คิวการให้บริการ

คิวที่ สถานะ เรื่อง หน่วยงานผู้แจ้ง ผู้ได้รับมอบหมาย วันที่รับเรื่อง วันที่ดำเนินการซ่อม
1 กำลังดำเนินการ ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสายอินเทอร์เน็ต ห้องพักอาจารย์จำนวน 2 จุด (สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ)
วันที่แจ้ง: 23 พ.ค. 2567
ผู้แจ้ง: อาจารย์ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
ติดต่อ: 8342
หน่วยงาน: สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอัตโนมัติ
สถานที่ให้แก้ไข: อาคารเทคโนโลยี 18/2 ชั้น 3 (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ)
ออมสิน พรมแก้ว
ติดต่อ: 6121
23 พ.ค. 2567 23 พ.ค. 2567

ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ เรื่อง/สถานที่ ผู้แจ้ง/วันที่ แบบประเมิน รายงานผลการดำเนินงาน ผู้ซ่อมบำรุง
1 ลงโปรแกรม Microsoft office
หน่วยงาน  คณะครุศาสตร์

สถานที่  พลศึกษา
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร. ปรเมษฐ์ วงษ์พุทธิชัย
วันที่แจ้ง : 20 พ.ค. 2567
วันที่ดำเนินการ : 23 พ.ค. 2567
วันที่เสร็จสิ้น: 23 พ.ค. 2567

ประเมินแล้ว

ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผู้ซ่อม: อภิรักษ์ อุ่นดี
โทรศัพท์: 2843
2 ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คสัญญาณอินเตอร์เน็ต หอประชุมประกายเพช
หน่วยงาน  สำนักอธิการบดี

สถานที่  โสตทัศนูปกรณ์
ผู้แจ้ง : นายมนตรี ปลีเอี่ยม
วันที่แจ้ง : 17 พ.ค. 2567
วันที่ดำเนินการ : 17 พ.ค. 2567
วันที่เสร็จสิ้น: 17 พ.ค. 2567

ประเมินแล้ว

ดำเนินการสำเร็จ เกิดจากคอมพิวเตอรืของผู้รับบริการเอง

ผู้ซ่อม: ออมสิน พรมแก้ว
โทรศัพท์: 6121
3 ขอความอนุเคราะห์ตรวจซ่อมระบบโทรศัพท์
หน่วยงาน  คณะมนุษยศาสตร์

สถานที่  งานเลขานุการ
ผู้แจ้ง : หงส์ทอง ขุยสุข
วันที่แจ้ง : 15 พ.ค. 2567
วันที่ดำเนินการ : 15 พ.ค. 2567
วันที่เสร็จสิ้น: 15 พ.ค. 2567

ประเมินแล้ว

ดำเนินการสำเร็จ

ผู้ซ่อม: ออมสิน พรมแก้ว
โทรศัพท์: 6121
4 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมช่างเข้าตรวจสอบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน ตึก LC ชั้น4
หน่วยงาน  หน่วยงานอื่น

สถานที่  สถาบันภาษา
ผู้แจ้ง : ศุภชัย บุญสายยัง
วันที่แจ้ง : 15 พ.ค. 2567
วันที่ดำเนินการ : 15 พ.ค. 2567
วันที่เสร็จสิ้น: 15 พ.ค. 2567

ประเมินแล้ว

ดำเนินการสำเร็จ

ผู้ซ่อม: ออมสิน พรมแก้ว
โทรศัพท์: 6121
5 ขอความอนุเคราะห์ช่างเข้าตรวจสอบอินเตอร์เน็ต ชั้น 4 ตึก LC
หน่วยงาน  หน่วยงานอื่น

สถานที่  สถาบันภาษา
ผู้แจ้ง : ศุภชัย บุญสายยัง
วันที่แจ้ง : 15 พ.ค. 2567
วันที่ดำเนินการ : 15 พ.ค. 2567
วันที่เสร็จสิ้น: 15 พ.ค. 2567

ประเมินแล้ว

ดำเนินการสำเร็จ

ผู้ซ่อม: ออมสิน พรมแก้ว
โทรศัพท์: 6121
6 wifi เสีย
หน่วยงาน  คณะมนุษยศาสตร์

สถานที่  สาขาพัฒนาสังคม
ผู้แจ้ง : อ.ยศวดี นิรารมย์
วันที่แจ้ง : 13 พ.ค. 2567
วันที่ดำเนินการ : 13 พ.ค. 2567
วันที่เสร็จสิ้น: 13 พ.ค. 2567

ประเมินแล้ว

ดำเนินการสำเร็จ อุปกรณ์ wifi เสีย ได้ทำการเปลียนให้กลับมาใช้ได้ปกติแลัว

ผู้ซ่อม: ออมสิน พรมแก้ว
โทรศัพท์: 6121
7 เบรกเกอร์ ไฟแสงสว่างเปิดไม่ติด
หน่วยงาน  หน่วยงานอื่น

