15 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
417 โทรศัพท์เบอร์ 3913 เบอร์พ่วง 2 จุด ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ งานธุรการ
ผู้แจ้ง : ปุย
วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2560 : 09:01:11 AM
วันที่แก้ไข : 28 เมษายน 2560 : 13:15:19 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
418 อินเตอร์เน็ตบ้านพักใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ยุภา คำตะพล
วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2560 : 08:38:10 AM
วันที่แก้ไข : 01 พฤษภาคม 2560 : 12:46:08 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
419 โทรศัพท์เบอร์ 5110 และเบอร์ 5103 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 1

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : เจี๊ยบ
วันที่แจ้ง : 05 พฤษภาคม 2560 : 10:42:27 AM
วันที่แก้ไข : 05 พฤษภาคม 2560 : 15:34:28 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
420 เดินสาย LAN / และโทรศัพท์ ภายในสำนัก เนื่องจากมีการย้ายโต๊ะทำงาน และเตรียมพื้นที่สำหรับ ผอ. และรองผอ.
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ สำนักส่งเสริมฯ
ผู้แจ้ง : นายขวัญชัย แก่นไทย
วันที่แจ้ง : 08 พฤษภาคม 2560 : 08:13:26 AM
วันที่แก้ไข : 08 พฤษภาคม 2560 : 10:51:23 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
421 แจ้งป้องกันระบบไวรัสเรียกค่าไถ่
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาภาษาไทย
ผู้แจ้ง : กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2560 : 09:24:46 AM
วันที่แก้ไข : 16 พฤษภาคม 2560 : 09:49:48 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
422 ขอความอนุเคราะห์ ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานผุ้อำนวยการ เพื่อป้องกันไว้รัส wannacay
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ งานบริหารและธุรการ
ผู้แจ้ง : หนึ่งฤทัย บุญมี
วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2560 : 12:00:04 PM
วันที่แก้ไข : 16 พฤษภาคม 2560 : 13:41:14 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
423 เพิ่มโปรแกรมการป้องกันการเรียกค่าไถ่คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานตรวจสอบภายใน
ผู้แจ้ง : นส.ณัฐสุดา หุ่นทอง
วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2560 : 13:26:45 PM
วันที่แก้ไข : 16 พฤษภาคม 2560 : 13:41:41 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
424 แจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานประชาสัมพันธ์
ผู้แจ้ง : นางสาวบุศรินทร์ พลพันธ์
วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2560 : 13:27:19 PM
วันที่แก้ไข : 16 พฤษภาคม 2560 : 13:57:22 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
425 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสเรียกค่าไถ่
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานประชาสัมพันธ์
ผู้แจ้ง : นางสาวชลธิชา จันทร์แก้ว
วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2560 : 13:42:53 PM
วันที่แก้ไข : 16 พฤษภาคม 2560 : 14:02:18 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
426 ป้องกันไวรัสเรียกค่าไถ่
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานพัสดุ กองกลาง
ผู้แจ้ง : นางสาวเบญจภัทร์ อุปรัง
วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2560 : 13:56:56 PM
วันที่แก้ไข : 16 พฤษภาคม 2560 : 14:42:04 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
427 ขอความอนุเคราะห์ ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสรอม เพื่อป้องกันไว้รัส wannacay
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ -
ผู้แจ้ง : อ.ยุภา คำตะพล
วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2560 : 14:21:29 PM
วันที่แก้ไข : 16 พฤษภาคม 2560 : 14:42:45 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
428 หมายเลขโทรศัพท์เสีย 3906 3907 3904
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : วิลาวัลญื เฉลิมพงษ์
วันที่แจ้ง : 18 พฤษภาคม 2560 : 12:01:32 PM
วันที่แก้ไข : 18 พฤษภาคม 2560 : 15:40:42 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
429 ขอเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ภายใน ฟ้องพักอาจารย์ อาคาร 12
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ -
ผู้แจ้ง : อาจารย์ ประสิทธฺ ไชยศรี
วันที่แจ้ง : 19 พฤษภาคม 2560 : 14:06:35 PM
วันที่แก้ไข : 19 พฤษภาคม 2560 : 14:07:55 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
430 เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ ลง Windows 7 ใหม่พร้อมประแกรมที่จำเป็น
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ผู้แจ้ง : อ.อมรรัตน์ ฉิมพรีนภานนท์
วันที่แจ้ง : 19 พฤษภาคม 2560 : 14:12:34 PM
วันที่แก้ไข : 22 พฤษภาคม 2560 : 11:34:39 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
431 จัดสถานที่รับรายงานตัวนักศึกษา รอบทั่วไป ภาคปกติ ณ หอประชุมประกายทอง
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ งานแนะแนวและรับเข้านักศึกษา
ผู้แจ้ง : สุจิตรา ดีดาร์
วันที่แจ้ง : 19 พฤษภาคม 2560 : 14:32:03 PM
วันที่แก้ไข : 22 พฤษภาคม 2560 : 15:35:24 PM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
432 ฆ่าไวรัส
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : นางสาวถนิม สกุลมา
วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2560 : 13:29:47 PM
วันที่แก้ไข : 26 พฤษภาคม 2560 : 08:03:25 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
433 อินเทอรเน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ผู้แจ้ง : สาขาวิชา ภาษาต่างประเทศ
วันที่แจ้ง : 24 พฤษภาคม 2560 : 11:57:18 AM
วันที่แก้ไข : 25 พฤษภาคม 2560 : 11:30:22 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
434 อินเทอรฺ์เน็ตใช้ไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานกายภาพ
ผู้แจ้ง : งานกายภาพ
วันที่แจ้ง : 24 พฤษภาคม 2560 : 11:58:23 AM
วันที่แก้ไข : 25 พฤษภาคม 2560 : 11:32:40 AM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
435 ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์ ภายในห้องสำนักงานบรรณรักษ์ใหม่ ชั้น2 อาคารบรรณราชนครินทร์
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ งานหอสมุดกลาง
ผู้แจ้ง : มัทนา รามศิริ
วันที่แจ้ง : 24 พฤษภาคม 2560 : 12:06:52 PM
วันที่แก้ไข : 25 พฤษภาคม 2560 : 10:53:53 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
436 ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดว์ 10 และอับเดทข้อมูล และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ -
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.วินัย เชื่อมวราศาสตร์
วันที่แจ้ง : 24 พฤษภาคม 2560 : 12:16:39 PM
วันที่แก้ไข : 25 พฤษภาคม 2560 : 11:34:43 AM

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
437 ขอความอนุเคราะห์ สร้างโดเมนเนม pcrunews.pcru.ac.th สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานประชาสัมพันธ์
ผู้แจ้ง : อนุสิษฐ์ กันคำ
วันที่แจ้ง : 25 พฤษภาคม 2560 : 09:23:19 AM
วันที่แก้ไข : 29 พฤษภาคม 2560 : 08:44:00 AM

ดำเนินการสำเร็จ

วิเศษ เกตุดี
438 ย้ายเครื่องโทรสารเบอร์ 1402 ไปยังห้องธุรการ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ เลขา
ผู้แจ้ง : พี่ยุ้ย
วันที่แจ้ง : 30 พฤษภาคม 2560 : 08:23:50 AM
วันที่แก้ไข : 30 พฤษภาคม 2560 : 13:49:14 PM

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
439 ขอเพิ่ม hosting สำหรับจัดทำเว็บไซต์ สภาวิชาการฯ
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ สำนักส่งเสริมฯ
ผู้แจ้ง : นายขวัญชัย แก่นไทย
วันที่แจ้ง : 12 มิ.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 12 มิ.ย. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

วิเศษ เกตุดี
440 ขอเพิ่ม hosting สำหรับจัดทำเว็บไซต์ กองนโยบายและแผน
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองนโยบายและแผน
ผู้แจ้ง : ศุภณัฐ วิสุงเร
วันที่แจ้ง : 20 มิ.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 20 มิ.ย. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

วิเศษ เกตุดี
441 ติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ งานบัญฑิตศึกษา
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ บัณฑิตศึกษา
ผู้แจ้ง : งานบัญฑิตศึกษา
วันที่แจ้ง : 3 ก.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 3 ก.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
442 อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
ผู้แจ้ง : อาจารย์ วาที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 25 ก.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 25 ก.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
443 อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ คหกรรม
ผู้แจ้ง : อาจารย์สาขาวิชาอาคารคหกรรม
วันที่แจ้ง : 25 ก.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 25 ก.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
444 อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้
หน่วยงาน บ้านพักอาจารย์
สถานที่ บ้านพักอาจารย์
ผู้แจ้ง : ดร.นิคม โยกัญญา
วันที่แจ้ง : 26 ก.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 26 ก.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
445 แจ้งโทรศัพท์ 2713 ไม่มีสัญญาณ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ ห้องพักอาจารย์เคมี
ผู้แจ้ง : อาจารย์สาขาวิชาเคมี
วันที่แจ้ง : 26 ก.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 26 ก.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
446 แจ้งโทรศัพท์ 6114 ไม่มีสัญญาณ
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ งานหนังสือวารสาร
ผู้แจ้ง : สังเวียน
วันที่แจ้ง : 26 ก.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 26 ส.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
447 อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : ศิริลักษณ์ บุญศิริ
วันที่แจ้ง : 26 ก.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 13 ก.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
448 โทรศัพท์เบอร์ 2712 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาวิทยาศาสตร์สึกษา
ผู้แจ้ง : อาจารย์สศิธร แท่นทอง
วันที่แจ้ง : 31 ก.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 31 ก.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
449 โทรศํพท์เบอร์ 2704 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ผู้แจ้ง : ดร.ชนัญ ศรีชีวิน
วันที่แจ้ง : 3 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 3 ส.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
450 อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่คณะ
วันที่แจ้ง : 7 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 7 ส.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
451 อินเทอร์เน็ตไร้สาย WiFi ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
ผู้แจ้ง : อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศริริชัย ศรีสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 7 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 7 ส.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
452 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตห้องปฏิบัติการคอม 103 ใช้ไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ธิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
วันที่แจ้ง : 9 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 9 ส.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
453 อินเทอร์เน็ตห้องบัณฑิตศึกษาใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานบัณฑิตศึกษา
ผู้แจ้ง : รัชนี ใจรักษ์
วันที่แจ้ง : 10 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 10 ส.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
454 อินเทอร์เน็ตไร้สาย WiFi อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้า ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : อาจารย์เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์
วันที่แจ้ง : 10 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 10 ส.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
455 ระบบอินเทอร์เน็ต
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง : อ.ณัฐชยา. หุมนา
วันที่แจ้ง : 10 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 11 ส.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
456 อินเทอร์เน็ตห้องเลขาอธิการ ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานเลขขอธิการบดี
ผู้แจ้ง : นางสาว ทิวา ไพรเขต
วันที่แจ้ง : 11 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 11 ส.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
457 ลงโปรแกรม
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้แจ้ง : อาจารย์วิลาสินี ดีปัญญา
วันที่แจ้ง : 11 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 11 ส.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
458 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาชีววิทยา
ผู้แจ้ง : อาจารย์ สุรางรัตน์ พันแสง
วันที่แจ้ง : 16 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 16 ส.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
459 อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ผู้แจ้ง : อาจารย์ หลักสูตรวิชาภาษาต่างประเทศ
วันที่แจ้ง : 16 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 16 ส.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
460 โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
ผู้แจ้ง : นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล
วันที่แจ้ง : 16 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 17 ส.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
461 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาคารคณะครุศาสตร์ ใช้ไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ คณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ไชยศรี
วันที่แจ้ง : 23 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 23 ส.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

