ระบบแจ้งซ่อม : อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์

บันทึกแจ้งซ่อม

ลำดับ เรื่องที่แจ้ง ผู้แจ้ง ประเภทครุภัณฑ์ สถานะการซ่อม ผู้ซ่อม
1 เรื่องใช้งาน Internet
สถานที่เอนกประสงค์
ผู้แจ้ง : นางสาวไชยนรินทร์ แถมศิริ
วันที่แจ้ง : 17 พฤศจิกายน 2550 : 14:12:06 PM
วันที่แก้ไข : 17 พฤศจิกายน 2550 : 14:44:40 PM
โทรศัพท์ : 5405
ไม่แสดงครุภัณฑ์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
2 เรื่องเครื่อง restart เอง มีไวรัส
สถานที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ผู้แจ้ง : วิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์
วันที่แจ้ง : 11 พฤศจิกายน 2550 : 14:09:11 PM
วันที่แก้ไข : 12 พฤศจิกายน 2550 : 09:08:20 AM
โทรศัพท์ : 3906
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
3 เรื่องเข้าระบบ MIS ไม่ได้
สถานที่ตึกสำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : นางสาวไพรจิตร พรมมี
วันที่แจ้ง : 28 ตุลาคม 2550 : 10:02:07 AM
วันที่แก้ไข : 28 ตุลาคม 2550 : 10:16:35 AM
โทรศัพท์ : 1122
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ทองสุก
4 เรื่องใช้งานอินตอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : มณีรักษ์ กาญจนรางกูร
วันที่แจ้ง : 03 พฤศจิกายน 2550 : 10:37:26 AM
วันที่แก้ไข : 03 พฤศจิกายน 2550 : 11:09:58 AM
โทรศัพท์ : 1120
ไม่แสดงครุภัณฑ์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
5 เรื่อง-window xp ผิดปกติ , -ลงโปรแกรม window xp ใหม่
สถานที่อาคาร 7 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : นายณรงค์ศักดิ์ แพงสาย
วันที่แจ้ง : 19 พฤศจิกายน 2550 : 13:15:16 PM
วันที่แก้ไข : 20 พฤศจิกายน 2550 : 09:31:26 AM
โทรศัพท์ : 1702
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
6 เรื่องใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่หอ 8
ผู้แจ้ง : นายนิยม ไพรสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 20 พฤศจิกายน 2550 : 13:18:08 PM
วันที่แก้ไข : 20 พฤศจิกายน 2550 : 14:02:46 PM
โทรศัพท์ : 5404
ไม่แสดงครุภัณฑ์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
7 เรื่องไม่สามารถเชื่อมอินเตอร์เน็ทได้
สถานที่2
ผู้แจ้ง : สำราญ ท้าวงเงิน
วันที่แจ้ง : 25 พฤศจิกายน 2550 : 10:41:22 AM
วันที่แก้ไข : 25 พฤศจิกายน 2550 : 12:46:39 PM
โทรศัพท์ : 5404
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
8 เรื่องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญกับนักศึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย อื่นๆ ต้องการให้ช่างช่วยดูแลเรื่องการสแกนไวรัส และตรวจสอบเครื่องให้มีการใช้งานได้เป็นอย่างดี เพื่อรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างรว
สถานที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 (สำนักกิจการนักศึกษาเก่า)
ผู้แจ้ง : นางสาวสำเนียง สุขเ้มือง
วันที่แจ้ง : 12 ธันวาคม 2550 : 10:16:26 AM
วันที่แก้ไข : 03 มกราคม 2551 : 16:40:39 PM
โทรศัพท์ : 5103
ไม่แสดงครุภัณฑ์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
9 เรื่องwindow ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร 9 ชั้น 2
ผู้แจ้ง : นางนิธิมา จรทะผา
วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2550 : 09:02:57 AM
วันที่แก้ไข : 21 ธันวาคม 2550 : 13:40:26 PM
โทรศัพท์ : 56
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ วสันต์
10 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส
สถานที่1225
ผู้แจ้ง : ผศ.พัชรินทร์ ไชยเดช
วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2551 : 09:54:08 AM
วันที่แก้ไข : 08 มกราคม 2551 : 10:54:30 AM
โทรศัพท์ : 2201
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ วสันต์
11 เรื่องคอมพิวเตอร์ ติดไวรัส
สถานที่1225
ผู้แจ้ง : อ.อิศราพร ชัยงาม
วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2551 : 10:43:52 AM
วันที่แก้ไข : 08 มกราคม 2551 : 10:52:36 AM
โทรศัพท์ : 2201
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ วสันต์
12 เรื่องใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่เอนกประสงค์
ผู้แจ้ง : ราตรี มูลขาว
วันที่แจ้ง : 12 มกราคม 2551 : 18:57:44 PM
วันที่แก้ไข : 11 มกราคม 2551 : 11:30:00 PM
โทรศัพท์ : 5405
ไม่แสดงครุภัณฑ์ ดำเนินการสำเร็จ วสันต์
13 เรื่องแจ้งซ่อมอินเทอร์เน็ต เครื่องสำนักงานไม่ได้ 1 เครื่อง
สถานที่อาคารคณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : นางสาววรรณฤดี กัลญาประสิทธิ์
วันที่แจ้ง : 27 ก.ค. 2564
วันที่แก้ไข : -
โทรศัพท์ : 2302
ระบบเครือข่าย กำลังดำเนินการ
14 เรื่องระบบเสียงใช้ไม่ได้.
สถานที่อาคาร 7 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : อ.ณรงค์ศักดิ์ แพงสาย
วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2551 : 14:21:13 PM
วันที่แก้ไข : 18 มกราคม 2551 : 11:45:14 AM
โทรศัพท์ : 1702
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
15 เรื่องใช้งานinternetและระบบpmisไม่ได้
สถานที่อาคาร ๙ ชั้น ๘
ผู้แจ้ง : รัชนี ใจรักษ์
วันที่แจ้ง : 18 มกราคม 2551 : 11:23:48 AM
วันที่แก้ไข : 18 มกราคม 2551 : 11:46:44 AM
โทรศัพท์ : 0
ไม่แสดงครุภัณฑ์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
16 เรื่องเครื่องใช้งานไม่ได้ วินโดว์มีปัญหา
สถานที่อาคาร 9
ผู้แจ้ง : นางสาวสุปราณี กิจพินิจ
วันที่แจ้ง : 11 กุมภาพันธ์ 2551 : 09:06:44 AM
วันที่แก้ไข : 11 กุมภาพันธ์ 2551 : 16:53:47 PM
โทรศัพท์ : 1908
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
17 เรื่องมีไวรัส
สถานที่สิรินธร
ผู้แจ้ง : thanomnual
วันที่แจ้ง : 24 มีนาคม 2551 : 11:55:27 AM
วันที่แก้ไข : 24 มีนาคม 2551 : 13:00:36 PM
โทรศัพท์ : 2713
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
18 เรื่องอินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้
สถานที่อาคารเอนกประสงค์
ผู้แจ้ง : ราตรี มูลขาว
วันที่แจ้ง : 02 เมษายน 2551 : 10:49:19 AM
วันที่แก้ไข : 03 เมษายน 2551 : 16:22:46 PM
โทรศัพท์ : 5405
ไม่แสดงครุภัณฑ์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
19 เรื่องinternet เล่นไม่ได้
สถานที่อาคารเอนกประสงค์
ผู้แจ้ง : ธัญวรรณ เรืองพิทักษ์ศิลป์
วันที่แจ้ง : 03 เมษายน 2551 : 11:56:50 AM
วันที่แก้ไข : 03 เมษายน 2551 : 16:25:27 PM
โทรศัพท์ : 5405
ไม่แสดงครุภัณฑ์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
20 เรื่องระบบอินเตอร์เนต์ไม่มีใช้งาน
สถานที่โรงเเรมช่ออินทนิล
ผู้แจ้ง : นางประทาร คำเผี่ยน
วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2551 : 12:33:08 PM
วันที่แก้ไข : 08 เมษายน 2551 : 13:41:15 PM
โทรศัพท์ : 2621
ไม่แสดงครุภัณฑ์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
21 เรื่องInternet ไม่สามารถใช้งานได้
สถานที่ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1
ผู้แจ้ง : นางสาวดวงฤทัย กลิ่นจำปี
วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2551 : 12:19:20 PM
วันที่แก้ไข : 08 เมษายน 2551 : 13:43:38 PM
โทรศัพท์ : 4504
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
22 เรื่องมีไวรัส
สถานที่สิรินธร
ผู้แจ้ง : ถนอมนวล
วันที่แจ้ง : 11 เมษายน 2551 : 15:32:23 PM
วันที่แก้ไข : 01 พฤษภาคม 2551 : 12:36:53 PM
โทรศัพท์ : 2713
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
23 เรื่องใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่ตึกสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้แจ้ง : นิภา พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 30 เมษายน 2551 : 10:39:27 AM
วันที่แก้ไข : 01 พฤษภาคม 2551 : 12:35:16 PM
โทรศัพท์ : 1802
ไม่แสดงครุภัณฑ์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
24 เรื่องโปรแกรมไม่สมบูรณ์
สถานที่ตึก 13 ชั้น 2
ผู้แจ้ง : พยอม รังวรรณา
วันที่แจ้ง : 07 พฤษภาคม 2551 : 17:27:54 PM
วันที่แก้ไข : 11 พฤษภาคม 2551 : 09:43:36 AM
โทรศัพท์ : 2304
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
25 เรื่องใช่่งานอินเตอร์เน๊ตไม่ได้
สถานที่โรงเเรมช่ออินทนิล
ผู้แจ้ง : ประทาร คำเผี่ยน
วันที่แจ้ง : 12 พฤษภาคม 2551 : 11:28:36 AM
วันที่แก้ไข : 13 พฤษภาคม 2551 : 13:05:17 PM
โทรศัพท์ : 2621
ไม่แสดงครุภัณฑ์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
26 เรื่องขอเพิ่มจุดใช้งานอินเตอร์เน็ตจำนวน 3 จุด
สถานที่อาคาร 4
ผู้แจ้ง : อ.นฤมล บุญใหญ่
วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2551 : 12:03:39 PM
วันที่แก้ไข : 23 พฤษภาคม 2551 : 16:36:15 PM
โทรศัพท์ : 1406
ไม่แสดงครุภัณฑ์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
27 เรื่องอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่ชั้น 2
ผู้แจ้ง : นางสาวบัณฑิยา จันดา
วันที่แจ้ง : 25 พฤษภาคม 2551 : 15:37:30 PM
วันที่แก้ไข : 25 พฤษภาคม 2551 : 16:30:44 PM
โทรศัพท์ : 5101
ไม่แสดงครุภัณฑ์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
28 เรื่องระบบโทรศัพท์voip ใช้งานไม่ได้ หมายเลข 1111 มีสัญญานรบกวน
สถานที่สำนักงานอธิการอบดี
ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 06 กรกฎาคม 2551 : 11:43:12 AM
วันที่แก้ไข : 08 กรกฎาคม 2551 : 10:36:26 AM
โทรศัพท์ : 1111
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
29 เรื่องติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่ม 3 จุด โทรศัพท์ 1 จุด
สถานที่อาคาร12
ผู้แจ้ง : กรกนก ดาบพิมพ์ศรี
วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2551 : 12:18:45 PM
วันที่แก้ไข : 13 กรกฎาคม 2551 : 16:05:43 PM
โทรศัพท์ : 2204
ไม่แสดงครุภัณฑ์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
30 เรื่องลงโปรแกรมwindows spss 11.5 และกำจัดไวรัส
สถานที่อาคารตชั้น9ชั้น2
ผู้แจ้ง : สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
วันที่แจ้ง : 14 กรกฎาคม 2551 : 10:50:10 AM
วันที่แก้ไข : 14 กรกฎาคม 2551 : 17:12:31 PM
โทรศัพท์ : 1908
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
31 เรื่องใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่โลหะ
ผู้แจ้ง : ปัญญา เทียนนาวา
วันที่แจ้ง : 24 กรกฎาคม 2551 : 12:02:01 PM
วันที่แก้ไข : 26 กรกฎาคม 2551 : 10:05:02 AM
โทรศัพท์ : 1601
ไม่แสดงครุภัณฑ์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
32 เรื่องWifi ไม่ติด
สถานที่ชั้น M กองนโยบายและแผน
ผู้แจ้ง : ศุภณัฐ วิสุงเร
วันที่แจ้ง : 27 ก.ค. 2564
วันที่แก้ไข : -
โทรศัพท์ : 7605
ระบบเครือข่าย กำลังดำเนินการ
33 เรื่องไม่มีระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ใช้งานที่อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
สถานที่อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แจ้ง : รศ.ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ
วันที่แจ้ง : 24 กรกฎาคม 2551 : 13:09:15 PM
วันที่แก้ไข : 26 กรกฎาคม 2551 : 10:09:06 AM
โทรศัพท์ : 4507
ไม่แสดงครุภัณฑ์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
34 เรื่องเพิ่มหมายเลขภายใน เนื่องจากมีการติดต่องานทางระบบโทรศัพท์มากขึ้นเดิมมี 1 เลขหมาย
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
ผู้แจ้ง : วสันต์
วันที่แจ้ง : 05 สิงหาคม 2551 : 11:42:23 AM
วันที่แก้ไข : 06 สิงหาคม 2551 : 09:47:06 AM
โทรศัพท์ : 2504
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
35 เรื่องปริ๊นเตอร์ใช้งานไม่ได้
สถานที่ปฏิบัติการวิทยาศาตร์
ผู้แจ้ง : รศ.ดร.เบญจพร
วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2551 : 12:58:50 PM
วันที่แก้ไข : 28 สิงหาคม 2551 : 12:59:05 PM
โทรศัพท์ : 4507
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
36 เรื่องอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : นางสาวบัณฑิยา จันดา
วันที่แจ้ง : 01 กันยายน 2551 : 10:39:17 AM
วันที่แก้ไข : 02 กันยายน 2551 : 10:45:07 AM
โทรศัพท์ : 5101
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
37 เรื่องเดินสายnetwork 3จุด
สถานที่ตึก4
ผู้แจ้ง : ขนิษฐา ศรีนวล
วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2551 : 12:39:08 PM
วันที่แก้ไข : 09 กันยายน 2551 : 12:50:20 PM
โทรศัพท์ : 1411
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
38 เรื่องwindows xp มีปัญหา
สถานที่อาคาร6
ผู้แจ้ง : อ.พิศุทธิ์ บัวเปรม
วันที่แจ้ง : 29 กันยายน 2551 : 12:24:01 PM
วันที่แก้ไข : 02 ตุลาคม 2551 : 11:46:04 AM
โทรศัพท์ : 1604
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
39 เรื่องแจ้งโทรศัพท์ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายบริหารใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3
ผู้แจ้ง : งานเลขา
วันที่แจ้ง : 27 ก.ค. 2564
วันที่แก้ไข : -
โทรศัพท์ : 7005
ระบบโทรศัพท์ กำลังดำเนินการ
40 เรื่องใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่นาฏศิลป์
ผู้แจ้ง : นางสาวจันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม
วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2551 : 11:28:03 AM
วันที่แก้ไข : 10 ตุลาคม 2551 : 12:39:24 PM
โทรศัพท์ : 2011
ไม่แสดงครุภัณฑ์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
41 เรื่องต่อระบบโทรศัพท์ห้องผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
สถานที่สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : ขนิษฐา แก้วแท้
วันที่แจ้ง : 08 ธันวาคม 2551 : 14:43:10 PM
วันที่แก้ไข : 13 ธันวาคม 2551 : 08:55:04 AM
โทรศัพท์ : 1111
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
42 เรื่องย้ายเลขหมายโทรศัพท์ 3204 มาที่ห้องเจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สถานที่สำนักงานอธิการ
ผู้แจ้ง : วารินทร์ เพชระบูรณิน
วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2551 : 11:22:19 AM
วันที่แก้ไข : 18 ธันวาคม 2551 : 12:26:57 PM
โทรศัพท์ : 3206
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
43 เรื่องต่อเครื่องพิมพ์ online ไม่ได้
สถานที่อาคาร 7
ผู้แจ้ง : อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แพงสาย
วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2552 : 13:58:45 PM
วันที่แก้ไข : 28 มกราคม 2552 : 11:16:44 AM
โทรศัพท์ : 1702
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
44 เรื่องเพิ่มจุดบริการอินเตอร์เน็ตห้องแนะแนว เดินสายโทรศัพท์ห้องผอ.กองพัฒนานักศึกษา
สถานที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 12 กุมภาพันธ์ 2552 : 11:09:12 AM
วันที่แก้ไข : 16 กุมภาพันธ์ 2552 : 16:26:23 PM
โทรศัพท์ : 5105
ไม่แสดงครุภัณฑ์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
45 เรื่องระบบปฏิบัติการใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร 6
ผู้แจ้ง : อ.พิศุทธิ์ บัวเปรม
วันที่แจ้ง : 12 กุมภาพันธ์ 2552 : 14:21:10 PM
วันที่แก้ไข : 16 กุมภาพันธ์ 2552 : 16:28:02 PM
โทรศัพท์ : 1604
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
46 เรื่องโทรศัพท์ เบอร์ 2710 ใช้งานไม่ได้ อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่สิรินธร
ผู้แจ้ง : อ.ถนอมนวล พรหมบุญ
วันที่แจ้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2552 : 14:31:09 PM
วันที่แก้ไข : 25 กุมภาพันธ์ 2552 : 11:41:15 AM
โทรศัพท์ : 2713
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
47 เรื่องติดตั้งระบบโทรศัพท์ 1 จุด
สถานที่ปฎิบัติการเทคโนโลยี
ผู้แจ้ง : อใถนอมนวลรหมบุญ พ
วันที่แจ้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2552 : 14:33:14 PM
วันที่แก้ไข : 25 กุมภาพันธ์ 2552 : 11:40:07 AM
โทรศัพท์ : 2701
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
48 เรื่องระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่ประชาสัมพันธ์
ผู้แจ้ง : อนุสิษฐ์ กัน่คำ
วันที่แจ้ง : 24 กุมภาพันธ์ 2552 : 10:44:04 AM
วันที่แก้ไข : 25 กุมภาพันธ์ 2552 : 11:38:36 AM
โทรศัพท์ : 56717118
ไม่แสดงครุภัณฑ์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
49 เรื่องขอเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ภายใน1เลขหมาย
สถานที่สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : วิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์
วันที่แจ้ง : 01 มีนาคม 2552 : 11:21:47 AM
วันที่แก้ไข : 01 มีนาคม 2552 : 14:36:42 PM
โทรศัพท์ : 3906
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
50 เรื่องเล่นอินเตอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่อาคารราชภัฏกศิการ
ผู้แจ้ง : อ.ปัทมาภรณ์ อำไพกูล
วันที่แจ้ง : 02 มีนาคม 2552 : 14:08:06 PM
วันที่แก้ไข : 04 มีนาคม 2552 : 09:14:29 AM
โทรศัพท์ : 3910
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
51 เรื่องอินเทอร์เน็ต USER ค้าง
สถานที่อาคาร 12
ผู้แจ้ง : ณัชชา ทับสิงห์
วันที่แจ้ง : 02 มีนาคม 2552 : 14:20:07 PM
วันที่แก้ไข : 04 มีนาคม 2552 : 09:15:24 AM
โทรศัพท์ : 2302
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
52 เรื่องติดตั้งระบบสายแลน1จุด
สถานที่บ้านพัก
ผู้แจ้ง : อ.เทพบัญชา เสลาหอม
วันที่แจ้ง : 04 มีนาคม 2552 : 10:53:47 AM
วันที่แก้ไข : 06 มีนาคม 2552 : 10:00:12 AM
โทรศัพท์ : 1910
ไม่แสดงครุภัณฑ์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
53 เรื่องเดินสายโทรศัพท์ สายอินเตอร์เน็ต ห้องคณบดี 2 จุด
สถานที่สำนักงานคณบดี
ผู้แจ้ง : นางสาวราตรี มูลขาว
วันที่แจ้ง : 20 มีนาคม 2552 : 11:29:02 AM
วันที่แก้ไข : 21 มีนาคม 2552 : 09:10:21 AM
โทรศัพท์ : 5405
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
54 เรื่องAntivirus Expire
สถานที่เทคโนโลยี ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แพงสาย
วันที่แจ้ง : 22 มีนาคม 2552 : 09:05:41 AM
วันที่แก้ไข : 23 มีนาคม 2552 : 10:02:45 AM
โทรศัพท์ : 1702
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
55 เรื่องWindows XP Erer
สถานที่อาคาร 9 ชั้น2
ผู้แจ้ง : ดร.อนุวัติ คูณแก้ว
วันที่แจ้ง : 22 มีนาคม 2552 : 09:12:29 AM
วันที่แก้ไข : 23 มีนาคม 2552 : 10:04:05 AM
โทรศัพท์ : 1908
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
56 เรื่องย้ายเลขหมายโทรศัพท์ 2704
สถานที่สิรินธร ชั้น2
ผู้แจ้ง : อ.สรรฤดี ดีปู่
วันที่แจ้ง : 24 มีนาคม 2552 : 16:10:20 PM
วันที่แก้ไข : 25 มีนาคม 2552 : 08:37:22 AM
โทรศัพท์ : 0
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
57 เรื่องเดินสาย แลนเพิ่ม 4 จุด
สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ผู้แจ้ง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
วันที่แจ้ง : 24 มีนาคม 2552 : 16:27:16 PM
วันที่แก้ไข : 25 มีนาคม 2552 : 08:37:48 AM
โทรศัพท์ : 2402
ไม่แสดงครุภัณฑ์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
58 เรื่องขอติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์เพิ่ม ห้องพักอาจารย์ชั้น3 (1เลขหมาย)
สถานที่คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 3
ผู้แจ้ง : อ.ณัฐแก้ว ข้องรอด
วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2552 : 11:12:43 AM
วันที่แก้ไข : 26 มีนาคม 2552 : 11:34:19 AM
โทรศัพท์ : 0
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
59 เรื่องเครื่องช้า ใช้งานไม่ได้
สถานที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น1
ผู้แจ้ง : นายภาราดร สาตรี
วันที่แจ้ง : 27 มีนาคม 2552 : 16:07:10 PM
วันที่แก้ไข : 28 มีนาคม 2552 : 09:09:50 AM
โทรศัพท์ : 5103
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
60 เรื่องระบบปฏิบัติการ Windows XP ทำงานช้า
สถานที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น1
ผู้แจ้ง : ศรีไพร โสพันธุพิมพ์
วันที่แจ้ง : 27 มีนาคม 2552 : 16:08:53 PM
วันที่แก้ไข : 28 มีนาคม 2552 : 09:12:06 AM
โทรศัพท์ : 5103
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
61 เรื่องอินเตอร์เน็ตไม่ติด
สถานที่งานประชาสัมพันธ์
ผู้แจ้ง : อนุสิษฐ์ กันคำ
วันที่แจ้ง : 30 มีนาคม 2552 : 11:08:16 AM
วันที่แก้ไข : 30 มีนาคม 2552 : 12:12:48 PM
โทรศัพท์ : 1119
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
62 เรื่องไม่สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้
สถานที่อาคารเป่าแก้ว
ผู้แจ้ง : ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี
วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2552 : 11:02:51 AM
วันที่แก้ไข : 07 เมษายน 2552 : 15:35:51 PM
โทรศัพท์ : 1507
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
63 เรื่องใช้งานระบบเครือขายอินเตอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา(BU)
ผู้แจ้ง : อ.แขขวัญ สุนทรสารทูล
วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2552 : 15:41:07 PM
วันที่แก้ไข : 08 เมษายน 2552 : 11:14:58 AM
โทรศัพท์ : 1108
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
64 เรื่องย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานย้ายจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
สถานที่อาคาร 9
ผู้แจ้ง : 7
วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2552 : 15:56:58 PM
วันที่แก้ไข : 02 พฤษภาคม 2552 : 09:52:47 AM
โทรศัพท์ : 1908
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
65 เรื่องwindows เสีย
สถานที่สำนักงานอธิการ
ผู้แจ้ง : ศูนย์การศึกษาภายนอก
วันที่แจ้ง : 17 พฤษภาคม 2552 : 09:57:37 AM
วันที่แก้ไข : 17 พฤษภาคม 2552 : 14:26:33 PM
โทรศัพท์ : 3506
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
66 เรื่องแจ้งซ่อม อินเทอร์เน็ตอาคารนาฏศิลป ใช้ไม่ได้
สถานที่อาคารสาขาวิชานาฏศิลป
ผู้แจ้ง : อังคณา จันทร์แสงศรี
วันที่แจ้ง : 27 ก.ค. 2564
วันที่แก้ไข : -
โทรศัพท์ : 2011
ระบบเครือข่าย กำลังดำเนินการ
67 เรื่องขอเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ภายใน 2 เลขหมาย
สถานที่อาคาร 9
ผู้แจ้ง : ดร.อนุวัติ คูณแก้ว
วันที่แจ้ง : 17 พฤษภาคม 2552 : 09:59:26 AM
วันที่แก้ไข : 17 พฤษภาคม 2552 : 14:28:02 PM
โทรศัพท์ : 1908
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
68 เรื่องห้องเรียน นักศึกษาปริญญาโท ห้อง925 ขอใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (นศ ใช้เครื่องโน๊ตบุค)
สถานที่อาคาร 9
ผู้แจ้ง : ดร.อนุวัติ คูณแก้ว
วันที่แจ้ง : 17 พฤษภาคม 2552 : 10:07:32 AM
วันที่แก้ไข : 17 พฤษภาคม 2552 : 14:28:57 PM
โทรศัพท์ : 1908
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
69 เรื่องขอติดตั้งระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตเนื่องจากย้ายห้องสถาบันวิจัยใหม่ ไปที่อาคาร4
สถานที่อาคาร4 ชั้น1
ผู้แจ้ง : 7
วันที่แจ้ง : 21 พฤษภาคม 2552 : 16:14:40 PM
วันที่แก้ไข : 21 พฤษภาคม 2552 : 16:16:38 PM
โทรศัพท์ : 1908
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
70 เรื่องขอเพิ่มโทรศัพท์ภายใน 1 เครื่อง
สถานที่อาคาร4
ผู้แจ้ง : นายมงคล นราศรี
วันที่แจ้ง : 05 มิถุนาคม 2552 : 10:42:14 AM
วันที่แก้ไข : 06 มิถุนาคม 2552 : 08:57:04 AM
โทรศัพท์ : 1604
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
71 เรื่องอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่ตึกปฏิบัติการงานประชาสัมพันธ์
ผู้แจ้ง : ชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่แจ้ง : 08 มิถุนาคม 2552 : 09:57:46 AM
วันที่แก้ไข : 11 มิถุนาคม 2552 : 08:32:24 AM
โทรศัพท์ : 1119
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
72 เรื่องขอเพิ่มระบบอินเตอร์เน็ต 1 จุด ขอเพิ่ม4 1 จุด
สถานที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี
ผู้แจ้ง : อ้อมทิพย์ เมืองจีน
วันที่แจ้ง : 08 มิถุนาคม 2552 : 11:10:21 AM
วันที่แก้ไข : 11 มิถุนาคม 2552 : 08:33:33 AM
โทรศัพท์ : 1109
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
73 เรื่องลงโปรแกรมใหม่
สถานที่อาคารสิรินธรชั้น 4
ผู้แจ้ง : นางสาวรุ่งนภา พามา
วันที่แจ้ง : 10 มิถุนาคม 2552 : 12:24:03 PM
วันที่แก้ไข : 11 มิถุนาคม 2552 : 08:33:44 AM
โทรศัพท์ : 2709
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
74 เรื่องระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่ตึกอธิการบดี
ผู้แจ้ง : สุกัญญา คำสุม
วันที่แจ้ง : 10 มิถุนาคม 2552 : 14:50:41 PM
วันที่แก้ไข : 11 มิถุนาคม 2552 : 08:34:16 AM
โทรศัพท์ : 3206
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
75 เรื่องขอย้ายจุดโทรศัพท์ภายใน หมายเลข 2309
สถานที่อาคาร 13 ชั้น 1 คณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : นายประสิทธิ์ ไชยศรี
วันที่แจ้ง : 18 มิถุนาคม 2552 : 09:19:56 AM
วันที่แก้ไข : 18 มิถุนาคม 2552 : 14:20:57 PM
โทรศัพท์ : 2309
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
76 เรื่องเดินสายโทรศัพท์ภายใน
สถานที่อาคารเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1
ผู้แจ้ง : ภาวนา จันทรสมบัติ
วันที่แจ้ง : 18 มิถุนาคม 2552 : 10:51:38 AM
วันที่แก้ไข : 18 มิถุนาคม 2552 : 16:08:26 PM
โทรศัพท์ : 3905
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
77 เรื่องย้ายจุดโทรศัพท์ภายใน เลขหมาย 2302 2306 และสายแลน จำนวน 4 จุด
สถานที่สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : นางสาวโชคอารีย์ มั่นอินทร์
วันที่แจ้ง : 18 มิถุนาคม 2552 : 10:58:39 AM
วันที่แก้ไข : 22 มิถุนาคม 2552 : 16:06:46 PM
โทรศัพท์ : 2306
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
78 เรื่องขอเพิ่มจุดใช้งานอินเตอร์เน็ต
สถานที่สิรินธร ชั้น2
ผู้แจ้ง : ผศ.สรรฤดี ดีปู่
วันที่แจ้ง : 18 มิถุนาคม 2552 : 14:55:31 PM
วันที่แก้ไข : 26 มิถุนายน 2552 : 08:51:10 AM
โทรศัพท์ : 2719
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
79 เรื่องโทรศัพท์ไม่มีเสียง
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : นางวรัญญา หมวกน่วม
วันที่แจ้ง : 19 มิถุนาคม 2552 : 14:18:15 PM
วันที่แก้ไข : 22 มิถุนาคม 2552 : 16:03:36 PM
โทรศัพท์ : 1116
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
80 เรื่องขอย้ายจุดติดตั้งโทรศัพท์ เลขหมายภายใน1912 ,1913
สถานที่อาคาร9 ชั้น2
ผู้แจ้ง : ดร.อนุวัติ คูณแก้ว
วันที่แจ้ง : 19 มิถุนาคม 2552 : 15:33:10 PM
วันที่แก้ไข : 20 มิถุนาคม 2552 : 11:36:13 AM
โทรศัพท์ : 1912
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
81 เรื่องใช้งาน winndow ไม่ได้
สถานที่อาคาร 12
ผู้แจ้ง : น.ส.ณัชชา ทับสิงห์
วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2552 : 14:53:02 PM
วันที่แก้ไข : 30 มิถุนายน 2552 : 16:32:12 PM
โทรศัพท์ : 2302
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
82 เรื่องมีไวรัสในคอมพิวเตอร์
สถานที่13 ชั้น 1
ผู้แจ้ง : นางพยอม รังวรรณา
วันที่แจ้ง : 16 กรกฎาคม 2552 : 09:47:59 AM
วันที่แก้ไข : 22 กรกฎาคม 2552 : 09:06:50 AM
โทรศัพท์ : 56
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
83 เรื่องเล่นเน็ตไม่ได้, ปริ๊นงานไม่ได้
สถานที่สำนักงานอธิการ
ผู้แจ้ง : สุกัญญา คำสุม
วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2552 : 09:31:58 AM
วันที่แก้ไข : 22 กรกฎาคม 2552 : 09:06:28 AM
โทรศัพท์ : 3206
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
84 เรื่องเล่นอินเตอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่สิิรินธร
ผู้แจ้ง : อ.ชะหน่าย มังคลารัตนศรี
วันที่แจ้ง : 29 มิถุนายน 2552 : 11:18:42 AM
วันที่แก้ไข : 30 มิถุนายน 2552 : 16:33:37 PM
โทรศัพท์ : 2713
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
85 เรื่องPrinter ปริ้นไม่ออก
สถานที่ตึก BU ชั้น 3
ผู้แจ้ง : อ.สุเทพ ธรรมตระกูล
วันที่แจ้ง : 29 มิถุนายน 2552 : 15:10:18 PM
วันที่แก้ไข : 02 กรกฎาคม 2552 : 08:38:12 AM
โทรศัพท์ : 1133
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
86 เรื่องติดตั้งการใช้ระบบ Internet
สถานที่อาคารสิรินธร
ผู้แจ้ง : นางสาวมณีรักษ์ กาญจนรางกูร
วันที่แจ้ง : 29 มิถุนายน 2552 : 15:34:45 PM
วันที่แก้ไข : 02 กรกฎาคม 2552 : 08:41:52 AM
โทรศัพท์ : 2703
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
87 เรื่องโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ
สถานที่สำนักงานอธิการบดีชั้น1
ผู้แจ้ง : สุกัญญา คำสุม
วันที่แจ้ง : 01 กรกฎาคม 2552 : 09:39:26 AM
วันที่แก้ไข : 02 กรกฎาคม 2552 : 08:38:45 AM
โทรศัพท์ : 3206
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
88 เรื่องเสียงโทรศัพ์มีสัญญาณรบกวน เบอร์1116
สถานที่สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : มนฑกรานต์ สมุทรหล้า
วันที่แจ้ง : 01 กรกฎาคม 2552 : 11:27:27 AM
วันที่แก้ไข : 02 กรกฎาคม 2552 : 08:39:46 AM
โทรศัพท์ : 1116
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
89 เรื่องโทรศัพท์มีสัญญาณรบกวน
สถานที่สำนักงานอธิการบดีชั้น1
ผู้แจ้ง : ถนิม สกุลมา
วันที่แจ้ง : 01 กรกฎาคม 2552 : 11:32:01 AM
วันที่แก้ไข : 02 กรกฎาคม 2552 : 08:41:23 AM
โทรศัพท์ : 1126
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
90 เรื่องสมัครอีเมลล์ของส่วนราชการ
สถานที่ห้องงานงาน อาคารสำนักอธิการบดี
ผู้แจ้ง : นางพรรณทิพา บุญจืน
วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2552 : 09:46:47 AM
วันที่แก้ไข : 10 กรกฎาคม 2552 : 16:08:06 PM
โทรศัพท์ : 1127
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
91 เรื่องไทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ
สถานที่ตึกอธิการ
ผู้แจ้ง : ขนิษฐา แก้วแท้
วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2552 : 14:56:15 PM
วันที่แก้ไข : 10 กรกฎาคม 2552 : 13:09:07 PM
โทรศัพท์ : 1111
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
92 เรื่องอินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้
สถานที่9
ผู้แจ้ง : นิภา พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 10 กรกฎาคม 2552 : 09:27:02 AM
วันที่แก้ไข : 10 กรกฎาคม 2552 : 13:08:10 PM
โทรศัพท์ : 1802
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
93 เรื่องหมายเลขโทรศัพท์ 1120 ไม่มีสัญญาณ
สถานที่อาคารอธิการบดี
ผู้แจ้ง : นางสุจิตรา ดีดาร์
วันที่แจ้ง : 10 กรกฎาคม 2552 : 11:48:33 AM
วันที่แก้ไข : 10 กรกฎาคม 2552 : 13:07:03 PM
โทรศัพท์ : 1120
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
94 เรื่องโทรศัพท์เ้ลขหมาย 2504 ไม่มีสัญญาณ
สถานที่1
ผู้แจ้ง : วสันต์ แจ้งจิตร์
วันที่แจ้ง : 10 กรกฎาคม 2552 : 11:53:03 AM
วันที่แก้ไข : 10 กรกฎาคม 2552 : 13:07:53 PM
โทรศัพท์ : 2504
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
95 เรื่องเครื่องแฟกซ์ไม่มีสัญญาณ
สถานที่สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : ขนิษฐา แก้วแท้
วันที่แจ้ง : 25 กรกฎาคม 2552 : 10:14:24 AM
วันที่แก้ไข : 08 สิงหาคม 2552 : 12:43:47 PM
โทรศัพท์ : 1111
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
96 เรื่องติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ พร้อมตรวจเช็คเครื่องคอม
สถานที่สิรินธร
ผู้แจ้ง : อ.ถนอมนวล พรหมบุญ
วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2552 : 10:35:56 AM
วันที่แก้ไข : 31 สิงหาคม 2552 : 14:14:53 PM
โทรศัพท์ : 2713
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
97 เรื่องไวรัสลง dos
สถานที่ตึกสำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : วารินทร์ เพชระบูรณิน
วันที่แจ้ง : 13 สิงหาคม 2552 : 08:53:52 AM
วันที่แก้ไข : 16 สิงหาคม 2552 : 10:54:26 AM
โทรศัพท์ : 3204
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
98 เรื่องโทรศัพย์ไม่มีสัญณาน
สถานที่ชั้น1
ผู้แจ้ง : นงเยาว์ บุณยรัตพันธุ์
วันที่แจ้ง : 17 สิงหาคม 2552 : 14:37:25 PM
วันที่แก้ไข : 31 สิงหาคม 2552 : 14:22:53 PM
โทรศัพท์ : 2502
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
99 เรื่องระบบอินเตอร์เน็ทภายในอาคารขัดข้อง
สถานที่กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : ไพโรจน พรเจริญ
วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2552 : 11:16:24 AM
วันที่แก้ไข : 08 สิงหาคม 2552 : 12:44:46 PM
โทรศัพท์ : 5103
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
100 เรื่องเครื่องช้า เซฟงานไม่ได้ ความเร็วอินเตอร์เน็ตช้า
สถานที่สำนักงานบดี
ผู้แจ้ง : นางเกษฟ้า คำภู
วันที่แจ้ง : 07 สิงหาคม 2552 : 08:24:05 AM
วันที่แก้ไข : 27 สิงหาคม 2552 : 08:28:43 AM
โทรศัพท์ : 1127
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
101 เรื่องตรวจเช็คเลขหมายโทรศัพท์ 1504 :1501
สถานที่อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
ผู้แจ้ง : อ.ถนอมนวล พรหมบุญ
วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2552 : 10:39:09 AM
วันที่แก้ไข : 31 สิงหาคม 2552 : 14:24:08 PM
โทรศัพท์ : 1501
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
102 เรื่องเปิดเครื่องแล้วเข้าวินโดร์ไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักอธิการบดี งานคลังชั้น 1
ผู้แจ้ง : นางอุตสา สว่างแจ้ง
วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2552 : 08:49:59 AM
วันที่แก้ไข : 20 ตุลาคม 2552 : 09:17:08 AM
โทรศัพท์ : 1125
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
103 เรื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามรถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้
สถานที่อาคาร 4 ชั้น 1
ผู้แจ้ง : นางสาวมณีรัตน์ ทองเยิ้น
วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2552 : 11:01:42 AM
วันที่แก้ไข : 20 ตุลาคม 2552 : 09:18:00 AM
โทรศัพท์ : 1908
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
104 เรื่องขอต่อสายพ่วงโทรศัพท์ภายในเพิ่ม 1 จุด
สถานที่ตึกสำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : เกษฟ้า คำภู
วันที่แจ้ง : 01 กันยายน 2552 : 14:05:26 PM
วันที่แก้ไข : 20 กันยายน 2552 : 12:31:54 PM
โทรศัพท์ : 1127
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
105 เรื่องไม่มีเสียง