สถานที่  กองกลางสำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : สงวน อ่อนศรี
วันที่แจ้ง : 08 พ.ค. 2567
วันที่ดำเนินการ : 16 พ.ค. 2567
วันที่เสร็จสิ้น: 16 พ.ค. 2567

ประเมินแล้ว

เปลี่ยนเบรกเกอร์ IOT ตัวใหม่

ผู้ซ่อม: ธนาพงศ์ ไชยบุตร
โทรศัพท์: 6123
8 ติดตั้ง ip phone
หน่วยงาน  สำนักส่งเสริม

สถานที่  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
ผู้แจ้ง : นายขวัญชัย แก่นไทย
วันที่แจ้ง : 08 พ.ค. 2567
วันที่ดำเนินการ : 08 พ.ค. 2567
วันที่เสร็จสิ้น: 08 พ.ค. 2567

ประเมินแล้ว

ดำเนินการสำเร็จ

ผู้ซ่อม: ออมสิน พรมแก้ว
โทรศัพท์: 6121
9 เดินระบบ internet wifi และโทรศัพท์ภายใน
หน่วยงาน  คณะวิทย์

สถานที่  เคมี
ผู้แจ้ง : นิภาพร นาคเมือง (พี่เนตร)
วันที่แจ้ง : 07 พ.ค. 2567
วันที่ดำเนินการ : 07 พ.ค. 2567
วันที่เสร็จสิ้น: 07 พ.ค. 2567

ประเมินแล้ว

เนื่องจาก ผู้รับเหมา ได้ต้ดสายแลนตอน รีโนเวท ได้ แจ้งผู้รับเหมาให้ดำเนินการ แก้ไขแลัวครับ เพราะเป็นส่วนรับผิดชอบของผู้รับเหมา ครับ

ผู้ซ่อม: ออมสิน พรมแก้ว
โทรศัพท์: 6121
10 ขอความอนุเคราะห์ตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน  สำนักอธิการบดี

สถานที่  งานบริหารและธุรการ สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : นางขนิษฐา ขันตี
วันที่แจ้ง : 04 พ.ค. 2567
วันที่ดำเนินการ : 04 พ.ค. 2567
วันที่เสร็จสิ้น: 04 พ.ค. 2567

ประเมินแล้ว

ดำเนินการสำเร็จ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ และ เมาส์ เสีย ได้ทำการเปลียนให้กลับมาใช้ได้ตามปกติแลัว ครับ

ผู้ซ่อม: ออมสิน พรมแก้ว
โทรศัพท์: 6121
11 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโทรศัพท์ 2 เครื่อง
หน่วยงาน  คณะมนุษยศาสตร์

สถานที่  สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ผู้แจ้ง : ภาณุวัชร์ นิรานนท์
วันที่แจ้ง : 01 พ.ค. 2567
วันที่ดำเนินการ : 01 พ.ค. 2567
วันที่เสร็จสิ้น: 01 พ.ค. 2567

ประเมินแล้ว

ดำเนินการสำเร็จ ติดตั้งแลัวครับ

ผู้ซ่อม: ออมสิน พรมแก้ว
โทรศัพท์: 6121
12 ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คสัญญาณอินเตอร์เน็ต
หน่วยงาน  คณะวิทย์

สถานที่  ธุรการคณะวิท
ผู้แจ้ง : นาง นิภาพร นาคเมือง
วันที่แจ้ง : 01 พ.ค. 2567
วันที่ดำเนินการ : 01 พ.ค. 2567
วันที่เสร็จสิ้น: 01 พ.ค. 2567

ประเมินแล้ว

ดำเนินการสำเร็จ เนื่องจากมีการปิดอุปกรณ์ ทำให้ระบบอินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้ ตอนนี้ใช้งานได้ตามปกติแลัว

ผู้ซ่อม: ออมสิน พรมแก้ว
โทรศัพท์: 6121
13 ขอความอนุเคราะห์เพิ่มอุปกรณ์ iot จำนวน 1 ตัว เข้าสู่ระบบเพื่อควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน (สวิทช์เบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศ) อุปกรณ์ตัวเดิมชำรุด ถอดอุปกรณ์จากห้องประชุมหมื่นจงมาทดแทน
หน่วยงาน  สำนักอธิการบดี

สถานที่  งานกายภาพและอาคารสถานที่
ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 27 เม.ย. 2567
วันที่ดำเนินการ : 29 เม.ย. 2567
วันที่เสร็จสิ้น: 29 เม.ย. 2567