วิเศษ เกตุดี
462 อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ดีเท่าที่ควร สัญญาณ Wifi ไม่ดี
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ วิชาเอกพืชศาสตร์ หลักสูตรเกษตรศาสตร์
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
วันที่แจ้ง : 17 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 17 ส.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
463 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบ WiFi
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ วิชาเอกพืชศาสตร์ หลักสูตรเกษตรศาสตร์
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
วันที่แจ้ง : 17 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 18 ส.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
464 หัว RJ45 ที่ต่อเข้าคอมฯ ชำรุด ไม่สามารถเชื่อมต่อเน็ตได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ วิชาเอกพืชศาสตร์ หลักสูตรเกษตรศาสตร์
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
วันที่แจ้ง : 17 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 18 ส.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
465 อินเทอร์เน็ต บ้านพักใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน บ้านพักอาจารย์
สถานที่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ
วันที่แจ้ง : 25 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 25 ส.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
466 แจ้งซ่อมโทรศัพท์ 2112 ไม่มีสัญญาณ
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ คณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.วัฒนา มหาราช
วันที่แจ้ง : 25 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 25 ส.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
467 แจ้งโทรศัพท์ ไม่มีสัญญาณ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองพัฒนา นักศึกษา
ผู้แจ้ง : นางสาวรวิพันธ์ แตงตรง
วันที่แจ้ง : 25 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 25 ส.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
468 แจ้งโทรศัพท์ ไม่มีสัญญาณ
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 25 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 25 ส.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
469 แจ้งโทรศัพท์ 1918 ไม่มีสัญญาณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ 7
ผู้แจ้ง : นางสาวปิยนันท์ โอ่คำ
วันที่แจ้ง : 28 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 28 ส.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
470 อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาชีววิทยา
ผู้แจ้ง : อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา
วันที่แจ้ง : 28 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 28 ส.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
471 ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ วิชาเอกพืชศาสตร์ หลักสูตรเกษตรศาสตร์
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
วันที่แจ้ง : 29 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 29 ส.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
472 อินเตอร์เน็ตหอพักนักศึกษา หอพักที่3-4 เวลาใช้งานแล้วชอบหลุดบ่อยๆ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : นายกิตติพันธ์ พลพันธ์
วันที่แจ้ง : 30 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 30 ส.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
473 โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แจ้ง : อาจารย์นฤมล จันทร์มา
วันที่แจ้ง : 1 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 1 ก.ย. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
474 โทรศัพท์ภายใน Analog ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : นายดิษฐพล ตั้งมั่น
วันที่แจ้ง : 1 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 1 ก.ย. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
475 ไวไฟใช้ไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ สถานีวิทยุและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเ่พชรบูรณ์
ผู้แจ้ง : นายอนุสิษฐ์ กันคำ
วันที่แจ้ง : 4 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 13 ก.ย. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
476 log in ไวไฟ ไม่ได้ครับ ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ว
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ผู้แจ้ง : อ. พิสิษฐิกุล แก้วงาม
วันที่แจ้ง : 6 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 6 ก.ย. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
477 โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ สาขาวิชาการท่องเที่ยง
ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 15 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 15 ก.ย. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
478 ย้ายเลขหมายโทรศัพท์จากอาคาร2 ไปยังอาคาร 3
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ผู้แจ้ง : อ.จิรโรจน์ บุญราช
วันที่แจ้ง : 15 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 15 ก.ย. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
479 ย้ายเลขหมายโทรศัพท์หน้าห้องประชุมอินทผาลัม
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : แม่บ้านหน้าห้องอธิการบดี
วันที่แจ้ง : 15 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 15 ก.ย. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
480 โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แจ้ง : สุกัญญา ทับทอง
วันที่แจ้ง : 15 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 15 ก.ย. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
481 ขอความอนุเคราะห์ ลงโปรแกรมวินโดว์คอมพิวเตอร์ภายในงานคลังจำนวน 1 เครื่อง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : บุญเรือง สายคำหน่อ
วันที่แจ้ง : 15 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 15 ก.ย. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
482 ย้ายจุดติดตั้งโทรศัพท์ งานการเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานการเจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : งานการเจ้าหน้าที่
วันที่แจ้ง : 21 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 21 ก.ย. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
483 โทรศัพท์เลขหมาย 2713 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : นิภาพร ตาแก้ว
วันที่แจ้ง : 21 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 21 ก.ย. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
484 อินเตอร์เน็ต สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรใช้ไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้แจ้ง : กุลทินี
วันที่แจ้ง : 22 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 22 ก.ย. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
485 ขอเพิ่มจุดเชื่อมต่อ Internet
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ งานหอสมุดกลาง
ผู้แจ้ง : ปวีณา ทองเป๊ะ
วันที่แจ้ง : 27 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 27 ก.ย. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
486 เราท์เตอร์ Internet 2 มีปัญหาด้านสัญญาณการเชื่อมต่อ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาศิลปกรรม
ผู้แจ้ง : สาขา ศิลปกรรม
วันที่แจ้ง : 29 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 29 ต.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
487 อินเทอร์เน็ตภายในงานพัสดุ ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานพัสดุ
ผู้แจ้ง : นางสาวสุภารัตน์ หอยสังข์
วันที่แจ้ง : 3 ต.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 3 ต.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
488 เลขหมายโทรศัพท์ภายใน 1802 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักศิลปะ
สถานที่ สำนักศิลปวัฒนธรรม
ผู้แจ้ง : อรอุมา เมืองทอง
วันที่แจ้ง : 3 ต.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 3 ต.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
489 หมายเลขโทรศัพท์ 8332 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้้าอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แพงสาย
วันที่แจ้ง : 10 ต.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 10 ต.ค. 3103

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
490 ระบบโทรศัพท์ เลขหมมาย2401 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาปฐมวัย
ผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่คณะ
วันที่แจ้ง : 16 ต.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 17 ต.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
491 เครื่องคอมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้แจ้ง : บรรจง สุรินทร์
วันที่แจ้ง : 18 ต.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 18 ต.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
492 ระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ฝ่ายพยาบาล
ผู้แจ้ง : ณัฐมน สังเกตดี
วันที่แจ้ง : 31 ต.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 1 พ.ย. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
493 ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับเครื่องรูดบัตรธนาคาร ที่งานคลัง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : นายบุญเลิศ อัตชีวะ
วันที่แจ้ง : 7 พ.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 7 พ.ย. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
494 โทรศัพท์ภายใน 6126 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ งานสำนักงานสำนักวิทยบริการ
ผู้แจ้ง : นางสุภาวดี แจ้งจันทร์
วันที่แจ้ง : 7 พ.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 7 พ.ย. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
495 โน๊ตบุ๊คไม่สามารถเซฟไฟล์เว ิร์ดได้ เปิดไฟล์ดูหนังฟังเพลงจากแผ่นซีดีไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ เอกพืชศาสตร์
ผู้แจ้ง : อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
วันที่แจ้ง : 11 พ.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 12 พ.ย. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
496 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตห้องงานประกัน คณะมนุษยศาสตร์ ใช้ไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ งานประกัน คณะมนุษยศาสตร์
ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 23 พ.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 23 พ.ย. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
497 ติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ สาขาวิชาภาษาไทย
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาภาษาไทย
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
วันที่แจ้ง : 29 พ.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 29 พ.ย. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
498 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตห้องงานประกัน สำนักศิลปวัฒนธรรมใช้ไม่ได้
หน่วยงาน สำนักศิลปะ
สถานที่ สำนักศิลปวัฒนธรรม
ผู้แจ้ง : อ.ทรงเกียรติ บัวลอย
วันที่แจ้ง : 29 พ.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 29 พ.ย. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
499 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค วินโดวใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณบดี
ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 29 พ.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 30 พ.ย. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
500 เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน เปิดใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สำนักงานคณบดี
ผู้แจ้ง : กุลทินี ปานแดง
วันที่แจ้ง : 29 พ.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 30 พ.ย. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
501 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตห้องพักอาจารย์ ใช้ไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ผู้แจ้ง : อาจารย์เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
วันที่แจ้ง : 7 ธ.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 7 ธ.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
502 ติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ สถาบันวิจัยใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ สถาบันวิจัยแะพัฒนา
ผู้แจ้ง : นางสาวรมิดา สายทอง
วันที่แจ้ง : 7 ธ.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 7 ธ.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
503 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาคารกายภาพ (สาขาไฟฟ้าเดิม) ใช้ไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานไฟฟ้า
ผู้แจ้ง : นายนิคม ปาคำ
วันที่แจ้ง : 7 ธ.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 7 ธ.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
504 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาาาต่างประเทศ ใช้ไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ผู้แจ้ง : อาจารย์กนกวรรณ นาวารัตน์
วันที่แจ้ง : 7 ธ.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 7 ธ.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
505 เรื่อง: ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาาาต่างประเทศ ใช้ไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาภาาาต่างประเทศ
ผู้แจ้ง : อาจารย์เบนจามิน
วันที่แจ้ง : 13 ธ.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 14 ธ.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
506 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิชไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ สาขาเศรษฐศาสตร์
ผู้แจ้ง : อ.ปวีณา โทนแก้ว
วันที่แจ้ง : 14 ธ.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 14 ธ.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
507 ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : กุลทิณี ปานแดง
วันที่แจ้ง : 14 ธ.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 14 ธ.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
508 โทรศัพท์ภายในสำนักงานคณบดีใช้ไม่ได้ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : นางสาววิรงลอง ทองขาว
วันที่แจ้ง : 18 ธ.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 18 ธ.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
509 เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าบางโปรแกรมเปิดไม่ได้
หน่วยงาน สำนักศิลปะ
สถานที่ กลุ่มอำนวยการ
ผู้แจ้ง : นางอมรรัตน์ กาละบุตร
วันที่แจ้ง : 22 ธ.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 22 ธ.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
510 เลขหมายโทรศัพท์ หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานการเจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายยอดชาย สายทอง
วันที่แจ้ง : 27 ธ.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 27 ธ.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
511 เลขหมายโทรศัพท์ แฟ็กเลขาหน้าห้องอธิการบดีใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ เลขาหน้าห้องอธิการบดี
ผู้แจ้ง : เลขาอธิการบดี
วันที่แจ้ง : 27 ธ.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 27 ธ.ค. 2560

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
512 โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้แจ้ง : อาจารย์ตรีชฏา อุทัยดา
วันที่แจ้ง : 9 ม.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 1 ก.ย. 3104

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
513 อินเทอร์เน็ตอาคาร 4 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้แจ้ง : อาจารย์ตรีชฏา อุทัยดา
วันที่แจ้ง : 9 ม.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 11 ม.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
514 โทรศัพท์เสีย
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคุศาสตร์
ผู้แจ้ง : สำนักงานคณะครุศาสตร์
วันที่แจ้ง : 12 ม.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 12 ม.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
515 แจ้งย้ายสายโทรศัพท์และสายอินเตอร์เนต
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณบดี
ผู้แจ้ง : นางพิมพ์ชญา กรอุตตมา
วันที่แจ้ง : 12 ม.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 12 ม.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
516 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : อาจารย์ณรงศักดิ แพงสาย
วันที่แจ้ง : 29 ม.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 29 ม.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