สถานที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้แจ้ง : น.ส.วัลยา ภูจุ้ย
วันที่แจ้ง : 07 กันยายน 2552 : 11:32:25 AM
วันที่แก้ไข : 20 ตุลาคม 2552 : 09:15:12 AM
โทรศัพท์ : 1121
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
106 เรื่องใช้งานอินเตอรืเน็ตไม่ได้
สถานที่ชั้น2
ผู้แจ้ง : อุษณีย์ ปลัดท้วม
วันที่แจ้ง : 08 กันยายน 2552 : 10:00:18 AM
วันที่แก้ไข : 08 กันยายน 2552 : 12:52:32 PM
โทรศัพท์ : 5101
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
107 เรื่องไม่สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้
สถานที่ก่อสร้าง
ผู้แจ้ง : อ.บุญช่วย สุทธิรักษ์
วันที่แจ้ง : 08 กันยายน 2552 : 15:42:46 PM
วันที่แก้ไข : 09 กันยายน 2552 : 09:31:50 AM
โทรศัพท์ : 1604
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
108 เรื่องอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ทั้งอาคาร
สถานที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1
ผู้แจ้ง : สำเนียง สุขเมือง
วันที่แจ้ง : 10 กันยายน 2552 : 10:52:05 AM
วันที่แก้ไข : 11 กันยายน 2552 : 08:53:44 AM
โทรศัพท์ : 5103
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
109 เรื่องใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ผู้แจ้ง : นางสาวศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ
วันที่แจ้ง : 10 กันยายน 2552 : 11:36:45 AM
วันที่แก้ไข : 11 กันยายน 2552 : 08:51:52 AM
โทรศัพท์ : 1501
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
110 เรื่องลง windows ใหม่
สถานที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
ผู้แจ้ง : ณิชาภัทร พาหะนิชย์
วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2552 : 10:26:34 AM
วันที่แก้ไข : 20 กันยายน 2552 : 12:32:55 PM
โทรศัพท์ : 2504
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
111 เรื่องเข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่ชั้น2
ผู้แจ้ง : นางสาวอุษณีย์ ปลัดท้วม
วันที่แจ้ง : 30 กันยายน 2552 : 09:11:46 AM
วันที่แก้ไข : 20 ตุลาคม 2552 : 09:16:40 AM
โทรศัพท์ : 5101
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
112 เรื่องระบบไม่สามารถแสดงแบบฟอร์มได้
สถานที่อาคาร 12 ชั้น 1 (ห้องสำนักงานคณะ)
ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 26 กันยายน 2552 : 10:22:58 AM
วันที่แก้ไข : 20 ตุลาคม 2552 : 09:16:00 AM
โทรศัพท์ : 2302
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
113 เรื่องตรวจเช็คระบบ
สถานที่อาคาร 13 ชั้น 1
ผู้แจ้ง : นางสุชาดา สีป้อ
วันที่แจ้ง : 26 กันยายน 2552 : 10:35:00 AM
วันที่แก้ไข : 20 ตุลาคม 2552 : 09:16:12 AM
โทรศัพท์ : 2309
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
114 เรื่องใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่ประชาสัมพันธ์
ผู้แจ้ง : นายอนุสิษฐ์ กันคำ
วันที่แจ้ง : 28 ตุลาคม 2552 : 13:40:14 PM
วันที่แก้ไข : 31 ตุลาคม 2552 : 09:33:59 AM
โทรศัพท์ : 56717118
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
115 เรื่อง3 (ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้)
สถานที่อาคาร 4 ชั้น 1
ผู้แจ้ง : นางสาวนิธิมา จรทะผา
วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2552 : 15:25:45 PM
วันที่แก้ไข : 03 กุมภาพันธ์ 2553 : 12:23:31 PM
โทรศัพท์ : 1908
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
116 เรื่องต่อพ่วงเลขหมายโทรศัพท์ 4505,4506
สถานที่ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ชั้น1
ผู้แจ้ง : ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2553 : 16:08:39 PM
วันที่แก้ไข : 10 มิถุนายน 2553 : 09:01:56 AM
โทรศัพท์ : 4504
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
117 เรื่องย้ายเลขหมายโทรศัพท์จากชั้น2 ลงชั้น1
สถานที่ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ชั้น1
ผู้แจ้ง : อ.สุชาดา ปันน้อย
วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2553 : 16:11:11 PM
วันที่แก้ไข : 10 มิถุนายน 2553 : 09:00:59 AM
โทรศัพท์ : 4503
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
118 เรื่องเลขหมายโทรศัพท์1119,1120
สถานที่สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : ณิชาภัทร พาหะนิชย์
วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2553 : 12:33:55 PM
วันที่แก้ไข : 09 มิถุนายน 2553 : 15:43:21 PM
โทรศัพท์ : 2504
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
119 เรื่องระบบอินเตอร์เน็ต
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี(เก่า)
ผู้แจ้ง : นางสาววัลยา ภูจุ้ย
วันที่แจ้ง : 03 กุมภาพันธ์ 2553 : 11:52:30 AM
วันที่แก้ไข : 03 กุมภาพันธ์ 2553 : 12:23:19 PM
โทรศัพท์ : 1121
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
120 เรื่องขอย้ายเลขหมายโอเปอเรเตอร์ จากอาคารประชาสัมพันธ์มายังอาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่
สถานที่สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : นายอนุสิษฐ์ กันคำ
วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2553 : 09:19:46 AM
วันที่แก้ไข : 11 มิถุนายน 2553 : 11:58:59 AM
โทรศัพท์ : 0
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
121 เรื่องขอย้ายเลขหมายโทรศัพท์ภายในจากอาคารเก่าไปยังอาคารหลังใหม่
สถานที่คณะวิทยาการจัดการหลังใหม่
ผู้แจ้ง : 5
วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2553 : 16:20:07 PM
วันที่แก้ไข : 17 มิถุนายน 2553 : 14:34:20 PM
โทรศัพท์ : 1211
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
122 เรื่องขอเพิ่มเลขหมายภายในหน่วยงาน2เลขหมาย
สถานที่สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : ณิชาภัทร พาหะนิชย์
วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2553 : 09:04:28 AM
วันที่แก้ไข : 11 มิถุนายน 2553 : 11:59:42 AM
โทรศัพท์ : 2504
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
123 เรื่องติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ภายในบ้านพักอธิการบดี
สถานที่สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : นายไพโรจน์ พรเจริญ
วันที่แจ้ง : 11 มิถุนายน 2553 : 12:04:22 PM
วันที่แก้ไข : 12 มิถุนายน 2553 : 12:28:47 PM
โทรศัพท์ : 1138
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
124 เรื่องต่อพ่วงเลขหมายโทรศัพท์ภายใน 1122 (1จุด)
สถานที่สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : ณิชาภัทร พาหะนิชย์
วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2553 : 14:36:31 PM
วันที่แก้ไข : 18 มิถุนายน 2553 : 13:20:07 PM
โทรศัพท์ : 2504
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
125 เรื่องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่ก่อสร้างชั้น1
ผู้แจ้ง : สิบโทพิศุทธิ์ บัวเปรม
วันที่แจ้ง : 19 มิถุนายน 2553 : 11:09:55 AM
วันที่แก้ไข : 08 กรกฎาคม 2553 : 08:49:13 AM
โทรศัพท์ : 1605
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
126 เรื่องโทรศัพท์เลขหมาย 0 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารประชาสัใพนธ์
ผู้แจ้ง : ชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2553 : 13:16:45 PM
วันที่แก้ไข : 02 พฤศจิกายน 2553 : 09:25:27 AM
โทรศัพท์ : 0
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
127 เรื่องขอเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ภายใน1 เลขหมาย และจุดเชื่อมอินเตอร์เน็ต 1 จุด
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีเดิม
ผู้แจ้ง : รัชนี ใจรักษ์
วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2553 : 11:23:09 AM
วันที่แก้ไข : 22 ตุลาคม 2553 : 11:33:19 AM
โทรศัพท์ : 1906
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
128 เรื่องขอเพิ่มเลขหมายภายใน ห้องประชุมชั้น3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : นภาพร เกียรติวานิชโสภณ
วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2553 : 11:29:51 AM
วันที่แก้ไข : 22 ตุลาคม 2553 : 11:32:44 AM
โทรศัพท์ : 3217
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
129 เรื่องเล่นเน้ตไม่ไ
สถานที่4
ผู้แจ้ง : ไพรฑูรย์ บานเย็นงาม
วันที่แจ้ง : 10 พฤศจิกายน 2553 : 11:05:34 AM
วันที่แก้ไข : 22 พฤศจิกายน 2553 : 12:05:22 PM
โทรศัพท์ : 1410
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
130 เรื่องขอติดตั้ง3 และขอเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ภายใน1 เลขหมาย ชั้น3ห้องสำนักงานเลขาสภามาหวิทยาลัย
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการหลังใหม่
ผู้แจ้ง : สำนักงานเลขาสภามหาวิทยาลัย
วันที่แจ้ง : 17 สิงหาคม 2553 : 14:07:17 PM
วันที่แก้ไข : 19 สิงหาคม 2553 : 17:54:36 PM
โทรศัพท์ : 1118
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
131 เรื่องย้ายเลขหมายโทรศัพท์ 1310 จากอาคาร3 มาอาคาร9ชั้น4และขอเพิ่มเลขหมายภายใน 2 เลขหมาย ,ติดตั้งจุดอินเตอร์เน็ต 5 จุด
สถานที่อาคาร9 ชั้น4
ผู้แจ้ง : นาย วุฒิพงศ์ บัวช้อย
วันที่แจ้ง : 30 ตุลาคม 2553 : 15:52:35 PM
วันที่แก้ไข : 01 พฤศจิกายน 2553 : 13:14:09 PM
โทรศัพท์ : 1310
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
132 เรื่องเลขหมายโทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้หลายเลขหมาย
สถานที่อาคารสิรินธร
ผู้แจ้ง : ศิรดา แสงนก
วันที่แจ้ง : 17 สิงหาคม 2553 : 14:01:11 PM
วันที่แก้ไข : 19 สิงหาคม 2553 : 17:51:07 PM
โทรศัพท์ : 2708
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
133 เรื่องขอย้ายสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา จากอาคาร3 ไปยังอาคารสำนักงานอธิการเดิม จึงขอให้ติดตั้ง3 และโทรศัพท์ภายในไปยังอาคารดังกล่าว
สถานที่อาคาร 3
ผู้แจ้ง : 7
วันที่แจ้ง : 17 สิงหาคม 2553 : 14:04:31 PM
วันที่แก้ไข : 19 สิงหาคม 2553 : 17:53:44 PM
โทรศัพท์ : 1908
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
134 เรื่องปริ้นงานไม่ได้
สถานที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
ผู้แจ้ง : นางสุทธิดา พาเวียง
วันที่แจ้ง : 04 พฤศจิกายน 2553 : 14:24:24 PM
วันที่แก้ไข : 22 พฤศจิกายน 2553 : 12:06:05 PM
โทรศัพท์ : 1127
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
135 เรื่องเครื่องดับบ่อยเวลาทำงานในระบบMIS
สถานที่ห้องการเงิน สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : พิมพ์ชนก คำเหมือง
วันที่แจ้ง : 21 ตุลาคม 2553 : 10:43:28 AM
วันที่แก้ไข : 30 ตุลาคม 2553 : 15:49:13 PM
โทรศัพท์ : 1141
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
136 เรื่องขอเพิ่มเลขหมายภายในสำนักงาน 1 เลขหมาย
สถานที่อาคารบรรณราชนคริน
ผู้แจ้ง : ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี
วันที่แจ้ง : 28 กันยายน 2553 : 10:40:46 AM
วันที่แก้ไข : 28 กันยายน 2553 : 12:18:51 PM
โทรศัพท์ : 2812
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
137 เรื่องขอเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ภายใน 1 เลขหมาย
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการ เดิม
ผู้แจ้ง : 7
วันที่แจ้ง : 28 กันยายน 2553 : 13:05:40 PM
วันที่แก้ไข : 08 ตุลาคม 2553 : 13:34:09 PM
โทรศัพท์ : 1908
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
138 เรื่องโทรศัพท์เลขหมาย 3207 งานนิติการ ไม่มีสัญญาณ
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการหลังใหม่
ผู้แจ้ง : งานการเจ้าหน้าที่
วันที่แจ้ง : 28 กันยายน 2553 : 08:31:08 AM
วันที่แก้ไข : 28 กันยายน 2553 : 10:34:33 AM
โทรศัพท์ : 1117
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
139 เรื่องเลขหมายโทรศัพท์ 3802 ใช้งานไม่ได้
สถานที่โรงจอดรถมหาวิทยาลัย
ผู้แจ้ง : ฝ่ายยานพาหนะ
วันที่แจ้ง : 28 กันยายน 2553 : 08:33:42 AM
วันที่แก้ไข : 28 กันยายน 2553 : 10:35:38 AM
โทรศัพท์ : 3802
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
140 เรื่องขอเพิ่มเลขหมายภายในงานการเงินจ 1 เลขหมาย
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : นายบุญเลิศ อัตตะชีวะ
วันที่แจ้ง : 27 กันยายน 2553 : 11:27:19 AM
วันที่แก้ไข : 27 กันยายน 2553 : 14:01:50 PM
โทรศัพท์ : 1126
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
141 เรื่องขอเพิ่มเลขหมายภายใน 1 เลขหมาย
สถานที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น M
ผู้แจ้ง : นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี
วันที่แจ้ง : 27 กันยายน 2553 : 11:30:44 AM
วันที่แก้ไข : 28 กันยายน 2553 : 10:37:51 AM
โทรศัพท์ : 1124
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
142 เรื่องไม่มีสัญญาณ,โทรเข้า - ออกไม่ได้ค่ะ
สถานที่ตึกสำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : นางสาวเกษฟ้า บุญทิพย์เจริญ
วันที่แจ้ง : 23 กันยายน 2553 : 09:25:29 AM
วันที่แก้ไข : 24 กันยายน 2553 : 10:50:59 AM
โทรศัพท์ : 1125
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
143 เรื่อง4ไม่มีสัญญาณ
สถานที่อาคารสิรินธร ชั้น 4
ผู้แจ้ง : สุรางค์รัตน์ พันแสง
วันที่แจ้ง : 01 กันยายน 2553 : 09:15:28 AM
วันที่แก้ไข : 13 กันยายน 2553 : 10:55:38 AM
โทรศัพท์ : 2715
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
144 เรื่องขอเพิ่มจุดให้บริการอินเตอร์เน็ต ไร้สาย บริเวณห้องเรียน ชั้น4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 1 จุด
สถานที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ผู้แจ้ง : ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
วันที่แจ้ง : 20 กันยายน 2553 : 11:43:13 AM
วันที่แก้ไข : 20 กันยายน 2553 : 15:35:09 PM
โทรศัพท์ : 4504
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
145 เรื่องคอมพิวเตอร์โนตบุค มีไวรัส
สถานที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : สำเนียง สุขเมือง
วันที่แจ้ง : 20 กันยายน 2553 : 11:48:24 AM
วันที่แก้ไข : 20 กันยายน 2553 : 15:36:14 PM
โทรศัพท์ : 5101
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
146 เรื่องขอย้ายระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตจากอาคารสิรินธรชั้น1 มายังอาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร4 ห้องสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
สถานที่อาคาร 4
ผู้แจ้ง : มณีรักษ์ กาญจนรางกูล
วันที่แจ้ง : 03 กันยายน 2553 : 15:38:07 PM
วันที่แก้ไข : 04 กันยายน 2553 : 08:50:54 AM
โทรศัพท์ : 2703
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
147 เรื่องขอย้ายเลขหมายโทรศัพท์และเดินสายระบบอินเตอร์เน็ตจากอาคาร 9 มายังอาคารสำนักงานอธิการหลังเดิม 1จุด
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการ เดิม
ผู้แจ้ง : รัชนี ใจรักษ์
วันที่แจ้ง : 03 กันยายน 2553 : 08:33:16 AM
วันที่แก้ไข : 03 กันยายน 2553 : 15:27:43 PM
โทรศัพท์ : 1906
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
148 เรื่อง- ใช้ net ไม่ถึง 10 นาที่ ก็หลุดต้องเปิดใหม่(เครื่องอื่นใช้ได้ปกติ) - บางครั้ง Microsoft Word ก็เป็นเหมือนกัน แถม error บ่อย
สถานที่1
ผู้แจ้ง : การะเกด
วันที่แจ้ง : 17 พฤศจิกายน 2553 : 10:14:16 AM
วันที่แก้ไข : 11 ธันวาคม 2553 : 16:02:48 PM
โทรศัพท์ : 2302
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
149 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ทดสอบการใช้งานโทรศัพท์ อาคารโรงแรมช่ออินทนิล
สถานที่โรงแรมช่ออินทนิล
ผู้แจ้ง : สุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 22 ก.ค. 2564
วันที่แก้ไข : -
โทรศัพท์ : 2014
ระบบโทรศัพท์ กำลังดำเนินการ
150 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ย้ายเลขหมายโทรศัพท์ภายใน และติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ชั้น1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
สถานที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : นายสังคม พาเวียง
วันที่แจ้ง : 22 ธันวาคม 2553 : 11:05:10 AM
วันที่แก้ไข : 05 มกราคม 2554 : 12:09:18 PM
โทรศัพท์ : 5101
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
151 เรื่องโปรแกรม windows xp มีปัญหา ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร โรงยิมเนเซียม
ผู้แจ้ง : วัฒนา มหาราช
วันที่แจ้ง : 22 ธันวาคม 2553 : 11:10:00 AM
วันที่แก้ไข : 05 มกราคม 2554 : 12:09:45 PM
โทรศัพท์ : 1131
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
152 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ติดตั้ง windows xp ใหม่
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : ระวิพันท์ แตงตรง
วันที่แจ้ง : 22 ธันวาคม 2553 : 11:13:28 AM
วันที่แก้ไข : 05 มกราคม 2554 : 12:10:31 PM
โทรศัพท์ : 1111
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
153 เรื่องติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ภายใน ห้องพักเจ้าหน้าที่ งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า หลังอาคารสำนักงานอธิการเดิม
สถานที่ชั้นm สำนักงานอธิการ
ผู้แจ้ง : นายมังกร ก้อนจันทร์
วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2554 : 15:34:30 PM
วันที่แก้ไข : 12 มกราคม 2554 : 14:07:06 PM
โทรศัพท์ : 2014
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
154 เรื่องขอติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ท ห้องพักพนักงานขับรถ
สถานที่อาคารเก็บรถ
ผู้แจ้ง : นายอุดม เกษามูล
วันที่แจ้ง : 12 มกราคม 2554 : 14:11:22 PM
วันที่แก้ไข : 19 มกราคม 2554 : 18:14:58 PM
โทรศัพท์ : 3801
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
155 เรื่องติดตั้งสายอินเตอร์เน็ต
สถานที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น1
ผู้แจ้ง : นส.ขนิษฐา แก้วแท้
วันที่แจ้ง : 09 กุมภาพันธ์ 2554 : 09:57:00 AM
วันที่แก้ไข : 14 กุมภาพันธ์ 2554 : 08:32:36 AM
โทรศัพท์ : 1111
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
156 เรื่องย้ายโทรศัพท์
สถานที่สำนักงานอธิการบดีชั้น 3
ผู้แจ้ง : จารุณี บุญเนตร
วันที่แจ้ง : 09 กุมภาพันธ์ 2554 : 10:19:12 AM
วันที่แก้ไข : 14 กุมภาพันธ์ 2554 : 08:33:16 AM
โทรศัพท์ : 1140
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
157 เรื่องต่อพ่วงโทรศัพท์ภายใน
สถานที่ชั้น1
ผู้แจ้ง : ธิดากาญจน์ กาญจนะโกมล
วันที่แจ้ง : 09 กุมภาพันธ์ 2554 : 10:25:04 AM
วันที่แก้ไข : 14 กุมภาพันธ์ 2554 : 08:34:03 AM
โทรศัพท์ : 1906
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
158 เรื่องย้ายโทรศัพท์เบอร์1912
สถานที่ชั้น1
ผู้แจ้ง : ธิดากาญจน์ กาญจนะโกมล
วันที่แจ้ง : 09 กุมภาพันธ์ 2554 : 10:27:56 AM
วันที่แก้ไข : 14 กุมภาพันธ์ 2554 : 08:34:21 AM
โทรศัพท์ : 1912
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
159 เรื่องสัญญณไม่มี
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : พยอม รังวรรณา
วันที่แจ้ง : 09 กุมภาพันธ์ 2554 : 16:03:35 PM
วันที่แก้ไข : 14 กุมภาพันธ์ 2554 : 08:34:43 AM
โทรศัพท์ : 2302
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ปริญญา
160 เรื่องขอเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ภายใน 1 เลขหมาย
สถานที่สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : นางสาวสุจิตรา จุ้ยวอน
วันที่แจ้ง : 28 กุมภาพันธ์ 2554 : 11:52:02 AM
วันที่แก้ไข : 06 มีนาคม 2554 : 11:44:01 AM
โทรศัพท์ : 1113
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
161 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานช้า
สถานที่อาคา 12
ผู้แจ้ง : ดร.แขก มูลเดช
วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2554 : 14:28:55 PM
วันที่แก้ไข : 07 มีนาคม 2554 : 14:33:12 PM
โทรศัพท์ : 2302
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
162 เรื่องเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตเครื่องสำนักงาน
สถานที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : พรชัย วัดเย็น
วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2554 : 14:32:04 PM
วันที่แก้ไข : 07 มีนาคม 2554 : 14:33:42 PM
โทรศัพท์ : 5101
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
163 เรื่องเครื่องคอมพิวเอร์ใช้งานไม่ได้ ช้า
สถานที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : สังคม พาเวียง
วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2554 : 14:33:01 PM
วันที่แก้ไข : 18 เมษายน 2554 : 09:59:48 AM
โทรศัพท์ : 5101
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
164 เรื่องติดตั้งสายโทรศัพท์ภายใน
สถานที่10
ผู้แจ้ง : ขวัญชัย แก่นไทย
วันที่แจ้ง : 23 มีนาคม 2554 : 11:49:59 AM
วันที่แก้ไข : 03 พฤษภาคม 2554 : 13:58:11 PM
โทรศัพท์ : 2504
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
165 เรื่องขอเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ พร้อมจุดใช้งานอินเตอร์เน็ท จำนวน 3 จุด
สถานที่ชั้น 3 สำนักงานอธิการ
ผู้แจ้ง : งานสภามหาวิทยาลัย
วันที่แจ้ง : 18 เมษายน 2554 : 10:03:00 AM
วันที่แก้ไข : 03 พฤษภาคม 2554 : 15:35:30 PM
โทรศัพท์ : 1140
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
166 เรื่องขอเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ และจุดใช้งานอินเตอร์เน็ท จำนวน 1 จุด ห้องพัก รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ชั้น1
สถานที่อาคาร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้แจ้ง : 7
วันที่แจ้ง : 18 เมษายน 2554 : 10:06:00 AM
วันที่แก้ไข : 03 พฤษภาคม 2554 : 15:36:37 PM
โทรศัพท์ : 1908
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
167 เรื่องติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณอินเตอร์เน็ทไร้สายที่ห้องพักฝ่ายยานพาหนะ
สถานที่ฝ่ายยานพาหนะ
ผู้แจ้ง : ฝ่ายยานพาหนะ
วันที่แจ้ง : 18 เมษายน 2554 : 10:13:43 AM
วันที่แก้ไข : 03 พฤษภาคม 2554 : 15:36:58 PM
โทรศัพท์ : 3801
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
168 เรื่องขอย้ายเลขหมายภายในจากเดิม อาคาร3 มาที่อาคาร 9 พร้อมติดตั้งระบบLan
สถานที่อาคาร 3
ผู้แจ้ง : อ. กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2554 : 15:42:13 PM
วันที่แก้ไข : 25 พฤษภาคม 2554 : 09:19:15 AM
โทรศัพท์ : 0
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
169 เรื่องขอพ่วงโทรศัพท์เลขหมาย 1118 ที่สำนักงานเลขานุการ ชั้นm
สถานที่ชั้น m สำนักงานอธิการ
ผู้แจ้ง : นางสมปอง อาจศิริ
วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2554 : 15:46:58 PM
วันที่แก้ไข : 17 มิถุนายน 2554 : 15:09:04 PM
โทรศัพท์ : 1118
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
170 เรื่องพวงเบอร์โทรศัพท์ภายใน
สถานที่ชั้น 3
ผู้แจ้ง : วิทยาการจัดการ
วันที่แจ้ง : 18 พฤษภาคม 2554 : 11:24:04 AM
วันที่แก้ไข : 18 พฤษภาคม 2554 : 11:25:12 AM
โทรศัพท์ : 1209
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
171 เรื่องขอเปิดเบอร์โทรศัพท์ # 1203 ใช้งาน
สถานที่ชั้น 3
ผู้แจ้ง : วิทยาการจัดการ
วันที่แจ้ง : 18 พฤษภาคม 2554 : 11:28:36 AM
วันที่แก้ไข : 02 ตุลาคม 2554 : 10:27:35 AM
โทรศัพท์ : 1209
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
172 เรื่องพวงเบอร์โทรศัพท์ภายในเพิ่มเติม
สถานที่ชั้น 2
ผู้แจ้ง : วิทยาการจัดการ
วันที่แจ้ง : 18 พฤษภาคม 2554 : 11:31:24 AM
วันที่แก้ไข : 25 พฤษภาคม 2554 : 09:18:28 AM
โทรศัพท์ : 1208
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
173 เรื่องFax ไม่มีสัญญาณ
สถานที่ชั้น 2
ผู้แจ้ง : นางสาวรัชนีพร ลีกีรติกุล
วันที่แจ้ง : 24 พฤษภาคม 2554 : 12:13:40 PM
วันที่แก้ไข : 25 พฤษภาคม 2554 : 09:16:31 AM
โทรศัพท์ : 1213
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
174 เรื่องโทรศัพท์มีสัญญาณรบกวนเวลาโทร
สถานที่ชั้น 2
ผู้แจ้ง : วิทยาการจัดการ
วันที่แจ้ง : 27 พฤษภาคม 2554 : 14:12:35 PM
วันที่แก้ไข : 27 พฤษภาคม 2554 : 15:35:31 PM
โทรศัพท์ : 1208
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
175 เรื่อง1. ขอเปิดใช้เบอร์โทรศัพท์ไปศุนย์เด็กเล็กใหม่ 2 เบอร์ 2. พวงโทรศัพย์ภายใน
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : ศูนย์เด็กเล็ก
วันที่แจ้ง : 30 พฤษภาคม 2554 : 08:47:57 AM
วันที่แก้ไข : 31 พฤษภาคม 2554 : 08:26:27 AM
โทรศัพท์ : 2402
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
176 เรื่อง1. ย้ายสายโทรศัพท์ 2. ย้ายสาย LAN
สถานที่เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ผู้แจ้ง : นางกุหลาบ ชาติชะนะ
วันที่แจ้ง : 31 พฤษภาคม 2554 : 14:45:46 PM
วันที่แก้ไข : 31 พฤษภาคม 2554 : 16:35:15 PM
โทรศัพท์ : 1413
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
177 เรื่องเดินสาย LAN และย้ายสายโทรศัพท์จากชั้น 1 มาชั้น 3
สถานที่ชั้น 3
ผู้แจ้ง : นางสาวนุชจรี ทัดเศษ
วันที่แจ้ง : 31 พฤษภาคม 2554 : 16:14:15 PM
วันที่แก้ไข : 31 พฤษภาคม 2554 : 16:34:26 PM
โทรศัพท์ : 1444
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
178 เรื่องอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่นาฏศิลป์
ผู้แจ้ง : นาฏศิลป์
วันที่แจ้ง : 02 มิถุนายน 2554 : 13:21:56 PM
วันที่แก้ไข : 03 มิถุนายน 2554 : 08:27:29 AM
โทรศัพท์ : 2012
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
179 เรื่องขอเพิ่มจุดเชื่อมต่อเบอร์โทร 2504
สถานที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ชั้น 1
ผู้แจ้ง : ขวัญชัย แก่นไทย
วันที่แจ้ง : 03 มิถุนายน 2554 : 14:54:35 PM
วันที่แก้ไข : 11 มิถุนายน 2554 : 11:16:46 AM
โทรศัพท์ : 2504
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
180 เรื่องต้องการย้ายโทรศัพท์ภายในเบอร์ 3206 ไปหน้าเคาเตอร์
สถานที่อาคารเฉลิมสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ผู้แจ้ง : ปารวี ร้อยกรอง
วันที่แจ้ง : 03 มิถุนายน 2554 : 16:38:18 PM
วันที่แก้ไข : 11 มิถุนายน 2554 : 11:16:37 AM
โทรศัพท์ : 3206
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
181 เรื่องย้ายโทรศัพย์เบอร์ 3206 และพ่วงโทรศัพย์
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : เบียร
วันที่แจ้ง : 11 มิถุนายน 2554 : 11:16:08 AM
วันที่แก้ไข : 15 มิถุนายน 2554 : 08:11:02 AM
โทรศัพท์ : 3206
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
182 เรื่องพวงโทรศัพท์เบอร์ 1109
สถานที่ชั้น 3
ผู้แจ้ง : เลขาอธิการบดี
วันที่แจ้ง : 15 มิถุนายน 2554 : 13:56:06 PM
วันที่แก้ไข : 16 มิถุนายน 2554 : 08:39:46 AM
โทรศัพท์ : 1109
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
183 เรื่องขอเบอร์โทรศัพท์ใหม่ 1 เบอร์
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : วิทยาศาศตร์สิ่งแวดล้อม
วันที่แจ้ง : 15 มิถุนายน 2554 : 14:01:13 PM
วันที่แก้ไข : 16 มิถุนายน 2554 : 08:39:28 AM
โทรศัพท์ : 1325
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
184 เรื่องขอเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ภายใน 1 เบอร์
สถานที่ตึก 9 ขั้น 4
ผู้แจ้ง : อ.อนิรุต บุญพิมพ์
วันที่แจ้ง : 16 มิถุนายน 2554 : 15:10:35 PM
วันที่แก้ไข : 17 มิถุนายน 2554 : 08:58:18 AM
โทรศัพท์ : 1310
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
185 เรื่องย้ายและพ่วงเบอร์โทรศพท์ เบอร์ 1127 1125 และเดินสายแลนเพิ่มจำนวน 3 จุด
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : งานการเงิน
วันที่แจ้ง : 14 กรกฎาคม 2554 : 10:39:24 AM
วันที่แก้ไข : 21 กรกฎาคม 2554 : 08:26:21 AM
โทรศัพท์ : 1125
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
186 เรื่องเดินระบบอินเตอร์เน็ต จำนวน 4 จุด
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : ครุศาสตร์
วันที่แจ้ง : 14 กรกฎาคม 2554 : 10:42:19 AM
วันที่แก้ไข : 21 กรกฎาคม 2554 : 08:27:01 AM
โทรศัพท์ : 2305
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
187 เรื่องย้ายโทรศัพท์ เบอร์ 2621 และย้ายระบบอินเตอร์เน็ตเนื่องจากเปลี่ยนที่ตั้งเคาเตอร์ใหม่
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : งานโรงแรม
วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2554 : 12:54:58 PM
วันที่แก้ไข : 22 กรกฎาคม 2554 : 14:05:11 PM
โทรศัพท์ : 2621
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
188 เรื่องพวงโทรศัพท์ เบอร์ 2504
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : บอม
วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2554 : 13:15:17 PM
วันที่แก้ไข : 23 กรกฎาคม 2554 : 10:58:43 AM
โทรศัพท์ : 2504
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
189 เรื่องไม่มีสัญญาณ
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : รศ.ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ
วันที่แจ้ง : 25 กรกฎาคม 2554 : 10:51:57 AM
วันที่แก้ไข : 25 กรกฎาคม 2554 : 14:18:12 PM
โทรศัพท์ : 3201
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
190 เรื่องโทรศัพท์เบอร์ 5402 ไม่มีสัญญาณ
สถานที่ชั้น1
ผู้แจ้ง : คณะมนุษย์
วันที่แจ้ง : 09 สิงหาคม 2554 : 08:37:33 AM
วันที่แก้ไข : 10 สิงหาคม 2554 : 11:16:32 AM
โทรศัพท์ : 5401
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
191 เรื่องเล่นอินเตอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่ชั้น1
ผู้แจ้ง : ครุศาสตร์
วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2554 : 13:02:59 PM
วันที่แก้ไข : 09 สิงหาคม 2554 : 08:37:58 AM
โทรศัพท์ : 2303
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
192 เรื่องติดตั้งรางสายโทรศัพท์และเก็บสายโทรศัพท์
สถานที่ชั้น1
ผู้แจ้ง : รศ.ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ
วันที่แจ้ง : 04 สิงหาคม 2554 : 09:44:32 AM
วันที่แก้ไข : 06 สิงหาคม 2554 : 13:03:12 PM
โทรศัพท์ : 3201
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
193 เรื่องพวงสายโทรศัพท์เบอร์ 1141
สถานที่ชั้น1
ผู้แจ้ง : งานการเงิน
วันที่แจ้ง : 04 สิงหาคม 2554 : 09:46:38 AM
วันที่แก้ไข : 04 สิงหาคม 2554 : 16:27:20 PM
โทรศัพท์ : 1141
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
194 เรื่องโทรศัพท์โทรออกได้แต่โทรเข้าไม่ได้
สถานที่ชั้น2
ผู้แจ้ง : รเกษตร
วันที่แจ้ง : 04 สิงหาคม 2554 : 09:49:46 AM
วันที่แก้ไข : 04 สิงหาคม 2554 : 12:00:54 PM
โทรศัพท์ : 3911
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
195 เรื่องโทรศัพท์มีเสียงรับกวน
สถานที่ชั้น1
ผู้แจ้ง : วิจัย
วันที่แจ้ง : 04 สิงหาคม 2554 : 09:52:31 AM
วันที่แก้ไข : 04 สิงหาคม 2554 : 12:00:05 PM
โทรศัพท์ : 1980
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
196 เรื่องพวงโทรศัพท์เบอร์ 1127เพิ่มอีก 1 จุด
สถานที่ชั้น1
ผู้แจ้ง : การเงิน
วันที่แจ้ง : 09 สิงหาคม 2554 : 08:39:49 AM
วันที่แก้ไข : 09 สิงหาคม 2554 : 13:13:13 PM
โทรศัพท์ : 1127
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
197 เรื่องขอเบอร์โทรภายใน 1 เบอร์ และเบอร์ Fax 1 เบอร์
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : สหกิจ
วันที่แจ้ง : 09 สิงหาคม 2554 : 13:17:24 PM
วันที่แก้ไข : 10 สิงหาคม 2554 : 11:17:00 AM
โทรศัพท์ : 1173
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
198 เรื่องสลับหมายเลขโทรศัพท์
สถานที่10
ผู้แจ้ง : ขวัญชัย แก่นไทย
วันที่แจ้ง : 11 สิงหาคม 2554 : 10:15:33 AM
วันที่แก้ไข : 15 สิงหาคม 2554 : 11:23:18 AM
โทรศัพท์ : 2504
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
199 เรื่องพวงโทรศัพท์เบอร์ 1118 อีก 1 จุด
สถานที่ชันM
ผู้แจ้ง : เลขา
วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2554 : 13:50:56 PM
วันที่แก้ไข : 23 สิงหาคม 2554 : 14:46:17 PM
โทรศัพท์ : 1118
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
200 เรื่องพวงโทรศัพท์เบอร์ 1140เพิ่ม 1 จุด
สถานที่ชั้น3
ผู้แจ้ง : งานสภามหาวิทยาลัย
วันที่แจ้ง : 26 สิงหาคม 2554 : 09:08:58 AM
วันที่แก้ไข : 26 สิงหาคม 2554 : 12:04:04 PM
โทรศัพท์ : 1140
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
201 เรื่องโทรศัพท์เบอร์2306 ใช้งานไม่ได้
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : ครุศาสตร์
วันที่แจ้ง : 26 สิงหาคม 2554 : 09:10:41 AM
วันที่แก้ไข : 26 สิงหาคม 2554 : 12:03:46 PM
โทรศัพท์ : 2306
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
202 เรื่องมีสัญญาณรบกวน
สถานที่ชั้น1
ผู้แจ้ง : โรงแรม
วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2554 : 14:39:04 PM
วันที่แก้ไข : 31 สิงหาคม 2554 : 16:20:54 PM
โทรศัพท์ : 2621
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
203 เรื่องขอเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ภายใน 1 เบอร์
สถานที่ชั้น1
ผู้แจ้ง : การจัดการ
วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2554 : 14:41:43 PM
วันที่แก้ไข : 31 สิงหาคม 2554 : 16:20:39 PM
โทรศัพท์ : 1207
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
204 เรื่องภาษาจีนย้ายห้องพักครูใหม่ขึ้นไปชั้น 4 LC จึงอยากขอเบอร์โทรศัพท์ใหม่ 1 เบอร์
สถานที่ชั้น 4
ผู้แจ้ง : ภาษาต่างประเทศ
วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2554 : 14:45:01 PM
วันที่แก้ไข : 07 กันยายน 2554 : 14:54:54 PM
โทรศัพท์ : 4505
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
205 เรื่องใช้งานไม่ได้
สถานที่ชั้นM
ผู้แจ้ง : งานสวัสดิการและทรัพย์สิน
วันที่แจ้ง : 08 กันยายน 2554 : 11:10:07 AM
วันที่แก้ไข : 09 กันยายน 2554 : 15:40:29 PM
โทรศัพท์ : 1222
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
206 เรื่องกล้องวลจรปิดกล้อง 2 ประตู 1 ไม่มีภาพ
สถานที่ประตู 1
ผู้แจ้ง : ยาม
วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2554 : 15:40:17 PM
วันที่แก้ไข : 09 กันยายน 2554 : 16:21:05 PM
โทรศัพท์ : 5555
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
207 เรื่องระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร 3 ชั้น 1
ผู้แจ้ง : รปศ.