ประเมินแล้ว

ทำการรีเซ็ตอุปกรณ์ใหม่ สามารถใช้งานอุปกรณ์เดิมได้ตามปกติครับ

ผู้ซ่อม: ธนาพงศ์ ไชยบุตร
โทรศัพท์: 6123
14 สวิตซ์ไฟ iot แถว 7 โรงอาหารค้าง
หน่วยงาน  สำนักอธิการบดี

สถานที่  กองกลาง
ผู้แจ้ง : สงวน อ่อนศรี
วันที่แจ้ง : 24 เม.ย. 2567
วันที่ดำเนินการ : 24 เม.ย. 2567
วันที่เสร็จสิ้น: 24 เม.ย. 2567

ประเมินแล้ว

Restart อุปกรณ์เรียบร้อย

ผู้ซ่อม: ธนาพงศ์ ไชยบุตร
โทรศัพท์: 6123
15 ขอความอนุเคราะห์ตรวจซ่อมระบบโทรศัพท์
หน่วยงาน  คณะมนุษยศาสตร์

สถานที่  รัฐศาสตร์
ผู้แจ้ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิพงศ์ บัวช้อย
วันที่แจ้ง : 24 เม.ย. 2567
วันที่ดำเนินการ : 24 เม.ย. 2567
วันที่เสร็จสิ้น: 24 เม.ย. 2567

ประเมินแล้ว

ดำเนินการสำเร็จ เนื่องจากอะแดปเตอร์โทรศัพท์เสีย ได้ทำการเปลียนอะแดปเตอร์ให้ใหม่ แลัว ครับ

ผู้ซ่อม: ออมสิน พรมแก้ว
โทรศัพท์: 6121
16 ขอความอนุเคราะห์ตรวจซ่อมโน๊ตบุ๊ค
หน่วยงาน  คณะเกษตร

สถานที่  สาขาการผลิต
ผู้แจ้ง : ผศ.ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 23 เม.ย. 2567
วันที่ดำเนินการ : 23 เม.ย. 2567
วันที่เสร็จสิ้น: 23 เม.ย. 2567

ประเมินแล้ว

ดำเนินการสำเร็จ ลงวินโดว์ใหม่

ผู้ซ่อม: ออมสิน พรมแก้ว
โทรศัพท์: 6121
17 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโทรศัพท์ภายใน
หน่วยงาน  คณะเกษตร

สถานที่  งานธุรการกลางเกษตร
ผู้แจ้ง : เสาวภา ดาปาน
วันที่แจ้ง : 22 เม.ย. 2567
วันที่ดำเนินการ : 22 เม.ย. 2567
วันที่เสร็จสิ้น: 22 เม.ย. 2567

ประเมินแล้ว

ดำเนินการสำเร็จ งานบริการคอมพิวเตอรืได้ดำเนินการโทรศัพทืไปติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแลัว ครับ

ผู้ซ่อม: ออมสิน พรมแก้ว
โทรศัพท์: 6121
18 โทรศัพท์ขัดข้อง
หน่วยงาน  สำนักอธิการบดี

สถานที่  งานนิติการ
ผู้แจ้ง : ธัญญารัตน์
วันที่แจ้ง : 22 เม.ย. 2567
วันที่ดำเนินการ : 22 เม.ย. 2567
วันที่เสร็จสิ้น: 22 เม.ย. 2567

ประเมินแล้ว

ดำเนินการสำเร็จ สาเหตุเกิดจาก โทรศัพท์ไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ ทางงานบริการคอมพิวเตอร์ได้ทำการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ปกติแลัวครับ

ผู้ซ่อม: ออมสิน พรมแก้ว
โทรศัพท์: 6121
19 คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้
หน่วยงาน  สำนักศิลปะฯ

สถานที่  งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ผู้แจ้ง : นางสาวมัลลิกา อุฤทธิ์
วันที่แจ้ง : 18 เม.ย. 2567
วันที่ดำเนินการ : 19 เม.ย. 2567
วันที่เสร็จสิ้น: 19 เม.ย. 2567

ประเมินแล้ว

ดำเนินการติดตั้งวินโดว์ใหม่และลงโปรแกรมสำนักงานเรียบร้อยแล้ว

ผู้ซ่อม: อภิรักษ์ อุ่นดี
โทรศัพท์: 2843
20 Microsoft Word มีปัญหา
หน่วยงาน  สำนักอธิการบดี

สถานที่  กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : นางเนตรชนก แสงบุญ
วันที่แจ้ง : 18 เม.ย. 2567
วันที่ดำเนินการ : 19 เม.ย. 2567
วันที่เสร็จสิ้น: 19 เม.ย. 2567

ประเมินแล้ว

ดำเนินการสำเร็จ ลง Microsoft Word ใหม่

ผู้ซ่อม: ออมสิน พรมแก้ว
โทรศัพท์: 6121