วิเศษ เกตุดี
517 อินเทอร์เน็ตภายในอาคารคหกรรมใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ
วันที่แจ้ง : 20 เม.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
518 โทรศัพท์เลขหมาย 1932 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ 7
ผู้แจ้ง : นางรัดดา สำราญพันธุ์
วันที่แจ้ง : 20 เม.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
519 โทรศัพท์เครื่องโทรสาร หน้าห้องอธิการบดีใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ เลขาหน้าห้องอธิการบดี
ผู้แจ้ง : นางสาวทิวา ไพรเขต
วันที่แจ้ง : 20 เม.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
520 โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักศิลปะ
สถานที่ สำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้แจ้ง : นายพิทักษ์ จันทร์จิระ
วันที่แจ้ง : 30 เม.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 30 เม.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
521 อินเทอร์เน็ตอาคาร 12 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ -
ผู้แจ้ง : อาจารย์ประสิทธิ
วันที่แจ้ง : 30 เม.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 30 เม.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
522 ขอความอนุเคราะห์เก็บสายแลนอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ ห้องงานการเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานการเจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายศิริชัย ตาลสุก
วันที่แจ้ง : 4 พ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 18 พ.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
523 ขอให้ลงโปรแกรม
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : นางสาวสุภารัตน์ หอยสังข์
วันที่แจ้ง : 18 พ.ค. 3104
วันที่แก้ไข : 18 พ.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
524 เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ งานบริการการศึกษา
ผู้แจ้ง : วิรงลอง. ทองขาว
วันที่แจ้ง : 21 พ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 21 พ.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
525 ระบบอินเทอร์เน็ต อาคารก่อสร้างใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาวิชาก่อสร้างอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : อาจารย์ เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
วันที่แจ้ง : 23 พ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 23 พ.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
526 ระบบอินเทอร์เน็ต อาคารสิรินธรใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แจ้ง : นางสาวศิรดา แสงนก
วันที่แจ้ง : 23 พ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 23 พ.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
527 ติดตั้งวินโดว์10ใหม่ พร้อมแชร์ปริ้นเตอร์
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ งานบริหารและธุรการ
ผู้แจ้ง : สุภาวดี แจ้งจันทร์
วันที่แจ้ง : 23 พ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 23 พ.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
528 ติดตั้งวินโดว์7 พร้อมโปรแกรมใหม่
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ งานบริหารและธุรการ
ผู้แจ้ง : รัตนา ชมมัย
วันที่แจ้ง : 23 พ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 23 พ.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
529 ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์ คอมพิวเตอร์เครื่องงานธุรการกลาง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานธุรการกลาง
ผู้แจ้ง : นางสาวขนิษฐา ขันตี
วันที่แจ้ง : 25 พ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 25 พ.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
530 ขอคตวามอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรมคำนวณภาษี
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : บุญเรือง สายคำหน่อ
วันที่แจ้ง : 25 พ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 25 พ.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
531 คอมพิวเตอร์งานคลัง ใช้งานไม่ได้ 1 เครื่อ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : จะสิทธิ์พร นามวงศ์
วันที่แจ้ง : 25 พ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 25 พ.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
532 ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์โนตบุค
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ นุชจารี นกมั่น
วันที่แจ้ง : 25 พ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 28 พ.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
533 อินเทอร์เน็ตอาคารพยาบาล ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานพยาบาล
ผู้แจ้ง : ณัฐมน สังเกตดี
วันที่แจ้ง : 26 พ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 26 พ.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
534 โทรศัพท์ภายใน 5110 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : สำเนียง สุขเมือง
วันที่แจ้ง : 1 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 1 มิ.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
535 อินเทอร์เน็ตภายในอาคารสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : วิรงลอง ทองขาว
วันที่แจ้ง : 1 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 1 มิ.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

วิเศษ เกตุดี
536 โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้2713 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ อาคารสิรินธร
ผู้แจ้ง : ศิรดา แสงนก
วันที่แจ้ง : 1 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 1 มิ.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
537 ต้องการแชร์เครื่องปริ้นเตอร์
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ งานบริหารและธุรการ
ผู้แจ้ง : สุภาวดี แจ้งจันทร์
วันที่แจ้ง : 13 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 13 มิ.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
538 หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ฝ่ายพยาบาล
ผู้แจ้ง : ณัฐมน สังเกตุดี
วันที่แจ้ง : 13 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 13 มิ.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
539 โทรศัพท์เลขหมาย 5101 และ 5120 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : ชนาพรรธน์ จันดา
วันที่แจ้ง : 14 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 14 มิ.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
540 ขอความอนุเคราะห์ย้ายตู้อุปกรณ์ และจัดเก็บสายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ วิทยาศาสตร์อาหาร
ผู้แจ้ง : อาจารย์ตรีชฏา อุทัยดา
วันที่แจ้ง : 14 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 14 มิ.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
541 โทรศัพท์เลขหมาย 2713 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : นางนิภาพร ตาแก้ว
วันที่แจ้ง : 14 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 14 มิ.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
542 ขอความอนุเคราะห์ย้ายจุดติดตั้งโทรศัพท์หมายเลข 1242 สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : อาจารย์นภาลัย บุญทิม
วันที่แจ้ง : 14 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 14 มิ.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
543 คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม Power point ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สำนักงานคณบดี
ผู้แจ้ง : กุลทินี ปานแดง
วันที่แจ้ง : 14 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 14 มิ.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
544 ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ ห้องประชุมขันตี (สตง ใช้ติดต่อสื่่อสาร)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : จะสิทธิ์พร นามวงค์
วันที่แจ้ง : 19 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 19 มิ.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
545 โทรศัพท์ภายใน 1932 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ สำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้แจ้ง : นางรัดดา สำราญพันธุ์
วันที่แจ้ง : 27 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 27 มิ.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
546 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง Window7 งานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 เครื่อง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานการเจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายศิริชัย ตาลสุก
วันที่แจ้ง : 27 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 27 มิ.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
547 โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ 1922,1310
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ผู้แจ้ง : ลภัสนันท์ สุวรรณศักดิ์
วันที่แจ้ง : 28 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 28 มิ.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
548 เครื่องคอมพิวเตอร์ดับ หยุดการใช้งาน
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ งานบริหารและธุรการ
ผู้แจ้ง : หนึ่งฤทัย บุญมี
วันที่แจ้ง : 28 มิ.ย. 3104
วันที่แก้ไข : 28 มิ.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
549 อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ อาคารสาขาวิชาพัฒนาสังคม
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ผู้แจ้ง : อาจารย์จิดาภา คำตื้อ
วันที่แจ้ง : 2 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 2 ก.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
550 โทรศัพท์ภายใน 5110ใช้งานไม่ได้ อาคารกองพัฒนานักศึกษา
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : สำเนียง สุขเมือง
วันที่แจ้ง : 2 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 2 ก.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
551 คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทเครื่องเอง
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ หอสมุดกลาง
ผู้แจ้ง : ปวีณา ทองเป๊ะ
วันที่แจ้ง : 29 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 1 ก.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
552 สัญญาณเน็ตไม่ติด
หน่วยงาน บ้านพักอาจารย์
สถานที่ บ้านพักอาจารย์ วิชิต วิญญกุล
ผู้แจ้ง : อาจารย์ วิชิต วิญญกุล
วันที่แจ้ง : 4 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 4 ก.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
553 ย้ายจุดติดตั้งโทรศัพท์ 5110 กองพัฒนานักศึกษา
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : นายชาติวัชร์ สังข์ต้อง
วันที่แจ้ง : 5 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 5 ก.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
554 ขอความอนุเคราะห์เดินสายอินเทอร์เน็ตเชื่อมจากชั้น1 ไปชั้น 2 อาคารสาขาวิชาคหกรรม
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ
วันที่แจ้ง : 5 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 5 ก.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
555 ขอความอนุเคราะห์ ย้ายจุดติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์อาคารสาขาวิชานาฏศิลป
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชานาฏศิลป
ผู้แจ้ง : ผู้ช่วยสาสตราจารย์กมล บุญเขต
วันที่แจ้ง : 11 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 11 ก.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
556 ขอความอนุเคราะห์แชร์เครื่องพิมพ์เอกสาร สำหรับ สตง. ห้องประชุมขันตี
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ -
ผู้แจ้ง : นายศักดิธิชัย จันทร์ศรี
วันที่แจ้ง : 11 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 11 ก.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
557 ขอความอนุเคราะห์แก้ไขระบบสายอินเทอร์เน็ตและตั้งค่าระบบทีวีดิจิตอล อาคารหอพัก 5
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานบริหาร
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.สำราญ ท้าวเงิน
วันที่แจ้ง : 13 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 13 ก.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
558 เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ผู้แจ้ง : ผศ.สุรีย์ สุทธิสารากร
วันที่แจ้ง : 19 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 19 ก.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
559 ระบบอินเทอร์เน็ตบ้านพักใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน บ้านพักอาจารย์
สถานที่ วิทยาการจัดการ
ผู้แจ้ง : อาจารย์สุนทรีย์ รอดดิษฐ์
วันที่แจ้ง : 20 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 20 ก.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
560 โทรศัพท์อาคารศูนย์ภ่ายเอกสาร ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: หน่วยงานอื่น ๆ