วันที่แจ้ง : 11 กันยายน 2554 : 09:24:00 AM
วันที่แก้ไข : 12 กันยายน 2554 : 08:55:15 AM
โทรศัพท์ : 1310
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
208 เรื่องย้ายโทรศัพท์ภายใน และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเนื่องจาก จัดห้องทำงานใหม่
สถานที่ชั้นM
ผู้แจ้ง : กจ.
วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2554 : 10:13:54 AM
วันที่แก้ไข : 19 กันยายน 2554 : 13:07:50 PM
โทรศัพท์ : 3207
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
209 เรื่องขอเพิ่มสายอินเตอร์เน็ตเพิ่ม 2 จุด
สถานที่ชั้นM
ผู้แจ้ง : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม(ฝ่ายอาคาร)
วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2554 : 10:22:35 AM
วันที่แก้ไข : 19 กันยายน 2554 : 13:07:29 PM
โทรศัพท์ : 2014
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
210 เรื่องไม่มีสัญญาณ
สถานที่อาคาร 3 ชั้น 1
ผู้แจ้ง : รปศ.
วันที่แจ้ง : 19 กันยายน 2554 : 13:10:17 PM
วันที่แก้ไข : 19 กันยายน 2554 : 15:00:11 PM
โทรศัพท์ : 1304
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
211 เรื่องอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : ประชาสัมพันธ์
วันที่แจ้ง : 19 กันยายน 2554 : 13:12:23 PM
วันที่แก้ไข : 19 กันยายน 2554 : 14:59:57 PM
โทรศัพท์ : 1119
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
212 เรื่องโทรออกไม่ได้
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 19 กันยายน 2554 : 13:15:09 PM
วันที่แก้ไข : 26 ตุลาคม 2554 : 08:11:18 AM
โทรศัพท์ : 5101
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
213 เรื่องเบอร์โทรศัพท์เบอร์ 5402 ใช้งานไม่ได้
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : มนุษยศาสตร์
วันที่แจ้ง : 29 กันยายน 2554 : 08:50:31 AM
วันที่แก้ไข : 29 กันยายน 2554 : 16:38:50 PM
โทรศัพท์ : 5401
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
214 เรื่องโทรศัพท์เบอร์ 5401 ใช้งานไม่ได้
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : สำนักงานมนุษยศาสตร์
วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2554 : 08:26:13 AM
วันที่แก้ไข : 02 ตุลาคม 2554 : 10:26:17 AM
โทรศัพท์ : 5401
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
215 เรื่องโทรศัพท์รัับแล้วตัด
สถานที่ชั้น 2
ผู้แจ้ง : ห้องประกัน
วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2554 : 08:30:41 AM
วันที่แก้ไข : 02 ตุลาคม 2554 : 10:26:03 AM
โทรศัพท์ : 1433
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
216 เรื่องโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : สำนักงานคณะครุศาสตร์
วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2554 : 10:25:49 AM
วันที่แก้ไข : 03 ตุลาคม 2554 : 12:28:06 PM
โทรศัพท์ : 2204
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
217 เรื่องเล่นเน็ตไม่ได้
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : ศิลปะ
วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2554 : 08:49:59 AM
วันที่แก้ไข : 05 ตุลาคม 2554 : 11:53:10 AM
โทรศัพท์ : 0
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
218 เรื่องขอเบอร์โทรศัพท์ใหม่ 2 เบอร์
สถานที่ชั้นM
ผู้แจ้ง : กจ.
วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2554 : 08:53:01 AM
วันที่แก้ไข : 05 ตุลาคม 2554 : 15:58:16 PM
โทรศัพท์ : 1150
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
219 เรื่องย้ายสายแลน และสายโทรศัพท์
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : งานวิจัย
วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2554 : 08:57:27 AM
วันที่แก้ไข : 05 ตุลาคม 2554 : 15:59:06 PM
โทรศัพท์ : 1908
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
220 เรื่องขอเบอร์ติดตังโทรศัพท์ใหม่จำนวน 1 เบอร์
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : จิตวิทยา
วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2554 : 09:02:21 AM
วันที่แก้ไข : 06 ตุลาคม 2554 : 12:11:50 PM
โทรศัพท์ : 2307
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
221 เรื่องขอเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ 1 เบอร์
สถานที่ชั้นM
ผู้แจ้ง : งานประชุมและพิธีการ
วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2554 : 09:06:10 AM
วันที่แก้ไข : 06 ตุลาคม 2554 : 12:13:10 PM
โทรศัพท์ : 0
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
222 เรื่องขอเบอร์โทรศัพท์เพิ่ม 1 เบอร์
สถานที่ชั้น 4
ผู้แจ้ง : รัฐประศาสนศาสตร์
วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2554 : 09:08:41 AM
วันที่แก้ไข : 06 ตุลาคม 2554 : 12:11:01 PM
โทรศัพท์ : 1921
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
223 เรื่องขอเบอร์เพิ่ม 1 เบอร์
สถานที่ชั้นM
ผู้แจ้ง : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม(ฝ่ายอาคาร)
วันที่แจ้ง : 05 ตุลาคม 2554 : 15:53:44 PM
วันที่แก้ไข : 06 ตุลาคม 2554 : 08:20:39 AM
โทรศัพท์ : 2014
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
224 เรื่องต่อระบบอินเตอร์เน็ต 2 จุด
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : ผศ.อาภาภรณ์ วรรณา
วันที่แจ้ง : 06 ตุลาคม 2554 : 14:55:54 PM
วันที่แก้ไข : 12 ตุลาคม 2554 : 09:23:19 AM
โทรศัพท์ : 1306
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
225 เรื่องเล่นอินเตอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่ชั้น 2
ผู้แจ้ง : อาจารย์ปริศนา แก่นโท
วันที่แจ้ง : 12 ตุลาคม 2554 : 09:22:15 AM
วันที่แก้ไข : 13 ตุลาคม 2554 : 13:07:39 PM
โทรศัพท์ : 1309
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
226 เรื่องขอเพิ่มเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่ 1 เบอร์ และเพิ่มระบบอินเตอร์เน็ต พร้อมเก็บสายระบบอินเตอร์เน็ตห้องใหม่
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่แจ้ง : 18 ตุลาคม 2554 : 08:55:12 AM
วันที่แก้ไข : 18 ตุลาคม 2554 : 15:40:27 PM
โทรศัพท์ : 1908
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
227 เรื่องเพิ่มระบบอินเตอร์เน็ต 1 จุด
สถานที่ชั้นM
ผู้แจ้ง : งานฝังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
วันที่แจ้ง : 18 ตุลาคม 2554 : 09:04:47 AM
วันที่แก้ไข : 18 ตุลาคม 2554 : 15:39:28 PM
โทรศัพท์ : 2502
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
228 เรื่องย้ายเบอร์โทรศัพท์ห้องคณะบดี และรองคณะบดีทั้ง 3 ฝ่าย
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : คณะเกษตร
วันที่แจ้ง : 18 ตุลาคม 2554 : 15:44:33 PM
วันที่แก้ไข : 19 ตุลาคม 2554 : 13:37:16 PM
โทรศัพท์ : 3906
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
229 เรื่องย้ายโทรศัพท์ห้องคณะบดี และห้องธุรการ
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : คณะเกษตร
วันที่แจ้ง : 20 ตุลาคม 2554 : 14:10:19 PM
วันที่แก้ไข : 21 ตุลาคม 2554 : 15:52:54 PM
โทรศัพท์ : 3906
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
230 เรื่องพวงเบอร์โทรศัพท์จำนวน 1 จุด
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : งานพัสดุ
วันที่แจ้ง : 21 ตุลาคม 2554 : 15:52:42 PM
วันที่แก้ไข : 21 ตุลาคม 2554 : 15:57:23 PM
โทรศัพท์ : 1116
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
231 เรื่องขอติดตังโทรศัพท์ภายในใหม่ จำนวน 1 เลขหมาย
สถานที่โรงยิมส์หลังใหม่
ผู้แจ้ง : ผศ.ดำรัสวิทย์ ประทุมมาศ
วันที่แจ้ง : 25 ตุลาคม 2554 : 14:24:40 PM
วันที่แก้ไข : 26 ตุลาคม 2554 : 16:08:07 PM
โทรศัพท์ : 2311
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
232 เรื่องเก็บสายอินเตอร์เน็ตและสายโทรศัพท์เนื่องจากย้ายโต๊ะทำงานใหม่
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : 7
วันที่แจ้ง : 25 ตุลาคม 2554 : 14:26:37 PM
วันที่แก้ไข : 26 ตุลาคม 2554 : 16:08:14 PM
โทรศัพท์ : 1918
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
233 เรื่องอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร 3 ชั้น 1
ผู้แจ้ง : สิ่งแวดล้อม
วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2554 : 14:51:27 PM
วันที่แก้ไข : 02 พฤศจิกายน 2554 : 09:44:56 AM
โทรศัพท์ : 2703
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
234 เรื่องโทรศัพท์ ติด ๆ ดับ ๆ และมีสัญญาณรบกวน
สถานที่ชั้น 2
ผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2554 : 14:56:40 PM
วันที่แก้ไข : 02 พฤศจิกายน 2554 : 10:58:30 AM
โทรศัพท์ : 5101
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
235 เรื่องขอเพิ่มระบบอินเตอร์เน็ตห้องจัดรายการ จำนวน 1 จุด
สถานที่อาคารประชาสัมพันธ์
ผู้แจ้ง : ประชาสัมพันธ์
วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2554 : 14:58:34 PM
วันที่แก้ไข : 02 พฤศจิกายน 2554 : 09:45:09 AM
โทรศัพท์ : 1119
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
236 เรื่องโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร 9 ชั้น 4
ผู้แจ้ง : รัฐประศาสนศาสตร์
วันที่แจ้ง : 02 พฤศจิกายน 2554 : 09:47:31 AM
วันที่แก้ไข : 02 พฤศจิกายน 2554 : 10:57:06 AM
โทรศัพท์ : 1921
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
237 เรื่องcpu เปิดได้ทำงาน แต่หน้าจอไม่แสดงผล
สถานที่โรงยิมเก่า
ผู้แจ้ง : อาจารย์เจษฎาภรณ์ สายถิ่น
วันที่แจ้ง : 02 พฤศจิกายน 2554 : 13:28:56 PM
วันที่แก้ไข : 09 พฤศจิกายน 2554 : 08:32:35 AM
โทรศัพท์ : 2111
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
238 เรื่องอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารก่อสร้าง
ผู้แจ้ง : ก่อสร้าง
วันที่แจ้ง : 03 พฤศจิกายน 2554 : 14:53:08 PM
วันที่แก้ไข : 06 พฤศจิกายน 2554 : 14:47:36 PM
โทรศัพท์ : 1604
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
239 เรื่องย้ายสายอินเตอร์เน็ตและสายโทรศัพท์ไปห้องแนะแนวใหม่
สถานที่อาคาร 13 ชั้น 1
ผู้แจ้ง : งานแนะแนว
วันที่แจ้ง : 03 พฤศจิกายน 2554 : 15:00:48 PM
วันที่แก้ไข : 14 พฤศจิกายน 2554 : 08:34:01 AM
โทรศัพท์ : 2310
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
240 เรื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช้งนไม่ได้
สถานที่อาคารปฏิบัติการวิทฯ
ผู้แจ้ง : รศ.ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ
วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2554 : 14:47:19 PM
วันที่แก้ไข : 06 พฤศจิกายน 2554 : 15:27:06 PM
โทรศัพท์ : 4507
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
241 เรื่องขอเพิ่มสายอินเตอร์เน็ต 1 จุด
สถานที่ศุนย์ เด็กเล็กใหม่
ผู้แจ้ง : ศุนย์ เด็กเล็ก
วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2554 : 08:39:05 AM
วันที่แก้ไข : 14 พฤศจิกายน 2554 : 08:36:16 AM
โทรศัพท์ : 2402
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
242 เรื่องโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร 3 ชั้น 1
ผู้แจ้ง : รปศ
วันที่แจ้ง : 14 พฤศจิกายน 2554 : 08:37:04 AM
วันที่แก้ไข : 14 พฤศจิกายน 2554 : 14:53:52 PM
โทรศัพท์ : 1311
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
243 เรื่องย้ายห้องพักคณาจารย์ไปอยู่ห้อง 1221 โดยให้ย้ายโทรศัพท์เบอร์ 2205 ไปอยู่ที่ห้อง 1221 ตาม
สถานที่อาคาร 12 ชั้น 1
ผู้แจ้ง : ครุศาสตร์
วันที่แจ้ง : 14 พฤศจิกายน 2554 : 08:48:24 AM
วันที่แก้ไข : 19 พฤศจิกายน 2554 : 09:50:31 AM
โทรศัพท์ : 2205
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
244 เรื่องอินเตอร์เน็ตเล่มไม่ได้
สถานที่สำนักงานคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้แจ้ง : สำนักงานคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่แจ้ง : 24 พฤศจิกายน 2554 : 12:09:02 PM
วันที่แก้ไข : 28 พฤศจิกายน 2554 : 16:15:33 PM
โทรศัพท์ : 5401
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
245 เรื่องอินเตอรต์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร 3 ชี้น 1
ผู้แจ้ง : รป.ม.
วันที่แจ้ง : 27 พฤศจิกายน 2554 : 14:39:16 PM
วันที่แก้ไข : 28 พฤศจิกายน 2554 : 16:16:48 PM
โทรศัพท์ : 1309
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
246 เรื่องอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร 3 ชั้น 1
ผู้แจ้ง : รปศ.
วันที่แจ้ง : 01 ธันวาคม 2554 : 15:13:19 PM
วันที่แก้ไข : 02 ธันวาคม 2554 : 15:02:00 PM
โทรศัพท์ : 1311
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
247 เรื่องขอติดตั้งเบอร์โทรศัพท์ใหม่จำนวน 2 เลขหมายประกอบด้วยเบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์ภายนอกพร้อมเบอร์ Fax
สถานที่อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ชั้น 1
ผู้แจ้ง : อาจารย์สมเดช ศิริโสภณ
วันที่แจ้ง : 08 ธันวาคม 2554 : 09:10:39 AM
วันที่แก้ไข : 08 ธันวาคม 2554 : 14:47:10 PM
โทรศัพท์ : 1611
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
248 เรื่องอินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้
สถานที่ห้องพัก อาจารย์สิ่งแวดล้อม
ผู้แจ้ง : ห้องพัก อาจารย์สิ่งแวดล้อม
วันที่แจ้ง : 09 ธันวาคม 2554 : 09:56:19 AM
วันที่แก้ไข : 09 ธันวาคม 2554 : 10:48:37 AM
โทรศัพท์ : 2703
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
249 เรื่องตรวจอาการเสียของคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง
สถานที่อาคารคณะมนุษยศาสตร์(อาคาร3)ชั้น1
ผู้แจ้ง : ภาควิชาพัฒนาชุมชน
วันที่แจ้ง : 09 ธันวาคม 2554 : 10:09:37 AM
วันที่แก้ไข : 09 ธันวาคม 2554 : 10:49:06 AM
โทรศัพท์ : 1306
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
250 เรื่องขอพวงจุดโทรศัพท์เบอร์ 2204 เพิ่มอีก 1 จุด
สถานที่อาคาร 12 ชั้น 1
ผู้แจ้ง : สำนักงานคณะครุศาสตร์
วันที่แจ้ง : 15 ธันวาคม 2554 : 15:04:15 PM
วันที่แก้ไข : 15 ธันวาคม 2554 : 16:42:28 PM
โทรศัพท์ : 2204
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
251 เรื่องโปรแกรม google drive ค้าง
สถานที่ห้อง IT101
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.วัฒนา มหาราช
วันที่แจ้ง : 21 ก.ค. 2564
วันที่แก้ไข : -
โทรศัพท์ : 0000
คอมพิวเตอร์ กำลังดำเนินการ
252 เรื่องเปิดภาพงานวิจัยจากกล้องดิจิตอลไม่ได้ ลงโปรแกรมสแกนไวรัสใหม่ พร้อมสแกนไวรัส
สถานที่-
ผู้แจ้ง : อ.เพ็ญจันทร์
วันที่แจ้ง : 16 ธันวาคม 2554 : 15:50:17 PM
วันที่แก้ไข : 16 ธันวาคม 2554 : 16:48:52 PM
โทรศัพท์ : 0
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
253 เรื่องอินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้
สถานที่อาคาร สำนักงานคณะมนุษย์ ฯ
ผู้แจ้ง : สำนักงานคณะมนุษย์ศาสตร์
วันที่แจ้ง : 21 ธันวาคม 2554 : 16:36:02 PM
วันที่แก้ไข : 21 ธันวาคม 2554 : 16:54:25 PM
โทรศัพท์ : 5401
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
254 เรื่องโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารกองพัฒนทนักศึกษา
ผู้แจ้ง : กองพัฒนทนักศึกษา
วันที่แจ้ง : 28 ธันวาคม 2554 : 10:24:44 AM
วันที่แก้ไข : 29 ธันวาคม 2554 : 13:40:12 PM
โทรศัพท์ : 5101
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
255 เรื่องอินเตอร์เน็ตห้องเพราะเชื้อใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ผู้แจ้ง : รศ.ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ
วันที่แจ้ง : 05 มกราคม 2555 : 15:23:29 PM
วันที่แก้ไข : 05 มกราคม 2555 : 15:50:47 PM
โทรศัพท์ : 1501
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
256 เรื่องอินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้
สถานที่อาคาร ศิลปวัฒนธรรม
ผู้แจ้ง : -
วันที่แจ้ง : 06 มกราคม 2555 : 14:41:09 PM
วันที่แก้ไข : 09 มกราคม 2555 : 13:14:32 PM
โทรศัพท์ : 1802
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
257 เรื่องอินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้
สถานที่อาคาร ศิลปวัฒนธรรม
ผู้แจ้ง : -
วันที่แจ้ง : 06 มกราคม 2555 : 14:41:38 PM
วันที่แก้ไข : 15 มกราคม 2555 : 15:16:55 PM
โทรศัพท์ : 1802
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
258 เรื่องสาย LAN ขาด ทำให้ใช่อินเตอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่บ้านพัก
ผู้แจ้ง : นายมานะ อินพรมมี
วันที่แจ้ง : 13 มกราคม 2555 : 15:40:33 PM
วันที่แก้ไข : 15 มกราคม 2555 : 15:14:55 PM
โทรศัพท์ : 0
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
259 เรื่องอินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้
สถานที่ชั้น2
ผู้แจ้ง : หอ 7
วันที่แจ้ง : 15 มกราคม 2555 : 15:15:15 PM
วันที่แก้ไข : 16 มกราคม 2555 : 13:36:51 PM
โทรศัพท์ : 0
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
260 เรื่องต่อพวงโทรศัพท์เพิ่มอีก 1 จุด
สถานที่สำนักงานสวัสดิการ ชั้น M
ผู้แจ้ง : งานสวัสดิการและทรัพย์สิน
วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2555 : 13:36:40 PM
วันที่แก้ไข : 17 มกราคม 2555 : 08:59:40 AM
โทรศัพท์ : 1222
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
261 เรื่องเดินสาร Lan เใหม่
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM
ผู้แจ้ง : งานสวัสดิการและทรัพย์สิน
วันที่แจ้ง : 19 มกราคม 2555 : 08:41:23 AM
วันที่แก้ไข : 19 มกราคม 2555 : 12:35:58 PM
โทรศัพท์ : 1222
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
262 เรื่องไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถใช้งานได้
สถานที่โรงซ่อม
ผู้แจ้ง : นายสมพร เหมือนพิมทอง
วันที่แจ้ง : 20 มกราคม 2555 : 10:32:41 AM
วันที่แก้ไข : 25 มกราคม 2555 : 09:05:39 AM
โทรศัพท์ : 823972026
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
263 เรื่องระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารพัฒนาสังคม(ติดสหกรณ์)
ผู้แจ้ง : พัฒนาสังคม
วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2555 : 09:13:12 AM
วันที่แก้ไข : 31 มกราคม 2555 : 12:50:17 PM
โทรศัพท์ : 1306
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
264 เรื่องเดินระบบอินเตอร์เน็ตเข้าห้องพักโรงอาหาร และพวงโทรศัพท์ห้องรัปทานอาหารครูอาจารไปห้องพักติดกัน
สถานที่อาคารประชาสัมพันธ์
ผู้แจ้ง : ดร.สำราญ
วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2555 : 11:18:49 AM
วันที่แก้ไข : 01 กุมภาพันธ์ 2555 : 15:22:21 PM
โทรศัพท์ : 1119
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
265 เรื่องโทรศัพท์เบอร์ 4505 ไม่มีสัญญาณ
สถานที่โรงซ่อม
ผู้แจ้ง : ฝ่ายซ่อมบำรุง
วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2555 : 11:23:22 AM
วันที่แก้ไข : 02 กุมภาพันธ์ 2555 : 08:59:35 AM
โทรศัพท์ : 4505
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
266 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร 9 ชั้น 4
ผู้แจ้ง : อ.วุฒพงษ์
วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2555 : 09:29:01 AM
วันที่แก้ไข : 02 กุมภาพันธ์ 2555 : 16:43:02 PM
โทรศัพท์ : 1310
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
267 เรื่องกล้องวงจรปิดดับใช้งานไม่ได้
สถานที่ป้อมยามประตู 1
ผู้แจ้ง : ป้อมยาม
วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2555 : 09:30:16 AM
วันที่แก้ไข : 03 กุมภาพันธ์ 2555 : 10:42:19 AM
โทรศัพท์ : 5555
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
268 เรื่องระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ และระบบโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารศิลปะ
ผู้แจ้ง : ภาควิชาศิลปะ
วันที่แจ้ง : 06 กุมภาพันธ์ 2555 : 13:30:24 PM
วันที่แก้ไข : 07 กุมภาพันธ์ 2555 : 11:24:16 AM
โทรศัพท์ : 5404
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
269 เรื่องเดินสาย LAN
สถานที่ชั้น 2
ผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 06 กุมภาพันธ์ 2555 : 13:30:51 PM
วันที่แก้ไข : 07 กุมภาพันธ์ 2555 : 11:30:52 AM
โทรศัพท์ : 5101
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
270 เรื่องโทรศัพท์เบอร์ 5402 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงาน มนุษยศาสตร์
ผู้แจ้ง : สำนักงาน มนุษยศาสตร์
วันที่แจ้ง : 07 กุมภาพันธ์ 2555 : 11:28:02 AM
วันที่แก้ไข : 08 กุมภาพันธ์ 2555 : 09:13:17 AM
โทรศัพท์ : 5401
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
271 เรื่องเดินสายโทรศัพท์ภายใน จากชั้น ที่ 1 ขึ้นไปชั้นที่ 2
สถานที่1-2
ผู้แจ้ง : วิทคอม
วันที่แจ้ง : 08 กุมภาพันธ์ 2555 : 09:16:53 AM
วันที่แก้ไข : 09 กุมภาพันธ์ 2555 : 09:23:16 AM
โทรศัพท์ : 5452
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
272 เรื่องโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่ฝ่ายยาย
ผู้แจ้ง : ฝ่ายยาน
วันที่แจ้ง : 09 กุมภาพันธ์ 2555 : 09:25:56 AM
วันที่แก้ไข : 10 กุมภาพันธ์ 2555 : 08:43:05 AM
โทรศัพท์ : 3802
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
273 เรื่องโทรศัพท์เบอร์ 1999 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารประชาสัมพันธ์
ผู้แจ้ง : ประชาสัมพันธ์
วันที่แจ้ง : 09 กุมภาพันธ์ 2555 : 09:28:20 AM
วันที่แก้ไข : 10 กุมภาพันธ์ 2555 : 10:58:32 AM
โทรศัพท์ : 1999
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
274 เรื่องขอเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มอีกจำนวน 4 เบอร์เพื่อใช้ประสานงานภายนอกกองพัฒนานักศึกษา
สถานที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 10 กุมภาพันธ์ 2555 : 10:41:16 AM
วันที่แก้ไข : 13 กุมภาพันธ์ 2555 : 09:27:44 AM
โทรศัพท์ : 5101
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
275 เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช่งานไม่ได้บ้างอย่าง เช่น Keyboard Mouse และ เครือง Scanner
สถานที่-
ผู้แจ้ง : ภาควิชาพัฒนาชุมชน
วันที่แจ้ง : 14 กุมภาพันธ์ 2555 : 15:16:37 PM
วันที่แก้ไข : 14 กุมภาพันธ์ 2555 : 16:29:12 PM
โทรศัพท์ : 1306
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
276 เรื่องทำการย้ายหมายเลย 1505 ชั้นล่างปีกซ้ายของตึก ตัว Y ชั้น 1 พ่วงไป ชั้น 2 อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ทำการย้ายหมายเลย 1506 ชั้นบนปีกซ้ายของตึกตัว Y ไปติดตั้งที่ ชั้น 3 อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
สถานที่อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
ผู้แจ้ง : รศ.ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ
วันที่แจ้ง : 20 กุมภาพันธ์ 2555 : 13:01:53 PM
วันที่แก้ไข : 21 กุมภาพันธ์ 2555 : 15:29:02 PM
โทรศัพท์ : 1505
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
277 เรื่องโทรศัพท์ภายในใช่ไม่ได้ เบอร์ 1918
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี เดิม ชั้น 1
ผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนา
วันที่แจ้ง : 21 กุมภาพันธ์ 2555 : 15:41:56 PM
วันที่แก้ไข : 21 กุมภาพันธ์ 2555 : 16:09:43 PM
โทรศัพท์ : 1918
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
278 เรื่องเบอร์โทรศัพท์ห้อง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ใช่ไม่ได้
สถานที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
ผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 21 กุมภาพันธ์ 2555 : 15:46:28 PM
วันที่แก้ไข : 23 กุมภาพันธ์ 2555 : 12:38:44 PM
โทรศัพท์ : 5101
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
279 เรื่องทำการต่อสาย LAN
สถานที่อาคาร ราชภัฏกสิการ ชั้น1
ผู้แจ้ง : อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร
วันที่แจ้ง : 24 กุมภาพันธ์ 2555 : 10:17:11 AM
วันที่แก้ไข : 27 กุมภาพันธ์ 2555 : 16:26:03 PM
โทรศัพท์ : 3911
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
280 เรื่องลงโปรแกรม โน๊ตบุ๊คใหม่
สถานที่อาคารเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้แจ้ง : อาจารย์ปิยพงศ์ บางใบ
วันที่แจ้ง : 24 กุมภาพันธ์ 2555 : 10:21:42 AM
วันที่แก้ไข : 27 กุมภาพันธ์ 2555 : 16:26:42 PM
โทรศัพท์ : 3601
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
281 เรื่องเดินสายใหม่ ย้าย เบอร์โทรศัพท์ภายใน
สถานที่ห้องพักอาจารย์คอมฯ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 4
ผู้แจ้ง : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่แจ้ง : 01 มีนาคม 2555 : 16:15:47 PM
วันที่แก้ไข : 02 มีนาคม 2555 : 14:45:03 PM
โทรศัพท์ : 1207
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
282 เรื่องสายโทรศัพท์ ขายและต่สายใหม่
สถานที่อาคาร 9 ชั้น4
ผู้แจ้ง : รัฐประศาสนศาสตร์
วันที่แจ้ง : 01 มีนาคม 2555 : 16:18:46 PM
วันที่แก้ไข : 02 มีนาคม 2555 : 14:45:16 PM
โทรศัพท์ : 1310
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
283 เรื่อง1.ย้ายเปอร์โทรศัพท์ เบอร์ 3913 จากชั้น 1 ขึันไปชั้น 2 2.เดินสาย LAN ชั้น 2 ลงมาห้องถ่ายเอกสาร ชั้น 1
สถานที่อาคารเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 2 ชั้น 1
ผู้แจ้ง : 3
วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2555 : 14:19:47 PM
วันที่แก้ไข : 06 มีนาคม 2555 : 09:23:25 AM
โทรศัพท์ : 3913
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
284 เรื่องโทรศัพท์ ไม่ติด
สถานที่อาคารโรงเก็บ ยานพาหนะ
ผู้แจ้ง : ฝ่ายยานพาหนะ
วันที่แจ้ง : 27 มีนาคม 2555 : 15:58:04 PM
วันที่แก้ไข : 02 เมษายน 2555 : 13:42:54 PM
โทรศัพท์ : 3802
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
285 เรื่องเน็ตเล่นไม่ได้
สถานที่บ้านพัก
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.สรรฤดี ดีปู่
วันที่แจ้ง : 27 มีนาคม 2555 : 16:03:00 PM
วันที่แก้ไข : 10 เมษายน 2555 : 14:17:20 PM
โทรศัพท์ : 0
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
286 เรื่องเช็คระบบเครือข่าย และสายไฟเบอร์ออฟติค ซอยกลางบ้านพักอาจารย์ เนื่องจากระบบเครือข่ายใช้ไม่ได้ 0873154321
สถานที่บริเวณบ้านพักอาจารย์
ผู้แจ้ง : อาจารย์วิศิษฐ์ จันทร์ตั้ง
วันที่แจ้ง : 03 เมษายน 2555 : 14:41:03 PM
วันที่แก้ไข : 17 เมษายน 2555 : 11:43:22 AM
โทรศัพท์ : 2502
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
287 เรื่องคอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติ
สถานที่อาคารหอสมุด
ผู้แจ้ง : รัตนา ชมมัย
วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2555 : 15:56:29 PM
วันที่แก้ไข : 17 เมษายน 2555 : 14:03:01 PM
โทรศัพท์ : 2812
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
288 เรื่องโทรศัพท์ภายในใช่การไม่ได้
สถานที่อาคารโรงเก็บ ยานพาหนะ
ผู้แจ้ง : ฝ่ายยานพาหนะ
วันที่แจ้ง : 10 เมษายน 2555 : 14:21:41 PM
วันที่แก้ไข : 17 เมษายน 2555 : 11:43:40 AM
โทรศัพท์ : 3802
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
289 เรื่องลงโปรแกรมวินโดว์ใหม่
สถานที่อาคารครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : นางสาวภัทรวดี แถมศิริ
วันที่แจ้ง : 02 พฤษภาคม 2555 : 09:47:31 AM
วันที่แก้ไข : 02 พฤษภาคม 2555 : 09:48:51 AM
โทรศัพท์ : 2302
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
290 เรื่องเดินสายโทรศัพท์ภายในใหม่
สถานที่ประตูทางออกมหาวิทยาลัย
ผู้แจ้ง : ป้อมยามทางออก ประตู2
วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2555 : 10:17:43 AM
วันที่แก้ไข : 03 พฤษภาคม 2555 : 16:08:28 PM
โทรศัพท์ : 3202
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
291 เรื่องเน็ตใช่การไม่ได้
สถานที่กองพัฒนาศึกษา
ผู้แจ้ง : องค์การนักศึกษา
วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2555 : 10:23:04 AM
วันที่แก้ไข : 04 พฤษภาคม 2555 : 13:31:37 PM
โทรศัพท์ : 5101
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
292 เรื่องติดตั้งกล้องวงจรปิดประตูทางออกมหาวิทยาลัย ที่ 2
สถานที่ประตูทางออกมหาวิทยาลัย
ผู้แจ้ง : ป้อมยามทางออก ประตู2
วันที่แจ้ง : 04 พฤษภาคม 2555 : 13:36:21 PM
วันที่แก้ไข : 05 พฤษภาคม 2555 : 17:02:18 PM
โทรศัพท์ : 3202
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
293 เรื่องเดินสายอินเตอร์เน็ตเข้าบ้านพักครู 1 จุด
สถานที่บ้านพัก
ผู้แจ้ง : ผศ.แขขวัญ สุนทรศาร
วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2555 : 11:50:02 AM
วันที่แก้ไข : 15 พฤษภาคม 2555 : 13:50:12 PM
โทรศัพท์ : 0
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
294 เรื่องไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
สถานที่อาคาร คณะครุศาสตร์ (อาคาร12)ชั้น1
ผู้แจ้ง : สำนักงานคณะครุศาสตร์
วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2555 : 11:51:33 AM
วันที่แก้ไข : 18 พฤษภาคม 2555 : 14:50:54 PM
โทรศัพท์ : 2306
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
295 เรื่องโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ
สถานที่อาคาร 13
ผู้แจ้ง : ครุศาสตร์
วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2555 : 13:52:07 PM
วันที่แก้ไข : 18 พฤษภาคม 2555 : 14:49:29 PM
โทรศัพท์ : 3205
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
296 เรื่องโทรศัพท์ภายในเบอร์ 2717 ใช่ไม่ได้
สถานที่อาคาร สิรินธร ชั้น1
ผู้แจ้ง : รองบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2555 : 13:54:13 PM
วันที่แก้ไข : 18 พฤษภาคม 2555 : 14:52:16 PM
โทรศัพท์ : 2717
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
297 เรื่องระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารศิลปะ
ผู้แจ้ง : ภาควิชาศิลปะ
วันที่แจ้ง : 18 พฤษภาคม 2555 : 14:52:33 PM
วันที่แก้ไข : 24 พฤษภาคม 2555 : 09:43:45 AM
โทรศัพท์ : 0
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
298 เรื่องอินเตอร์เน็ตใช่การไม่ได้
สถานที่อาคาร สำนักงานคณะมนุษย์ ฯ
ผู้แจ้ง : สำนักงานคณะมนุษย์ศาสตร์
วันที่แจ้ง : 18 พฤษภาคม 2555 : 14:55:49 PM
วันที่แก้ไข : 25 พฤษภาคม 2555 : 09:05:24 AM
โทรศัพท์ : 5401
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
299 เรื่องโทรศัพท์โทรออกได้แต่เวลาโทรเข้าไม่มีเสียง..