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ ศูนย์ถ่ายเอกสาร
ผู้แจ้ง : ศูนย์ถ่ายเอกสาร
วันที่แจ้ง : 20 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 20 ก.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
561 โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ 1 เครื่อง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ สำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้แจ้ง : นางกฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 23 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 23 ก.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
562 โทรศัพท์ภายใน 5401ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์
ผู้แจ้ง : กัลยา กระฐินทอง
วันที่แจ้ง : 24 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 24 ก.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
563 อินเทอร์เน็ตภายในอาคารสาขาวิชาก่อสร้างเดิม ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาวิชาก่อสร้างอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
วันที่แจ้ง : 24 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 24 ก.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
564 อินเทอร์เน็ตภายในอาคารพยาบาล ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานพยาบาล
ผู้แจ้ง : นางสาวณัฐมล สังเกตุดี
วันที่แจ้ง : 24 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 24 ก.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
565 ระบบอินเทอร์เน็ต อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต อาคาร 5 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
ผู้แจ้ง : อาจารย์วิทยา หนูช่างสิงห์
วันที่แจ้ง : 26 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 26 ก.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
566 อินเทอร์เน็ตภายในอาคารคหกรรมใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ
วันที่แจ้ง : 26 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 26 ก.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
567 ขอความอนุเคราะห์เดินสายโทรศัพท์เพิ่ม ห้องพักอาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชานาฏศิลป์
ผู้แจ้ง : อาจารย์จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม
วันที่แจ้ง : 26 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 26 ก.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
568 เชื่อมต่อไวไฟไม่ได้
หน่วยงาน หอพักบุคลากร
สถานที่ หอพัก
ผู้แจ้ง : ฐัตวาวาคีย์ พรมภักดิ์
วันที่แจ้ง : 29 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 29 ก.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
569 โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : ชัชชญา อัตตะชีวะ
วันที่แจ้ง : 1 ส.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 9 ส.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
570 โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาชีววิทยา
ผู้แจ้ง : อาจารย์ สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
วันที่แจ้ง : 1 ส.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 1 ส.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
571 โทรศัพท์ภายใน ชั้น1-2 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ผู้แจ้ง : นาง ละเมียด ดีเมือง
วันที่แจ้ง : 14 ส.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 14 ส.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
572 อินเทอร์เน็ตงานการเจ้าหน้าที่ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานการเจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางพัชราพรรณ ศิลกุล
วันที่แจ้ง : 14 ส.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 14 ส.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
573 อินเทอร์เน็ตภายในอาคารสถาบันวิจัยใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้แจ้ง : นายบรรจง สุรินทร์
วันที่แจ้ง : 16 ส.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 16 ส.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
574 อินเทอร์เน็ตงานการเงินใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : สุกัญญา งับตะมะ
วันที่แจ้ง : 16 ส.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 16 ส.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
575 อินเทอร์เน็ตภายในอาคารคหกรรมใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร
วันที่แจ้ง : 16 ส.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 17 ส.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
576 โน้ตบุ๊คจอฟ้า
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ งานหอสมุดกลาง
ผู้แจ้ง : ปวีณา ทองเป๊ะ
วันที่แจ้ง : 16 ส.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 17 ส.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
577 ต่อสายอินเตอร์เนตและต่อสายโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เนต เบอร์8209
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณบดี
ผู้แจ้ง : รุ่งนภา สนุ่นดี
วันที่แจ้ง : 26 ก.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 26 ก.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
578 อินเทอร์เน็ตภายในอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาเคมี
ผู้แจ้ง : อาจารย์ ดร. เสาวภา ชูมณี
วันที่แจ้ง : 26 ก.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 26 ก.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
579 ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมสายแลนระบบอินเทอร์เน็ต อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงาน สำนักศิลปะ
สถานที่ สำนักศิลปวัฒนธรรม
ผู้แจ้ง : นายพิทักษ์ จันทร์จิระ
วันที่แจ้ง : 26 ก.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 26 ก.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
580 ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์ สำหรับเครื่องผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : นางวัญญา หมวกน่วม
วันที่แจ้ง : 2 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 2 ต.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
581 ระบบอินเทอร์เน็ต อาคาร 12 ห้องเรียน 1221 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ -
ผู้แจ้ง : 2
วันที่แจ้ง : 2 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 2 ต.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
582 โทรศัพท์เลขหมาย 2202,2309 อาคารคณะครุศาสตร์ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชา ENG , SCI
ผู้แจ้ง : นางสาวชัชชญา อัตตะชีวะ
วันที่แจ้ง : 5 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 5 ต.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
583 โทรศัพท์ภายใน 4501 มีเสียงสัญญาณรบกวน
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ คหกรรม
ผู้แจ้ง : อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ
วันที่แจ้ง : 5 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 5 ต.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
584 ขอความอนุเคราะห์ ย้ายจุดติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์ งานธุรการกลาง สำนักงานอธิการบดี
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานธุรการกลาง สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : พุทธิดา ขุนเทพ
วันที่แจ้ง : 8 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 8 ต.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
585 อินเทอร์เน็ตห้องพักอาจารย์ ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
ผู้แจ้ง : นางสาวสุวิมล เทียกทุม
วันที่แจ้ง : 8 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 8 ต.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
586 อุปกรณ์คอมพิงเตอร์
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ งานหอสมุดกลาง
ผู้แจ้ง : นางสาวดวงกมล วังคีรี
วันที่แจ้ง : 1 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 2 ต.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
587 ขอความอนุเคราะห์แชร์เครื่องปริ้นเตอร์ งานธุรการกลาง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานธุรการกลาง สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : งานธุรการกลาง
วันที่แจ้ง : 10 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 10 ต.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
588 โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชานาฏศิลป์
ผู้แจ้ง : ปาริชาติ ลาจันนนท์
วันที่แจ้ง : 10 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 10 ต.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
589 โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักศิลปะ
สถานที่ สำนักศิลปวัฒนธรรม
ผู้แจ้ง : อาจารย์อลิสณา อนันตะอาด
วันที่แจ้ง : 10 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 10 ต.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
590 อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานทรัพย์สิน
ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 12 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 13 ต.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
591 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ และแชร์เครื่องปริ้นเตอร์
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้แจ้ง : อาจารย์ตรีชฏา อุทัยดา
วันที่แจ้ง : 12 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 17 ต.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
592 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ และแชร์เครื่องปริ้นเตอร์
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร
วันที่แจ้ง : 22 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 23 ต.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
593 ขอความอนุเคราะห์ย้ายโทรศัพท์ ห้องสำนักงานคณะครุศาสตร์
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : ชัชชญา อัตตะชีวะ
วันที่แจ้ง : 30 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 30 ต.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
594 ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คโทรศัพท์ หมายเลข 3101 ประจำหน่วยภูมิทัศน์
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานภูมิทัศน์
ผู้แจ้ง : นายทศพร ทองแท้
วันที่แจ้ง : 30 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 30 ต.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
595 อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ มนุษยศาสตร์
ผู้แจ้ง : อ.ศรีเสด็จ กองแกน
วันที่แจ้ง : 31 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 31 ต.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
596 ขอความอนุเคราะห์ แก้ไขเครื่องปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ มนุษยศาสตร์
ผู้แจ้ง : อ.สมพิศ สายบุศชื่น
วันที่แจ้ง : 31 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 31 ต.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
597 โทรศัพท์ภายในหมายเลข 5510 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานกายภาพ
ผู้แจ้ง : นายศักดิธิชัย จันทร์ศรี
วันที่แจ้ง : 1 พ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 2 พ.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
598 เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานทรัพย์สิน
ผู้แจ้ง : น.ส.สุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 22 พ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 22 พ.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
599 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง Window7 และติดตั้งเครื่องพิมพ์เอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 เครื่อง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานการเจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางดวงณภัทร ศรีจริยา
วันที่แจ้ง : 23 พ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 23 พ.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
600 อินเทอร์เน็ตภายในอาคารสถาบันวิจัย ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ สถาบันวิจัย
ผู้แจ้ง : นายบรรจง สุรินทร์
วันที่แจ้ง : 23 พ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 23 พ.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
601 ขออัพเดทโน๊ตบุ๊ค
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ สำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้แจ้ง : หนึ่งฤทัย บุญมี
วันที่แจ้ง : 3 พ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 5 พ.ย. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
602 โทรศัพท์หมายเลข 1304 โต๊ะอาจารย์ธิดารักษ์ ลือชา ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ คณะมนุษย์
ผู้แจ้ง : วันชัย
วันที่แจ้ง : 3 ธ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 3 ธ.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
603 อินเทอร์เน็ตภายในอาคารยิมเนเซี่ยมใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาพลศึกษา
ผู้แจ้ง : อาจารย์มนัสศิริ ดงรัศมี
วันที่แจ้ง : 3 ธ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 3 ธ.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
604 โทรศัพท์ห้องส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนใช้งานไม่ได้หมายเลข 1129
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ งานทะเบียน
ผู้แจ้ง : นางสาว ภัควัลย์ ทองมั่นวิบูลศรี
วันที่แจ้ง : 11 ธ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 11 ธ.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
605 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง Ethernet Switch ห้องนิทรรศการ หอสมุด
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ หอสมุดกลาง
ผู้แจ้ง : มัทนา รามศิริ
วันที่แจ้ง : 11 ธ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 11 ธ.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
606 อินเทอร์เน็ตอาคารสถาบันวิจัยใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ สถาบันวิจัย
ผู้แจ้ง : นายบรรจง สุรินทร์
วันที่แจ้ง : 12 ธ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 12 ธ.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
607 อินเทอร์เน็ตอาคารคณะครุศาสตร์ชั้น 4-5 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ คณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์คณะครุศาสตร์
วันที่แจ้ง : 12 ธ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 12 ธ.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
608 อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์งานพัสดุกลาง ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานพัสดุ
ผู้แจ้ง : นางสาวสุภารัตน์ หอยสังข์
วันที่แจ้ง : 12 ธ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 12 ธ.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
609 อินเทอร์เน็ตอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น2-3 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานแผน
ผู้แจ้ง : นายศุภณัฐ วิสุงเร
วันที่แจ้ง : 14 ธ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 14 ธ.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
610 ขอความอนุเคราะห์แก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์งานพัสดุกลาง ไม่สามารถเปิดเข้า Windows ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานพัสดุ
ผู้แจ้ง : นางวรัญญา หมวกน่วม
วันที่แจ้ง : 20 ธ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 20 ธ.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
611 เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ ห้องเรียนอาคารคหกรรมศาสตร์ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาวิชาคหกรรม
ผู้แจ้ง : อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ
วันที่แจ้ง : 24 ธ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 24 ธ.ค. 2561

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
612 อินเทอร์เน็ตอาคาร 9 ชั้น 2 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิขานิติศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์
วันที่แจ้ง : 7 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 7 ม.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
613 เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ ห้องเรียนอาคารคหกรรมศาสตร์ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ
วันที่แจ้ง : 7 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 7 ม.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
614 อินเทอร์เน็ตสำนักงาน อาคารคณะครุศาสตร์ ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่งานธุรการ
วันที่แจ้ง : 8 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 8 ม.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
615 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสายแลนอินเทอร์เน็ต ห้องพักอาจารย์กลุ่มวิชาภาษาจีน
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ กลุ่มวิชาภาษาจีน
ผู้แจ้ง : อาจารย์พรรณภรณ์ ขันธพัทธ์
วันที่แจ้ง : 8 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 8 ม.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
616 อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์1129 สำนักส่งเสริมวิขาการฯ ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ งานทะเบียน
ผู้แจ้ง : นายขวัญชัย แก่นไทย
วันที่แจ้ง : 9 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 9 ม.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
617 เครื่องโทรสารงานธุรการกลาง ใช้งานโทรออกไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานธุรการกลาง
ผู้แจ้ง : งานธุรการกลาง
วันที่แจ้ง : 9 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 9 ม.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
618 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสาย และติดตั้งเครื่องโทรสารสถาบันพัฒนาภาษา
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ สถาบันพัฒนาภาษา
ผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาภาษา
วันที่แจ้ง : 9 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 10 ม.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
619 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสาย HDMI เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ห้องเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้แจ้ง : อาจารย์ ตรีชฎา อุทัยดา
วันที่แจ้ง : 14 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 14 ม.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
620 ขอความอนุเคราะห์ย้ายระบบสายเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบสื่อสารโทรศัพท์ภายในห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ สำนักส่งเสริมฯ
ผู้แจ้ง : นายขวัญชัย แก่นไทย
วันที่แจ้ง : 14 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 14 ม.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
621 อินเทอร์เน็ตงานการเงิน ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : จารุวรรณ พรมสุข
วันที่แจ้ง : 13 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 13 ม.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
622 อินเทอร์เน็ตอาคารหอพักอาจารย์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ คณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์
วันที่แจ้ง : 15 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 15 ม.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
623 ระบบอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์VoIP อาคารสำนักงานอธิการบดีใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : นายศุภณัฐ วิสุงเร
วันที่แจ้ง : 16 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 16 ม.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
624 อินเทอร์เน็ตอาคาร12 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ คณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : นางสาวชัชชญา อัตตะชีวะ
วันที่แจ้ง : 17 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 17 ม.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
625 โทรศัพท์ห้องธุรการกองพัฒนานักศึกษา ใช้งานไม่ได้หมายเลข 5101
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : นางสาวระวิพันธ์ แตงตรง
วันที่แจ้ง : 18 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 18 ม.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
626 อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์สำนักศิลป 1802 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักศิลปะ
สถานที่ สำนักศิลปวัฒนธรรม
ผู้แจ้ง : นายพิทักษ์ จันทร์จิระ
วันที่แจ้ง : 31 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 12 ก.พ. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
627 ขอความอนุเคราะห์เดินสายแลนในห้องสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 จุด
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : นางวิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์
วันที่แจ้ง : 12 ก.พ. 3105
วันที่แก้ไข : 12 ก.พ. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
628 คอมพิวเตอร์ งานทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานทรัพย์สินและสวัสดิการ
ผู้แจ้ง : พรรณิสา แตงสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 13 ก.พ. 2562
วันที่แก้ไข : 14 ก.พ. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
629 ขอความอนุเคราะห์ย้ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ งานคลัง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : พิมพ์ชนก คำเหมือง
วันที่แจ้ง : 15 ก.พ. 2562
วันที่แก้ไข : 15 ก.พ. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
630 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : นางสาววิไล สุกแก้ว
วันที่แจ้ง : 18 ก.พ. 2562
วันที่แก้ไข : 18 ก.พ. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
631 สัญญาณเน็ตไม่ติด (ระบบ wiFi)
หน่วยงาน บ้านพักอาจารย์
สถานที่ บ้านพักอาจารย์
ผู้แจ้ง : นางโชติกา โสดา
วันที่แจ้ง : 20 ก.พ. 3105
วันที่แก้ไข : 20 ก.พ. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
632 ขอความอนุเคราะห์ แก้ไขคอมพิวเตอร์ติดรหัสผ่าน
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : อาจารย์ณรงศักดิ์ แพงสาย
วันที่แจ้ง : 20 ก.พ. 2562
วันที่แก้ไข : 20 ก.พ. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
633 เลขหมายโทรศัพท์สำนักศิลป ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักศิลปะ
สถานที่ สำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้แจ้ง : นายพิทักษ์ จันทร์จิระ
วันที่แจ้ง : 20 ก.พ. 2562
วันที่แก้ไข : 20 ก.พ. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
634 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง window7
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานทรัพย์สินและสวัสดิการ
ผู้แจ้ง : พรรณิสา แตงสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 20 ก.พ. 2562
วันที่แก้ไข : 20 ก.พ. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
635 ต้องการลงโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คใหม่ เนื่องจากการใช้งานเริ่มช้าลง
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ คณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
วันที่แจ้ง : 18 ก.พ. 2562
วันที่แก้ไข : 21 ก.พ. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
636 ขอความอนุเคราะห์ ย้ายข้อมูลคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานประชุมและพิธีการ
ผู้แจ้ง : นางสมปอง อาจศิริ
วันที่แจ้ง : 26 ก.พ. 2562
วันที่แก้ไข : 26 ก.พ. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
637 อินเทอร์เน็ตไร้สาย ไวไฟอาคารสถาบันวิจัย ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ สำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้แจ้ง : นายบรรจง สุรินทร์
วันที่แจ้ง : 26 ก.พ. 2562
วันที่แก้ไข : 26 ก.พ. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
638 ขอความอนุเคราะห์ลงวินโดว์เครื่องคอมพิวเตอร์ งานคลังใหม่1เครื่อง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : บุญเรือง สายคำหน่อ
วันที่แจ้ง : 27 ก.พ. 2562
วันที่แก้ไข : 27 ก.พ. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
639 ลง Driver Printer พร้อมกับย้ายข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องไปอีกเครื่อง เนื่อจากเครื่งที่ใช้งานเสียต้องส่งเคลม
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : บุญเรือง สายคำหน่อ
วันที่แจ้ง : 28 ก.พ. 2562
วันที่แก้ไข : 28 ก.พ. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
640 ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : นางปนิตา รังวรรณา
วันที่แจ้ง : 7 มี.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 7 มี.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
641 ขอความอนุเคราะห์ย้ายข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์งานกินการนักศึกษา
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : นางสาวเนตรชนก เพียภูเขียว
วันที่แจ้ง : 8 มี.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 8 มี.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
642 แจ้งเช็คอินเตอร์เน็ตบ้านพักราชการ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ มรภ.เพชรบูรณ์
ผู้แจ้ง : น.ส.บุญเรือง สายคำหน่อ
วันที่แจ้ง : 11 มี.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 11 มี.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
643 โทรศัพท์ห้องพักอาจารย์ อาคารเป่าแก้วใช้งานไม่ได้หมายเลข 1507
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาเคมี
ผู้แจ้ง : นาง ละเมียด ดีเมือง
วันที่แจ้ง : 13 มี.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 13 มี.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
644 โทรศัพท์ห้องพักอาจารย์ อาคารเป่าแก้วใช้งานไม่ได้หมายเลข 1502 1504
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาเคมี
ผู้แจ้ง : นาง ละเมียด ดีเมือง
วันที่แจ้ง : 13 มี.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 13 มี.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
645 ขอความอนุเคราะห์ฺติดตั้งวินโดว์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุค
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : นาวสาววิไล สุกแก้ว
วันที่แจ้ง : 13 มี.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 13 มี.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
646 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข access point ไม่สามารถใช้งานได้ (ไฟไม่ติด)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 14 มี.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 15 มี.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
647 คอมพิวเตอร์ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานทรัพย์สินและสวัสดิการ
ผู้แจ้ง : พรรณิสา แตงสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 26 มี.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 26 มี.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
648 ติดตั้งโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิค
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ งานบริหารและธุรการ
ผู้แจ้ง : ศิวพร
วันที่แจ้ง : 30 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 30 เม.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
649 ขอความอนุเคราะห์ ย้ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต งานการเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานการเจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวมธุรส มีหล้า
วันที่แจ้ง : 4 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 17 เม.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
650 อินเทอร์เน็ต ห้อง ผอ.สถาบันวิจัย และห้องรองผอ. ใช้ไม่ได้
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ สถาบันวิจัยฯ
ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 5 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 5 เม.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
651 อินเทอร์เน็ตอาคารสาขาวิชาก่อสร้าง (เดิม) ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ผู้แจ้ง : ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
วันที่แจ้ง : 9 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 9 เม.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
652 อินเทอร์เน็ตภายในอาคารสถาบันวิจัย ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ สำนักงาน
ผู้แจ้ง : นายบรรจง สุรินทร์
วันที่แจ้ง : 17 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 17 เม.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
653 อินเทอร์เน็ตภายในงานทรัพยสิน ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานทรัพย์สิน
ผู้แจ้ง : นางพรรณิสา แตงสวัสดิ
วันที่แจ้ง : 17 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 17 เม.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
654 อินเทอร์เน็ตบ้านพัก ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน บ้านพักอาจารย์
สถานที่ สาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : ผศ.บุญรอด ทองสว่าง
วันที่แจ้ง : 29 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 29 เม.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
655 สายสัญญานอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานการเจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายศิริชัย ตาลสุก
วันที่แจ้ง : 22 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 22 เม.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
656 อินเทอร์เน็ต อาหารนาฏศิลป ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง
ผู้แจ้ง : อาจารย์ปาริชาติ ลาจันนนท์
วันที่แจ้ง : 24 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

วิเศษ เกตุดี
657 ขอความอนุเคราะห์ย้ายจุดติดตั้งโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต ห้องทำงานงานพัสดุกลาง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานพัสดุกลาง
ผู้แจ้ง : สุภารัตน์ หอยสังข์
วันที่แจ้ง : 24 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
658 ขอความอนุเคราะห์ ย้ายสายอินเทอร์เน็ต งานการคลัง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : จะสิทธิ์พร นามวงศ์
วันที่แจ้ง : 29 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 29 เม.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
659 ขอความอนุเคราะห์ ย้ายสายระบบโทรศัพท์ ห้องงานคลัง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : จะสิทธิ์พร นามวงศ์
วันที่แจ้ง : 29 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 29 เม.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
660 ขอความอนุเคราะห์ ย้ายสายระบบโทรศัพท์ ห้องงานประชุมและพิธีการ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานประชุมและพิธีการ
ผู้แจ้ง : นางสมปอง อาจศิริ
วันที่แจ้ง : 29 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 30 เม.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
661 ขอความอนุเคราะห์ ย้ายสายระบบสายอินเทอร์เน็ต ห้องงานประชุมและพิธีการ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานประชุมและพิธีการ
ผู้แจ้ง : นางสมปอง อาจศิริ
วันที่แจ้ง : 29 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 30 เม.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
662 อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ งานคลัง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : สุกัญญา งับตะมะ
วันที่แจ้ง : 2 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 2 พ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
663 โทรศัพท์หมายเลข 1142 งานธุรการกลางใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานธุรการกลาง
ผู้แจ้ง : งานธุรการกลาง
วันที่แจ้ง : 2 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 2 พ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
664 ขอความอนุเคราะห์ พ่วงสายระบบโทรศัพท์หมายเลข 1118 ห้องงานประชุมและพิธีการ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานประชุมและพิธีการ
ผู้แจ้ง : นางสมปอง อาจศิริ
วันที่แจ้ง : 2 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 2 พ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
665 โทรศัพท์หมายเลข 5534 สถาบันพัฒนาภาษาใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ สถาบันพัฒนาภาษา
ผู้แจ้ง : อรพนิตา จรัสธนวรพัฒน์
วันที่แจ้ง : 2 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 2 พ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
666 โทรศัพท์หมายเลข 2703 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : นาง เพชรรินทร์ สีตะระโส
วันที่แจ้ง : 2 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 2 พ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
667 อินเทอร์เน็ตห้องบรรณารักษ์ ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ บรรณารักษ์
ผู้แจ้ง : มัทนา รามศิริ
วันที่แจ้ง : 7 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 7 พ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
668 อินเทอร์เน็ตห้องพักอาจารย์วิชาภาษาไทย ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาภาษาไทย
ผู้แจ้ง : ผศ.กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
วันที่แจ้ง : 7 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 7 พ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

วิเศษ เกตุดี
669 เครื่องโทรสารงานธุรการกลาง ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานธุรการกลาง
ผู้แจ้ง : ขนิษฐา ขันตี
วันที่แจ้ง : 7 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 7 พ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
670 อินเทอร์เน็ตอาคารกายภาพและสิ่งแวดล้อมใหม่ ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 8 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 8 พ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
671 เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานธุรการกลาง มีปัญหาวินโดว์ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานธุรการกลาง
ผู้แจ้ง : ขนิษฐา ขันตี
วันที่แจ้ง : 8 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 8 พ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
672 เครื่องปริ้นเตอร์สำนักงานธุรการกลาง มีปัญหาปริ้นงานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานธุรการกลาง
ผู้แจ้ง : ขนิษฐา ขันตี
วันที่แจ้ง : 8 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 9 พ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
673 อินเทอร์เน็ต อาคาร9 ชั้น4 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์วุฒิพงษ์ บัวช้อย
วันที่แจ้ง : 13 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 13 พ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