สถานที่ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
ผู้แจ้ง : คณะวิทยาศาสตร์
วันที่แจ้ง : 29 พฤษภาคม 2555 : 08:57:24 AM
วันที่แก้ไข : 29 พฤษภาคม 2555 : 14:07:17 PM
โทรศัพท์ : 1407
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
300 เรื่องติดตั้งอุปกรณืเครือข่าย Wireless
สถานที่อาคาร พยาบาล
ผู้แจ้ง : ฝ่าย พยาบาล
วันที่แจ้ง : 29 พฤษภาคม 2555 : 09:06:16 AM
วันที่แก้ไข : 29 พฤษภาคม 2555 : 14:07:58 PM
โทรศัพท์ : 2501
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
301 เรื่องเดินสายแลน ใหม่ขึ้นชั้น 3 ของอาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
สถานที่อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
ผู้แจ้ง : รศ.ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ
วันที่แจ้ง : 05 มิถุนายน 2555 : 14:37:14 PM
วันที่แก้ไข : 06 มิถุนายน 2555 : 09:52:44 AM
โทรศัพท์ : 4507
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
302 เรื่องติดตั้งกล้องวงจรปิดทางด้านประตู 2 (ทางออก)
สถานที่ป้อมยามทางออก ประตู2
ผู้แจ้ง : ป้อมยาม
วันที่แจ้ง : 11 มิถุนายน 2555 : 11:55:01 AM
วันที่แก้ไข : 11 มิถุนายน 2555 : 15:47:11 PM
โทรศัพท์ : 3202
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
303 เรื่องย้ายโทรศัพท์ เบอร์ 2806 จากชั้น 3 ลงมาชั้น 1พร้อมเดินสายระบบอินเตอร์เน็ต ย้ายโทรศัพท์เบอร์ 2809 จากชั้น 2 ไปชั้น 3
สถานที่อาคารหอสมุด
ผู้แจ้ง : หอสมุด
วันที่แจ้ง : 11 มิถุนายน 2555 : 11:58:16 AM
วันที่แก้ไข : 11 มิถุนายน 2555 : 15:47:29 PM
โทรศัพท์ : 2812
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
304 เรื่องย้ายสายโทรศัพท์ภายใน หมายเลข 1206
สถานที่อาคาร คณะวิทยาการจัดการ
ผู้แจ้ง : ห้องพักอาจารย์บัญชี
วันที่แจ้ง : 12 มิถุนายน 2555 : 15:35:34 PM
วันที่แก้ไข : 12 มิถุนายน 2555 : 16:07:29 PM
โทรศัพท์ : 1206
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
305 เรื่องต่อสาย Lan และต่อสายโทรศัพท์ภายใน
สถานที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : งาน สภานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2555 : 12:47:19 PM
วันที่แก้ไข : 15 มิถุนายน 2555 : 16:32:01 PM
โทรศัพท์ : 5101
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
306 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทบ่อยมาก
สถานที่อาคารอธิการบดี ชั้น 3
ผู้แจ้ง : สภามหาวิทยาลัย
วันที่แจ้ง : 20 มิถุนายน 2555 : 10:51:19 AM
วันที่แก้ไข : 21 มิถุนายน 2555 : 10:38:26 AM
โทรศัพท์ : 1140
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
307 เรื่องเก็บสายเคเบิ้ลทีวีใส่ท่อหรือรางเก็บสายเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สถานที่อาคารอธิการบดี ชั้น 1
ผู้แจ้ง : ธุรการกลาง
วันที่แจ้ง : 20 มิถุนายน 2555 : 10:53:44 AM
วันที่แก้ไข : 21 มิถุนายน 2555 : 10:36:34 AM
โทรศัพท์ : 1111
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
308 เรื่องย้ายโทรศัพท์เบอร์ 5110 จากชั้น 12 มาชั้น 1 และติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตจำนวน 2 จุด
สถานที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 21 มิถุนายน 2555 : 10:39:42 AM
วันที่แก้ไข : 22 มิถุนายน 2555 : 13:05:23 PM
โทรศัพท์ : 5110
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
309 เรื่องโทรศัพท์เบอร์ 1214 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารวิทยาการจัดการ ชั้น 2
ผู้แจ้ง : นิเทศศาสตร์
วันที่แจ้ง : 21 มิถุนายน 2555 : 10:42:28 AM
วันที่แก้ไข : 22 มิถุนายน 2555 : 13:04:35 PM
โทรศัพท์ : 1214
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
310 เรื่องพวงสาวยโทรศัพท์เบอร์ 2701อีก 1 จุด
สถานที่อาคารสิรินทร
ผู้แจ้ง : ห้องคอมพิวเตอร์คณะ
วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2555 : 13:24:39 PM
วันที่แก้ไข : 27 มิถุนายน 2555 : 14:49:48 PM
โทรศัพท์ : 2701
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
311 เรื่องย้ายข้อมูลไดร์ว c และลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่
สถานที่อาคารพัฒนาสังคม
ผู้แจ้ง : อ.จิดาภา คำตื้อ
วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2555 : 13:27:22 PM
วันที่แก้ไข : 27 มิถุนายน 2555 : 14:47:25 PM
โทรศัพท์ : 0
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
312 เรื่องเดินสาย Lan ใหม่ ติดตั้งเบอร์โทรศัพท์ภายใน 2 เบอร์
สถานที่อาคารอุตสาหกรรม 1
ผู้แจ้ง : ห้องพักอาจารย์ อิเลคทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์
วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2555 : 15:00:14 PM
วันที่แก้ไข : 04 กรกฎาคม 2555 : 09:17:40 AM
โทรศัพท์ : 1433
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
313 เรื่องแฟ็กได้แต่โทรออกโทรเข้าไม่ได้
สถานที่อาคาร คณะครุศาสตร์ (อาคาร12)ชั้น1
ผู้แจ้ง : สำนักงานคณะครุศาสตร์
วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2555 : 15:05:20 PM
วันที่แก้ไข : 03 กรกฎาคม 2555 : 11:46:03 AM
โทรศัพท์ : 2306
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
314 เรื่องติดกล้องวงจรปิด
สถานที่อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
ผู้แจ้ง : รศ.ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ
วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2555 : 09:17:29 AM
วันที่แก้ไข : 10 กรกฎาคม 2555 : 13:35:05 PM
โทรศัพท์ : 1501
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
315 เรื่องเดินสายแลนใหม่
สถานที่บ้านพัก
ผู้แจ้ง : อ.รังสรรค์
วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2555 : 09:27:39 AM
วันที่แก้ไข : 10 กรกฎาคม 2555 : 13:34:13 PM
โทรศัพท์ : 0
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
316 เรื่องทำการเก็บสายแลนและสายไฟ
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น2
ผู้แจ้ง : เลขาหน้าห้องอธิการบดี
วันที่แจ้ง : 10 กรกฎาคม 2555 : 13:42:32 PM
วันที่แก้ไข : 18 กรกฎาคม 2555 : 10:07:15 AM
โทรศัพท์ : 1101
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
317 เรื่องอินเตอร์เน็ตใช้การไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น3
ผู้แจ้ง : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วันที่แจ้ง : 10 กรกฎาคม 2555 : 13:49:24 PM
วันที่แก้ไข : 11 กรกฎาคม 2555 : 08:27:38 AM
โทรศัพท์ : 1140
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
318 เรื่องวิทยุออนไลน์ไม่มีเสียง
สถานที่อาคารงานประชาสัมพันธ์
ผู้แจ้ง : ประชาสัมพันธ์
วันที่แจ้ง : 10 กรกฎาคม 2555 : 13:54:21 PM
วันที่แก้ไข : 18 กรกฎาคม 2555 : 10:08:10 AM
โทรศัพท์ : 1999
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
319 เรื่องย้ายจุดติดตั้งโทรศัพท์
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการ ชั้น M
ผู้แจ้ง : งานฝังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
วันที่แจ้ง : 15 สิงหาคม 2555 : 09:06:13 AM
วันที่แก้ไข : 16 สิงหาคม 2555 : 14:20:30 PM
โทรศัพท์ : 2502
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
320 เรื่องดูข้อมูลกล้องวงจรปิด
สถานที่ป้อมยามทางออก ประตู2
ผู้แจ้ง : ป้อมยามทางออก ประตู2
วันที่แจ้ง : 15 สิงหาคม 2555 : 09:08:24 AM
วันที่แก้ไข : 16 สิงหาคม 2555 : 14:20:49 PM
โทรศัพท์ : 3202
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
321 เรื่องเดินสายระบบอินเตอร์เน็ต และเดินสาย โทรศัพท์ติดตั้งใหม่ 1 เบอร์
สถานที่ศูนย์ภาษา ชั้น 3
ผู้แจ้ง : คลีนิคคอมพิวเตอร์
วันที่แจ้ง : 16 สิงหาคม 2555 : 14:25:24 PM
วันที่แก้ไข : 20 สิงหาคม 2555 : 08:37:35 AM
โทรศัพท์ : 4503
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
322 เรื่องเดินสายเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ห้องนอนเวร 1 เบอร์ และย้ายโทรศัพท์เคาร์เตรอ์ชั้น 3
สถานที่อาคารหอสมุด
ผู้แจ้ง : หอสมุด
วันที่แจ้ง : 16 สิงหาคม 2555 : 14:27:58 PM
วันที่แก้ไข : 18 สิงหาคม 2555 : 15:48:45 PM
โทรศัพท์ : 2807
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
323 เรื่องเดินสาย แลน ใหม่
สถานที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 18 สิงหาคม 2555 : 15:48:25 PM
วันที่แก้ไข : 21 สิงหาคม 2555 : 09:42:06 AM
โทรศัพท์ : 5112
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
324 เรื่องโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา(หลังเก่า)
ผู้แจ้ง : ดร.สำราญ
วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2555 : 08:44:59 AM
วันที่แก้ไข : 21 สิงหาคม 2555 : 09:44:33 AM
โทรศัพท์ : 5506
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
325 เรื่องลงโปรแกรมใหม่
สถานที่4
ผู้แจ้ง : เกษฟ้า กองสี
วันที่แจ้ง : 04 กันยายน 2555 : 12:43:08 PM
วันที่แก้ไข : 11 กันยายน 2555 : 07:51:04 AM
โทรศัพท์ : 5401
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
326 เรื่องคอมพิวเตอร์มีอาการ จอฟ้า
สถานที่สำนักงานคณะ ชั่น 1
ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 23 กันยายน 2555 : 13:11:19 PM
วันที่แก้ไข : 24 กันยายน 2555 : 12:53:55 PM
โทรศัพท์ : 5405
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
327 เรื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับแจกไอพี
สถานที่สำนักงานอธิการบดี ชั่น 1
ผู้แจ้ง : พรรณทิพา ชีพอุดม
วันที่แจ้ง : 23 กันยายน 2555 : 13:22:09 PM
วันที่แก้ไข : 24 กันยายน 2555 : 12:54:18 PM
โทรศัพท์ : 2
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
328 เรื่องเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ภายในสำนักงานมนุษย์ 1 เบอร์ และ อาคาร 3 จำนวน 2 เบอร์
สถานที่อาคารสำนักงานมนุษยศาสตร์
ผู้แจ้ง : คณะมนุษยศาสตร์
วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2555 : 10:31:24 AM
วันที่แก้ไข : 02 ตุลาคม 2555 : 16:26:21 PM
โทรศัพท์ : 5405
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
329 เรื่องเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ จำนวน 1 เบอร์ห้องนอนเวร และเปลื่ยนเบอร์โทรศัพท์เคาร์เตอร์ชั้น 1 จากเบอร์ 2801 เป็นเบอร์ 2803
สถานที่ อาคารบรรณราชนครินทร์(หอสมุดกลาง)ชั้น2
ผู้แจ้ง : หอสมุด
วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2555 : 10:35:35 AM
วันที่แก้ไข : 04 ตุลาคม 2555 : 08:28:36 AM
โทรศัพท์ : 2808
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
330 เรื่องโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร LC ชั้น 4
ผู้แจ้ง : ภาษาจีน
วันที่แจ้ง : 05 ตุลาคม 2555 : 09:16:40 AM
วันที่แก้ไข : 08 ตุลาคม 2555 : 15:35:21 PM
โทรศัพท์ : 0
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
331 เรื่องขอเพิ่มเลยหมาโทรศัพท์ภายในจำนวน 7 เลขหมายได้แก หัวหน้าสำนักงาน 1 เลขหมาย รองหัวหน้า 1 เลขหมาย เจ้าหน้าที่ชั้น 2 จำนวน 2 เลขหมาย ห้องปฏิบัติการคอมฯ 1 เลขหมาย ห้องสวัสดิการ 1 เลขหมาย และ เจ้าหน้าที่ชั้น 1 จำนวน 1 เลขหมาย
สถานที่อาคารการจักการใหม่ ชั้น 2
ผู้แจ้ง : การจัดการ
วันที่แจ้ง : 05 ตุลาคม 2555 : 09:21:02 AM
วันที่แก้ไข : 08 ตุลาคม 2555 : 15:39:44 PM
โทรศัพท์ : 1201
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
332 เรื่องเก็บสายระบบอินเตอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์งานคลังเนื่องจากย้ายโต๊ะใหม่
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
ผู้แจ้ง : งานคลัง
วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2555 : 15:43:49 PM
วันที่แก้ไข : 09 ตุลาคม 2555 : 14:56:40 PM
โทรศัพท์ : 1139
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
333 เรื่องเดินสายระบบอินเตอร์เน็ตใหม่จำนวน 8 ห้องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเด็กก่อยวัยเรียน
สถานที่ศูนย์เด็กเล็กหลังใหม่
ผู้แจ้ง : ศูนย์เด็กเล็กใหม่
วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2555 : 15:46:05 PM
วันที่แก้ไข : 09 ตุลาคม 2555 : 14:55:29 PM
โทรศัพท์ : 2402
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
334 เรื่องเดินสายระบบเคลือข่ายอินเตอร์เน็ต ห้องประชุมชั้น 2 จำนวน 1 จุด และห้องประชุมชั้น 3 จำนวน 1 จุด
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
ผู้แจ้ง : เลขาหน้าห้องอธิการบดี
วันที่แจ้ง : 09 ตุลาคม 2555 : 14:58:53 PM
วันที่แก้ไข : 10 ตุลาคม 2555 : 15:48:08 PM
โทรศัพท์ : 1109
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
335 เรื่องเพิ่มโทรศัพท์ภายในจำนวน 1 เลขหมาย และพวงโทรศัพท์ภายใน จำนวน 3 จุด
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการหลังเก่า
ผู้แจ้ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่แจ้ง : 09 ตุลาคม 2555 : 15:02:10 PM
วันที่แก้ไข : 10 ตุลาคม 2555 : 15:47:45 PM
โทรศัพท์ : 1908
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
336 เรื่องขอเบอร์โทรศัพท์ภายในเพิ่ม 1 เบอร์ห้อง 17201
สถานที่อาคาร ราชภัฏกสิการ
ผู้แจ้ง : อ.ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์
วันที่แจ้ง : 08 กุมภาพันธ์ 2556 : 09:27:18 AM
วันที่แก้ไข : 18 มีนาคม 2556 : 10:39:48 AM
โทรศัพท์ : 3907
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
337 เรื่องเปิดเครื่องไม่ได้
สถานที่941
ผู้แจ้ง : ว่าที่ร้อยตรีอนิรุต บุญพิมพ์
วันที่แจ้ง : 02 พฤศจิกายน 2555 : 15:22:49 PM
วันที่แก้ไข : 04 พฤศจิกายน 2555 : 15:10:42 PM
โทรศัพท์ : 1925
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
338 เรื่องขอความอนุเคราะห์สำรวจและติดตั้งจุดกระจายสัญญาญ wifi ณ สาขาวิชานิติศาตร์ อาคาร 9 ชั้น 2 เพื่อใช้สืบค้นข้อมูลทางการศึกษา
สถานที่อาคาร 9 ชั้น 2
ผู้แจ้ง : ผศ.สมยศ จันทรสมบัติ
วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2556 : 12:09:07 PM
วันที่แก้ไข : 18 มีนาคม 2556 : 10:41:28 AM
โทรศัพท์ : 1309
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
339 เรื่องขอเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ใหม่จำนวน 1 เลขหมายใช้ที่ห้องพักอาจารย์ชั้น 6 อาคาร 9
สถานที่อาคาร 9 ชั้น 4
ผู้แจ้ง : อ.สมปอง ทองมาดี
วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2556 : 12:04:34 PM
วันที่แก้ไข : 08 กุมภาพันธ์ 2556 : 09:22:04 AM
โทรศัพท์ : 1310
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
340 เรื่องเนื่องจากงานซ่อ่มบำรุงไฟฟ้าได้ย้านห้องปฏิบัติงานจากเดิมอาคารชั่วคราวใกล้สหกรณ์ ไปยู่อาคารไฟฟ้าหลังเก่าจึงขอความอนุเคราะห์ย้ายหมายเลขโทรศัพท์เบอร์ 5507 มายังสถานที่ปฏิบัติงานข้างต้นเพื่อติดต่องานราชการ
สถานที่อาคารไฟฟ้าหลังเก่า
ผู้แจ้ง : นายนิคม ปาคำ
วันที่แจ้ง : 08 กุมภาพันธ์ 2556 : 09:31:03 AM
วันที่แก้ไข : 18 มีนาคม 2556 : 10:40:49 AM
โทรศัพท์ : 5507
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
341 เรื่องอินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้ทั้งตึก
สถานที่ชั้น1
ผู้แจ้ง : งานหอสมุด
วันที่แจ้ง : 20 มิถุนายน 2556 : 14:35:52 PM
วันที่แก้ไข : 21 มิถุนายน 2556 : 13:55:00 PM
โทรศัพท์ : 2812
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
342 เรื่องสายอินเตอร์เน็ตเข้าบ้านพักขาดทำให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่-
ผู้แจ้ง : ดร.อนุวัฒน์ คูนแก้ว
วันที่แจ้ง : 20 มิถุนายน 2556 : 14:39:29 PM
วันที่แก้ไข : 21 มิถุนายน 2556 : 13:52:31 PM
โทรศัพท์ : 0
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
343 เรื่องระบบอินเตอร์เน็นไร้สายห้องประชุมศรีชมภูใช้งานไม่ได้
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : งานส่งเสริมฯ
วันที่แจ้ง : 20 มิถุนายน 2556 : 14:44:03 PM
วันที่แก้ไข : 21 มิถุนายน 2556 : 13:54:29 PM
โทรศัพท์ : 1130
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
344 เรื่องเดินสายระบบอินเตอร์เน็ตจำนวน 1 จุด เพื่อสืบค้นเอกสารการสอน
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : เทคโนโลยีการผลิต
วันที่แจ้ง : 20 มิถุนายน 2556 : 14:47:33 PM
วันที่แก้ไข : 21 มิถุนายน 2556 : 13:53:03 PM
โทรศัพท์ : 1602
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
345 เรื่อง1.โทรศัพท์เบอร์ 1501 ใช้งานไม่ได้โทรออกไม่ได้ 2.โทรศัพท์เบอร์ 1508 ใช้งานไม่ได้โทรเข้าโทรออกไม่ได้
สถานที่อาคารเป่าแก้ว
ผู้แจ้ง : ลางละเมียด
วันที่แจ้ง : 21 มิถุนายน 2556 : 14:04:41 PM
วันที่แก้ไข : 25 มิถุนายน 2556 : 06:03:31 AM
โทรศัพท์ : 1501
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
346 เรื่องโทรศัพท์เบอร์ 1932 ใช้งานไม่ได้ไม่มีสัญญาณ และพวงโทรศัพท์เพิ่มอีก 2 จุด
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการหลังเก่า
ผู้แจ้ง : สถาบันวิจัย
วันที่แจ้ง : 21 มิถุนายน 2556 : 14:07:57 PM
วันที่แก้ไข : 21 มิถุนายน 2556 : 15:29:40 PM
โทรศัพท์ : 1932
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
347 เรื่องช่วยสำรวจอินเตอร์เน็ตหอนักศึกษาทั้ง 4 หอพักเพื่อติดตั้งตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพิ่มสำหรับให้บริการนักศึกษา
สถานที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2556 : 13:43:39 PM
วันที่แก้ไข : 25 มิถุนายน 2556 : 06:04:02 AM
โทรศัพท์ : 5101
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
348 เรื่องโทรศัพท์เบอร์ 2717 ห้องรองคณะบดีใช้งานไม่ได้เนื่องจากไม่มีสัญญาณ
สถานที่อาคารสิรินธร
ผู้แจ้ง : คณะวิทยาศาสตร์
วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2556 : 13:47:41 PM
วันที่แก้ไข : 24 มิถุนายน 2556 : 16:03:34 PM
โทรศัพท์ : 2714
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
349 เรื่องสัญญาณกลิงโทรศัพท์ไม่ดัง
สถานที่ป้อมยามประตู1
ผู้แจ้ง : ป้อมยาม
วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2556 : 16:05:13 PM
วันที่แก้ไข : 25 มิถุนายน 2556 : 06:04:29 AM
โทรศัพท์ : 5555
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
350 เรื่องใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่อาคาร 9 ชั้น 2
ผู้แจ้ง : นิติศาสตร์
วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2556 : 13:36:59 PM
วันที่แก้ไข : 27 มิถุนายน 2556 : 13:50:27 PM
โทรศัพท์ : 1309
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
351 เรื่องระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2556 : 08:29:22 AM
วันที่แก้ไข : 04 กรกฎาคม 2556 : 09:56:27 AM
โทรศัพท์ : 5101
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
352 เรื่องระบบอินเตอร์เน็ตในห้องทำงานอธิการบดีใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น2
ผู้แจ้ง : เลขา
วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2556 : 08:33:29 AM
วันที่แก้ไข : 03 กรกฎาคม 2556 : 14:09:01 PM
โทรศัพท์ : 1109
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
353 เรื่องย้ายจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดเนื่องจากย่ายจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดใหม่
สถานที่ป้อมยามประตู1
ผู้แจ้ง : ป้อมยาม
วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2556 : 08:34:59 AM
วันที่แก้ไข : 04 กรกฎาคม 2556 : 09:56:49 AM
โทรศัพท์ : 5555
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
354 เรื่องเลื้อถอนกล้องวงจรปิดเนื่องจากกีดขวางการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1
ผู้แจ้ง : งานส่งเสริมฯ
วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2556 : 09:06:25 AM
วันที่แก้ไข : 29 สิงหาคม 2556 : 09:53:56 AM
โทรศัพท์ : 1130
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
355 เรื่องย้ายหมายเลขโทรศัพท์เบอร์ 1152 จากสำนักงานอธิการบดีชั้น M มายังห้องผู้ช้วยอธิการบดีชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี พร้อมเดินสานแลนจำนวน 2 จุด
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM
ผู้แจ้ง : งานประกันคุณภาพฯ
วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2556 : 09:10:10 AM
วันที่แก้ไข : 29 สิงหาคม 2556 : 09:54:28 AM
โทรศัพท์ : 1152
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
356 เรื่องเดินสานโทรศัพพท์เบอร์ใหม่มาห้องเฟส และเดินสายแลน 2 จุด
สถานที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2556 : 09:57:20 AM
วันที่แก้ไข : 12 กันยายน 2556 : 08:58:47 AM
โทรศัพท์ : 5101
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
357 เรื่องระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่เทคโนโลยี5
ผู้แจ้ง : เทคโนโลยีการผลิต
วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2556 : 10:00:18 AM
วันที่แก้ไข : 12 กันยายน 2556 : 08:58:23 AM
โทรศัพท์ : 1610
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
358 เรื่องระบบอินเตอร์เน็นใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารฝ่ายยาน
ผู้แจ้ง : ฝายยาน
วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2556 : 10:02:41 AM
วันที่แก้ไข : 02 กันยายน 2556 : 08:24:25 AM
โทรศัพท์ : 3801
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
359 เรื่องโทรศัพท์เบอร์ 1933 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเก่า
ผู้แจ้ง : สถาบันวิจัยฯ
วันที่แจ้ง : 10 มกราคม 2557 : 08:48:32 AM
วันที่แก้ไข : 10 มกราคม 2557 : 15:26:39 PM
โทรศัพท์ : 1933
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
360 เรื่องเดินสายระบบอินเตอเร์เน็ตเข้าห้องพักอาจารย์เนื่องจากสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีไม่ถึง
สถานที่หอ 5
ผู้แจ้ง : นายสมศักดิ์ ภู่พรายงาม
วันที่แจ้ง : 13 มกราคม 2557 : 16:15:42 PM
วันที่แก้ไข : 13 มกราคม 2557 : 16:16:01 PM
โทรศัพท์ : 2011
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
361 เรื่องระบบอินเตอร์เน็ตบ้านพักครูใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : อ.แขขวัญ
วันที่แจ้ง : 13 มกราคม 2557 : 16:25:50 PM
วันที่แก้ไข : 13 มกราคม 2557 : 16:25:57 PM
โทรศัพท์ : 2302
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
362 เรื่องโทรศัพท์เบอร์ 3910 เวลาคุยแล้วได้ยินบ้าง ไม่ได้ยินบ้าง
สถานที่อาคาร ราชภัฏกสิการ ชั้น2
ผู้แจ้ง : ห้องพักอาจารย์เกษตรศาสตร์
วันที่แจ้ง : 21 มกราคม 2557 : 14:53:22 PM
วันที่แก้ไข : 21 มกราคม 2557 : 15:50:08 PM
โทรศัพท์ : 3910
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
363 เรื่องเปิดดูข้อมูลกล้องวงจรปิดและตรวจซ่อมกล้องวงจรปิดที่เสีย
สถานที่ร้านค้าสหกรณ์
ผู้แจ้ง : สกกรณ์
วันที่แจ้ง : 06 กุมภาพันธ์ 2557 : 14:41:09 PM
วันที่แก้ไข : 10 กุมภาพันธ์ 2557 : 16:13:07 PM
โทรศัพท์ : 5503
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
364 เรื่องระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ทั้ง กองพัฒนานักศึกษา
สถานที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 06 กุมภาพันธ์ 2557 : 14:43:48 PM
วันที่แก้ไข : 10 กุมภาพันธ์ 2557 : 16:12:41 PM
โทรศัพท์ : 5101
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
365 เรื่องระบบเครือข่านอินเตอร์เน็นใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเก่า
ผู้แจ้ง : สถาบันวิจัยฯ
วันที่แจ้ง : 06 กุมภาพันธ์ 2557 : 14:46:00 PM
วันที่แก้ไข : 10 กุมภาพันธ์ 2557 : 16:12:05 PM
โทรศัพท์ : 1908
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
366 เรื่องย้ายโทรศัพท์เบอร์ 5504 งานประปาเนื่องจากย้ายห้องทำงานใหม่
สถานที่อาคารประปา
ผู้แจ้ง : งานประปา
วันที่แจ้ง : 10 กุมภาพันธ์ 2557 : 16:14:30 PM
วันที่แก้ไข : 12 กุมภาพันธ์ 2557 : 15:19:40 PM
โทรศัพท์ : 5504
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
367 เรื่องเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ใหม่จำนวน 2 เบอร์ และต่อพ่วงโทรศัพท์อีก 5 จุดอาคารวิทยาการจัดการชั้น 2 และชั้น 3
สถานที่วิทยาการจัดการ
ผู้แจ้ง : วิทยาการจัดการ
วันที่แจ้ง : 12 กุมภาพันธ์ 2557 : 15:19:25 PM
วันที่แก้ไข : 13 กุมภาพันธ์ 2557 : 14:18:34 PM
โทรศัพท์ : 1201
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
368 เรื่องระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ เป็นบางเครื่อง บางครั้งใช้งานได้ บางครั้งใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารพัฒนาสังคมติดสหกรณ์
ผู้แจ้ง : พัฒนาสังคม
วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2557 : 10:48:52 AM
วันที่แก้ไข : 18 กุมภาพันธ์ 2557 : 14:58:24 PM
โทรศัพท์ : 1306
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
369 เรื่องระบบอินเตอร์เน็ตบ้านพักใช้งานไม่ได้ทั้งระบบอินเตอร์เน็ตไรสาย และระบบอินเตอร์เน็ตจากสายแลน
สถานที่หมูบ้านพักอาจารย์
ผู้แจ้ง : อ.กิต บุญเอก
วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2557 : 10:50:55 AM
วันที่แก้ไข : 18 กุมภาพันธ์ 2557 : 14:58:41 PM
โทรศัพท์ : 0
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
370 เรื่องระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายใช้งานไม่ได้ PCRU_Office4 เชื่อมต่อแล้วใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : กจ.
วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2557 : 10:53:15 AM
วันที่แก้ไข : 18 กุมภาพันธ์ 2557 : 14:58:47 PM
โทรศัพท์ : 1150
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
371 เรื่องพวงโทรศัพท์ใหม่จำนวน 2 เบอร์ 2จุดบริการเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
สถานที่อาคารพัฒนาสังคมติดสหกรณ์
ผู้แจ้ง : พัฒนาสังคม
วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2557 : 15:02:41 PM
วันที่แก้ไข : 19 กุมภาพันธ์ 2557 : 11:31:09 AM
โทรศัพท์ : 1306
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
372 เรื่องโทรศัพท์เบอร์ 1206 ห้องพักอาจารย์บัญชี และ 1246 ห้องครัวชั้น 2 ใช้งานไม่ได้
สถานที่สำนักงาน ชั้น 2
ผู้แจ้ง : 5
วันที่แจ้ง : 19 กุมภาพันธ์ 2557 : 11:31:00 AM
วันที่แก้ไข : 19 กุมภาพันธ์ 2557 : 15:40:27 PM
โทรศัพท์ : 1201
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
373 เรื่องโทรศัพท์เบอร์ 5411 ห้อง ดร. นิคมใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารวิทยาการจัดการหลังเก่า
ผู้แจ้ง : สำนักงานคณะมนุษย์ศาสตร์
วันที่แจ้ง : 20 กุมภาพันธ์ 2557 : 13:23:24 PM
วันที่แก้ไข : 21 กุมภาพันธ์ 2557 : 14:41:01 PM
โทรศัพท์ : 5401
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
374 เรื่องระบบอินเตอร์เน็ตห้องพักอาจารย์ อาคาร 3 ใช้งานได้บ้าง ไม่ได้บาง และช้า
สถานที่อาคาร 3
ผู้แจ้ง : รปศ.
วันที่แจ้ง : 20 กุมภาพันธ์ 2557 : 13:25:32 PM
วันที่แก้ไข : 21 กุมภาพันธ์ 2557 : 14:41:33 PM
โทรศัพท์ : 1314
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
375 เรื่องติดตั้ง Router พร้อมเซตค่าใหม่ เพื่อให้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : งานโสด
วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2557 : 11:14:22 AM
วันที่แก้ไข : 07 มีนาคม 2557 : 15:49:49 PM
โทรศัพท์ : 1170
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
376 เรื่องระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ที่อาคาร โรงยิม
สถานที่โรงยิมใหม่
ผู้แจ้ง : อ.ดำรัสวิทย์ ประทุมมาศ
วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2557 : 15:49:39 PM
วันที่แก้ไข : 07 มีนาคม 2557 : 16:38:24 PM
โทรศัพท์ : 2311
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
377 เรื่องซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณอนเตอร์เน็ตไรสายมา เพื่อใช้งานในบ้านพักครู ให้ติดตั้งให้ด้วย
สถานที่บ้านพักครู
ผู้แจ้ง : อ.วัฒนา
วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2557 : 15:41:46 PM
วันที่แก้ไข : 12 มีนาคม 2557 : 16:56:57 PM
โทรศัพท์ : 0
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
378 เรื่องอินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้
สถานที่หอพักนักศึกษา
ผู้แจ้ง : นักศึกษา
วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2557 : 09:13:17 AM
วันที่แก้ไข : 18 มีนาคม 2557 : 09:13:46 AM
โทรศัพท์ : 0
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
379 เรื่องติดตั้ง สวิตซ์ แลน 24 พอร์ต
สถานที่คารพัฒนาสังคม
ผู้แจ้ง : พัฒนาสังคม
วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2557 : 09:17:20 AM
วันที่แก้ไข : 18 มีนาคม 2557 : 09:17:38 AM
โทรศัพท์ : 0
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
380 เรื่องซ่อมโทรศัพท์แก้ไขการโทรออกโทรเข้า จากภายในภายนอน
สถานที่ตึกอธิการเก่า
ผู้แจ้ง : งานบัณฑิต
วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2557 : 16:02:52 PM
วันที่แก้ไข : 18 มีนาคม 2557 : 16:07:36 PM
โทรศัพท์ : 0
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
381 เรื่องซ่อมติดตั้ง โทรศัพท์ ภายในบ้านพักท่านอธิการบดี เบอร์ 6000
สถานที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
ผู้แจ้ง : หน่วยอาคารและสถานที่
วันที่แจ้ง : 31 มีนาคม 2557 : 14:08:43 PM
วันที่แก้ไข : 31 มีนาคม 2557 : 14:15:01 PM
โทรศัพท์ : 0
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
382 เรื่องระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ทั้งหน่วยงาน
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : ตรวจสอบภายใน
วันที่แจ้ง : 31 มีนาคม 2557 : 15:05:20 PM
วันที่แก้ไข : 31 มีนาคม 2557 : 15:06:23 PM
โทรศัพท์ : 1114
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
383 เรื่องโน๊ตบุคเปิดแล้วเครื่องจะดับไปเองใช้งานอะไรไม่ได้
สถานที่อาคารครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : ดร.วิชัย
วันที่แจ้ง : 31 มีนาคม 2557 : 15:19:05 PM
วันที่แก้ไข : 31 มีนาคม 2557 : 15:59:03 PM
โทรศัพท์ : 0
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
384 เรื่องอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : งานโสด
วันที่แจ้ง : 04 เมษายน 2557 : 15:02:09 PM
วันที่แก้ไข : 08 เมษายน 2557 : 16:22:02 PM
โทรศัพท์ : 1170
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
385 เรื่อง3ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
ผู้แจ้ง : งานสภาฯ
วันที่แจ้ง : 04 เมษายน 2557 : 15:03:37 PM
วันที่แก้ไข : 08 เมษายน 2557 : 16:10:21 PM
โทรศัพท์ : 1140
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
386 เรื่องระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ และอยากเพิ่มจุดบริการระบบอินเตอร์เน็ตไรสายห้องรัปท่านอาหารเนื่องจากทางภาควิชาคหกรรมทำอาหารขายให้กับคณะบุคลาการของมหาวิทยลัยมีห้องท่านข้าวแต่ไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้งานจึงขอติิตั้ง Wifi เพิ่ม
สถานที่อาคารคหกรรม
ผู้แจ้ง : คหกรรม
วันที่แจ้ง : 04 เมษายน 2557 : 15:06:23 PM
วันที่แก้ไข : 08 เมษายน 2557 : 16:21:36 PM
โทรศัพท์ : 4502
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
387 เรื่องโทรศัพท์เบอร์ 2402 ใช้งานไม่ได้โทรเข้า - ออกไม่ได้
สถานที่ศูนย์เด็กเล็ก
ผู้แจ้ง : ศูนย์เด็กเล็ก
วันที่แจ้ง : 04 เมษายน 2557 : 15:08:07 PM
วันที่แก้ไข : 08 เมษายน 2557 : 16:11:02 PM
โทรศัพท์ : 2402
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
388 เรื่องโทรศัพท์ภายใน เบอร์ 1801 และ 1802 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักศิลปและวัฒนธรรม
ผู้แจ้ง : สำนักศิลปและวัฒนธรรม
วันที่แจ้ง : 06 พฤษภาคม 2557 : 15:19:01 PM
วันที่แก้ไข : 08 พฤษภาคม 2557 : 08:43:53 AM
โทรศัพท์ : 1802
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
389 เรื่องระบบอินเตอร์เน็ตอาคารคหกรรมใช้งานไม่ได้ทั้งระบบสายแลนและระบบไร้สาย
สถานที่อาคารคหกรรม
ผู้แจ้ง : คหกรรม
วันที่แจ้ง : 06 พฤษภาคม 2557 : 15:27:50 PM
วันที่แก้ไข : 19 พฤษภาคม 2557 : 17:04:19 PM
โทรศัพท์ : 4501
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
390 เรื่องต่อพ่วงแฟกส์สำนักงานเพื่อใช้ติดต่องานราชการเบอร์นอก 056-717140 เบอร์ภายใน 1802
สถานที่อาคารสำนักศิลปและวัฒนธรรม
ผู้แจ้ง : สำนักศิลปและวัฒนธรรม
วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2557 : 15:36:23 PM
วันที่แก้ไข : 15 พฤษภาคม 2557 : 16:01:58 PM
โทรศัพท์ : 1802
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
391 เรื่องพวงเบอร์โทรศัพท์เพิ่มจำนวน 4 โต๊ะห้องพักอาจารย์สาขาการตลาดคณะวิทยาการจัดการ
สถานที่อาคารคณะวิทยาการจัดการ
ผู้แจ้ง : การตลาด
วันที่แจ้ง : 06 มิถุนายน 2557 : 08:14:34 AM
วันที่แก้ไข : 08 มิถุนายน 2557 : 08:41:51 AM
โทรศัพท์ : 1235
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
392 เรื่องระบบโทรศัพท์เสีย
สถานที่อาคารไฟฟ้าเทคโน 4 ชั้น 2
ผู้แจ้ง : อาจารย์ ณรงศักดิ์
วันที่แจ้ง : 30 มิถุนายน 2557 : 11:04:34 AM
วันที่แก้ไข : 01 กรกฎาคม 2557 : 09:08:21 AM
โทรศัพท์ : 1702
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
393 เรื่องย้ายระบบแลน จุดสแกนนิ้วมือ
สถานที่-
ผู้แจ้ง : นายศิริชัย ตาลสุข
วันที่แจ้ง : 30 มิถุนายน 2557 : 11:07:11 AM
วันที่แก้ไข : 01 กรกฎาคม 2557 : 08:04:38 AM
โทรศัพท์ : 1150
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
394 เรื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด
สถานที่อาคาร 9 ชั้น1
ผู้แจ้ง : ผศ.กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์
วันที่แจ้ง : 30 มิถุนายน 2557 : 11:27:11 AM
วันที่แก้ไข : 01 กรกฎาคม 2557 : 09:09:05 AM
โทรศัพท์ : 1305
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
395 เรื่องอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร 12 ชั้น 1
ผู้แจ้ง : อ.ประสิทธิ์
วันที่แจ้ง : 01 กรกฎาคม 2557 : 09:33:16 AM
วันที่แก้ไข : 02 กรกฎาคม 2557 : 17:02:56 PM
โทรศัพท์ : 2307
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
396 เรื่องwifi ที่บ้านใช้งานไม่ได้
สถานที่บ้านพักอาจารย์
ผู้แจ้ง : อ.แขขวัญ
วันที่แจ้ง : 01 กรกฎาคม 2557 : 09:41:33 AM
วันที่แก้ไข : 03 กรกฎาคม 2557 : 09:25:16 AM
โทรศัพท์ : 0
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
397 เรื่องระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย สัญญาณขัดข้อง
สถานที่บ้านพักอาจารย์
ผู้แจ้ง : อ.ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2557 : 09:14:31 AM
วันที่แก้ไข : 03 กรกฎาคม 2557 : 09:25:49 AM
โทรศัพท์ : 2801
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
398 เรื่องโทรศัพท์ภายในโทรออกภายนอกไม่ได้
สถานที่อาคารสถาบันวิจัย ชั้น 1
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร. วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล
วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2557 : 10:00:32 AM
วันที่แก้ไข : 07 กรกฎาคม 2557 : 10:18:50 AM
โทรศัพท์ : 1902
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
399 เรื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสถาบันวิจัย ชั้น 1
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร. วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล
วันที่แจ้ง : 07 กรกฎาคม 2557 : 14:06:07 PM
วันที่แก้ไข : 15 กรกฎาคม 2557 : 15:32:50 PM
โทรศัพท์ : 1902
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
400 เรื่องอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น M
ผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน
วันที่แจ้ง : 15 กรกฎาคม 2557 : 10:24:10 AM
วันที่แก้ไข : 15 กรกฎาคม 2557 : 15:32:05 PM
โทรศัพท์ : 1146
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
401 เรื่องโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
สถานที่9 ชั้น 1
ผู้แจ้ง : อาจารย์อาภาพร วรรณณา
วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2559 : 10:33:45 AM
วันที่แก้ไข : 04 มกราคม 2560 : 11:20:19 AM
โทรศัพท์ : 1322
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
402 เรื่องติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส
สถานที่อาคาร LC
ผู้แจ้ง : ดร. นิคม โยกัญญา
วันที่แจ้ง : 02 มีนาคม 2560 : 14:36:15 PM
วันที่แก้ไข : 03 มีนาคม 2560 : 15:49:17 PM
โทรศัพท์ : 4509
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
403 เรื่องขอเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ พร้อมเครื่อง
สถานที่LC
ผู้แจ้ง : วันชัย นันเขียว
วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2560 : 16:06:14 PM
วันที่แก้ไข : 15 มีนาคม 2560 : 11:02:52 AM
โทรศัพท์ : 1307
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
404 เรื่องหัวแจ็ค RJ11 ชำรุด
สถานที่อาคารเทคโนโลยี 3 ชั้น3
ผู้แจ้ง : อ.ขุนแผน ตุ้มทองคำ
วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2560 : 10:15:50 AM
วันที่แก้ไข : 15 มีนาคม 2560 : 11:03:54 AM
โทรศัพท์ : 0
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
405 เรื่องFax ส่งและรับไม่ได้
สถานที่9
ผู้แจ้ง : นายพิทักษ์ จันทร์จิระ
วันที่แจ้ง : 23 มีนาคม 2560 : 14:19:10 PM
วันที่แก้ไข : 28 มีนาคม 2560 : 09:17:04 AM
โทรศัพท์ : 1802
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
406 เรื่องอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้
สถานที่อาคารเทคโนโลยี
ผู้แจ้ง : อาจารย์ณรงคศักดิ แพงสาย
วันที่แจ้ง : 28 มีนาคม 2560 : 09:34:52 AM
วันที่แก้ไข : 28 มีนาคม 2560 : 11:35:35 AM
โทรศัพท์ : 1307
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
407 เรื่องติดตั้งอินเตอร์เน็ตใหม่และโทรศัพท์ จำนวน อย่างละ 2 จุด เนื่องจากย้ายโต๊ะทำงานใหม่
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : งานพัสดุ
วันที่แจ้ง : 19 เมษายน 2560 : 14:04:17 PM
วันที่แก้ไข : 19 เมษายน 2560 : 15:51:19 PM
โทรศัพท์ : 1115
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
408 เรื่องใช้งานอินเทอรเน็ตไม่ได้
สถานที่ BU
ผู้แจ้ง : งานประชาสัมพันธ์
วันที่แจ้ง : 28 มีนาคม 2560 : 09:38:55 AM
วันที่แก้ไข : 28 มีนาคม 2560 : 12:27:20 AM
โทรศัพท์ : 0
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
409 เรื่องอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่ห้องพักครูสาขาพัฒนาสังคม
ผู้แจ้ง : สาขาพัฒนาสังคม
วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2560 : 08:59:17 AM
วันที่แก้ไข : 05 เมษายน 2560 : 09:02:10 AM
โทรศัพท์ : 1132
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
410 เรื่องย้ายสายแลนจำนวน 10 จุด พร้อมย้ายโทรศัพท์เบอร์ 1150 1151 1153 1117 3217
สถานที่สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : ศิริชัย ตาลสุข
วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2560 : 09:09:26 AM
วันที่แก้ไข : 05 เมษายน 2560 : 16:42:45 AM
โทรศัพท์ : 1150
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
411 เรื่องย้ายโทรศัพท์เบอร์ 1222 พร้อมพ่วงสาย 4 จุด และติดตั้งสายแลนเพิ่มจำนวน 4 จุด
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น M
ผู้แจ้ง : งานทรัพย์สิน
วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2560 : 10:49:17 AM
วันที่แก้ไข : 07 เมษายน 2560 : 16:15:54 PM
โทรศัพท์ : 1222
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
412 เรื่องอินเตอร์เน็ตอาคารเป่าแก้วใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารเป่าแก้ว ชั้น 1
ผู้แจ้ง : ดร.เสาวภา ชูมณี
วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2560 : 10:57:51 AM
วันที่แก้ไข : 07 เมษายน 2560 : 11:18:39 AM
โทรศัพท์ : 0
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
413 เรื่องอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านพักอาจารย์ซอยกลางใช้งานไม่ไมด้
สถานที่LC ชั้น 3
ผู้แจ้ง : อาจารย์ยุภา คำตะพล
วันที่แจ้ง : 19 เมษายน 2560 : 13:21:52 PM
วันที่แก้ไข : 19 เมษายน 2560 : 15:52:08 PM
โทรศัพท์ : 4503
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
414 เรื่องย้ายโทรศัพทเบอร์ 2014 และ 2015 จากอาคารสำนักงานอธิการบดีไปอาคารกายภาพใหม่
สถานที่อาคารใหม่กายภาพ
ผู้แจ้ง : จิ๊บ
วันที่แจ้ง : 20 เมษายน 2560 : 08:25:26 AM
วันที่แก้ไข : 20 เมษายน 2560 : 14:58:01 AM
โทรศัพท์ : 2014
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
415 เรื่องพ่วงโทรศัพท์เบอร์ 2014 เพิ่มจำนวน 2 จุดบริการ
สถานที่อาคารใหม่กายภาพ
ผู้แจ้ง : จิ๊บ
วันที่แจ้ง : 21 เมษายน 2560 : 14:46:33 PM
วันที่แก้ไข : 21 เมษายน 2560 : 16:01:17 PM
โทรศัพท์ : 2014
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
416 เรื่องโทรศัพท์เบอร์ 2719 ใช้งานไม่ได้ มีเสียงดังตลอดเวลา
สถานที่สิรินธร ชั้น 1
ผู้แจ้ง : พี่กุ้ง
วันที่แจ้ง : 26 เมษายน 2560 : 11:53:14 AM
วันที่แก้ไข : 26 เมษายน 2560 : 16:01:15 PM
โทรศัพท์ : 2708
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
417 เรื่องโทรศัพท์เบอร์ 3913 เบอร์พ่วง 2 จุด ใช้งานไม่ได้
สถานที่ชั้น 1
ผู้แจ้ง : ปุย
วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2560 : 09:01:11 AM
วันที่แก้ไข : 28 เมษายน 2560 : 13:15:19 PM
โทรศัพท์ : 3913
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
418 เรื่องอินเตอร์เน็ตบ้านพักใช้งานไม่ได้
สถานที่บ้านพักครู
ผู้แจ้ง : อาจารย์ยุภา คำตะพล
วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2560 : 08:38:10 AM
วันที่แก้ไข : 01 พฤษภาคม 2560 : 12:46:08 PM
โทรศัพท์ : 4550
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
419 เรื่องโทรศัพท์เบอร์ 5110 และเบอร์ 5103 ใช้งานไม่ได้
สถานที่กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : เจี๊ยบ
วันที่แจ้ง : 05 พฤษภาคม 2560 : 10:42:27 AM
วันที่แก้ไข : 05 พฤษภาคม 2560 : 15:34:28 PM
โทรศัพท์ : 5110
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
420 เรื่องเดินสาย LAN / และโทรศัพท์ ภายในสำนัก เนื่องจากมีการย้ายโต๊ะทำงาน และเตรียมพื้นที่สำหรับ ผอ. และรองผอ.
สถานที่ตึกอธิการ ชั้น 1
ผู้แจ้ง : นายขวัญชัย แก่นไทย
วันที่แจ้ง : 08 พฤษภาคม 2560 : 08:13:26 AM
วันที่แก้ไข : 08 พฤษภาคม 2560 : 10:51:23 AM
โทรศัพท์ : 2504
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
421 เรื่องแจ้งป้องกันระบบไวรัสเรียกค่าไถ่
สถานที่อาคาร 9
ผู้แจ้ง : กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2560 : 09:24:46 AM
วันที่แก้ไข : 16 พฤษภาคม 2560 : 09:49:48 AM
โทรศัพท์ : 1305
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
422 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานผุ้อำนวยการ เพื่อป้องกันไว้รัส wannacay
สถานที่ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์
ผู้แจ้ง : หนึ่งฤทัย บุญมี
วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2560 : 12:00:04 PM
วันที่แก้ไข : 16 พฤษภาคม 2560 : 13:41:14 PM
โทรศัพท์ : 0
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
423 เรื่องเพิ่มโปรแกรมการป้องกันการเรียกค่าไถ่คอมพิวเตอร์
สถานที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น M
ผู้แจ้ง : นส.ณัฐสุดา หุ่นทอง
วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2560 : 13:26:45 PM
วันที่แก้ไข : 16 พฤษภาคม 2560 : 13:41:41 PM
โทรศัพท์ : 56717114
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
424 เรื่องแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
ผู้แจ้ง : นางสาวบุศรินทร์ พลพันธ์
วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2560 : 13:27:19 PM
วันที่แก้ไข : 16 พฤษภาคม 2560 : 13:57:22 PM
โทรศัพท์ : 0
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
425 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสเรียกค่าไถ่
สถานที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
ผู้แจ้ง : นางสาวชลธิชา จันทร์แก้ว
วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2560 : 13:42:53 PM
วันที่แก้ไข : 16 พฤษภาคม 2560 : 14:02:18 PM
โทรศัพท์ : 56717100
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
426 เรื่องป้องกันไวรัสเรียกค่าไถ่
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
ผู้แจ้ง : นางสาวเบญจภัทร์ อุปรัง
วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2560 : 13:56:56 PM
วันที่แก้ไข : 16 พฤษภาคม 2560 : 14:42:04 PM
โทรศัพท์ : 1115
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
427 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสรอม เพื่อป้องกันไว้รัส wannacay
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการ ชั้น 1
ผู้แจ้ง : อ.ยุภา คำตะพล
วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2560 : 14:21:29 PM
วันที่แก้ไข : 16 พฤษภาคม 2560 : 14:42:45 PM
โทรศัพท์ : 1121
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
428 เรื่องหมายเลขโทรศัพท์เสีย 3906 3907 3904
สถานที่อาคารเทคโนโลยีการเเกษตร
ผู้แจ้ง : วิลาวัลญื เฉลิมพงษ์
วันที่แจ้ง : 18 พฤษภาคม 2560 : 12:01:32 PM
วันที่แก้ไข : 18 พฤษภาคม 2560 : 15:40:42 PM
โทรศัพท์ : 3907
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
429 เรื่องขอเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ภายใน ฟ้องพักอาจารย์ อาคาร 12
สถานที่12
ผู้แจ้ง : อาจารย์ ประสิทธฺ ไชยศรี
วันที่แจ้ง : 19 พฤษภาคม 2560 : 14:06:35 PM
วันที่แก้ไข : 19 พฤษภาคม 2560 : 14:07:55 PM
โทรศัพท์ : 0
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
430 เรื่องเครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ ลง Windows 7 ใหม่พร้อมประแกรมที่จำเป็น
สถานที่เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ชั้น 2
ผู้แจ้ง : อ.อมรรัตน์ ฉิมพรีนภานนท์
วันที่แจ้ง : 19 พฤษภาคม 2560 : 14:12:34 PM
วันที่แก้ไข : 22 พฤษภาคม 2560 : 11:34:39 PM
โทรศัพท์ : 1422
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
431 เรื่องจัดสถานที่รับรายงานตัวนักศึกษา รอบทั่วไป ภาคปกติ ณ หอประชุมประกายทอง
สถานที่หอประชุมประกายทอง
ผู้แจ้ง : สุจิตรา ดีดาร์
วันที่แจ้ง : 19 พฤษภาคม 2560 : 14:32:03 PM
วันที่แก้ไข : 22 พฤษภาคม 2560 : 15:35:24 PM
โทรศัพท์ : 2504
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
432 เรื่องฆ่าไวรัส
สถานที่อาคารเฉลิมพระเกึยรตฉลองสิริราชสมบัติคนบ60 ปีชั้น1
ผู้แจ้ง : นางสาวถนิม สกุลมา
วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2560 : 13:29:47 PM
วันที่แก้ไข : 26 พฤษภาคม 2560 : 08:03:25 AM
โทรศัพท์ : 1139
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
433 เรื่องอินเทอรเน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่LC
ผู้แจ้ง : สาขาวิชา ภาษาต่างประเทศ
วันที่แจ้ง : 24 พฤษภาคม 2560 : 11:57:18 AM
วันที่แก้ไข : 25 พฤษภาคม 2560 : 11:30:22 AM
โทรศัพท์ : 0
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
434 เรื่องอินเทอรฺ์เน็ตใช้ไม่ได้
สถานที่อาคารกายภาพใหม่
ผู้แจ้ง : งานกายภาพ
วันที่แจ้ง : 24 พฤษภาคม 2560 : 11:58:23 AM
วันที่แก้ไข : 25 พฤษภาคม 2560 : 11:32:40 AM
โทรศัพท์ : 0
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
435 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์ ภายในห้องสำนักงานบรรณรักษ์ใหม่ ชั้น2 อาคารบรรณราชนครินทร์
สถานที่อาคารบรรณราชนครินทรี์
ผู้แจ้ง : มัทนา รามศิริ
วันที่แจ้ง : 24 พฤษภาคม 2560 : 12:06:52 PM
วันที่แก้ไข : 25 พฤษภาคม 2560 : 10:53:53 AM
โทรศัพท์ : 2821
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
436 เรื่องติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดว์ 10 และอับเดทข้อมูล และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
สถานที่อาคารคณะวิทยาการจัดการ
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.วินัย เชื่อมวราศาสตร์
วันที่แจ้ง : 24 พฤษภาคม 2560 : 12:16:39 PM
วันที่แก้ไข : 25 พฤษภาคม 2560 : 11:34:43 AM
โทรศัพท์ : 0
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
437 เรื่องขอความอนุเคราะห์ สร้างโดเมนเนม pcrunews.pcru.ac.th สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย
สถานที่อาคาร 14
ผู้แจ้ง : อนุสิษฐ์ กันคำ
วันที่แจ้ง : 25 พฤษภาคม 2560 : 09:23:19 AM
วันที่แก้ไข : 29 พฤษภาคม 2560 : 08:44:00 AM
โทรศัพท์ : 1119
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ วิเศษ เกตุดี
438 เรื่องย้ายเครื่องโทรสารเบอร์ 1402 ไปยังห้องธุรการ
สถานที่สิรินธร
ผู้แจ้ง : พี่ยุ้ย
วันที่แจ้ง : 30 พฤษภาคม 2560 : 08:23:50 AM
วันที่แก้ไข : 30 พฤษภาคม 2560 : 13:49:14 PM
โทรศัพท์ : 1402
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
439 เรื่องขอเพิ่ม hosting สำหรับจัดทำเว็บไซต์ สภาวิชาการฯ
สถานที่ตึกอธิการบดี
ผู้แจ้ง : นายขวัญชัย แก่นไทย
วันที่แจ้ง : 12 มิ.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 12 มิ.ย. 2560
โทรศัพท์ : 2504
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ วิเศษ เกตุดี
440 เรื่องขอเพิ่ม hosting สำหรับจัดทำเว็บไซต์ กองนโยบายและแผน
สถานที่กองนโยบายและแผน
ผู้แจ้ง : ศุภณัฐ วิสุงเร
วันที่แจ้ง : 20 มิ.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 20 มิ.ย. 2560
โทรศัพท์ : 1146
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ วิเศษ เกตุดี
441 เรื่องติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ งานบัญฑิตศึกษา
สถานที่อาคาร สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : งานบัญฑิตศึกษา
วันที่แจ้ง : 3 ก.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 3 ก.ค. 2560
โทรศัพท์ :
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
442 เรื่องอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้
สถานที่อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 5
ผู้แจ้ง : อาจารย์ วาที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 25 ก.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 25 ก.ค. 2560
โทรศัพท์ :
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
443 เรื่องอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้
สถานที่อาคารคหกรรม
ผู้แจ้ง : อาจารย์สาขาวิชาอาคารคหกรรม
วันที่แจ้ง : 25 ก.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 25 ก.ค. 2560
โทรศัพท์ :
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
444 เรื่องอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้
สถานที่บ้านพักอาจารย์
ผู้แจ้ง : ดร.นิคม โยกัญญา
วันที่แจ้ง : 26 ก.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 26 ก.ค. 2560
โทรศัพท์ :
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
445 เรื่องแจ้งโทรศัพท์ 2713 ไม่มีสัญญาณ
สถานที่อาคารสิรินธร
ผู้แจ้ง : อาจารย์สาขาวิชาเคมี
วันที่แจ้ง : 26 ก.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 26 ก.ค. 2560
โทรศัพท์ : 2713
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
446 เรื่องแจ้งโทรศัพท์ 6114 ไม่มีสัญญาณ
สถานที่อาคารบรรณราชนครินทร์
ผู้แจ้ง : สังเวียน
วันที่แจ้ง : 26 ก.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 26 ส.ค. 2560
โทรศัพท์ : 6114
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
447 เรื่องอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้แจ้ง : ศิริลักษณ์ บุญศิริ
วันที่แจ้ง : 26 ก.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 13 ก.ค. 2560
โทรศัพท์ : 3907
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
448 เรื่องโทรศัพท์เบอร์ 2712 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสิรินธร ชั้น 4
ผู้แจ้ง : อาจารย์สศิธร แท่นทอง
วันที่แจ้ง : 31 ก.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 31 ก.ค. 2560
โทรศัพท์ : 2712
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
449 เรื่องโทรศํพท์เบอร์ 2704 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสิรินธรชั้ น 2
ผู้แจ้ง : ดร.ชนัญ ศรีชีวิน
วันที่แจ้ง : 3 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 3 ส.ค. 2560
โทรศัพท์ : 2704
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
450 เรื่องอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารใหม่ คณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่คณะ
วันที่แจ้ง : 7 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 7 ส.ค. 2560
โทรศัพท์ :
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
451 เรื่องอินเทอร์เน็ตไร้สาย WiFi ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารเทคโนโลยีการผลิต
ผู้แจ้ง : อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศริริชัย ศรีสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 7 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 7 ส.ค. 2560
โทรศัพท์ :
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
452 เรื่องระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตห้องปฏิบัติการคอม 103 ใช้ไม่ได้
สถานที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้แจ้ง : อาจารย์ธิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
วันที่แจ้ง : 9 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 9 ส.ค. 2560
โทรศัพท์ :
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
453 เรื่องอินเทอร์เน็ตห้องบัณฑิตศึกษาใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักง่านอธิการบดี
ผู้แจ้ง : รัชนี ใจรักษ์
วันที่แจ้ง : 10 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 10 ส.ค. 2560
โทรศัพท์ :
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
454 เรื่องอินเทอร์เน็ตไร้สาย WiFi อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้า ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4
ผู้แจ้ง : อาจารย์เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์
วันที่แจ้ง : 10 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 10 ส.ค. 2560
โทรศัพท์ : 1704
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
455 เรื่องระบบอินเทอร์เน็ต
สถานที่ห้องพักอาจารย์
ผู้แจ้ง : อ.ณัฐชยา. หุมนา
วันที่แจ้ง : 10 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 11 ส.ค. 2560
โทรศัพท์ : 4504
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
456 เรื่องอินเทอร์เน็ตห้องเลขาอธิการ ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : นางสาว ทิวา ไพรเขต
วันที่แจ้ง : 11 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 11 ส.ค. 2560
โทรศัพท์ : 1109
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
457 เรื่องลงโปรแกรม
สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้แจ้ง : อาจารย์วิลาสินี ดีปัญญา
วันที่แจ้ง : 11 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 11 ส.ค. 2560
โทรศัพท์ : 1411
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
458 เรื่องระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสิรินธร ชั้น4
ผู้แจ้ง : อาจารย์ สุรางรัตน์ พันแสง
วันที่แจ้ง : 16 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 16 ส.ค. 2560
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
459 เรื่องอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ หลักสูตรวิชาภาษาต่างประเทศ
วันที่แจ้ง : 16 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 16 ส.ค. 2560
โทรศัพท์ : 4510
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
460 เรื่องโทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
ผู้แจ้ง : นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล
วันที่แจ้ง : 16 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 17 ส.ค. 2560
โทรศัพท์ : 1129
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
461 เรื่องระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาคารคณะครุศาสตร์ ใช้ไม่ได้
สถานที่อาคารคณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ไชยศรี
วันที่แจ้ง : 23 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 23 ส.ค. 2560
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ วิเศษ เกตุดี
462 เรื่องอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ดีเท่าที่ควร สัญญาณ Wifi ไม่ดี
สถานที่ห้องพักครูชั้น 2 ฝั่งตะวันตก และห้องเรียนชั้น 4 ฝั่งตะวันตก เช่น 17406
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
วันที่แจ้ง : 17 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 17 ส.ค. 2560
โทรศัพท์ : 084-611-2694
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
463 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบ WiFi
สถานที่เรือนเพาะชำ วิชาเอกพืชศาสตร์ และหอพักนักศึกษาชาย (นศ.หอพักชายหลายคนฝากมา)
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
วันที่แจ้ง : 17 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 18 ส.ค. 2560
โทรศัพท์ : 084-611-2694
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
464 เรื่องหัว RJ45 ที่ต่อเข้าคอมฯ ชำรุด ไม่สามารถเชื่อมต่อเน็ตได้
สถานที่ห้องพักครูชั้น 2 ฝั่งตะวันออกตึก สน. ขอนัดเป็นวันจันทร์ ช่วงเช้า
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
วันที่แจ้ง : 17 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 18 ส.ค. 2560
โทรศัพท์ : 084-611-2694
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
465 เรื่องอินเทอร์เน็ต บ้านพักใช้งานไม่ได้
สถานที่บ้านพักอาจารย์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ
วันที่แจ้ง : 25 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 25 ส.ค. 2560
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
466 เรื่องแจ้งซ่อมโทรศัพท์ 2112 ไม่มีสัญญาณ
สถานที่โรงยิมเนเซี่ยม1
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.วัฒนา มหาราช
วันที่แจ้ง : 25 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 25 ส.ค. 2560
โทรศัพท์ : 2112
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
467 เรื่องแจ้งโทรศัพท์ ไม่มีสัญญาณ
สถานที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : นางสาวรวิพันธ์ แตงตรง
วันที่แจ้ง : 25 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 25 ส.ค. 2560
โทรศัพท์ : 6513
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
468 เรื่องแจ้งโทรศัพท์ ไม่มีสัญญาณ
สถานที่อาคารคณะวิทยาการจัดการ
ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ์ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 25 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 25 ส.ค. 2560
โทรศัพท์ : 1209
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
469 เรื่องแจ้งโทรศัพท์ 1918 ไม่มีสัญญาณ
สถานที่อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้แจ้ง : นางสาวปิยนันท์ โอ่คำ
วันที่แจ้ง : 28 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 28 ส.ค. 2560
โทรศัพท์ : 1918
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
470 เรื่องอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้
สถานที่ชั้น 4 อาคารสิรินธร
ผู้แจ้ง : อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา
วันที่แจ้ง : 28 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 28 ส.ค. 2560
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
471 เรื่องขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม
สถานที่ตึกสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
วันที่แจ้ง : 29 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 29 ส.ค. 2560
โทรศัพท์ : 084-611-2694
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
472 เรื่องอินเตอร์เน็ตหอพักนักศึกษา หอพักที่3-4 เวลาใช้งานแล้วชอบหลุดบ่อยๆ
สถานที่หอพักนักศึกษา หอพัก3-4
ผู้แจ้ง : นายกิตติพันธ์ พลพันธ์
วันที่แจ้ง : 30 ส.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 30 ส.ค. 2560
โทรศัพท์ : 056-717100 ต่อ 5115
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
473 เรื่องโทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสิรินธร
ผู้แจ้ง : อาจารย์นฤมล จันทร์มา
วันที่แจ้ง : 1 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 1 ก.ย. 2560
โทรศัพท์ : 2714
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
474 เรื่องโทรศัพท์ภายใน Analog ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้แจ้ง : นายดิษฐพล ตั้งมั่น
วันที่แจ้ง : 1 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 1 ก.ย. 2560
โทรศัพท์ : 3901
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
475 เรื่องไวไฟใช้ไม่ได้
สถานที่อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเ่พชรบูรณ์
ผู้แจ้ง : นายอนุสิษฐ์ กันคำ
วันที่แจ้ง : 4 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 13 ก.ย. 2560
โทรศัพท์ : 1999
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
476 เรื่องlog in ไวไฟ ไม่ได้ครับ ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ว
สถานที่หอพักบุคลากร (แฟลตหลังมหาวิทยาลัย)
ผู้แจ้ง : อ. พิสิษฐิกุล แก้วงาม
วันที่แจ้ง : 6 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 6 ก.ย. 2560
โทรศัพท์ : 0860222513
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
477 เรื่องโทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารคณะวิทยาการจัดการ
ผู้แจ้ง : นายสรศักดิ พิลาเกิด
วันที่แจ้ง : 15 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 15 ก.ย. 2560
โทรศัพท์ : 1209
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
478 เรื่องย้ายเลขหมายโทรศัพท์จากอาคาร2 ไปยังอาคาร 3
สถานที่อาคาร3
ผู้แจ้ง : อ.จิรโรจน์ บุญราช
วันที่แจ้ง : 15 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 15 ก.ย. 2560
โทรศัพท์ : 1304
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
479 เรื่องย้ายเลขหมายโทรศัพท์หน้าห้องประชุมอินทผาลัม
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น2
ผู้แจ้ง : แม่บ้านหน้าห้องอธิการบดี
วันที่แจ้ง : 15 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 15 ก.ย. 2560
โทรศัพท์ : 1136
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
480 เรื่องโทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสิรินธร ชั้น 1
ผู้แจ้ง : สุกัญญา ทับทอง
วันที่แจ้ง : 15 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 15 ก.ย. 2560
โทรศัพท์ : 2708
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
481 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ลงโปรแกรมวินโดว์คอมพิวเตอร์ภายในงานคลังจำนวน 1 เครื่อง
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : บุญเรือง สายคำหน่อ
วันที่แจ้ง : 15 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 15 ก.ย. 2560
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
482 เรื่องย้ายจุดติดตั้งโทรศัพท์ งานการเจ้าหน้าที่
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น M
ผู้แจ้ง : งานการเจ้าหน้าที่
วันที่แจ้ง : 21 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 21 ก.ย. 2560
โทรศัพท์ : 1117
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
483 เรื่องโทรศัพท์เลขหมาย 2713 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสิรินธร
ผู้แจ้ง : นิภาพร ตาแก้ว
วันที่แจ้ง : 21 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 21 ก.ย. 2560
โทรศัพท์ : 2713
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
484 เรื่องอินเตอร์เน็ต สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรใช้ไม่ได้
สถานที่ชั้น 1 สำนักงานคณบดี
ผู้แจ้ง : กุลทินี
วันที่แจ้ง : 22 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 22 ก.ย. 2560
โทรศัพท์ : 3916
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
485 เรื่องขอเพิ่มจุดเชื่อมต่อ Internet
สถานที่ห้องค้นคว้าชั้น 2 หอสมุดกลาง อาคารบรรณราชนครินทร์
ผู้แจ้ง : ปวีณา ทองเป๊ะ
วันที่แจ้ง : 27 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 27 ก.ย. 2560
โทรศัพท์ : 2822
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
486 เรื่องเราท์เตอร์ Internet 2 มีปัญหาด้านสัญญาณการเชื่อมต่อ
สถานที่ตึกศิลปกรรม (อาคาร6)
ผู้แจ้ง : สาขา ศิลปกรรม
วันที่แจ้ง : 29 ก.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 29 ต.ค. 2560
โทรศัพท์ : 0909272860
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
487 เรื่องอินเทอร์เน็ตภายในงานพัสดุ ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : นางสาวสุภารัตน์ หอยสังข์
วันที่แจ้ง : 3 ต.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 3 ต.ค. 2560
โทรศัพท์ : 1115
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
488 เรื่องเลขหมายโทรศัพท์ภายใน 1802 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม
ผู้แจ้ง : อรอุมา เมืองทอง
วันที่แจ้ง : 3 ต.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 3 ต.ค. 2560
โทรศัพท์ : 1802
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
489 เรื่องหมายเลขโทรศัพท์ 8332 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร 18/4106
ผู้แจ้ง : อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แพงสาย
วันที่แจ้ง : 10 ต.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 10 ต.ค. 3103
โทรศัพท์ : ภายใน 1703
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
490 เรื่องระบบโทรศัพท์ เลขหมมาย2401 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารคณะครุศาสตร์ใหม่
ผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่คณะ
วันที่แจ้ง : 16 ต.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 17 ต.ค. 2560
โทรศัพท์ : 2401
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
491 เรื่องเครื่องคอมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่ห้องผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้แจ้ง : บรรจง สุรินทร์
วันที่แจ้ง : 18 ต.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 18 ต.ค. 2560
โทรศัพท์ : 1934
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
492 เรื่องระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารพยาบาล
ผู้แจ้ง : ณัฐมน สังเกตดี
วันที่แจ้ง : 31 ต.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 1 พ.ย. 2560
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
493 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับเครื่องรูดบัตรธนาคาร ที่งานคลัง
สถานที่สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : นายบุญเลิศ อัตชีวะ
วันที่แจ้ง : 7 พ.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 7 พ.ย. 2560
โทรศัพท์ : 1141
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