วิเศษ เกตุดี
674 เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องงานคลัง Microsoft excel ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : ชลลพรรษ กองเตย
วันที่แจ้ง : 13 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 13 พ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
675 ขอความอนุเคราะห์ แชร์ปริ้นเตอร์คอมพิวเตอร์ ห้องธุรการกลาง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานธุรการกลาง
ผู้แจ้ง : ขนิษฐา ขันตี
วันที่แจ้ง : 14 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 14 พ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
676 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข ระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ในบางจุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 14 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 14 พ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
677 โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 3910 ใช้การไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ วิชาเอกพืชศาสตร์
ผู้แจ้ง : ผศ. ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
วันที่แจ้ง : 15 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 17 พ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
678 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ -
ผู้แจ้ง : นายเกรียงยศ ไทยช้อย
วันที่แจ้ง : 16 พ.ค. 3105
วันที่แก้ไข : 17 พ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
679 ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งสแกนเนอร์คอมพิวเตอร์ ธุรการกลาง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานธุรการกลาง
ผู้แจ้ง : ขนิษฐา ขันตี
วันที่แจ้ง : 17 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 17 พ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
680 อินเทอร์เน็ตอาคารคณะครุศาสตร์ ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
วันที่แจ้ง : 17 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 17 พ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
681 แจ้ง อินเทอร์เน็ตบ้านพักอาจารย์ใช้งานไมไ่ด้
หน่วยงาน บ้านพักอาจารย์
สถานที่ อาจารย์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
วันที่แจ้ง : 17 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 17 พ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
682 อินเทอร์เน็ตอาคารประปา ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้แจ้ง : นายหนูนิล ไชยราช
วันที่แจ้ง : 29 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 30 พ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
683 อินเทอร์เน็ตอาคารพยาบาลใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ฝ่ายพยาบาล
ผู้แจ้ง : นางสาวณัฐมน สังเกตุดี
วันที่แจ้ง : 30 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 30 พ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
684 อินเทอร์เน็ตบ้านพักอาจารย์ ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน บ้านพักอาจารย์
สถานที่ สำนักวิทยบริการฯ
ผู้แจ้ง : อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
วันที่แจ้ง : 30 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 30 พ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
685 คอมพิวเตอร์โน็ตบุค เข้าระบบสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะ
วันที่แจ้ง : 31 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 31 พ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
686 อินเทอร์เน็ตบ้านพัก ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน บ้านพักอาจารย์
สถานที่ บ้านพักอาจารย์
ผู้แจ้ง : อาจารย์สุนทรี รอดดิษฐ์
วันที่แจ้ง : 31 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 4 มิ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
687 เดินสายโทรศัพท์ภายห้อง 16306
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้แจ้ง : วรินธร ชาตุสภาพ
วันที่แจ้ง : 5 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 10 มิ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
688 อินเทอร์เน็ต อาคารคณะวิทยาการจัดการใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : นายสมพร แทนจำปา
วันที่แจ้ง : 6 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 6 มิ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

วิเศษ เกตุดี
689 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค เข้าวินโดวไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาฟิสิกส์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ ดร. ชนัญ ศรีชีวิน
วันที่แจ้ง : 6 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 6 มิ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
690 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเปิดใช้งานไม่มีสัญญาณ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ English program
ผู้แจ้ง : Dr.Nikom
วันที่แจ้ง : 7 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 10 มิ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
691 อินเทอร์เน็ต อาคาร 3 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชา รปศ
ผู้แจ้ง : นายวันชัย นันเขียว
วันที่แจ้ง : 10 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 10 มิ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
692 อินเทอร์เน็ตห้องพัก ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานบริหาร
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.สำราญ ท้าวเงิน
วันที่แจ้ง : 11 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 11 มิ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
693 อินเทอร์เน็ตห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการผลิต ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
ผู้แจ้ง : อาจารย์สุวิมล เทียกทุ่ม
วันที่แจ้ง : 11 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 11 มิ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
694 อินเทอร์เน็ตอาคารสำนักศิลปและวัฒนธรรม ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักศิลปะ
สถานที่ สำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้แจ้ง : นางอมรรัตน์ กาละบุตร
วันที่แจ้ง : 17 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 17 มิ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
695 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิต2013 เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานคณะครุศาสตร์ จำนวน 4 เครื่อง
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : นางชลธิชา ระลึก
วันที่แจ้ง : 19 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 19 มิ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
696 แจ้งอินเทอร์เน็ตชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์(46) ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : อาจารย์ปรมะ แก้วพวง
วันที่แจ้ง : 19 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 19 มิ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
697 โทรศัพท์ห้องส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนใช้งานไม่ได้หมายเลข 2504
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ สำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้แจ้ง : นายขวัญชัย แก่นไทย
วันที่แจ้ง : 20 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 24 มิ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
698 โทรศัพท์ห้องงานบรรณารักษ์ ใช้งานไม่ได้หมายเลข 2821 2822 2825
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ งานบรรณารักษ์
ผู้แจ้ง : มัทนา รามศิริ
วันที่แจ้ง : 20 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 25 มิ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
699 สัญญาณโทรศัพท์หายไป หมายเลขภายใน 2705
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้แจ้ง : วรินธร ชาตุสภาพ
วันที่แจ้ง : 24 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 25 มิ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
700 อินเทอร์เน็ตห้องงานกิจการสภามหาวิทยาลัย ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้แจ้ง : วันวิสาข์ ชูบุญราษฏร์
วันที่แจ้ง : 26 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 26 มิ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
701 โทรศัพท์หมายเลข 4505 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง : อาจารย์อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์
วันที่แจ้ง : 26 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 26 มิ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
702 อินเทอร์เน็ตสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใช้งานไม่ได้บางเครื่อง
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ สำนักงานสำนัก
ผู้แจ้ง : นายขวัญชัย แก่นไทย
วันที่แจ้ง : 26 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 26 มิ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
703 อินเทอร์เน็ต ห้องพักอาจารย์อาคาร 12 ครุศาสตร์ ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ คณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ดร.ประสิทธ ไชยศรี
วันที่แจ้ง : 26 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 26 มิ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

วิเศษ เกตุดี
704 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ สำนักงานคณะครุศาสตร์
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 26 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 26 มิ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
705 อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักศิลปะ
สถานที่ สำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้แจ้ง : อมรรัตน์ กาละบุตร
วันที่แจ้ง : 3 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 5 ก.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
706 โทรศัพท์หมายเลข 1915 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ สำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้แจ้ง : นาวสาวชุติมา พุฒอ่อน
วันที่แจ้ง : 3 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 5 ก.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
707 โทรศัพท์หมายเลข 1709 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ สำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้แจ้ง : อาจารย์เอกชัย แสงโสดา
วันที่แจ้ง : 8 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 8 ก.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
708 โทรศัพท์ห้องงานคลัง ใช้งานไม่ได้หมายเลข 1126
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : สุกัญญา งับตะมะ
วันที่แจ้ง : 8 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 8 ก.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
709 ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งวินโดว7 เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องงานการเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานการเจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายยอดชาย สายทอง
วันที่แจ้ง : 9 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 9 ก.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
710 อินเทอร์เน็ตไร้สายกองพัฒนานักศึกษา ได้ไอพี 192 ทำให้ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : นายอดิสรน์ เนาว์แก้ว
วันที่แจ้ง : 9 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 9 ก.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
711 โทรศัพท์ห้องพักอาจารย์คณะครุศาสตร์ ชั้น 4 ใช้งานไม่ได้หมายเลข 8119
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์
วันที่แจ้ง : 9 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 9 ก.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

วิเศษ เกตุดี
712 คอมพิวเตอร์เข้าระบบวินโดวไม่ได้ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาภาษาไทย
ผู้แจ้ง : อาจารย์กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
วันที่แจ้ง : 9 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 9 ก.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
713 โทรศัพท์หมายเลข 4505 ห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง : อาจารย์อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์
วันที่แจ้ง : 10 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 10 ก.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
714 โทรศัพท์ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาศิลปะ ใช้งานไม่ได้หมายเลข 8119
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ ศิลปะ
ผู้แจ้ง : อาจารย์ทรงเกียรติ บัวลอย
วันที่แจ้ง : 10 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 11 ก.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
715 โทรศัพท์ห้องพักอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ใช้งานไม่ได้หมายเลข 8119
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 11 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 11 ก.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
716 โทรศัพท์เลขหมาย 1915 อาคารสถาบันวิจัยใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ สำนักงาน
ผู้แจ้ง : นางสาวชุติมา พุฒอ่อน
วันที่แจ้ง : 11 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 11 ก.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
717 อินเทอร์เน็ต ห้องฝ่ายทรัพย์สิน ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานทรัพย์สิน
ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 11 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 11 ก.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
718 คอมพิวเตอร์ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ห้องงานการเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานการเจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวมธุรส มีหล้า
วันที่แจ้ง : 11 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 11 ก.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
719 คอมพิวเตอร์เสีย
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ผู้แจ้ง : นางชุติมา อ่ำทอง
วันที่แจ้ง : 11 ก.ค. 3105
วันที่แก้ไข : 12 ก.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
720 เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานคณะครุศาสตร์ มีปัญหาวินโดว์ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 12 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 15 ก.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
721 ลงวินโดว์10 และออฟฟิค2013
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาฟิสิกส์
ผู้แจ้ง : อ.ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
วันที่แจ้ง : 19 ก.ค. 3105
วันที่แก้ไข : 19 ก.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
722 ลงโปรแกรมวินโดว์10
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาฟิสิกส์
ผู้แจ้ง : อ.ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
วันที่แจ้ง : 22 ก.ค. 3105
วันที่แก้ไข : 22 ก.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
723 5 สิงหาคม 2562
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ผู้แจ้ง : อาจารย์จิดาภา คำตื้อ
วันที่แจ้ง : 5 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 6 ส.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
724 IP Phone ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองนโยบายและแผน
ผู้แจ้ง : ศุภณัฐ วิสุงเร
วันที่แจ้ง : 7 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 8 ส.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
725 microsoft office ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ งานบริการการศึกษา
ผู้แจ้ง : นายเกรียงยศ ไทยช้อย
วันที่แจ้ง : 5 ส.ค. 3105
วันที่แก้ไข : 6 ส.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
726 คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องรีสตาร์ทเอง
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ งานวิจัยและวางแผน
ผู้แจ้ง : นางณัฐณิชา อินจำปา
วันที่แจ้ง : 13 ส.ค. 3105
วันที่แก้ไข : 13 ส.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
727 อินเทอร์เน็ต ห้องงานคลังใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : จารุวรรณ พรมสุข
วันที่แจ้ง : 19 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 19 ส.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
728 ขอความอนุเคราะห์ แชร์เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : วิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์
วันที่แจ้ง : 20 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 20 ส.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
729 แจ้งอินเทอร์เน็ต อาคารสาขาวิชาศิลปะ หลังอาคาร LC ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาศิลปะ
ผู้แจ้ง : อาจารย์ทรงเกียรติ บัวลอย
วันที่แจ้ง : 20 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 20 ส.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
730 ขอความอนุเคราะห์ เพิ่มอุปกรณ์กระจายสัญยาณอินเทอร์เน้ตไร้สาย เพื่อใช้แข่งขันคอมพิวเตอร์ งานวันวิทยาศาสตร์ 19-20 ส.ค 2562
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
วันที่แจ้ง : 20 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 20 ส.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
731 ขอความอนุเคราะห์ เก็บสายแลน และย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ห้องงานคลัง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : ถนิม สกุลมา
วันที่แจ้ง : 20 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 20 ส.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
732 หอพักหญิง (มุสลิม) ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : นายกิตติพันธ์ พลพันธ์
วันที่แจ้ง : 22 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 22 ส.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
733 เครื่องฉายโปรเจคเตอร ไม่ออกจอภาพ อาคาร 12 คณะครุศาสตร์
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ คณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ดร.ประสิทธิ์ ไชยศรี
วันที่แจ้ง : 22 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 22 ส.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
734 อัพ วินโด
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ หอสมุดกลาง
ผู้แจ้ง : จงรักษ์ ชาติธนวัฒน์
วันที่แจ้ง : 21 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 21 ส.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
735 อินเทอร์เน็ตอาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผู้แจ้ง : นางสาวปริยากร บัวทอง
วันที่แจ้ง : 22 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 23 ส.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

วิเศษ เกตุดี
736 คอมพิวเตอร์ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ อาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้แจ้ง : สังวาลย์ ฉิมคง
วันที่แจ้ง : 22 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 22 ส.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
737 โทรศัพท์สำนักงาน สำนักวิทยบริการฯ ใช้งานไม่ได้ เลขหมาย 2811
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ งานบริหารและธุรการ
ผู้แจ้ง : นายประสงค์ อุ่นคำยี่
วันที่แจ้ง : 23 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 23 ส.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
738 อินเทอร์เน็ตชั้น6 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ใหม่ สัญาณหลุดบ่อย
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้แจ้ง : อาจารย์ พรทวี กองร้อย
วันที่แจ้ง : 26 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 26 ส.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
739 โทรศัพท์หมายเลข 2304 สำนักงานคณะครุศาสตร์ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ บ้องท้าว
วันที่แจ้ง : 26 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 26 ส.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
740 ลงวืนโดว์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ผู้แจ้ง : สัญห์สรรป์ศร ยมสีดา
วันที่แจ้ง : 27 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 27 ส.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
741 ระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ
วันที่แจ้ง : 28 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 28 ส.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
742 รบกวนแก้ไขไมโครซอฟออฟฟิต แจ้งหมดอายุ
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : อาจารย์ดร. แขก มูลเดช
วันที่แจ้ง : 29 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 29 ส.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
743 โทรศัพท์สำนักงานสำนักวิทยบริการฯ ใช้งานไม่ได้ เลขหมาย 2814 2812
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ สำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้แจ้ง : นางสุภาวดี แจ้งจันทร์
วันที่แจ้ง : 29 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 29 ส.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
744 อินเทอร์เน็ต อาคาร 12 ครุศาสตร์ ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ คณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ประสิทธิ ไชยศรี
วันที่แจ้ง : 30 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 30 ส.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
745 อินเทอร์เน็ตชั้น2 อาคารหอสมุด ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ หอสมุดกลาง
ผู้แจ้ง : นายจำรัส ด้วงดี
วันที่แจ้ง : 2 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 2 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

วิเศษ เกตุดี
746 เครื่องปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการกลาง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานธุรการกลสง
ผู้แจ้ง : ขนิษฐา ขันตี
วันที่แจ้ง : 3 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 3 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
747 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ห้องงานคลัง ใช้งานไม่ได้ 1 เครื่อง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : จะสิทธิ์พร นามวงค์
วันที่แจ้ง : 3 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 3 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
748 เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องงานธุรการกลาง ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ 1 เครื่อง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ธุรการกลาง
ผู้แจ้ง : กัลยภาพรรณ เกิดเดช
วันที่แจ้ง : 3 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 3 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
749 หน้าจอแสดงผลเป็นสีฟ้า
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ งานบริหารและธุรการ
ผู้แจ้ง : นายเกรียงยศ ไทยช้อย
วันที่แจ้ง : 4 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 4 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
750 คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาภาษาไทย
ผู้แจ้ง : อ.นาฏอนงค์ พวงสมบัติ
วันที่แจ้ง : 4 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 5 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
751 ขอความอนุเคราะห์เก็บสายโปรเจ็คเตอร ห้องเรียนอาคาร 12
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : ดร.ประสิทธิ์ ไชยศรี
วันที่แจ้ง : 6 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 6 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
752 ลง windows ใหม่
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ งานบริการการศึกษา
ผู้แจ้ง : วิรงลอง ทองขาว
วันที่แจ้ง : 9 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 9 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
753 เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ พัสดุ
ผู้แจ้ง : ปนิตา รังวรรณา
วันที่แจ้ง : 9 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 9 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
754 โทรศัพท์ห้องอธิการบดีไม่มีสัญญาณ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ เลขาหน้าห้องอธิการบดี
ผู้แจ้ง : นางสาว ทิวา ไพรเขต
วันที่แจ้ง : 10 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
755 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง Google Drive เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้แจ้ง : นันทพร ทองจิตติ
วันที่แจ้ง : 11 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
756 ขอติดตั้งโปรแกรม Windows เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุค
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : อาจารย์เสริมศักดิ์ ทิพย์วงค์
วันที่แจ้ง : 12 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
757 อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน บ้านพักอาจารย์
สถานที่ บ้านพักอาจารย์
ผู้แจ้ง : ดร.ณัฐแก้ว
วันที่แจ้ง : 13 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 13 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
758 อินเทอร์เน็ต บ้านพักใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ คณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : ผศ.แขขวัญ สุนทรศารทูล
วันที่แจ้ง : 13 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 13 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
759 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ งานบริหารและธุรการ
ผู้แจ้ง : ศิวพร อ่อนชุ่ม
วันที่แจ้ง : 16 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 16 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
760 ใช้ wifi ไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้แจ้ง : ขนิษฐา ศรีนวล
วันที่แจ้ง : 17 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 19 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
761 เครื่องปริ้นไม่ทำงาน
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ งานบริหารและธุรการ
ผู้แจ้ง : ประสงค์ อุ่นคำยี่
วันที่แจ้ง : 17 ก.ย. 3105
วันที่แก้ไข : 17 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
762 ปรินเตอร์ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานการเจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายศิริชัย ตาลสุก
วันที่แจ้ง : 17 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 17 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
763 สำรองข้อมูลบน googleDrive
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานการเจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวอุษา เดชสำรี
วันที่แจ้ง : 17 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 17 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
764 อินเทอร์เน็ตบ้านพักอาจารย์ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน บ้านพักอาจารย์
สถานที่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ นฤมล จันทร์มา
วันที่แจ้ง : 17 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 17 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
765 ลง Driver Printer ใหม่
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานทรัพสินและสวัสดิการ
ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 18 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 18 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
766 แชร์ปรินเตอร์
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานทรัพสินและสวัสดิการ
ผู้แจ้ง : นางสาวจิรภา คชหิรัญ
วันที่แจ้ง : 18 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 18 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
767 เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุคทำงานช้า
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.วัฒนา มหาราช
วันที่แจ้ง : 20 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 20 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
768 อินเทอร์เน็ตช้า
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองนโยบายและแผน
ผู้แจ้ง : นายศุภณัฐ วิสุงเร
วันที่แจ้ง : 23 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 23 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
769 เดินสายอินเทอร์เน็ตห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 จุด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง : กนกวรรณ นวาวัตน์
วันที่แจ้ง : 23 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 23 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
770 ลง windows ใหม่
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ -
ผู้แจ้ง : อาจารย์ปรม แก้วพวง
วันที่แจ้ง : 25 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 25 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
771 ลง windows ใหม่
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ -
ผู้แจ้ง : อาจารย์สุทิน เจียวประโคน
วันที่แจ้ง : 25 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 26 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
772 อินเทอร์เน็ต ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ หอสมุดกลาง
ผู้แจ้ง : นายจำรัส ด้วงดี
วันที่แจ้ง : 27 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 27 ก.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

วิเศษ เกตุดี
773 ขอความอนุเคราะห์ แก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ง่นคลัง เปิดไม่ติด 1 เครื่อง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : พิมพ์ชนก คำเหมือง
วันที่แจ้ง : 30 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 1 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
774 ขอความอนุเคราะห์ แก้ไขปิดโฆษณาขึ้นที่ google chome เครื่องคอมพิวเตอร์ธุรการกลาง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานธุรการกลาง
ผู้แจ้ง : ขนิษฐา ขันตี
วันที่แจ้ง : 30 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 1 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
775 อินเทอร์เน็ตอาคารฝ่ายยาน ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ฝ่ายยานพาหนะ
ผู้แจ้ง : นายนพฤทธฺ ทิพย์เคลือบ
วันที่แจ้ง : 1 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 1 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
776 อินเทอร์เน็ตห้องพักครูอาคารคณุสาตร์ชั้น 2 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ ครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ปรม แก้วพวง
วันที่แจ้ง : 4 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 4 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
777 เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ งานคลังใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : จะสิทธิ์พร นามวงศ์
วันที่แจ้ง : 7 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 8 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
778 ไมโครซอฟต์ออฟฟิตมีปัญหา ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทรัพย์สิน
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานทรัพย์สิน
ผู้แจ้ง : พรรณิสา แตงสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 7 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 8 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
779 อินเทอร์เน็ตอาคารสิรินธรใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : นางสาว สุกัญญา ทับทอง
วันที่แจ้ง : 7 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 7 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
780 ซ่อมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่ งานวารสาร/งานกองทุน
ผู้แจ้ง : น.ส.ชุติมา พุฒอ่อน
วันที่แจ้ง : 4 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 4 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
781 ลงทะเบียนวินโดร์และโปรแกรมออฟฟิชสำหรับโน๊ตบุ๊ค
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ วิชาเอกพืชศาสตร์
ผู้แจ้ง : อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
วันที่แจ้ง : 7 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 7 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
782 โทรศัพท์โทรออกไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ งานบริหารและธุรการ
ผู้แจ้ง : วิไล สุกแก้ว
วันที่แจ้ง : 10 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 10 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
783 ขอความอนุเคราะห์ เดินสายแลนอินเทอร์เน็ตห้องสโมสรนักศึกษา
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : อาจารย์ฉัตรชัย เสมาทอง
วันที่แจ้ง : 11 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 11 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
784 คอมพิวเตอร์มีปัญหา ใช้งาน Mycomputer ไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : นางสาวภัทรวดี แถมศิริ
วันที่แจ้ง : 11 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 11 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
785 เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน Excellใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : นางสาวธนัชญา ทับสิงห์
วันที่แจ้ง : 11 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 11 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
786 อินเทอร์เน็ตห้องพักอาจารย์ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ คณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ปรมะ แก้มพวง
วันที่แจ้ง : 11 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 11 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
787 วินโดว์แจ้ง Activate Window เครื่องคอมพิวเตอร์งานคลัง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : ชลลพรรณ กองเตย
วันที่แจ้ง : 15 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 15 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
788 อินเทอร์เน็ตห้องธุรการกลาง ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานธุรการกลาง
ผู้แจ้ง : นางสาวขนิษฐา ขันตี
วันที่แจ้ง : 15 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 15 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
789 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง สายแลนอินเทอร์เน็ต สำนักงาน งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 จุด
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้แจ้ง : นันทพร ทองจิตติ
วันที่แจ้ง : 15 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 15 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
790 ขอติดตั้งโปรแกรม Windows เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุค
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ผู้แจ้ง : อาจารย์กนกวรรณ นาวารัตน์
วันที่แจ้ง : 15 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 16 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
791 ลงทะเบียนวินโดร์และโปรแกรมออฟฟิชสำหรับโน๊ตบุ๊ค
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ผู้แจ้ง : ปรมะ แก้วพวง
วันที่แจ้ง : 15 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 16 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
792 โทรศัพท์ห้องสโมสรนักศึกษา อาคารคณะครุศาสตร์ไม่มีสัญญาณ
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : นางมณีวรรณ ศิริพิลา
วันที่แจ้ง : 16 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 16 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
793 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเครื่อคอมพิวเตอร์ สายอินเทอร์เน็ต สายโทรศัพท์ จำนวน 3 จุด ห้องการเงิน
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : พิมพ์ชนก คำเหมือง
วันที่แจ้ง : 16 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 16 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
794 Wi-Fi อาคาร2 สำนักงานคณะมนุษย์ศาสตร์ ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : กัลยา กระถินทอง
วันที่แจ้ง : 17 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 17 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
795 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเปิดกล้องวงจรปิด อาคารคณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : นายสมพร แทนจำปา
วันที่แจ้ง : 17 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 17 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
796 ต่อระบบเสียงผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องเรียน IT206 ไม่ได้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สาขาวิชาพืชศาสตร์
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
วันที่แจ้ง : 17 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 17 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