494 เรื่องโทรศัพท์ภายใน 6126 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารบรรณราชนครินทร์
ผู้แจ้ง : นางสุภาวดี แจ้งจันทร์
วันที่แจ้ง : 7 พ.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 7 พ.ย. 2560
โทรศัพท์ : 6126
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
495 เรื่องโน๊ตบุ๊คไม่สามารถเซฟไฟล์เว ิร์ดได้ เปิดไฟล์ดูหนังฟังเพลงจากแผ่นซีดีไม่ได้
สถานที่ตึกไอที
ผู้แจ้ง : อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
วันที่แจ้ง : 11 พ.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 12 พ.ย. 2560
โทรศัพท์ : 0846112694
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
496 เรื่องระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตห้องงานประกัน คณะมนุษยศาสตร์ ใช้ไม่ได้
สถานที่อาคาร 2
ผู้แจ้ง : นายจรุวัตร คำยอด
วันที่แจ้ง : 23 พ.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 23 พ.ย. 2560
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
497 เรื่องติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ สาขาวิชาภาษาไทย
สถานที่อาคาร9 ชั้น1
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
วันที่แจ้ง : 29 พ.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 29 พ.ย. 2560
โทรศัพท์ : 1308
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
498 เรื่องระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตห้องงานประกัน สำนักศิลปวัฒนธรรมใช้ไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม
ผู้แจ้ง : อ.ทรงเกียรติ บัวลอย
วันที่แจ้ง : 29 พ.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 29 พ.ย. 2560
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
499 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค วินโดวใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร 2
ผู้แจ้ง : วาสนา สุขประเสริฐ
วันที่แจ้ง : 29 พ.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 30 พ.ย. 2560
โทรศัพท์ : 5401
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
500 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน เปิดใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้แจ้ง : กุลทินี ปานแดง
วันที่แจ้ง : 29 พ.ย. 2560
วันที่แก้ไข : 30 พ.ย. 2560
โทรศัพท์ : 3916
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
501 เรื่องระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตห้องพักอาจารย์ ใช้ไม่ได้
สถานที่เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ผู้แจ้ง : อาจารย์เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
วันที่แจ้ง : 7 ธ.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 7 ธ.ค. 2560
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
502 เรื่องติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ สถาบันวิจัยใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสถาบันวิจัยแะพัฒนา
ผู้แจ้ง : นางสาวรมิดา สายทอง
วันที่แจ้ง : 7 ธ.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 7 ธ.ค. 2560
โทรศัพท์ : -
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
503 เรื่องระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาคารกายภาพ (สาขาไฟฟ้าเดิม) ใช้ไม่ได้
สถานที่อาคารกายภาพ (สาขาไฟฟ้าเดิม)
ผู้แจ้ง : นายนิคม ปาคำ
วันที่แจ้ง : 7 ธ.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 7 ธ.ค. 2560
โทรศัพท์ : 1170
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
504 เรื่องระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาาาต่างประเทศ ใช้ไม่ได้
สถานที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์กนกวรรณ นาวารัตน์
วันที่แจ้ง : 7 ธ.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 7 ธ.ค. 2560
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
505 เรื่องเรื่อง: ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาาาต่างประเทศ ใช้ไม่ได้
สถานที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์เบนจามิน
วันที่แจ้ง : 13 ธ.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 14 ธ.ค. 2560
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
506 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิชไม่ได้
สถานที่-
ผู้แจ้ง : อ.ปวีณา โทนแก้ว
วันที่แจ้ง : 14 ธ.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 14 ธ.ค. 2560
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
507 เรื่องใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่สำนักงานคณบดีคณะ
ผู้แจ้ง : กุลทิณี ปานแดง
วันที่แจ้ง : 14 ธ.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 14 ธ.ค. 2560
โทรศัพท์ : 3916
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
508 เรื่องโทรศัพท์ภายในสำนักงานคณบดีใช้ไม่ได้ได้
สถานที่สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : นางสาววิรงลอง ทองขาว
วันที่แจ้ง : 18 ธ.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 18 ธ.ค. 2560
โทรศัพท์ : 8315
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
509 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าบางโปรแกรมเปิดไม่ได้
สถานที่-
ผู้แจ้ง : นางอมรรัตน์ กาละบุตร
วันที่แจ้ง : 22 ธ.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 22 ธ.ค. 2560
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
510 เรื่องเลขหมายโทรศัพท์ หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ใช้งานไม่ได้
สถานที่สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : นายยอดชาย สายทอง
วันที่แจ้ง : 27 ธ.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 27 ธ.ค. 2560
โทรศัพท์ : 3217
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
511 เรื่องเลขหมายโทรศัพท์ แฟ็กเลขาหน้าห้องอธิการบดีใช้งานไม่ได้
สถานที่สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : เลขาอธิการบดี
วันที่แจ้ง : 27 ธ.ค. 2560
วันที่แก้ไข : 27 ธ.ค. 2560
โทรศัพท์ : 2233
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
512 เรื่องโทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร4
ผู้แจ้ง : อาจารย์ตรีชฏา อุทัยดา
วันที่แจ้ง : 9 ม.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 1 ก.ย. 3104
โทรศัพท์ : 1411
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
513 เรื่องอินเทอร์เน็ตอาคาร 4 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร 4
ผู้แจ้ง : อาจารย์ตรีชฏา อุทัยดา
วันที่แจ้ง : 9 ม.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 11 ม.ค. 2561
โทรศัพท์ : 1411
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
514 เรื่องโทรศัพท์เสีย
สถานที่โทรศัพท์เบอร์ 2302 ชั้น 1 ตึกครุศาสตร์ใหม่ใช้งานไม่ได้
ผู้แจ้ง : สำนักงานคณะครุศาสตร์
วันที่แจ้ง : 12 ม.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 12 ม.ค. 2561
โทรศัพท์ : 2302
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
515 เรื่องแจ้งย้ายสายโทรศัพท์และสายอินเตอร์เนต
สถานที่อาคาร 2
ผู้แจ้ง : นางพิมพ์ชญา กรอุตตมา
วันที่แจ้ง : 12 ม.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 12 ม.ค. 2561
โทรศัพท์ : 5415
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
516 เรื่องระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทคโน 4)
ผู้แจ้ง : อาจารย์ณรงศักดิ แพงสาย
วันที่แจ้ง : 29 ม.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 29 ม.ค. 2561
โทรศัพท์ : 1702
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ วิเศษ เกตุดี
517 เรื่องอินเทอร์เน็ตภายในอาคารคหกรรมใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารคหกรรมศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ
วันที่แจ้ง : 20 เม.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
518 เรื่องโทรศัพท์เลขหมาย 1932 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้แจ้ง : นางรัดดา สำราญพันธุ์
วันที่แจ้ง : 20 เม.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2561
โทรศัพท์ : 1932
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
519 เรื่องโทรศัพท์เครื่องโทรสาร หน้าห้องอธิการบดีใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 2
ผู้แจ้ง : นางสาวทิวา ไพรเขต
วันที่แจ้ง : 20 เม.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2561
โทรศัพท์ : 1109
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
520 เรื่องโทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม
ผู้แจ้ง : นายพิทักษ์ จันทร์จิระ
วันที่แจ้ง : 30 เม.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 30 เม.ย. 2561
โทรศัพท์ : 1802
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
521 เรื่องอินเทอร์เน็ตอาคาร 12 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร12
ผู้แจ้ง : อาจารย์ประสิทธิ
วันที่แจ้ง : 30 เม.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 30 เม.ย. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
522 เรื่องขอความอนุเคราะห์เก็บสายแลนอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ ห้องงานการเจ้าหน้าที่
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น M
ผู้แจ้ง : นายศิริชัย ตาลสุก
วันที่แจ้ง : 4 พ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 18 พ.ค. 2561
โทรศัพท์ : 1117
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
523 เรื่องขอให้ลงโปรแกรม
สถานที่งานพัสดุ
ผู้แจ้ง : นางสาวสุภารัตน์ หอยสังข์
วันที่แจ้ง : 18 พ.ค. 3104
วันที่แก้ไข : 18 พ.ค. 2561
โทรศัพท์ : 086-7362023
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
524 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่ชั้น 1 สพนักงานคณบดี
ผู้แจ้ง : วิรงลอง. ทองขาว
วันที่แจ้ง : 21 พ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 21 พ.ค. 2561
โทรศัพท์ : 8315
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
525 เรื่องระบบอินเทอร์เน็ต อาคารก่อสร้างใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารก่อสร้าง
ผู้แจ้ง : อาจารย์ เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
วันที่แจ้ง : 23 พ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 23 พ.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
526 เรื่องระบบอินเทอร์เน็ต อาคารสิรินธรใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสิรินธร
ผู้แจ้ง : นางสาวศิรดา แสงนก
วันที่แจ้ง : 23 พ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 23 พ.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
527 เรื่องติดตั้งวินโดว์10ใหม่ พร้อมแชร์ปริ้นเตอร์
สถานที่สำนักงาน
ผู้แจ้ง : สุภาวดี แจ้งจันทร์
วันที่แจ้ง : 23 พ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 23 พ.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
528 เรื่องติดตั้งวินโดว์7 พร้อมโปรแกรมใหม่
สถานที่สำนักงาน
ผู้แจ้ง : รัตนา ชมมัย
วันที่แจ้ง : 23 พ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 23 พ.ค. 2561
โทรศัพท์ : 6107
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
529 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์ คอมพิวเตอร์เครื่องงานธุรการกลาง
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : นางสาวขนิษฐา ขันตี
วันที่แจ้ง : 25 พ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 25 พ.ค. 2561
โทรศัพท์ : 1111
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
530 เรื่องขอคตวามอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรมคำนวณภาษี
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : บุญเรือง สายคำหน่อ
วันที่แจ้ง : 25 พ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 25 พ.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
531 เรื่องคอมพิวเตอร์งานคลัง ใช้งานไม่ได้ 1 เครื่อ
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : จะสิทธิ์พร นามวงศ์
วันที่แจ้ง : 25 พ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 25 พ.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
532 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์โนตบุค
สถานที่อาคารคณะวิทยการจัดการ
ผู้แจ้ง : อาจารย์ นุชจารี นกมั่น
วันที่แจ้ง : 25 พ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 28 พ.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
533 เรื่องอินเทอร์เน็ตอาคารพยาบาล ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาารพยาบาล
ผู้แจ้ง : ณัฐมน สังเกตดี
วันที่แจ้ง : 26 พ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 26 พ.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
534 เรื่องโทรศัพท์ภายใน 5110 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาารกองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : สำเนียง สุขเมือง
วันที่แจ้ง : 1 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 1 มิ.ย. 2561
โทรศัพท์ : 5110
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
535 เรื่องอินเทอร์เน็ตภายในอาคารสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : วิรงลอง ทองขาว
วันที่แจ้ง : 1 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 1 มิ.ย. 2561
โทรศัพท์ : 3916
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ วิเศษ เกตุดี
536 เรื่องโทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้2713 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสิรินธร
ผู้แจ้ง : ศิรดา แสงนก
วันที่แจ้ง : 1 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 1 มิ.ย. 2561
โทรศัพท์ : 2713
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
537 เรื่องต้องการแชร์เครื่องปริ้นเตอร์
สถานที่สำนักงาน
ผู้แจ้ง : สุภาวดี แจ้งจันทร์
วันที่แจ้ง : 13 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 13 มิ.ย. 2561
โทรศัพท์ : 6126
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
538 เรื่องหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง
สถานที่ห้องพยาบาล
ผู้แจ้ง : ณัฐมน สังเกตุดี
วันที่แจ้ง : 13 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 13 มิ.ย. 2561
โทรศัพท์ : 6415
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
539 เรื่องโทรศัพท์เลขหมาย 5101 และ 5120 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : ชนาพรรธน์ จันดา
วันที่แจ้ง : 14 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 14 มิ.ย. 2561
โทรศัพท์ : 5101
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
540 เรื่องขอความอนุเคราะห์ย้ายตู้อุปกรณ์ และจัดเก็บสายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สถานที่อาคาร 4
ผู้แจ้ง : อาจารย์ตรีชฏา อุทัยดา
วันที่แจ้ง : 14 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 14 มิ.ย. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
541 เรื่องโทรศัพท์เลขหมาย 2713 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสิรินธร
ผู้แจ้ง : นางนิภาพร ตาแก้ว
วันที่แจ้ง : 14 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 14 มิ.ย. 2561
โทรศัพท์ : 2713
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
542 เรื่องขอความอนุเคราะห์ย้ายจุดติดตั้งโทรศัพท์หมายเลข 1242 สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
สถานที่อาคารคณะวิทยาการจัดการ
ผู้แจ้ง : อาจารย์นภาลัย บุญทิม
วันที่แจ้ง : 14 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 14 มิ.ย. 2561
โทรศัพท์ : 1242
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
543 เรื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม Power point ได้
สถานที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : กุลทินี ปานแดง
วันที่แจ้ง : 14 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 14 มิ.ย. 2561
โทรศัพท์ : 3916
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
544 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ ห้องประชุมขันตี (สตง ใช้ติดต่อสื่่อสาร)
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 2
ผู้แจ้ง : จะสิทธิ์พร นามวงค์
วันที่แจ้ง : 19 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 19 มิ.ย. 2561
โทรศัพท์ : 1125
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
545 เรื่องโทรศัพท์ภายใน 1932 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้แจ้ง : นางรัดดา สำราญพันธุ์
วันที่แจ้ง : 27 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 27 มิ.ย. 2561
โทรศัพท์ : 1932
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
546 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง Window7 งานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 เครื่อง
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น M
ผู้แจ้ง : นายศิริชัย ตาลสุก
วันที่แจ้ง : 27 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 27 มิ.ย. 2561
โทรศัพท์ : 1117
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
547 เรื่องโทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ 1922,1310
สถานที่อาคาร 9
ผู้แจ้ง : ลภัสนันท์ สุวรรณศักดิ์
วันที่แจ้ง : 28 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 28 มิ.ย. 2561
โทรศัพท์ : 1922
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
548 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ดับ หยุดการใช้งาน
สถานที่ห้องทำงานหัวหน้าสำนักงาน
ผู้แจ้ง : หนึ่งฤทัย บุญมี
วันที่แจ้ง : 28 มิ.ย. 3104
วันที่แก้ไข : 28 มิ.ย. 2561
โทรศัพท์ : 0842602532
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
549 เรื่องอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ อาคารสาขาวิชาพัฒนาสังคม
สถานที่อาคารสาขาวิชาพัฒนาสังคม
ผู้แจ้ง : อาจารย์จิดาภา คำตื้อ
วันที่แจ้ง : 2 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 2 ก.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
550 เรื่องโทรศัพท์ภายใน 5110ใช้งานไม่ได้ อาคารกองพัฒนานักศึกษา
สถานที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : สำเนียง สุขเมือง
วันที่แจ้ง : 2 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 2 ก.ค. 2561
โทรศัพท์ : 5110
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
551 เรื่องคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทเครื่องเอง
สถานที่ห้องเจ้าหน้าที่ชั้น 2 โซนห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม อาคารบรรณราชนครินทร์
ผู้แจ้ง : ปวีณา ทองเป๊ะ
วันที่แจ้ง : 29 มิ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 1 ก.ค. 2561
โทรศัพท์ : 6111
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
552 เรื่องสัญญาณเน็ตไม่ติด
สถานที่บ้านพักอาจารย์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ วิชิต วิญญกุล
วันที่แจ้ง : 4 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 4 ก.ค. 2561
โทรศัพท์ : 081-7406521
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
553 เรื่องย้ายจุดติดตั้งโทรศัพท์ 5110 กองพัฒนานักศึกษา
สถานที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : นายชาติวัชร์ สังข์ต้อง
วันที่แจ้ง : 5 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 5 ก.ค. 2561
โทรศัพท์ : 5110
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
554 เรื่องขอความอนุเคราะห์เดินสายอินเทอร์เน็ตเชื่อมจากชั้น1 ไปชั้น 2 อาคารสาขาวิชาคหกรรม
สถานที่อาคารคหกรรมศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ
วันที่แจ้ง : 5 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 5 ก.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
555 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ย้ายจุดติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์อาคารสาขาวิชานาฏศิลป
สถานที่อาคารสาขาวิชานาฏศิลป
ผู้แจ้ง : ผู้ช่วยสาสตราจารย์กมล บุญเขต
วันที่แจ้ง : 11 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 11 ก.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
556 เรื่องขอความอนุเคราะห์แชร์เครื่องพิมพ์เอกสาร สำหรับ สตง. ห้องประชุมขันตี
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 2 ห้องประชุมขันตี
ผู้แจ้ง : นายศักดิธิชัย จันทร์ศรี
วันที่แจ้ง : 11 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 11 ก.ค. 2561
โทรศัพท์ : 1111
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
557 เรื่องขอความอนุเคราะห์แก้ไขระบบสายอินเทอร์เน็ตและตั้งค่าระบบทีวีดิจิตอล อาคารหอพัก 5
สถานที่หอพักนักศึกษา อาคาร 5
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.สำราญ ท้าวเงิน
วันที่แจ้ง : 13 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 13 ก.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
558 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร9 ชั้น1
ผู้แจ้ง : ผศ.สุรีย์ สุทธิสารากร
วันที่แจ้ง : 19 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 19 ก.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
559 เรื่องระบบอินเทอร์เน็ตบ้านพักใช้งานไม่ได้
สถานที่บ้านพักอาจารย์
ผู้แจ้ง : อาจารย์สุนทรีย์ รอดดิษฐ์
วันที่แจ้ง : 20 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 20 ก.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
560 เรื่องโทรศัพท์อาคารศูนย์ภ่ายเอกสาร ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร 8 เหลี่ยม
ผู้แจ้ง : ศูนย์ถ่ายเอกสาร
วันที่แจ้ง : 20 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 20 ก.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
561 เรื่องโทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ 1 เครื่อง
สถานที่อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้แจ้ง : นางกฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 23 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 23 ก.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
562 เรื่องโทรศัพท์ภายใน 5401ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์
ผู้แจ้ง : กัลยา กระฐินทอง
วันที่แจ้ง : 24 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 24 ก.ค. 2561
โทรศัพท์ : 5401
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
563 เรื่องอินเทอร์เน็ตภายในอาคารสาขาวิชาก่อสร้างเดิม ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสาขาวิชาก่อสร้างเดิม
ผู้แจ้ง : ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
วันที่แจ้ง : 24 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 24 ก.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
564 เรื่องอินเทอร์เน็ตภายในอาคารพยาบาล ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารพยาบาล
ผู้แจ้ง : นางสาวณัฐมล สังเกตุดี
วันที่แจ้ง : 24 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 24 ก.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
565 เรื่องระบบอินเทอร์เน็ต อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต อาคาร 5 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
ผู้แจ้ง : อาจารย์วิทยา หนูช่างสิงห์
วันที่แจ้ง : 26 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 26 ก.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
566 เรื่องอินเทอร์เน็ตภายในอาคารคหกรรมใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ
วันที่แจ้ง : 26 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 26 ก.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
567 เรื่องขอความอนุเคราะห์เดินสายโทรศัพท์เพิ่ม ห้องพักอาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์
สถานที่อาคารสาขาวิชานาฏศิลป์
ผู้แจ้ง : อาจารย์จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม
วันที่แจ้ง : 26 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 26 ก.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
568 เรื่องเชื่อมต่อไวไฟไม่ได้
สถานที่หอพักนักศึกษา
ผู้แจ้ง : ฐัตวาวาคีย์ พรมภักดิ์
วันที่แจ้ง : 29 ก.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 29 ก.ค. 2561
โทรศัพท์ : 0946234513
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
569 เรื่องโทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารคณะครุศาสตร์ ชั้น 5
ผู้แจ้ง : ชัชชญา อัตตะชีวะ
วันที่แจ้ง : 1 ส.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 9 ส.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
570 เรื่องโทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
วันที่แจ้ง : 1 ส.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 1 ส.ค. 2561
โทรศัพท์ : 8222
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
571 เรื่องโทรศัพท์ภายใน ชั้น1-2 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ผู้แจ้ง : นาง ละเมียด ดีเมือง
วันที่แจ้ง : 14 ส.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 14 ส.ค. 2561
โทรศัพท์ : 4507
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
572 เรื่องอินเทอร์เน็ตงานการเจ้าหน้าที่ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น M
ผู้แจ้ง : นางพัชราพรรณ ศิลกุล
วันที่แจ้ง : 14 ส.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 14 ส.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
573 เรื่องอินเทอร์เน็ตภายในอาคารสถาบันวิจัยใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้แจ้ง : นายบรรจง สุรินทร์
วันที่แจ้ง : 16 ส.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 16 ส.ค. 2561
โทรศัพท์ : 1908
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
574 เรื่องอินเทอร์เน็ตงานการเงินใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : สุกัญญา งับตะมะ
วันที่แจ้ง : 16 ส.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 16 ส.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
575 เรื่องอินเทอร์เน็ตภายในอาคารคหกรรมใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารคหกรรมศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร
วันที่แจ้ง : 16 ส.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 17 ส.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
576 เรื่องโน้ตบุ๊คจอฟ้า
สถานที่-
ผู้แจ้ง : ปวีณา ทองเป๊ะ
วันที่แจ้ง : 16 ส.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 17 ส.ค. 2561
โทรศัพท์ : 6111
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
577 เรื่องต่อสายอินเตอร์เนตและต่อสายโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เนต เบอร์8209
สถานที่อาคารสิรินธร
ผู้แจ้ง : รุ่งนภา สนุ่นดี
วันที่แจ้ง : 26 ก.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 26 ก.ย. 2561
โทรศัพท์ : 2703
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
578 เรื่องอินเทอร์เน็ตภายในอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ ดร. เสาวภา ชูมณี
วันที่แจ้ง : 26 ก.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 26 ก.ย. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
579 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ซ่อมสายแลนระบบอินเทอร์เน็ต อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม
สถานที่อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม
ผู้แจ้ง : นายพิทักษ์ จันทร์จิระ
วันที่แจ้ง : 26 ก.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 26 ก.ย. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
580 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์ สำหรับเครื่องผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น M
ผู้แจ้ง : นางวัญญา หมวกน่วม
วันที่แจ้ง : 2 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 2 ต.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
581 เรื่องระบบอินเทอร์เน็ต อาคาร 12 ห้องเรียน 1221 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร 12
ผู้แจ้ง : 2
วันที่แจ้ง : 2 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 2 ต.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
582 เรื่องโทรศัพท์เลขหมาย 2202,2309 อาคารคณะครุศาสตร์ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารคณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : นางสาวชัชชญา อัตตะชีวะ
วันที่แจ้ง : 5 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 5 ต.ค. 2561
โทรศัพท์ : 2202
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
583 เรื่องโทรศัพท์ภายใน 4501 มีเสียงสัญญาณรบกวน
สถานที่อาคารคหกรรมศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ
วันที่แจ้ง : 5 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 5 ต.ค. 2561
โทรศัพท์ : 4501
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
584 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ย้ายจุดติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์ งานธุรการกลาง สำนักงานอธิการบดี
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : พุทธิดา ขุนเทพ
วันที่แจ้ง : 8 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 8 ต.ค. 2561
โทรศัพท์ : 1111
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
585 เรื่องอินเทอร์เน็ตห้องพักอาจารย์ ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร เทคโนวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
ผู้แจ้ง : นางสาวสุวิมล เทียกทุม
วันที่แจ้ง : 8 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 8 ต.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
586 เรื่องอุปกรณ์คอมพิงเตอร์
สถานที่ชั้น 3
ผู้แจ้ง : นางสาวดวงกมล วังคีรี
วันที่แจ้ง : 1 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 2 ต.ค. 2561
โทรศัพท์ : 6113
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
587 เรื่องขอความอนุเคราะห์แชร์เครื่องปริ้นเตอร์ งานธุรการกลาง
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : งานธุรการกลาง
วันที่แจ้ง : 10 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 10 ต.ค. 2561
โทรศัพท์ : 1111
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
588 เรื่องโทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารนาฏศิลป์
ผู้แจ้ง : ปาริชาติ ลาจันนนท์
วันที่แจ้ง : 10 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 10 ต.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
589 เรื่องโทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม
ผู้แจ้ง : อาจารย์อลิสณา อนันตะอาด
วันที่แจ้ง : 10 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 10 ต.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
590 เรื่องอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น M
ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 12 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 13 ต.ค. 2561
โทรศัพท์ : 1222
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
591 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ และแชร์เครื่องปริ้นเตอร์
สถานที่อาคาร 4
ผู้แจ้ง : อาจารย์ตรีชฏา อุทัยดา
วันที่แจ้ง : 12 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 17 ต.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
592 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ และแชร์เครื่องปริ้นเตอร์
สถานที่อาคารคหกรรมศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร
วันที่แจ้ง : 22 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 23 ต.ค. 2561
โทรศัพท์ : 4501
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
593 เรื่องขอความอนุเคราะห์ย้ายโทรศัพท์ ห้องสำนักงานคณะครุศาสตร์
สถานที่อาคารครุศาสตร์ใหม่
ผู้แจ้ง : ชัชชญา อัตตะชีวะ
วันที่แจ้ง : 30 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 30 ต.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
594 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คโทรศัพท์ หมายเลข 3101 ประจำหน่วยภูมิทัศน์
สถานที่อาคารงานกายภาพ ฝ่ายภูมิทัศน์
ผู้แจ้ง : นายทศพร ทองแท้
วันที่แจ้ง : 30 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 30 ต.ค. 2561
โทรศัพท์ : 3103
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
595 เรื่องอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร 3
ผู้แจ้ง : อ.ศรีเสด็จ กองแกน
วันที่แจ้ง : 31 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 31 ต.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
596 เรื่องขอความอนุเคราะห์ แก้ไขเครื่องปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร 3
ผู้แจ้ง : อ.สมพิศ สายบุศชื่น
วันที่แจ้ง : 31 ต.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 31 ต.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
597 เรื่องโทรศัพท์ภายในหมายเลข 5510 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารกายภาพ (ไฟฟ้าเดิม)
ผู้แจ้ง : นายศักดิธิชัย จันทร์ศรี
วันที่แจ้ง : 1 พ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 2 พ.ย. 2561
โทรศัพท์ : 5510
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
598 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น M
ผู้แจ้ง : น.ส.สุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 22 พ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 22 พ.ย. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
599 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง Window7 และติดตั้งเครื่องพิมพ์เอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 เครื่อง
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น M
ผู้แจ้ง : นางดวงณภัทร ศรีจริยา
วันที่แจ้ง : 23 พ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 23 พ.ย. 2561
โทรศัพท์ : 1117
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
600 เรื่องอินเทอร์เน็ตภายในอาคารสถาบันวิจัย ใช้งานไม่ได้
สถานที่สถาบันวิจัย
ผู้แจ้ง : นายบรรจง สุรินทร์
วันที่แจ้ง : 23 พ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 23 พ.ย. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
601 เรื่องขออัพเดทโน๊ตบุ๊ค
สถานที่ห้องหัวหน้าสำนักงาน อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1
ผู้แจ้ง : หนึ่งฤทัย บุญมี
วันที่แจ้ง : 3 พ.ย. 2561
วันที่แก้ไข : 5 พ.ย. 2561
โทรศัพท์ : 6104
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
602 เรื่องโทรศัพท์หมายเลข 1304 โต๊ะอาจารย์ธิดารักษ์ ลือชา ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร 2 คณะมนุษย์
ผู้แจ้ง : วันชัย
วันที่แจ้ง : 3 ธ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 3 ธ.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
603 เรื่องอินเทอร์เน็ตภายในอาคารยิมเนเซี่ยมใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารยิมเนเซี่ยมเดิม
ผู้แจ้ง : อาจารย์มนัสศิริ ดงรัศมี
วันที่แจ้ง : 3 ธ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 3 ธ.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
604 เรื่องโทรศัพท์ห้องส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนใช้งานไม่ได้หมายเลข 1129
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : นางสาว ภัควัลย์ ทองมั่นวิบูลศรี
วันที่แจ้ง : 11 ธ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 11 ธ.ค. 2561
โทรศัพท์ : 1129
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
605 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง Ethernet Switch ห้องนิทรรศการ หอสมุด
สถานที่อาคารบรรณราชนครินทร์
ผู้แจ้ง : มัทนา รามศิริ
วันที่แจ้ง : 11 ธ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 11 ธ.ค. 2561
โทรศัพท์ : 2821
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
606 เรื่องอินเทอร์เน็ตอาคารสถาบันวิจัยใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสถาบันวิจัย
ผู้แจ้ง : นายบรรจง สุรินทร์
วันที่แจ้ง : 12 ธ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 12 ธ.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
607 เรื่องอินเทอร์เน็ตอาคารคณะครุศาสตร์ชั้น 4-5 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารคณะครุศาสตร์ใหม่
ผู้แจ้ง : อาจารย์คณะครุศาสตร์
วันที่แจ้ง : 12 ธ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 12 ธ.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
608 เรื่องอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์งานพัสดุกลาง ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : นางสาวสุภารัตน์ หอยสังข์
วันที่แจ้ง : 12 ธ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 12 ธ.ค. 2561
โทรศัพท์ : 1115
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
609 เรื่องอินเทอร์เน็ตอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น2-3 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 2-3
ผู้แจ้ง : นายศุภณัฐ วิสุงเร
วันที่แจ้ง : 14 ธ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 14 ธ.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
610 เรื่องขอความอนุเคราะห์แก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์งานพัสดุกลาง ไม่สามารถเปิดเข้า Windows ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : นางวรัญญา หมวกน่วม
วันที่แจ้ง : 20 ธ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 20 ธ.ค. 2561
โทรศัพท์ : 1115
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
611 เรื่องเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ ห้องเรียนอาคารคหกรรมศาสตร์ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารคหกรรมศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ
วันที่แจ้ง : 24 ธ.ค. 2561
วันที่แก้ไข : 24 ธ.ค. 2561
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
612 เรื่องอินเทอร์เน็ตอาคาร 9 ชั้น 2 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร9 ชั้น 2
ผู้แจ้ง : อาจารย์มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์
วันที่แจ้ง : 7 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 7 ม.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
613 เรื่องเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ ห้องเรียนอาคารคหกรรมศาสตร์ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารคหกรรมศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ
วันที่แจ้ง : 7 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 7 ม.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
614 เรื่องอินเทอร์เน็ตสำนักงาน อาคารคณะครุศาสตร์ ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารคณะครุศาสตร์ใหม่
ผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่งานธุรการ
วันที่แจ้ง : 8 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 8 ม.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
615 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสายแลนอินเทอร์เน็ต ห้องพักอาจารย์กลุ่มวิชาภาษาจีน
สถานที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์พรรณภรณ์ ขันธพัทธ์
วันที่แจ้ง : 8 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 8 ม.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
616 เรื่องอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์1129 สำนักส่งเสริมวิขาการฯ ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : นายขวัญชัย แก่นไทย
วันที่แจ้ง : 9 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 9 ม.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1129
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
617 เรื่องเครื่องโทรสารงานธุรการกลาง ใช้งานโทรออกไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : งานธุรการกลาง
วันที่แจ้ง : 9 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 9 ม.ค. 2562
โทรศัพท์ : 2222
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
618 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสาย และติดตั้งเครื่องโทรสารสถาบันพัฒนาภาษา
สถานที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
ผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาภาษา
วันที่แจ้ง : 9 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 10 ม.ค. 2562
โทรศัพท์ : 8534
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
619 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสาย HDMI เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ห้องเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถานที่อาคาร 4
ผู้แจ้ง : อาจารย์ ตรีชฎา อุทัยดา
วันที่แจ้ง : 14 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 14 ม.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
620 เรื่องขอความอนุเคราะห์ย้ายระบบสายเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบสื่อสารโทรศัพท์ภายในห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : นายขวัญชัย แก่นไทย
วันที่แจ้ง : 14 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 14 ม.ค. 2562
โทรศัพท์ : 2504
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
621 เรื่องอินเทอร์เน็ตงานการเงิน ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : จารุวรรณ พรมสุข
วันที่แจ้ง : 13 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 13 ม.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
622 เรื่องอินเทอร์เน็ตอาคารหอพักอาจารย์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารหอพักอาจารย์เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : อาจารย์ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์
วันที่แจ้ง : 15 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 15 ม.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
623 เรื่องระบบอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์VoIP อาคารสำนักงานอธิการบดีใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : นายศุภณัฐ วิสุงเร
วันที่แจ้ง : 16 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 16 ม.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1145
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
624 เรื่องอินเทอร์เน็ตอาคาร12 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร12
ผู้แจ้ง : นางสาวชัชชญา อัตตะชีวะ
วันที่แจ้ง : 17 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 17 ม.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
625 เรื่องโทรศัพท์ห้องธุรการกองพัฒนานักศึกษา ใช้งานไม่ได้หมายเลข 5101
สถานที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : นางสาวระวิพันธ์ แตงตรง
วันที่แจ้ง : 18 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 18 ม.ค. 2562
โทรศัพท์ : 5101
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
626 เรื่องอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์สำนักศิลป 1802 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม
ผู้แจ้ง : นายพิทักษ์ จันทร์จิระ
วันที่แจ้ง : 31 ม.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 12 ก.พ. 2562
โทรศัพท์ : 1802
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
627 เรื่องขอความอนุเคราะห์เดินสายแลนในห้องสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 จุด
สถานที่สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : นางวิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์
วันที่แจ้ง : 12 ก.พ. 3105
วันที่แก้ไข : 12 ก.พ. 2562
โทรศัพท์ : 8303
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
628 เรื่องคอมพิวเตอร์ งานทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น m
ผู้แจ้ง : พรรณิสา แตงสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 13 ก.พ. 2562
วันที่แก้ไข : 14 ก.พ. 2562
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
629 เรื่องขอความอนุเคราะห์ย้ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ งานคลัง
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : พิมพ์ชนก คำเหมือง
วันที่แจ้ง : 15 ก.พ. 2562
วันที่แก้ไข : 15 ก.พ. 2562
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
630 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
สถานที่อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
ผู้แจ้ง : นางสาววิไล สุกแก้ว
วันที่แจ้ง : 18 ก.พ. 2562
วันที่แก้ไข : 18 ก.พ. 2562
โทรศัพท์ : 3906
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
631 เรื่องสัญญาณเน็ตไม่ติด (ระบบ wiFi)
สถานที่หน้าบ้านพักอาจารย์ชนากานต์ วิญญกุล หรืออาจาร์วิชิต วิญญกุล
ผู้แจ้ง : นางโชติกา โสดา
วันที่แจ้ง : 20 ก.พ. 3105
วันที่แก้ไข : 20 ก.พ. 2562
โทรศัพท์ : 090-6870114
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
632 เรื่องขอความอนุเคราะห์ แก้ไขคอมพิวเตอร์ติดรหัสผ่าน
สถานที่อาคารเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : อาจารย์ณรงศักดิ์ แพงสาย
วันที่แจ้ง : 20 ก.พ. 2562
วันที่แก้ไข : 20 ก.พ. 2562
โทรศัพท์ : 1703
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
633 เรื่องเลขหมายโทรศัพท์สำนักศิลป ใช้งานไม่ได้
สถานที่สำนักศิลปวัฒนธรรม
ผู้แจ้ง : นายพิทักษ์ จันทร์จิระ
วันที่แจ้ง : 20 ก.พ. 2562
วันที่แก้ไข : 20 ก.พ. 2562
โทรศัพท์ : 1802
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
634 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง window7
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น m
ผู้แจ้ง : พรรณิสา แตงสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 20 ก.พ. 2562
วันที่แก้ไข : 20 ก.พ. 2562
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
635 เรื่องต้องการลงโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คใหม่ เนื่องจากการใช้งานเริ่มช้าลง
สถานที่ห้องบริการซ่อมคอม it101
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
วันที่แจ้ง : 18 ก.พ. 2562
วันที่แก้ไข : 21 ก.พ. 2562
โทรศัพท์ : 0654917959
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
636 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ย้ายข้อมูลคอมพิวเตอร์
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น m
ผู้แจ้ง : นางสมปอง อาจศิริ
วันที่แจ้ง : 26 ก.พ. 2562
วันที่แก้ไข : 26 ก.พ. 2562
โทรศัพท์ : 1118
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
637 เรื่องอินเทอร์เน็ตไร้สาย ไวไฟอาคารสถาบันวิจัย ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสถาบันวิจัย
ผู้แจ้ง : นายบรรจง สุรินทร์
วันที่แจ้ง : 26 ก.พ. 2562
วันที่แก้ไข : 26 ก.พ. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
638 เรื่องขอความอนุเคราะห์ลงวินโดว์เครื่องคอมพิวเตอร์ งานคลังใหม่1เครื่อง
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : บุญเรือง สายคำหน่อ
วันที่แจ้ง : 27 ก.พ. 2562
วันที่แก้ไข : 27 ก.พ. 2562
โทรศัพท์ : 1125
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
639 เรื่องลง Driver Printer พร้อมกับย้ายข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องไปอีกเครื่อง เนื่อจากเครื่งที่ใช้งานเสียต้องส่งเคลม
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
ผู้แจ้ง : บุญเรือง สายคำหน่อ
วันที่แจ้ง : 28 ก.พ. 2562
วันที่แก้ไข : 28 ก.พ. 2562
โทรศัพท์ : 1125
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
640 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
สถานที่อาคารคณะครุศาสตร์ใหม่
ผู้แจ้ง : นางปนิตา รังวรรณา
วันที่แจ้ง : 7 มี.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 7 มี.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
641 เรื่องขอความอนุเคราะห์ย้ายข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์งานกินการนักศึกษา
สถานที่กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : นางสาวเนตรชนก เพียภูเขียว
วันที่แจ้ง : 8 มี.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 8 มี.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
642 เรื่องแจ้งเช็คอินเตอร์เน็ตบ้านพักราชการ
สถานที่บ้านพัก อ.เทพบัญชา เสลาหอม
ผู้แจ้ง : น.ส.บุญเรือง สายคำหน่อ
วันที่แจ้ง : 11 มี.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 11 มี.ค. 2562
โทรศัพท์ : 056717100-1125
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
643 เรื่องโทรศัพท์ห้องพักอาจารย์ อาคารเป่าแก้วใช้งานไม่ได้หมายเลข 1507
สถานที่อาคารเป่าแก้ว
ผู้แจ้ง : นาง ละเมียด ดีเมือง
วันที่แจ้ง : 13 มี.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 13 มี.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1507
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
644 เรื่องโทรศัพท์ห้องพักอาจารย์ อาคารเป่าแก้วใช้งานไม่ได้หมายเลข 1502 1504
สถานที่อาคารเป่าแก้ว
ผู้แจ้ง : นาง ละเมียด ดีเมือง
วันที่แจ้ง : 13 มี.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 13 มี.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1502
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
645 เรื่องขอความอนุเคราะห์ฺติดตั้งวินโดว์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุค
สถานที่อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
ผู้แจ้ง : นาวสาววิไล สุกแก้ว
วันที่แจ้ง : 13 มี.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 13 มี.ค. 2562
โทรศัพท์ : 3906
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
646 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข access point ไม่สามารถใช้งานได้ (ไฟไม่ติด)
สถานที่ห้องประชุม LC1 ชั้นที่ 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์
ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 14 มี.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 15 มี.ค. 2562
โทรศัพท์ : 8815 , 2014
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
647 เรื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น m
ผู้แจ้ง : พรรณิสา แตงสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 26 มี.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 26 มี.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
648 เรื่องติดตั้งโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิค
สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้แจ้ง : ศิวพร
วันที่แจ้ง : 30 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 30 เม.ย. 2562
โทรศัพท์ : 6106
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
649 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ย้ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต งานการเจ้าหน้าที่
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น m
ผู้แจ้ง : นางสาวมธุรส มีหล้า
วันที่แจ้ง : 4 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 17 เม.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1117
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
650 เรื่องอินเทอร์เน็ต ห้อง ผอ.สถาบันวิจัย และห้องรองผอ. ใช้ไม่ได้
สถานที่ห้อง ผอ. และรองผอ.สถาบันวิจัยฯ
ผู้แจ้ง : กฤษวีณ์ภัค ทองสี
วันที่แจ้ง : 5 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 5 เม.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1908
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
651 เรื่องอินเทอร์เน็ตอาคารสาขาวิชาก่อสร้าง (เดิม) ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง เดิม
ผู้แจ้ง : ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
วันที่แจ้ง : 9 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 9 เม.ย. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
652 เรื่องอินเทอร์เน็ตภายในอาคารสถาบันวิจัย ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้แจ้ง : นายบรรจง สุรินทร์
วันที่แจ้ง : 17 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 17 เม.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1908
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
653 เรื่องอินเทอร์เน็ตภายในงานทรัพยสิน ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น M
ผู้แจ้ง : นางพรรณิสา แตงสวัสดิ
วันที่แจ้ง : 17 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 17 เม.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1111
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
654 เรื่องอินเทอร์เน็ตบ้านพัก ใช้งานไม่ได้
สถานที่บ้านพักอาจารย์
ผู้แจ้ง : ผศ.บุญรอด ทองสว่าง
วันที่แจ้ง : 29 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 29 เม.ย. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
655 เรื่องสายสัญญานอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น M สำนักงานอธิการบดี
ผู้แจ้ง : นายศิริชัย ตาลสุก
วันที่แจ้ง : 22 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 22 เม.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1151 , 7400
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
656 เรื่องอินเทอร์เน็ต อาหารนาฏศิลป ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสาขาวิชานาฏศิลป
ผู้แจ้ง : อาจารย์ปาริชาติ ลาจันนนท์
วันที่แจ้ง : 24 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ วิเศษ เกตุดี
657 เรื่องขอความอนุเคราะห์ย้ายจุดติดตั้งโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต ห้องทำงานงานพัสดุกลาง
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : สุภารัตน์ หอยสังข์
วันที่แจ้ง : 24 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1115
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
658 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ย้ายสายอินเทอร์เน็ต งานการคลัง
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : จะสิทธิ์พร นามวงศ์
วันที่แจ้ง : 29 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 29 เม.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1125
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
659 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ย้ายสายระบบโทรศัพท์ ห้องงานคลัง
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : จะสิทธิ์พร นามวงศ์
วันที่แจ้ง : 29 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 29 เม.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1125
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
660 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ย้ายสายระบบโทรศัพท์ ห้องงานประชุมและพิธีการ
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น m
ผู้แจ้ง : นางสมปอง อาจศิริ
วันที่แจ้ง : 29 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 30 เม.ย. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
661 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ย้ายสายระบบสายอินเทอร์เน็ต ห้องงานประชุมและพิธีการ
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น m
ผู้แจ้ง : นางสมปอง อาจศิริ
วันที่แจ้ง : 29 เม.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 30 เม.ย. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
662 เรื่องอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ งานคลัง
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : สุกัญญา งับตะมะ
วันที่แจ้ง : 2 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 2 พ.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1125
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
663 เรื่องโทรศัพท์หมายเลข 1142 งานธุรการกลางใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : งานธุรการกลาง
วันที่แจ้ง : 2 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 2 พ.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1142
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
664 เรื่องขอความอนุเคราะห์ พ่วงสายระบบโทรศัพท์หมายเลข 1118 ห้องงานประชุมและพิธีการ
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น m
ผู้แจ้ง : นางสมปอง อาจศิริ
วันที่แจ้ง : 2 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 2 พ.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1118
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
665 เรื่องโทรศัพท์หมายเลข 5534 สถาบันพัฒนาภาษาใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
ผู้แจ้ง : อรพนิตา จรัสธนวรพัฒน์
วันที่แจ้ง : 2 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 2 พ.ค. 2562
โทรศัพท์ : 5534
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
666 เรื่องโทรศัพท์หมายเลข 2703 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสิรินธร
ผู้แจ้ง : นาง เพชรรินทร์ สีตะระโส
วันที่แจ้ง : 2 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 2 พ.ค. 2562
โทรศัพท์ : 2703
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
667 เรื่องอินเทอร์เน็ตห้องบรรณารักษ์ ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารบรรณราชนครินทร์
ผู้แจ้ง : มัทนา รามศิริ
วันที่แจ้ง : 7 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 7 พ.ค. 2562
โทรศัพท์ : 2821
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
668 เรื่องอินเทอร์เน็ตห้องพักอาจารย์วิชาภาษาไทย ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร 9 ชั้น 1
ผู้แจ้ง : ผศ.กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
วันที่แจ้ง : 7 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 7 พ.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ วิเศษ เกตุดี
669 เรื่องเครื่องโทรสารงานธุรการกลาง ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : ขนิษฐา ขันตี
วันที่แจ้ง : 7 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 7 พ.ค. 2562
โทรศัพท์ : 2222
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
670 เรื่องอินเทอร์เน็ตอาคารกายภาพและสิ่งแวดล้อมใหม่ ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารกายภาพและสิ่งแวดล้อมใหม่
ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 8 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 8 พ.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
671 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานธุรการกลาง มีปัญหาวินโดว์ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : ขนิษฐา ขันตี
วันที่แจ้ง : 8 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 8 พ.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
672 เรื่องเครื่องปริ้นเตอร์สำนักงานธุรการกลาง มีปัญหาปริ้นงานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : ขนิษฐา ขันตี
วันที่แจ้ง : 8 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 9 พ.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1111
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
673 เรื่องอินเทอร์เน็ต อาคาร9 ชั้น4 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร 9 ชั้น2
ผู้แจ้ง : อาจารย์วุฒิพงษ์ บัวช้อย
วันที่แจ้ง : 13 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 13 พ.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ วิเศษ เกตุดี
674 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องงานคลัง Microsoft excel ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : ชลลพรรษ กองเตย
วันที่แจ้ง : 13 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 13 พ.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
675 เรื่องขอความอนุเคราะห์ แชร์ปริ้นเตอร์คอมพิวเตอร์ ห้องธุรการกลาง
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : ขนิษฐา ขันตี
วันที่แจ้ง : 14 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 14 พ.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1111
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
676 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไข ระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ในบางจุด
สถานที่ห้องสำนักงาน ชั้นที่ 2 อาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้แจ้ง : นายชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 14 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 14 พ.ค. 2562
โทรศัพท์ : 8815, 2014
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
677 เรื่องโทรศัพท์ภายใน หมายเลข 3910 ใช้การไม่ได้
สถานที่ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 ฝั่งขวามือจากบันได ตึก 17 ตึกสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
ผู้แจ้ง : ผศ. ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
วันที่แจ้ง : 15 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 17 พ.ค. 2562
โทรศัพท์ : 0846112694
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
678 เรื่องขอความอนุเคราะห์ซ่อมคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถานที่-
ผู้แจ้ง : นายเกรียงยศ ไทยช้อย
วันที่แจ้ง : 16 พ.ค. 3105
วันที่แก้ไข : 17 พ.ค. 2562
โทรศัพท์ : 086-9394435
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
679 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งสแกนเนอร์คอมพิวเตอร์ ธุรการกลาง
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : ขนิษฐา ขันตี
วันที่แจ้ง : 17 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 17 พ.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
680 เรื่องอินเทอร์เน็ตอาคารคณะครุศาสตร์ ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารคณะครุศาสตร์ใหม่
ผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
วันที่แจ้ง : 17 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 17 พ.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
681 เรื่องแจ้ง อินเทอร์เน็ตบ้านพักอาจารย์ใช้งานไมไ่ด้
สถานที่บ้านพักอาจารย์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
วันที่แจ้ง : 17 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 17 พ.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
682 เรื่องอินเทอร์เน็ตอาคารประปา ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารประปา
ผู้แจ้ง : นายหนูนิล ไชยราช
วันที่แจ้ง : 29 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 30 พ.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
683 เรื่องอินเทอร์เน็ตอาคารพยาบาลใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารพยาบาล
ผู้แจ้ง : นางสาวณัฐมน สังเกตุดี
วันที่แจ้ง : 30 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 30 พ.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
684 เรื่องอินเทอร์เน็ตบ้านพักอาจารย์ ใช้งานไม่ได้
สถานที่บ้านพักอาจารย์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
วันที่แจ้ง : 30 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 30 พ.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
685 เรื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุค เข้าระบบสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่อาคารคณะครุศาสตร์ใหม่
ผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะ
วันที่แจ้ง : 31 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 31 พ.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
686 เรื่องอินเทอร์เน็ตบ้านพัก ใช้งานไม่ได้
สถานที่บ้านพักอาจารย์
ผู้แจ้ง : อาจารย์สุนทรี รอดดิษฐ์
วันที่แจ้ง : 31 พ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 4 มิ.ย. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
687 เรื่องเดินสายโทรศัพท์ภายห้อง 16306
สถานที่ห้อง 16306
ผู้แจ้ง : วรินธร ชาตุสภาพ
วันที่แจ้ง : 5 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 10 มิ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 2705
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
688 เรื่องอินเทอร์เน็ต อาคารคณะวิทยาการจัดการใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารคณะวิทยาการจัดการ
ผู้แจ้ง : นายสมพร แทนจำปา
วันที่แจ้ง : 6 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 6 มิ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1204
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ วิเศษ เกตุดี
689 เรื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค เข้าวินโดวไม่ได้
สถานที่อาคารสิรินธร
ผู้แจ้ง : อาจารย์ ดร. ชนัญ ศรีชีวิน
วันที่แจ้ง : 6 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 6 มิ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 2702
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
690 เรื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเปิดใช้งานไม่มีสัญญาณ
สถานที่LC building ตึกเเอลซี
ผู้แจ้ง : Dr.Nikom
วันที่แจ้ง : 7 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 10 มิ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 4504
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
691 เรื่องอินเทอร์เน็ต อาคาร 3 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร3
ผู้แจ้ง : นายวันชัย นันเขียว
วันที่แจ้ง : 10 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 10 มิ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1307
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
692 เรื่องอินเทอร์เน็ตห้องพัก ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารหอพัก 4
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.สำราญ ท้าวเงิน
วันที่แจ้ง : 11 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 11 มิ.ย. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
693 เรื่องอินเทอร์เน็ตห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการผลิต ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารเทคโนโลยีการผลิต 5
ผู้แจ้ง : อาจารย์สุวิมล เทียกทุ่ม
วันที่แจ้ง : 11 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 11 มิ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1601
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
694 เรื่องอินเทอร์เน็ตอาคารสำนักศิลปและวัฒนธรรม ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม
ผู้แจ้ง : นางอมรรัตน์ กาละบุตร
วันที่แจ้ง : 17 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 17 มิ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1802
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
695 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิต2013 เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานคณะครุศาสตร์ จำนวน 4 เครื่อง
สถานที่อาคารคณะครุศาสตร์ใหม่
ผู้แจ้ง : นางชลธิชา ระลึก
วันที่แจ้ง : 19 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 19 มิ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 8114
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
696 เรื่องแจ้งอินเทอร์เน็ตชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์(46) ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารคณะครุศาสตร์ใหม่
ผู้แจ้ง : อาจารย์ปรมะ แก้วพวง
วันที่แจ้ง : 19 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 19 มิ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 2302
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
697 เรื่องโทรศัพท์ห้องส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนใช้งานไม่ได้หมายเลข 2504
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : นายขวัญชัย แก่นไทย
วันที่แจ้ง : 20 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 24 มิ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 2504
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
698 เรื่องโทรศัพท์ห้องงานบรรณารักษ์ ใช้งานไม่ได้หมายเลข 2821 2822 2825
สถานที่อาคารบรรณราชนครินทร์
ผู้แจ้ง : มัทนา รามศิริ
วันที่แจ้ง : 20 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 25 มิ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 2521
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
699 เรื่องสัญญาณโทรศัพท์หายไป หมายเลขภายใน 2705
สถานที่ห้อง 16308
ผู้แจ้ง : วรินธร ชาตุสภาพ
วันที่แจ้ง : 24 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 25 มิ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 2705
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
700 เรื่องอินเทอร์เน็ตห้องงานกิจการสภามหาวิทยาลัย ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3
ผู้แจ้ง : วันวิสาข์ ชูบุญราษฏร์
วันที่แจ้ง : 26 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 26 มิ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1140
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
701 เรื่องโทรศัพท์หมายเลข 4505 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ชั้น 1
ผู้แจ้ง : อาจารย์อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์
วันที่แจ้ง : 26 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 26 มิ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 4505
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
702 เรื่องอินเทอร์เน็ตสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใช้งานไม่ได้บางเครื่อง
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : นายขวัญชัย แก่นไทย
วันที่แจ้ง : 26 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 26 มิ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 2504
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
703 เรื่องอินเทอร์เน็ต ห้องพักอาจารย์อาคาร 12 ครุศาสตร์ ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร 12 ชั้น 2
ผู้แจ้ง : อาจารย์ดร.ประสิทธ ไชยศรี
วันที่แจ้ง : 26 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 26 มิ.ย. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ วิเศษ เกตุดี
704 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ สำนักงานคณะครุศาสตร์
สถานที่อาคารคณะครุศาสตร์ใหม่
ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 26 มิ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 26 มิ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 2302
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
705 เรื่องอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม
ผู้แจ้ง : อมรรัตน์ กาละบุตร
วันที่แจ้ง : 3 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 5 ก.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1802
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
706 เรื่องโทรศัพท์หมายเลข 1915 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้แจ้ง : นาวสาวชุติมา พุฒอ่อน
วันที่แจ้ง : 3 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 5 ก.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1915
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
707 เรื่องโทรศัพท์หมายเลข 1709 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : อาจารย์เอกชัย แสงโสดา
วันที่แจ้ง : 8 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 8 ก.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1709
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
708 เรื่องโทรศัพท์ห้องงานคลัง ใช้งานไม่ได้หมายเลข 1126
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : สุกัญญา งับตะมะ
วันที่แจ้ง : 8 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 8 ก.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1126
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
709 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งวินโดว7 เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องงานการเจ้าหน้าที่
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น m
ผู้แจ้ง : นายยอดชาย สายทอง
วันที่แจ้ง : 9 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 9 ก.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1117
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
710 เรื่องอินเทอร์เน็ตไร้สายกองพัฒนานักศึกษา ได้ไอพี 192 ทำให้ใช้งานไม่ได้
สถานที่กองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : นายอดิสรน์ เนาว์แก้ว
วันที่แจ้ง : 9 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 9 ก.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
711 เรื่องโทรศัพท์ห้องพักอาจารย์คณะครุศาสตร์ ชั้น 4 ใช้งานไม่ได้หมายเลข 8119
สถานที่อาคารคณะครุศาสตร์ ชั้น 4
ผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์
วันที่แจ้ง : 9 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 9 ก.ค. 2562
โทรศัพท์ : 8119
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ วิเศษ เกตุดี
712 เรื่องคอมพิวเตอร์เข้าระบบวินโดวไม่ได้ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย
สถานที่อาคาร 9 ชั้น1
ผู้แจ้ง : อาจารย์กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
วันที่แจ้ง : 9 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 9 ก.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
713 เรื่องโทรศัพท์หมายเลข 4505 ห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ชั้น 1
ผู้แจ้ง : อาจารย์อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์
วันที่แจ้ง : 10 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 10 ก.ค. 2562
โทรศัพท์ : 4505
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
714 เรื่องโทรศัพท์ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาศิลปะ ใช้งานไม่ได้หมายเลข 8119
สถานที่อาคารศิลปะ
ผู้แจ้ง : อาจารย์ทรงเกียรติ บัวลอย
วันที่แจ้ง : 10 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 11 ก.ค. 2562
โทรศัพท์ : 8119
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
715 เรื่องโทรศัพท์ห้องพักอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ใช้งานไม่ได้หมายเลข 8119
สถานที่อาคารคณะครุศาสตร์ใหม่ ชั้น 4
ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 11 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 11 ก.ค. 2562
โทรศัพท์ : 8119
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
716 เรื่องโทรศัพท์เลขหมาย 1915 อาคารสถาบันวิจัยใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้แจ้ง : นางสาวชุติมา พุฒอ่อน
วันที่แจ้ง : 11 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 11 ก.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1915
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
717 เรื่องอินเทอร์เน็ต ห้องฝ่ายทรัพย์สิน ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น M
ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 11 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 11 ก.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1222
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
718 เรื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ห้องงานการเจ้าหน้าที่
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น M
ผู้แจ้ง : นางสาวมธุรส มีหล้า
วันที่แจ้ง : 11 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 11 ก.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1117
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
719 เรื่องคอมพิวเตอร์เสีย
สถานที่อาคารคณะมนุษย์
ผู้แจ้ง : นางชุติมา อ่ำทอง
วันที่แจ้ง : 11 ก.ค. 3105
วันที่แก้ไข : 12 ก.ค. 2562
โทรศัพท์ : 4510
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
720 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานคณะครุศาสตร์ มีปัญหาวินโดว์ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารคณะครุศาสตร์ใหม่ ชั้น1
ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว
วันที่แจ้ง : 12 ก.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 15 ก.ค. 2562
โทรศัพท์ : 2302
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
721 เรื่องลงวินโดว์10 และออฟฟิค2013
สถานที่อาคารสิรินธร
ผู้แจ้ง : อ.ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
วันที่แจ้ง : 19 ก.ค. 3105
วันที่แก้ไข : 19 ก.ค. 2562
โทรศัพท์ : 0870115315
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
722 เรื่องลงโปรแกรมวินโดว์10
สถานที่อาคารสิรินธร
ผู้แจ้ง : อ.ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
วันที่แจ้ง : 22 ก.ค. 3105
วันที่แก้ไข : 22 ก.ค. 2562
โทรศัพท์ : 0870115315
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
723 เรื่อง5 สิงหาคม 2562
สถานที่ที่ห้องสำนักงานเทคโนโลยี
ผู้แจ้ง : อาจารย์จิดาภา คำตื้อ
วันที่แจ้ง : 5 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 6 ส.ค. 2562
โทรศัพท์ : 0956233663
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
724 เรื่องIP Phone ใช้งานไม่ได้
สถานที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น M
ผู้แจ้ง : ศุภณัฐ วิสุงเร
วันที่แจ้ง : 7 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 8 ส.ค. 2562
โทรศัพท์ : 0878567389
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
725 เรื่องmicrosoft office ใช้งานไม่ได้
สถานที่ห้องสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : นายเกรียงยศ ไทยช้อย
วันที่แจ้ง : 5 ส.ค. 3105
วันที่แก้ไข : 6 ส.ค. 2562
โทรศัพท์ : 8315
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
726 เรื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องรีสตาร์ทเอง
สถานที่ห้องสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : นางณัฐณิชา อินจำปา
วันที่แจ้ง : 13 ส.ค. 3105
วันที่แก้ไข : 13 ส.ค. 2562
โทรศัพท์ : 3913
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
727 เรื่องอินเทอร์เน็ต ห้องงานคลังใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : จารุวรรณ พรมสุข
วันที่แจ้ง : 19 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 19 ส.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1125
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
728 เรื่องขอความอนุเคราะห์ แชร์เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
สถานที่อาคารคณะเกษตรฯ
ผู้แจ้ง : วิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์
วันที่แจ้ง : 20 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 20 ส.ค. 2562
โทรศัพท์ : 8308
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
729 เรื่องแจ้งอินเทอร์เน็ต อาคารสาขาวิชาศิลปะ หลังอาคาร LC ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสาขาวิชาศิลป
ผู้แจ้ง : อาจารย์ทรงเกียรติ บัวลอย
วันที่แจ้ง : 20 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 20 ส.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
730 เรื่องขอความอนุเคราะห์ เพิ่มอุปกรณ์กระจายสัญยาณอินเทอร์เน้ตไร้สาย เพื่อใช้แข่งขันคอมพิวเตอร์ งานวันวิทยาศาสตร์ 19-20 ส.ค 2562
สถานที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
ผู้แจ้ง : อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
วันที่แจ้ง : 20 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 20 ส.ค. 2562
โทรศัพท์ : 5403
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
731 เรื่องขอความอนุเคราะห์ เก็บสายแลน และย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ห้องงานคลัง
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : ถนิม สกุลมา
วันที่แจ้ง : 20 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 20 ส.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1125
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
732 เรื่องหอพักหญิง (มุสลิม) ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่หอพักหญิง
ผู้แจ้ง : นายกิตติพันธ์ พลพันธ์
วันที่แจ้ง : 22 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 22 ส.ค. 2562
โทรศัพท์ : 5115
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
733 เรื่องเครื่องฉายโปรเจคเตอร ไม่ออกจอภาพ อาคาร 12 คณะครุศาสตร์
สถานที่อาคาร 12 ชั้น 2
ผู้แจ้ง : อาจารย์ดร.ประสิทธิ์ ไชยศรี
วันที่แจ้ง : 22 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 22 ส.ค. 2562
โทรศัพท์ : 2305
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
734 เรื่องอัพ วินโด
สถานที่เคาร์เตอร์รับฝากของ
ผู้แจ้ง : จงรักษ์ ชาติธนวัฒน์
วันที่แจ้ง : 21 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 21 ส.ค. 2562
โทรศัพท์ : 088 - 5786479
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
735 เรื่องอินเทอร์เน็ตอาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผู้แจ้ง : นางสาวปริยากร บัวทอง
วันที่แจ้ง : 22 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 23 ส.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ วิเศษ เกตุดี
736 เรื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ อาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
สถานที่อาคารกายภาพและสิ่งแวดล้อมใหม่
ผู้แจ้ง : สังวาลย์ ฉิมคง
วันที่แจ้ง : 22 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 22 ส.ค. 2562
โทรศัพท์ : 2014
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
737 เรื่องโทรศัพท์สำนักงาน สำนักวิทยบริการฯ ใช้งานไม่ได้ เลขหมาย 2811
สถานที่อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1
ผู้แจ้ง : นายประสงค์ อุ่นคำยี่
วันที่แจ้ง : 23 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 23 ส.ค. 2562
โทรศัพท์ : 2811
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
738 เรื่องอินเทอร์เน็ตชั้น6 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ใหม่ สัญาณหลุดบ่อย
สถานที่อาคารคณะวิทยาศาสตร์ใหม่
ผู้แจ้ง : อาจารย์ พรทวี กองร้อย
วันที่แจ้ง : 26 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 26 ส.ค. 2562
โทรศัพท์ : 8201
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
739 เรื่องโทรศัพท์หมายเลข 2304 สำนักงานคณะครุศาสตร์ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารคณะครุศาสตร์ใหม่ ชั้น1
ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ บ้องท้าว
วันที่แจ้ง : 26 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 26 ส.ค. 2562
โทรศัพท์ : 2304
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
740 เรื่องลงวืนโดว์
สถานที่ที่ห้องสำนักงานเทคโนโลยี
ผู้แจ้ง : สัญห์สรรป์ศร ยมสีดา