วิเศษ เกตุดี
797 ติดตั้งวินโดว์10 เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาพลศึกษา
ผู้แจ้ง : ผศ.วัฒนา มหาราช
วันที่แจ้ง : 17 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 17 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
798 อินเทอร์เน็ตหอพักชาย 3 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : นายกิตติพันธ์ พลพันธ์
วันที่แจ้ง : 21 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 21 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
799 ขอติดตั้งเครื่องพิมพ์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ผู้แจ้ง : อาจารย์กนกวรรณ นาวาวัตน์
วันที่แจ้ง : 21 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 21 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
800 เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ งานคลังใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : อนัญญา พรรณรัตนชัย
วันที่แจ้ง : 22 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 22 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
801 อินเทอร์เน็ต อาคารกายภาพและสิ่งแวดล้อมใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้แจ้ง : สังวาล ฉิมคง
วันที่แจ้ง : 22 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 22 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
802 ลงwidows ใหม่
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองกลาง
ผู้แจ้ง : นางสาวกัลยภาพรรณ เกิดเดช
วันที่แจ้ง : 24 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 24 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
803 อินเทอร์เน็ต อาคารสำนักงานผู้อำนวยการคณะมนุษยศาสตร์ ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : ชุติมันต์ เบาะโต้ง
วันที่แจ้ง : 25 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 25 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
804 ลงทะเบียนวินโดร์และโปรแกรมออฟฟิชสำหรับโน๊ตบุ๊ค
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้แจ้ง : อิสระ ตั้งสุวรรณ์
วันที่แจ้ง : 25 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 25 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
805 โทรศัพท์ห้องพักอาจารย์ปฐมวัย อาคารคณะครุศาสตร์ไม่มีสัญญาณ
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาปฐมวัย
ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ บ้องท้าว
วันที่แจ้ง : 28 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 28 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
806 อินเทอร์เน็ต อาคารโรงยิม ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาพลศึกษา
ผู้แจ้ง : อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา
วันที่แจ้ง : 29 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 29 ต.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
807 หมายเลขโทรศัพท์ 7008 ห้องผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : นางสาวเนตรนพิศ ศรีบุปผา
วันที่แจ้ง : 4 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 4 พ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
808 อินเทอร์เน็ตงานฝ่าย ทรัพย์สิน ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานทรัพย์สิน
ผู้แจ้ง : นางธัญญารัตน์ คงเมือง
วันที่แจ้ง : 4 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 4 พ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
809 อินเทอร์เน็ต ห้องพักรองอธิการบดีฝ่ายบริหารใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.สำราญ ท้าวเงิน
วันที่แจ้ง : 4 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 4 พ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
810 โทรศัพย์ตัดสายเวลาพูด
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้แจ้ง : นางสาวสมเพียร ฟักทอง
วันที่แจ้ง : 5 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 5 พ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
811 เครื่องโทรศัพท์ ห้องผู้ข่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานเลขา
ผู้แจ้ง : นางสาววิสาข์ ชูบัญราษฏร์
วันที่แจ้ง : 6 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 7 พ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
812 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเลขหมายโทรศัพท์จากอาคาร2 ไปอาคาร 3 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ธิดารัตน์ ลือชา
วันที่แจ้ง : 6 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 7 พ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
813 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบประชุมออนไลน์ Google Hangout ห้องประชุมอินทผาลัม
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองนโยบายและแผน
ผู้แจ้ง : นายสัพพัญญู ปิ่นพิทักษ์
วันที่แจ้ง : 11 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 11 พ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
814 เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุคเปิดไม่ได้
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
สถานที่ -
ผู้แจ้ง : อาจารย์เดือนฉาย ไชยบุตร
วันที่แจ้ง : 1 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 4 พ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
815 โทรศัพท์ไม่มีเสียงสัญญาณ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาชีววิทยา
ผู้แจ้ง : นางสาวแสงจันทร์ สอนสว่าง
วันที่แจ้ง : 15 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 18 พ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
816 อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ห้องงานคลัง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : พิมพ์ชนก คำเหมือง
วันที่แจ้ง : 18 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 18 พ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
817 โทรศัพท์ภายในหมายเลข 3206 ไม่มีสัญญาณ
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ
สถานที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเลียน
ผู้แจ้ง : นาง สุจิตรา ดีดาร์
วันที่แจ้ง : 18 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 18 พ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
818 Office 2013 เสีย
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ งานบริการการศึกษา
ผู้แจ้ง : นายเกรียงยศ ไทยช้อย
วันที่แจ้ง : 20 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 22 พ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
819 คอมพิวเตอร์ค้างและปิดตัวเอง
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สำนักงานคณบดี
ผู้แจ้ง : วิรงลอง ทองขาว
วันที่แจ้ง : 21 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 23 ธ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
820 windows 10 มีปัญหา
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ งานบริการการศึกษา
ผู้แจ้ง : วิรงลอง ทองขาว
วันที่แจ้ง : 25 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 25 พ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
821 ลง Windows ใน Notebook
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ งานบริหารและธุรการ
ผู้แจ้ง : วิไล สุกแก้ว
วันที่แจ้ง : 29 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 29 พ.ย. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
822 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคเสียงไม่มี
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาคณิตศาสตร์
ผู้แจ้ง : อ.อาดุลย์ จงรักษ์
วันที่แจ้ง : 2 ธ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 2 ธ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
823 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับถ่ายทอดการแสดงวิสัยทัศน์คณะบดี
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานประชาสัมพันธฺ์
ผู้แจ้ง : อนุสิษฐ์ กันคำ
วันที่แจ้ง : 2 ธ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 2 ธ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
824 อินเทอร์เน็ตชั้น5 อาคารสำนักงานฮธิการบดีใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองกลาง
ผู้แจ้ง : ชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 2 ธ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 2 ธ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
825 ลงโปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ หลักสูตรและการสอน
ผู้แจ้ง : อ.ปรมะ แก้วพวง
วันที่แจ้ง : 3 ธ.ค. 3105
วันที่แก้ไข : 3 ธ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
826 ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : นางสาวสำเนียง สุขเมือง
วันที่แจ้ง : 30 พ.ย. 542
วันที่แก้ไข : 2 ธ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
827 ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานทรัพย์สิน
ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 19 ธ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 19 ธ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
828 ขอติดตั้งไดรเวอร์ เครื่องปริ้น ห้องงานทรัพย์สินและสวัสดิการ
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานทรัพย์สิน
ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 19 ธ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 19 ธ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
829 แจ้งซ่อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย อาคารหอพักอาจารย์เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : อาจารย์ ดร.แก้วตา ผิวพรรณ
วันที่แจ้ง : 19 ธ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 19 ธ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

ออมสิน พรมแก้ว
830 ขอติดตั้งโปรแกรม Windows เครื่องคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : นางณัฐณิชา อินจำปา
วันที่แจ้ง : 19 ธ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 20 ธ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
831 อินเทอร์เน็ตหลุดบ่อย
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานนิติการ
ผู้แจ้ง : นางธัญญารัตน์ คงเมือง
วันที่แจ้ง : 24 ธ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 25 ธ.ค. 2562

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
832 ขอติดตั้งโปรแกรม Windows เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุค
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : กุหลาบ ชาติชนะ
วันที่แจ้ง : 2 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 2 ม.ค. 2563

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
833 อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ อาคารพยาบาล
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ ฝ่ายพยาบาล
ผู้แจ้ง : ณัฐมน สังเกตุดี
วันที่แจ้ง : 2 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 2 ม.ค. 2563

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
834 เปลี่ยนคีย์บอร์ดเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุค
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้แจ้ง : อิสระ ตั้งสุวรรณ์
วันที่แจ้ง : 6 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 6 ม.ค. 2563

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
835 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสายแลนอินเทอร์เน็ตห้องพักอาจารย์โรงยิมเนเซี่ยม
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาพลศึกษา
ผู้แจ้ง : ผศ.วัฒนา มหาราช
วันที่แจ้ง : 7 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 7 ม.ค. 2563

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
836 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโทรศัพท์ ห้องพักอาจารย์
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้แจ้ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร วิสุงเร
วันที่แจ้ง : 7 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 7 ม.ค. 2563

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
837 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งMicrosoft Windows และ Office คอมพิวเตอร์โนตบุ้ค
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : อาจารย์เสริมศักดิ์ ทิพยวงค์
วันที่แจ้ง : 7 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 7 ม.ค. 2563

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
838 คอมพิวเตอร์Notebook ทำงานช้า
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ เทคโนโลยีการไฟฟ้า
ผู้แจ้ง : นายเสริมศักดิ์ ทิพย์วงษ์
วันที่แจ้ง : 6 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 6 ม.ค. 2563

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
839 เเจ้งซ่อมซอฟเเวร์ microsoft word
หน่วยงาน 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: หน่วยงานอื่น ๆ

Filename: views/index.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/html/service/comservice/application/views/index.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/html/service/comservice/application/controllers/View.php
Line: 21
Function: view

File: /var/www/html/service/comservice/index.php
Line: 315
Function: require_once


สถานที่ สภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้แจ้ง : ดร.นิคม โยกัญญา
วันที่แจ้ง : 13 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 13 ม.ค. 2563

ดำเนินการสำเร็จ

อภิรักษ์ อุ่นดี
840 อินเทอร์เน็ตอาคารยิมเนเซี่ยม1 ใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
สถานที่ พลศึกษา
ผู้แจ้ง : ผศ.วัฒนา มหาราช
วันที่แจ้ง : 20 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 20 ม.ค. 2563

ดำเนินการสำเร็จ

อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
841 อินเทอร์เน็ตห้องการเงิน อาคารสำนักงานอธิการบดีใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน สำนักงานอธิการ
สถานที่ งานคลัง
ผู้แจ้ง : พิมพ์ชนก คำเหมือง
วันที่แจ้ง : 20 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 20 ม.ค. 2563

ดำเนินการสำเร็จ