วันที่แจ้ง : 27 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 27 ส.ค. 2562
โทรศัพท์ : 0925479963
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
741 เรื่องระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารคหกรรม ชั้น 2
ผู้แจ้ง : อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ
วันที่แจ้ง : 28 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 28 ส.ค. 2562
โทรศัพท์ : 4501
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
742 เรื่องรบกวนแก้ไขไมโครซอฟออฟฟิต แจ้งหมดอายุ
สถานที่อาคาร 12 ชั้น 2
ผู้แจ้ง : อาจารย์ดร. แขก มูลเดช
วันที่แจ้ง : 29 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 29 ส.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
743 เรื่องโทรศัพท์สำนักงานสำนักวิทยบริการฯ ใช้งานไม่ได้ เลขหมาย 2814 2812
สถานที่อาคารบรรณราชนครินทร์
ผู้แจ้ง : นางสุภาวดี แจ้งจันทร์
วันที่แจ้ง : 29 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 29 ส.ค. 2562
โทรศัพท์ : 2814
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
744 เรื่องอินเทอร์เน็ต อาคาร 12 ครุศาสตร์ ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร 12
ผู้แจ้ง : อาจารย์ประสิทธิ ไชยศรี
วันที่แจ้ง : 30 ส.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 30 ส.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
745 เรื่องอินเทอร์เน็ตชั้น2 อาคารหอสมุด ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารบรรณราชนครินทร์
ผู้แจ้ง : นายจำรัส ด้วงดี
วันที่แจ้ง : 2 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 2 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : 2821
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ วิเศษ เกตุดี
746 เรื่องเครื่องปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการกลาง
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : ขนิษฐา ขันตี
วันที่แจ้ง : 3 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 3 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1111
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
747 เรื่องเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ห้องงานคลัง ใช้งานไม่ได้ 1 เครื่อง
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : จะสิทธิ์พร นามวงค์
วันที่แจ้ง : 3 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 3 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1125
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
748 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องงานธุรการกลาง ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ 1 เครื่อง
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
ผู้แจ้ง : กัลยภาพรรณ เกิดเดช
วันที่แจ้ง : 3 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 3 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1111
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
749 เรื่องหน้าจอแสดงผลเป็นสีฟ้า
สถานที่ห้องสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : นายเกรียงยศ ไทยช้อย
วันที่แจ้ง : 4 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 4 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : 8315
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
750 เรื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้
สถานที่913
ผู้แจ้ง : อ.นาฏอนงค์ พวงสมบัติ
วันที่แจ้ง : 4 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 5 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1935
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
751 เรื่องขอความอนุเคราะห์เก็บสายโปรเจ็คเตอร ห้องเรียนอาคาร 12
สถานที่อาคารคณะครุศาสตร์ 12
ผู้แจ้ง : ดร.ประสิทธิ์ ไชยศรี
วันที่แจ้ง : 6 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 6 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
752 เรื่องลง windows ใหม่
สถานที่-
ผู้แจ้ง : วิรงลอง ทองขาว
วันที่แจ้ง : 9 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 9 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : 8315
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
753 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่ครุศาสตร์ชั้น 1
ผู้แจ้ง : ปนิตา รังวรรณา
วันที่แจ้ง : 9 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 9 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : 8110
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
754 เรื่องโทรศัพท์ห้องอธิการบดีไม่มีสัญญาณ
สถานที่อาคารสำนักงานิธิการบดี ชั้น M
ผู้แจ้ง : นางสาว ทิวา ไพรเขต
วันที่แจ้ง : 10 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1101
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
755 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง Google Drive เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
สถานที่อาคารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้แจ้ง : นันทพร ทองจิตติ
วันที่แจ้ง : 11 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1170
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
756 เรื่องขอติดตั้งโปรแกรม Windows เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุค
สถานที่อาคารเทคโนโลยีไฟฟ้า
ผู้แจ้ง : อาจารย์เสริมศักดิ์ ทิพย์วงค์
วันที่แจ้ง : 12 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1702
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
757 เรื่องอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่บ้านพักอาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว
ผู้แจ้ง : ดร.ณัฐแก้ว
วันที่แจ้ง : 13 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 13 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : 0894611924
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
758 เรื่องอินเทอร์เน็ต บ้านพักใช้งานไม่ได้
สถานที่บ้านพัก
ผู้แจ้ง : ผศ.แขขวัญ สุนทรศารทูล
วันที่แจ้ง : 13 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 13 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
759 เรื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด
สถานที่งานบริหารและธุรการ สำนักวิทยบริการ
ผู้แจ้ง : ศิวพร อ่อนชุ่ม
วันที่แจ้ง : 16 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 16 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : 6106
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
760 เรื่องใช้ wifi ไม่ได้
สถานที่wifi บริเวิณบ้านพักด้านหลัง
ผู้แจ้ง : ขนิษฐา ศรีนวล
วันที่แจ้ง : 17 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 19 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1411
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
761 เรื่องเครื่องปริ้นไม่ทำงาน
สถานที่งานธุรการ
ผู้แจ้ง : ประสงค์ อุ่นคำยี่
วันที่แจ้ง : 17 ก.ย. 3105
วันที่แก้ไข : 17 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : 6136
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
762 เรื่องปรินเตอร์ใช้งานไม่ได้
สถานที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น M
ผู้แจ้ง : นายศิริชัย ตาลสุก
วันที่แจ้ง : 17 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 17 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1150
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
763 เรื่องสำรองข้อมูลบน googleDrive
สถานที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น M
ผู้แจ้ง : นางสาวอุษา เดชสำรี
วันที่แจ้ง : 17 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 17 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1153
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
764 เรื่องอินเทอร์เน็ตบ้านพักอาจารย์ใช้งานไม่ได้
สถานที่บ้านพักอาจารย์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ นฤมล จันทร์มา
วันที่แจ้ง : 17 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 17 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
765 เรื่องลง Driver Printer ใหม่
สถานที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น M
ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 18 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 18 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1222
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
766 เรื่องแชร์ปรินเตอร์
สถานที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น M
ผู้แจ้ง : นางสาวจิรภา คชหิรัญ
วันที่แจ้ง : 18 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 18 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1222
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
767 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุคทำงานช้า
สถานที่-
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.วัฒนา มหาราช
วันที่แจ้ง : 20 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 20 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
768 เรื่องอินเทอร์เน็ตช้า
สถานที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น M
ผู้แจ้ง : นายศุภณัฐ วิสุงเร
วันที่แจ้ง : 23 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 23 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1146
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
769 เรื่องเดินสายอินเทอร์เน็ตห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 จุด
สถานที่ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ชั้น 1
ผู้แจ้ง : กนกวรรณ นวาวัตน์
วันที่แจ้ง : 23 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 23 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
770 เรื่องลง windows ใหม่
สถานที่ที่ห้องสำนักงานเทคโนโลยี
ผู้แจ้ง : อาจารย์ปรม แก้วพวง
วันที่แจ้ง : 25 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 25 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : 0854014020
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
771 เรื่องลง windows ใหม่
สถานที่ที่ห้องสำนักงานเทคโนโลยี
ผู้แจ้ง : อาจารย์สุทิน เจียวประโคน
วันที่แจ้ง : 25 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 26 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : 0870108821
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
772 เรื่องอินเทอร์เน็ต ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2
ผู้แจ้ง : นายจำรัส ด้วงดี
วันที่แจ้ง : 27 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 27 ก.ย. 2562
โทรศัพท์ : 2821
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ วิเศษ เกตุดี
773 เรื่องขอความอนุเคราะห์ แก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ง่นคลัง เปิดไม่ติด 1 เครื่อง
สถานที่อาคารสำนักงานิธิการบดี ชั้น 1
ผู้แจ้ง : พิมพ์ชนก คำเหมือง
วันที่แจ้ง : 30 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 1 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1125
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
774 เรื่องขอความอนุเคราะห์ แก้ไขปิดโฆษณาขึ้นที่ google chome เครื่องคอมพิวเตอร์ธุรการกลาง
สถานที่อาคารสำนักงานิธิการบดี ชั้น 1
ผู้แจ้ง : ขนิษฐา ขันตี
วันที่แจ้ง : 30 ก.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 1 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1111
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
775 เรื่องอินเทอร์เน็ตอาคารฝ่ายยาน ใช้งานไม่ได้
สถานที่ฝ่ายยานพาหนะ
ผู้แจ้ง : นายนพฤทธฺ ทิพย์เคลือบ
วันที่แจ้ง : 1 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 1 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
776 เรื่องอินเทอร์เน็ตห้องพักครูอาคารคณุสาตร์ชั้น 2 ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารคณุสาตร์ชั้น 2
ผู้แจ้ง : อาจารย์ปรม แก้วพวง
วันที่แจ้ง : 4 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 4 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 0854014020
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
777 เรื่องเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ งานคลังใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
ผู้แจ้ง : จะสิทธิ์พร นามวงศ์
วันที่แจ้ง : 7 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 8 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1125
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
778 เรื่องไมโครซอฟต์ออฟฟิตมีปัญหา ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทรัพย์สิน
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น M
ผู้แจ้ง : พรรณิสา แตงสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 7 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 8 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1222
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
779 เรื่องอินเทอร์เน็ตอาคารสิรินธรใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสิรินธร
ผู้แจ้ง : นางสาว สุกัญญา ทับทอง
วันที่แจ้ง : 7 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 7 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 2807
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
780 เรื่องซ่อมคอมพิวเตอร์
สถานที่อาคารเทคโนโลยีฯ ห้อง IT101
ผู้แจ้ง : น.ส.ชุติมา พุฒอ่อน
วันที่แจ้ง : 4 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 4 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 6310
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
781 เรื่องลงทะเบียนวินโดร์และโปรแกรมออฟฟิชสำหรับโน๊ตบุ๊ค
สถานที่-
ผู้แจ้ง : อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
วันที่แจ้ง : 7 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 7 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 0846112694
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
782 เรื่องโทรศัพท์โทรออกไม่ได้
สถานที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : วิไล สุกแก้ว
วันที่แจ้ง : 10 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 10 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 8307
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
783 เรื่องขอความอนุเคราะห์ เดินสายแลนอินเทอร์เน็ตห้องสโมสรนักศึกษา
สถานที่ห้องสโมสรนักศึกษา
ผู้แจ้ง : อาจารย์ฉัตรชัย เสมาทอง
วันที่แจ้ง : 11 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 11 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
784 เรื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา ใช้งาน Mycomputer ไม่ได้
สถานที่อาคาคณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : นางสาวภัทรวดี แถมศิริ
วันที่แจ้ง : 11 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 11 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 2302
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
785 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน Excellใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาคณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : นางสาวธนัชญา ทับสิงห์
วันที่แจ้ง : 11 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 11 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 2302
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
786 เรื่องอินเทอร์เน็ตห้องพักอาจารย์ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาคณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์ปรมะ แก้มพวง
วันที่แจ้ง : 11 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 11 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 2302
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
787 เรื่องวินโดว์แจ้ง Activate Window เครื่องคอมพิวเตอร์งานคลัง
สถานที่อาคารสำนักงานิธิการบดี ชั้น 1
ผู้แจ้ง : ชลลพรรณ กองเตย
วันที่แจ้ง : 15 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 15 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1125
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
788 เรื่องอินเทอร์เน็ตห้องธุรการกลาง ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานิธิการบดี ชั้น 1
ผู้แจ้ง : นางสาวขนิษฐา ขันตี
วันที่แจ้ง : 15 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 15 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1111
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
789 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง สายแลนอินเทอร์เน็ต สำนักงาน งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 จุด
สถานที่อาคารสำนักงานิธิการบดี ชั้น M
ผู้แจ้ง : นันทพร ทองจิตติ
วันที่แจ้ง : 15 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 15 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1170
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
790 เรื่องขอติดตั้งโปรแกรม Windows เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุค
สถานที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์กนกวรรณ นาวารัตน์
วันที่แจ้ง : 15 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 16 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 8511
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
791 เรื่องลงทะเบียนวินโดร์และโปรแกรมออฟฟิชสำหรับโน๊ตบุ๊ค
สถานที่-
ผู้แจ้ง : ปรมะ แก้วพวง
วันที่แจ้ง : 15 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 16 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 0854014020
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
792 เรื่องโทรศัพท์ห้องสโมสรนักศึกษา อาคารคณะครุศาสตร์ไม่มีสัญญาณ
สถานที่อาคารคณะครุศาสตร์ชั้น 1
ผู้แจ้ง : นางมณีวรรณ ศิริพิลา
วันที่แจ้ง : 16 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 16 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 2310
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
793 เรื่องขอความอนุเคราะห์ย้ายเครื่อคอมพิวเตอร์ สายอินเทอร์เน็ต สายโทรศัพท์ จำนวน 3 จุด ห้องการเงิน
สถานที่อาคารสำนักงานิธิการบดี ชั้น 1
ผู้แจ้ง : พิมพ์ชนก คำเหมือง
วันที่แจ้ง : 16 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 16 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1125
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
794 เรื่องWi-Fi อาคาร2 สำนักงานคณะมนุษย์ศาสตร์ ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร 2
ผู้แจ้ง : กัลยา กระถินทอง
วันที่แจ้ง : 17 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 17 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 5401
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
795 เรื่องขอความอนุเคราะห์ช่วยเปิดกล้องวงจรปิด อาคารคณะวิทยาการจัดการ
สถานที่อาคารคณะวิทยาการจัดการ
ผู้แจ้ง : นายสมพร แทนจำปา
วันที่แจ้ง : 17 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 17 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1247
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
796 เรื่องต่อระบบเสียงผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องเรียน IT206 ไม่ได้
สถานที่อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
วันที่แจ้ง : 17 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 17 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 6131
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ วิเศษ เกตุดี
797 เรื่องติดตั้งวินโดว์10 เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค
สถานที่อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้แจ้ง : ผศ.วัฒนา มหาราช
วันที่แจ้ง : 17 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 17 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
798 เรื่องอินเทอร์เน็ตหอพักชาย 3 ใช้งานไม่ได้
สถานที่หอพักชาย 3
ผู้แจ้ง : นายกิตติพันธ์ พลพันธ์
วันที่แจ้ง : 21 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 21 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 5112
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
799 เรื่องขอติดตั้งเครื่องพิมพ์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
สถานที่อาคาศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ผู้แจ้ง : อาจารย์กนกวรรณ นาวาวัตน์
วันที่แจ้ง : 21 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 21 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 4505
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
800 เรื่องเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ งานคลังใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
ผู้แจ้ง : อนัญญา พรรณรัตนชัย
วันที่แจ้ง : 22 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 22 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1125
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
801 เรื่องอินเทอร์เน็ต อาคารกายภาพและสิ่งแวดล้อมใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารกายภาพ
ผู้แจ้ง : สังวาล ฉิมคง
วันที่แจ้ง : 22 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 22 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1170
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
802 เรื่องลงwidows ใหม่
สถานที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
ผู้แจ้ง : นางสาวกัลยภาพรรณ เกิดเดช
วันที่แจ้ง : 24 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 24 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1142
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
803 เรื่องอินเทอร์เน็ต อาคารสำนักงานผู้อำนวยการคณะมนุษยศาสตร์ ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาร 2
ผู้แจ้ง : ชุติมันต์ เบาะโต้ง
วันที่แจ้ง : 25 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 25 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1201
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
804 เรื่องลงทะเบียนวินโดร์และโปรแกรมออฟฟิชสำหรับโน๊ตบุ๊ค
สถานที่อาคารเทคโนโลยี
ผู้แจ้ง : อิสระ ตั้งสุวรรณ์
วันที่แจ้ง : 25 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 25 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 0858126821
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
805 เรื่องโทรศัพท์ห้องพักอาจารย์ปฐมวัย อาคารคณะครุศาสตร์ไม่มีสัญญาณ
สถานที่อาคารคณะครุศาสตร์ใหม่
ผู้แจ้ง : นางเพ็ญศิริ บ้องท้าว
วันที่แจ้ง : 28 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 28 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 8105
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
806 เรื่องอินเทอร์เน็ต อาคารโรงยิม ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารยิมเนเซี่ยม
ผู้แจ้ง : อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา
วันที่แจ้ง : 29 ต.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 29 ต.ค. 2562
โทรศัพท์ : 2112
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
807 เรื่องหมายเลขโทรศัพท์ 7008 ห้องผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานิธิการบดี ชั้น 3
ผู้แจ้ง : นางสาวเนตรนพิศ ศรีบุปผา
วันที่แจ้ง : 4 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 4 พ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 7008
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
808 เรื่องอินเทอร์เน็ตงานฝ่าย ทรัพย์สิน ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานิธิการบดี ชั้น M
ผู้แจ้ง : นางธัญญารัตน์ คงเมือง
วันที่แจ้ง : 4 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 4 พ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1222
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
809 เรื่องอินเทอร์เน็ต ห้องพักรองอธิการบดีฝ่ายบริหารใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.สำราญ ท้าวเงิน
วันที่แจ้ง : 4 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 4 พ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1102
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
810 เรื่องโทรศัพย์ตัดสายเวลาพูด
สถานที่ห้อง 408
ผู้แจ้ง : นางสาวสมเพียร ฟักทอง
วันที่แจ้ง : 5 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 5 พ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 0894619199
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
811 เรื่องเครื่องโทรศัพท์ ห้องผู้ข่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานิธิการบดี ชั้น 3
ผู้แจ้ง : นางสาววิสาข์ ชูบัญราษฏร์
วันที่แจ้ง : 6 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 7 พ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1140
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
812 เรื่องขอความอนุเคราะห์ย้ายเลขหมายโทรศัพท์จากอาคาร2 ไปอาคาร 3 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่อาคาร 3
ผู้แจ้ง : อาจารย์ธิดารัตน์ ลือชา
วันที่แจ้ง : 6 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 7 พ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1304
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
813 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบประชุมออนไลน์ Google Hangout ห้องประชุมอินทผาลัม
สถานที่อาคารสำนักงานิธิการบดี ชั้น 2
ผู้แจ้ง : นายสัพพัญญู ปิ่นพิทักษ์
วันที่แจ้ง : 11 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 11 พ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1125
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
814 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุคเปิดไม่ได้
สถานที่-
ผู้แจ้ง : อาจารย์เดือนฉาย ไชยบุตร
วันที่แจ้ง : 1 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 4 พ.ย. 2562
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
815 เรื่องโทรศัพท์ไม่มีเสียงสัญญาณ
สถานที่16408
ผู้แจ้ง : นางสาวแสงจันทร์ สอนสว่าง
วันที่แจ้ง : 15 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 18 พ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 0846809862
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
816 เรื่องอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ห้องงานคลัง
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
ผู้แจ้ง : พิมพ์ชนก คำเหมือง
วันที่แจ้ง : 18 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 18 พ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 1125
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
817 เรื่องโทรศัพท์ภายในหมายเลข 3206 ไม่มีสัญญาณ
สถานที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ห้องสสว
ผู้แจ้ง : นาง สุจิตรา ดีดาร์
วันที่แจ้ง : 18 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 18 พ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 3206
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
818 เรื่องOffice 2013 เสีย
สถานที่สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : นายเกรียงยศ ไทยช้อย
วันที่แจ้ง : 20 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 22 พ.ย. 2562
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
819 เรื่องคอมพิวเตอร์ค้างและปิดตัวเอง
สถานที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : วิรงลอง ทองขาว
วันที่แจ้ง : 21 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 23 ธ.ค. 2562
โทรศัพท์ : 8315
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
820 เรื่องwindows 10 มีปัญหา
สถานที่-
ผู้แจ้ง : วิรงลอง ทองขาว
วันที่แจ้ง : 25 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 25 พ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 8315
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
821 เรื่องลง Windows ใน Notebook
สถานที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : วิไล สุกแก้ว
วันที่แจ้ง : 29 พ.ย. 2562
วันที่แก้ไข : 29 พ.ย. 2562
โทรศัพท์ : 8307
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
822 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคเสียงไม่มี
สถานที่สำนักวิทยบริการ
ผู้แจ้ง : อ.อาดุลย์ จงรักษ์
วันที่แจ้ง : 2 ธ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 2 ธ.ค. 2562
โทรศัพท์ : 0840245726
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
823 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับถ่ายทอดการแสดงวิสัยทัศน์คณะบดี
สถานที่ห้องประชุมสีทอง
ผู้แจ้ง : อนุสิษฐ์ กันคำ
วันที่แจ้ง : 2 ธ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 2 ธ.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1109
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
824 เรื่องอินเทอร์เน็ตชั้น5 อาคารสำนักงานฮธิการบดีใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 5
ผู้แจ้ง : ชัยวัช เจริญพร้อม
วันที่แจ้ง : 2 ธ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 2 ธ.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1170
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
825 เรื่องลงโปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์
สถานที่สำนักวิทยบริการ
ผู้แจ้ง : อ.ปรมะ แก้วพวง
วันที่แจ้ง : 3 ธ.ค. 3105
วันที่แก้ไข : 3 ธ.ค. 2562
โทรศัพท์ : 0854014020
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
826 เรื่องขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม
สถานที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ผู้แจ้ง : นางสาวสำเนียง สุขเมือง
วันที่แจ้ง : 30 พ.ย. 542
วันที่แก้ไข : 2 ธ.ค. 2562
โทรศัพท์ : 056-717100 ต่อ 5110
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
827 เรื่องขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
สถานที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น M
ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 19 ธ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 19 ธ.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1222
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
828 เรื่องขอติดตั้งไดรเวอร์ เครื่องปริ้น ห้องงานทรัพย์สินและสวัสดิการ
สถานที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น M
ผู้แจ้ง : นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา
วันที่แจ้ง : 19 ธ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 19 ธ.ค. 2562
โทรศัพท์ : 1222
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
829 เรื่องแจ้งซ่อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย อาคารหอพักอาจารย์เจ้าหน้าที่
สถานที่หอพักอาจารย์เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : อาจารย์ ดร.แก้วตา ผิวพรรณ
วันที่แจ้ง : 19 ธ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 19 ธ.ค. 2562
โทรศัพท์ : 8402
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
830 เรื่องขอติดตั้งโปรแกรม Windows เครื่องคอมพิวเตอร์
สถานที่อาคารคณะ
ผู้แจ้ง : นางณัฐณิชา อินจำปา
วันที่แจ้ง : 19 ธ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 20 ธ.ค. 2562
โทรศัพท์ : 3913
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
831 เรื่องอินเทอร์เน็ตหลุดบ่อย
สถานที่งานนิติการ ชั้น 3
ผู้แจ้ง : นางธัญญารัตน์ คงเมือง
วันที่แจ้ง : 24 ธ.ค. 2562
วันที่แก้ไข : 25 ธ.ค. 2562
โทรศัพท์ : 0899677584
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
832 เรื่องขอติดตั้งโปรแกรม Windows เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุค
สถานที่สำนักงานคณะ
ผู้แจ้ง : กุหลาบ ชาติชนะ
วันที่แจ้ง : 2 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 2 ม.ค. 2563
โทรศัพท์ : 1413
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
833 เรื่องอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ อาคารพยาบาล
สถานที่อาคารพยาบาล
ผู้แจ้ง : ณัฐมน สังเกตุดี
วันที่แจ้ง : 2 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 2 ม.ค. 2563
โทรศัพท์ : 2501
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
834 เรื่องเปลี่ยนคีย์บอร์ดเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุค
สถานที่-
ผู้แจ้ง : อิสระ ตั้งสุวรรณ์
วันที่แจ้ง : 6 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 6 ม.ค. 2563
โทรศัพท์ : -
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
835 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสายแลนอินเทอร์เน็ตห้องพักอาจารย์โรงยิมเนเซี่ยม
สถานที่อาคารโรงยิม
ผู้แจ้ง : ผศ.วัฒนา มหาราช
วันที่แจ้ง : 7 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 7 ม.ค. 2563
โทรศัพท์ : 2112
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
836 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโทรศัพท์ ห้องพักอาจารย์
สถานที่อาคารคณะวิทยาศาสตร์ใหม่
ผู้แจ้ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร วิสุงเร
วันที่แจ้ง : 7 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 7 ม.ค. 2563
โทรศัพท์ : -
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
837 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตั้งMicrosoft Windows และ Office คอมพิวเตอร์โนตบุ้ค
สถานที่อาคารไอที
ผู้แจ้ง : อาจารย์เสริมศักดิ์ ทิพยวงค์
วันที่แจ้ง : 7 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 7 ม.ค. 2563
โทรศัพท์ : 1702
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
838 เรื่องคอมพิวเตอร์Notebook ทำงานช้า
สถานที่เทคโนโลยีการไฟฟ้า
ผู้แจ้ง : นายเสริมศักดิ์ ทิพย์วงษ์
วันที่แจ้ง : 6 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 6 ม.ค. 2563
โทรศัพท์ : 1702
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
839 เรื่องเเจ้งซ่อมซอฟเเวร์ microsoft word
สถานที่ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคารสถาบันวิจัยชั้นสอง
ผู้แจ้ง : ดร.นิคม โยกัญญา
วันที่แจ้ง : 13 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 13 ม.ค. 2563
โทรศัพท์ : 0997591626
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
840 เรื่องอินเทอร์เน็ตอาคารยิมเนเซี่ยม1 ใช้งานไม่ได้
สถานที่ยิมเนเซี่ยม1
ผู้แจ้ง : ผศ.วัฒนา มหาราช
วันที่แจ้ง : 20 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 20 ม.ค. 2563
โทรศัพท์ : 8118
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
841 เรื่องอินเทอร์เน็ตห้องการเงิน อาคารสำนักงานอธิการบดีใช้งานไม่ได้
สถานที่ห้องงานคลัง สนง ชั้น 1
ผู้แจ้ง : พิมพ์ชนก คำเหมือง
วันที่แจ้ง : 20 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 20 ม.ค. 2563
โทรศัพท์ : 1125
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
842 เรื่องอินเทอร์เน็ตอาคารพยาบาล ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคาพยาบาล
ผู้แจ้ง : ณัฐมน สังเกตุดี
วันที่แจ้ง : 20 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 20 ม.ค. 2563
โทรศัพท์ : 2501
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
843 เรื่องโทรศัพท์งานประปา ใช้งานไม่ได้
สถานที่ประปา
ผู้แจ้ง : อาจารย์เดชา ด้วงมาก
วันที่แจ้ง : 22 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 22 ม.ค. 2563
โทรศัพท์ : 6405
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
844 เรื่องลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่
สถานที่คณะครุศาสตร์
ผู้แจ้ง : ปนิตา รังวรรณา
วันที่แจ้ง : 10 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 10 ม.ค. 2563
โทรศัพท์ : 0875243389
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
845 เรื่องโทรศัพท์คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารคณะวิทยาศาสตร์ใหม่
ผู้แจ้ง : นายปริญญา ปราบพาลา
วันที่แจ้ง : 23 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 23 ม.ค. 2563
โทรศัพท์ : 8200
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
846 เรื่องขอความอนุเคราะห์เลขหมายโทรศัพท์ และเครื่องโทรศัพท์ จำนวน 2 เลขหมาย สำหรับติดต่อสื่อสารภายในสถาบันวิจัย
สถานที่อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้แจ้ง : นายบรรขง สุรินทร์
วันที่แจ้ง : 23 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 23 ม.ค. 2563
โทรศัพท์ : 1931
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
847 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติด สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
สถานที่อาคารสิรินธร
ผู้แจ้ง : วนิดา แสงนก
วันที่แจ้ง : 23 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 23 ม.ค. 2563
โทรศัพท์ : 2708
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
848 เรื่องโทรศัพท์อาคารศิลปะและการแสดงใช้งานไม่ได้
สถานที่อาคารนาฏศิลป
ผู้แจ้ง : อาจารย์จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม
วันที่แจ้ง : 23 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 23 ม.ค. 2563
โทรศัพท์ : 2011
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
849 เรื่องไวไฟร้านค้าหน้าหอพักชาย ใช้งานไม่ได้
สถานที่ร้านค้าหน้าหอพักชาย
ผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา
วันที่แจ้ง : 23 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 23 ม.ค. 2563
โทรศัพท์ : -
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
850 เรื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา
สถานที่ห้องสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้แจ้ง : นายเกรียงยศ ไทยช้อย
วันที่แจ้ง : 24 ม.ค. 3106
วันที่แก้ไข : 24 ม.ค. 2563
โทรศัพท์ : 0869394435
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
851 เรื่องระบบกล้องวงจรปิดหอสมุดไม่ติด
สถานที่อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1
ผู้แจ้ง : มัทนา รามศิริ
วันที่แจ้ง : 27 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 27 ม.ค. 2563
โทรศัพท์ : 2821
อื่นๆ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
852 เรื่องเลขหมายโทรศัพท์ 7005 ห้องพักรองอธิการฝ้ายบริหาร ใช้งานไม่ได้
สถานที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.สำราญ ท้าวเงิน
วันที่แจ้ง : 28 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 28 ม.ค. 2563
โทรศัพท์ : 7005
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
853 เรื่องโทรศัพท์งานประชาสัมพันธ์ เลขหมาย 1999 ใช้งานไม่ได้
สถานที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น1
ผู้แจ้ง : นายอนุสิษ กันคำ
วันที่แจ้ง : 28 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 28 ม.ค. 2563
โทรศัพท์ : 1999
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
854 เรื่องโทรศัพท์ ร้านค้าแปดเหลี่ยมใช้งานไม่ได้
สถานที่ร้านค้าแปดเหลี่ยม
ผู้แจ้ง : ร้านค้าแปดเหลี่ยม
วันที่แจ้ง : 28 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 28 ม.ค. 2563
โทรศัพท์ : 5503
ระบบโทรศัพท์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
855 เรื่องอินเทอร์เน็ตอาคารสถาบันวิจัยใช้งานไมไ่ด้
สถานที่อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้แจ้ง : นายบรรจง สุรินทร์
วันที่แจ้ง : 29 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 30 ม.ค. 2563
โทรศัพท์ : 1908
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ วิเศษ เกตุดี
856 เรื่องแจ้งขอเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูล HD Server Walai ระบบห้องสมุด
สถานที่อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1
ผู้แจ้ง : มัทนา รามศิริ
วันที่แจ้ง : 30 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 30 ม.ค. 2563
โทรศัพท์ : 2821
ระบบเครือข่าย ดำเนินการสำเร็จ วิเศษ เกตุดี
857 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้า
สถานที่ห้องสำนักงาน
ผู้แจ้ง : รัตนา ชมมัย
วันที่แจ้ง : 24 ม.ค. 2563
วันที่แก้ไข : 24 ม.ค. 2563
โทรศัพท์ : 2812
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ อภิรักษ์ อุ่นดี
858 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติด งานคลัง
สถานที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
ผู้แจ้ง : พิมพ์ชนก คำเหมือง
วันที่แจ้ง : 3 ก.พ. 2563
วันที่แก้ไข : 3 ก.พ. 2563
โทรศัพท์ : 1125
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
859 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ห้องพักรองอธิการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
สถานที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3
ผู้แจ้ง : รศ.ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
วันที่แจ้ง : 3 ก.พ. 2563
วันที่แก้ไข : 3 ก.พ. 2563
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ ออมสิน พรมแก้ว
860 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ็ค
สถานที่อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้แจ้ง : นางสาวหาดพิรุณ ศุภรากรสกุล
วันที่แจ้ง : 7 ก.พ. 2563
วันที่แก้ไข : 7 ก.พ. 2563
โทรศัพท์ : -
คอมพิวเตอร์ ดำเนินการสำเร็จ<